EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21994A0103(74)

Aftale om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde - Slutakt - Fælleserklæringer - Erklæring fra EF- medlemsstaternes og EFTA-staternes regeringer - Arrangementer - Godkendt protokollat - Erklæringer fra en eller flere af de kontraherende parter i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

EFT L 1 af 3.1.1994, p. 3–522 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/06/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/1/oj

Related Council decision

21994A0103(01)

Aftale om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde - Slutakt - Fælleserklæringer - Erklæring fra EF- medlemsstaternes og EFTA-staternes regeringer - Arrangementer - Godkendt protokollat - Erklæringer fra en eller flere af de kontraherende parter i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

EF-Tidende nr. L 001 af 03/01/1994 s. 0003 - 0036


AFTALE OM DET EUROPAEISKE OEKONOMISKE SAMARBEJDSOMRAADE

INDHOLD

PRAEAMBEL .......... 7

DEL I MAAL OG PRINCIPPER .......... 9

DEL II FRIE VAREBEVAEGELSER .......... 10

Kapitel 1 Grundprincipper .......... 10

Kapitel 2 Landbrugsprodukter og fiskerivarer .......... 11

Kapitel 3 Samarbejde i toldanliggender og lettelse af samhandelen .......... 11

Kapitel 4 Andre regler vedroerende de frie varebevaegelser .......... 11

Kapitel 5 Kul- og staalprodukter .......... 12

DEL III FRI BEVAEGELIGHED FOR PERSONER, TJENESTEYDELSER OG KAPITAL .......... 12

Kapitel 1 Arbejdstagere og selvstaendige erhvervsdrivende .......... 12

Kapitel 2 Etableringsretten .......... 13

Kapitel 3 Tjenesteydelser .......... 13

Kapitel 4 Kapital .......... 14

Kapitel 5 Samarbejde om oekonomisk og monetaer politik .......... 14

Kapitel 6 Transport .......... 15

DEL IV KONKURRENCEREGLER OG ANDRE FAELLES REGLER .......... 15

Kapitel 1 Regler for virksomhederne .......... 15

Kapitel 2 Statsstoette .......... 17

Kapitel 3 Andre faelles regler .......... 18

DEL V HORISONTALE BESTEMMELSER VEDROERENDE DE FIRE

FRIHEDER .......... 19

Kapitel 1 Socialpolitik .......... 19

Kapitel 2 Forbrugerbeskyttelse .......... 19

Kapitel 3 Miljoe .......... 19

Kapitel 4 Statistikker .......... 20

Kapitel 5 Selskabsret .......... 20

DEL VI SAMARBEJDE PAA ANDRE OMRAADER END DE FIRE FRIHEDER 20

DEL VII INSTITUTIONELLE BESTEMMELSER .......... 22

Kapitel 1 Associeringens opbygning .......... 22

Kapitel 2 Beslutningsproceduren .......... 24

Kapitel 3 Homogenitet, tilsynsprocedure og bilaeggelse af tvister .......... 26

Kapitel 4 Beskyttelsesforanstaltninger .......... 28

DEL VIII FINANSIERINGSMEKANISME .......... 28

DEL IX ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER .......... 29

PROTOCOLLER .......... 37

BILAG .......... 219

SLUTAKT .......... 523

PRAEAMBEL

DET EUROPAEISKE OEKONOMISKE FAELLESSKAB

DET EUROPAEISKE KUL- OG STAALFAELLESSKAB

KONGERIGET BELGIEN

KONGERIGET DANMARK

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND

DEN HELLENSKE REPUBLIK

KONGERIGET SPANIEN

DEN FRANSKE REPUBLIK

IRLAND

DEN ITALIENSKE REPUBLIK

STORHERTUGDOEMMET LUXEMBOURG

KONGERIGET NEDERLANDENE

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK

DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND

OG

REPUBLIKKEN FINLAND

REPUBLIKKEN ISLAND

FYRSTENDOEMMET LIECHTENSTEIN

KONGERIGET NORGE

DET SCHWEIZISKE EDSFORBUND

KONGERIGET SVERIGE

REPUBLIKKEN OESTRIG

i det foelgende benaevnt »DE KONTRAHERENDE PARTER«,

SOM ER OVERBEVISTE OM, at et europaeisk oekonomisk samarbejdsomraade vil bidrage til opbygningen af et Europa baseret paa fred, demokrati og respekten for menneskerettighederne,

