EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0351

2006/351/EF: De Europæiske Fællesskabers Administrative Kommission for Vandrende Arbejdstageres Sociale Sikring - Afgørelse nr. 205 af 17. oktober 2005 om rækkevidden af udtrykket delvis arbejdsløshed i forbindelse med grænsearbejdereof (Teksten er relevant for EØS og for EF/CH-aftalen)

OJ L 130, 18.5.2006, p. 37–38 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 723–724 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/351/oj

18.5.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 130/37


AFGØRELSE Nr. 205

af 17. oktober 2005

om rækkevidden af udtrykket »delvis arbejdsløshed« i forbindelse med grænsearbejdereof

(Teksten er relevant for EØS og for EF/CH-aftalen)

(2006/351/EF)

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING HAR —

under henvisning til artikel 81, litra a), i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet (1), i henhold til hvilken den har til opgave at behandle ethvert administrativt spørgsmål eller fortolkningsspørgsmål, der opstår i forbindelse med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1408/71 og senere forordninger,

under henvisning til artikel 71, stk. 1, litra a) i ovennævnte forordning, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 71, stk. 1, litra a) i forordning (EØF) nr. 1408/71 er fastsat en bestemmelse, som for helt arbejdsløse grænsearbejdere afviger fra det generelle princip om lex loci laboris i nævnte forordnings artikel 13, stk. 2, litra a).

(2)

De Europæiske Fællesskabers Domstol har fastslået, at kriterierne for afgørelsen af, om en grænsearbejder skal betragtes som delvis arbejdsløs eller helt arbejdsløs i forordningens artikel 71, stk. 1, litra a)'s forstand, skal være ensartede og gælde på fællesskabsplan, og at denne afgørelse ikke kan træffes på grundlag af kriterier i national ret (2).

(3)

Eftersom praksis i de nationale sociale sikringsinstitutioner i de forskellige medlemsstater har givet anledning til fortolkningsforskelle, når det gælder typen af arbejdsløshed, er det nødvendigt at præcisere rækkevidden af den nævnte artikel således, at der fastsættes ensartede og afbalancerede kriterier for de nævnte institutioners anvendelse heraf.

(4)

De Europæiske Fællesskabers Domstol har præciseret, at ydelserne ved arbejdsløshed udbetales af bopælsstedets institution og for dennes regning, hvis grænsearbejderen ikke længere har nogen tilknytning til den kompetente medlemsstat og er helt arbejdsløs.

(5)

Afgørelsen af, hvorvidt der eksisterer eller er opretholdt en forbindelse til et arbejdsforhold, er udelukkende baseret på den nationale lovgivning i beskæftigelseslandet.

(6)

Det beskyttelsesformål til fordel for grænsearbejdere, som tilsigtes med forordningens artikel 71, vil ikke blive realiseret, hvis en arbejdstager, som fortsat er beskæftiget i samme virksomhed i en anden medlemsstat end den, hvor han er bosat — også når beskæftigelsen er suspenderet — alligevel betragtes som helt arbejdsløs og skal henvende sig til institutionen på bopælsstedet for at få ydelser ved arbejdsløshed,

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

1)

Ved anvendelsen af forordningens artikel 71, stk. 1, litra a) bestemmes typen af arbejdsløshed, dvs. fuldtidsarbejdsløshed eller delvis arbejdsløshed, af, om der eksisterer et arbejdsforhold mellem parterne eller ej, og ikke af varigheden af en eventuel midlertidig afbrydelse af arbejdstagerens beskæftigelse.

2)

Hvis en grænsearbejder fortsat er beskæftiget i en virksomhed i en anden medlemsstat end den, hvor han er bosat, og hans beskæftigelse suspenderes, betragtes han, eftersom han til enhver tid kan genoptage sin beskæftigelse, som delvis arbejdsløs, og de tilsvarende ydelser skal udbetales af den kompetente institution i beskæftigelseslandet i overensstemmelse med artikel 71, stk. 1, litra a), i) i forordning (EØF) nr. 1408/71.

3)

Hvis en grænsearbejder ikke længere har en tilknytning til beskæftigelseslandet i form af et arbejdsforhold (f.eks. fordi arbejdskontrakten er blevet opsagt eller er udløbet), betragtes han som helt arbejdsløs i overensstemmelse med artikel 71, stk. 1, litra a), ii) i forordning (EØF) nr. 1408/71, og ydelserne skal udbetales af bopælsstedets institution og for dennes regning.

4)

Denne afgørelse finder anvendelse fra den første dag i den måned, der følger efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Formand for Den Administrative Kommission

Anna HUDZIECZEK


(1)  EFT L 149 af 5.7.1971, s. 2. Forordning senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 631/2004 (EUT L 100 af 6.4.2004, s. 1).

(2)  Dom »R. J. de Laat/Bestuur van het Landelijk instituut sociale verzekeringen«, i sag C-444/98 af 15. marts 2001, Sml. 2001, side I-2.229 ff.


Top