EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0668

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/668 af 24. april 2015 om ændring af anerkendelsen af visse organisationer i overensstemmelse med artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 391/2009 (meddelt under nummer C(2015) 2595) (EØS-relevant tekst)

C/2015/2595

OJ L 110, 29.4.2015, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/668/oj

29.4.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 110/22


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/668

af 24. april 2015

om ændring af anerkendelsen af visse organisationer i overensstemmelse med artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 391/2009

(meddelt under nummer C(2015) 2595)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 391/2009 af 23. april 2009 om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe (1), særlig artikel 4, stk. 1, og artikel 16, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 16 i forordning (EF) nr. 391/2009 skal Kommissionen kontrollere, at indehaveren af anerkendelsen, som er udstedt i overensstemmelse med forordningens artikel 4, stk. 3, og artikel 2, litra c), er den relevante retlige enhed i organisationen, som forordningens bestemmelser skal finde anvendelse på. Hvis det ikke er tilfældet, skal Kommissionen træffe afgørelse om ændring af anerkendelsen.

(2)

I Kommissionens beslutning 2007/421/EF (2) er der henvist til de organisationer, som medlemsstaterne har godkendt i henhold til Rådets direktiv 94/57/EF (3), ved en bestemmelse om, at generaldirektøren for energi og transport i Den Europæiske Unions Tidende skal offentliggøre en ajourført liste over organisationer, der er godkendt i overensstemmelse med direktiv 94/57/EF inden den 1. juli hvert år.

(3)

Den seneste liste over organisationer, der er godkendt på grundlag af direktiv 94/57/EF, blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (4) i 2007.

(4)

Der blev i overensstemmelse med direktiv 94/57/EF udstedt godkendelser af Lloyd's Register of Shipping (LR), det koreanske skibsregister (KR), Nippon Kaiji Kyokai (NK) og Registro Italiano Navale (RINA).

(5)

I overensstemmelse med artikel 15, stk. 1, i forordning (EF) nr. 391/2009 bevarede de organisationer, som pr. 17. juni 2009 allerede var anerkendt i overensstemmelse med direktiv 94/57/EF, deres anerkendelse.

(6)

For så vidt angår det koreanske skibsregister (KR), har den relevante moderselskabsenhed for den samling af retlige enheder, som den anerkendte organisation består af, skiftet navn til »KR (Korean Register)«.

(7)

For så vidt angår Nippon Kaiji Kyokai (NK), har den relevante moderselskabsenhed for den samling af retlige enheder, som den anerkendte organisation består af, ændret retlig status efter japansk ret fra »Foundation« til »General Incorporated Foundation«. Derfor er det fulde navn på den enhed, som anerkendelsen bør være udstedt til, »Nippon Kaiji Kyokai General Incorporated Foundation (ClassNK)«.

(8)

For så vidt angår Lloyd's Register of Shipping (LR), har den oprindeligt anerkendte organisation først skiftet navn til Lloyd's Register og derefter til Lloyd's Register Group Limited, fordi selskabet blev omdannet fra et selskab stiftet i henhold til Det Forenede Kongeriges Industrial & Provident Societies Act af 1965 med senere ændringer til et selskab stiftet i henhold til Det Forenede Kongeriges Companies Act af 2006. Derfor er det fulde navn på den enhed, som anerkendelsen bør være udstedt til, »Lloyd's Register Group LTD (LR)«.

(9)

For så vidt angår Registro Italiano Navale (RINA), er alle de aktiviteter, der henhører under forordning (EF) nr. 391/2009, overført først fra Registro Italiano Navale til RINA S.p.A., et helejet datterselskab af RINA, og derefter til RINA Services S.p.A., som er et helejet datterselskab af RINA S.p.A. Derfor er »RINA Services S.p.A.« den relevante moderselskabsenhed for den samling af retlige enheder, som den anerkendte organisation består af, og dermed den enhed, som anerkendelsen bør være udstedt til.

(10)

Ændringerne af identiteten på de nævnte relevante moderselskabsenheder har ingen betydning for de pågældende organisationers evne til at opfylde kravene i forordning (EF) nr. 391/2009.

(11)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe, der er nedsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2099/2002 (5)

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Indehaveren af den anerkendelse, der tidligere er udstedt til det koreanske skibsregister (KR), er fra datoen for denne afgørelses ikrafttræden »KR (Korean Register)«, som er moderselskabsenheden for den samling af retlige enheder, som den anerkendte organisation består af, jf. forordning (EF) nr. 391/2009.

Artikel 2

Indehaveren af den anerkendelse, der tidligere er udstedt til Lloyd's Register of Shipping (LR), er fra datoen for denne afgørelses ikrafttræden »Lloyd's Register Group LTD (LR)«, som er moderselskabsenheden for den samling af retlige enheder, som den anerkendte organisation består af, jf. forordning (EF) nr. 391/2009.

Artikel 3

Indehaveren af den anerkendelse, der tidligere er udstedt til Nippon Kaiji Kyokai (NK), er fra datoen for denne afgørelses ikrafttræden »Nippon Kaiji Kyokai General Incorporated Foundation (ClassNK)«, som er moderselskabsenheden for den samling af retlige enheder, som den anerkendte organisation består af, jf. forordning (EF) nr. 391/2009.

Artikel 4

Indehaveren af den anerkendelse, der tidligere er udstedt til Registro Italiano Navale (RINA), er fra datoen for denne afgørelses ikrafttræden »RINA Services S.p.A.«, som er moderselskabsenheden for den samling af retlige enheder, som den anerkendte organisation består af, jf. forordning (EF) nr. 391/2009.

Artikel 5

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. april 2015.

På Kommissionens vegne

Violeta BULC

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 131 af 28.5.2009, s. 11.

(2)  Kommissionens beslutning 2007/421/EF af 14. juni 2007 om ophævelse af beslutning 96/587/EF om offentliggørelse af en liste over godkendte organisationer, som medlemsstaterne har anmeldt i henhold til Rådets direktiv 94/57/EF (EUT L 157 af 19.6.2007, s. 18).

(3)  Rådets direktiv 94/57/EF 22. november 1994 om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse dermed (EFT L 319 af 12.12.1994, s. 20).

(4)  EUT C 135 af 19.6.2007, s. 4.

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2099/2002 af 5. november 2002 om oprettelse af et udvalg for sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening fra skibe (USS) og om ændring af forordningerne om sikkerhed til søs og om forebyggelse af forurening fra skibe (EFT L 324 af 29.11.2002, s. 1).


Top