SOM PAA NY BEKRAEFTER, hvor hoejt de prioriterer de privilegerede forbindelser mellem Det Europaeiske Faellesskab, dets medlemsstater og EFTA-staterne, som bygger paa naboskab, mangeaarige faelles vaerdier og europaeisk identitet,

SOM ER BESLUTTEDE PAA ud fra markedsoekonomiske principper at bidrage til verdensomspaendende handelsliberalisering og -samarbejde, navnlig i overensstemmelse med bestemmelserne i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel og i overenskomsten om Organisationen for OEkonomisk Samarbejde og Udvikling,

SOM TAGER HENSYN TIL maalsaetningen om at oprette et dynamisk og ensartet europaeisk oekonomisk samarbejdsomraade, som skal bygge paa faelles regler og lige konkurrencevilkaar og raade over passende haandhaevelsesmidler, ogsaa i retslig henseende, og som virkeliggoeres paa grundlag af lighed og gensidighed og en samlet balance i fordele, rettigheder og forpligtelser for de kontraherende parter,

SOM ER BESLUTTEDE PAA at straebe mod den videst mulige gennemfoerelse af den frie bevaegelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital inden for hele Det Europaeiske OEkonomiske Samarbejdsomraade, saavel som for en styrkelse og udvidelse af samarbejdet om ledsagepolitikker og horisontale politikker,

SOM SIGTER PAA at fremme en harmonisk udvikling af Det Europaeiske OEkonomiske Samarbejdsomraade, og som er overbeviste om behovet for ved hjaelp af denne aftale at bidrage til at nedbringe de oekonomiske, sociale og regionale skaevheder,

SOM OENSKER at bidrage til styrkelse af samarbejdet mellem medlemmerne af Europa-Parlamentet og af EFTA-staternes parlamenter, saavel som mellem arbejdsmarkedets parter i Det Europaeiske Faellesskab og i EFTA-staterne,

SOM ER OVERBEVISTE OM den vigtige rolle, som enkeltpersoner kommer til at spille i Det Europaeiske OEkonomiske Samarbejdsomraade gennem udoevelsen af de rettigheder, de tillaegges ved denne aftale, og gennem den retslige beskyttelse af disse rettigheder,

SOM ER BESLUTTEDE PAA at bevare, beskytte og forbedre miljoekvaliteten og at sikre en forsigtig og rationel udnyttelse af naturressourcerne, saerlig ud fra princippet om baeredygtig udvikling, saavel som princippet om forsigtighed og forebyggelse,

SOM ER BESLUTTEDE PAA i den videre udbygning af reglerne at tage udgangspunkt i et hoejt beskyttelsesniveau paa sundheds-, sikkerheds- og miljoeomraadet,

SOM MAERKER SIG betydningen af at udvikle den sociale dimension, omfattende ligebehandling af maend og kvinder, i Det Europaeiske OEkonomiske Samarbejdsomraade, og som oensker at sikre oekonomisk og social fremgang og at virke til fremme for fuld beskaeftigelse, hoejnelse af levestandarden og bedre arbejdsvilkaar i Det Europaeiske OEkonomiske Samarbejdsomraade,

SOM ER BESLUTTEDE PAA at virke til fremme af forbrugernes interesser og styrke disses stilling paa markedet med sigte paa et hoejt forbrugerbeskyttelsesniveau,

SOM TILSLUTTER SIG de faelles maal om at styrke det europaeiske erhvervslivs videnskabelige og teknologiske grundlag og anspore det til at blive mere konkurrencedygtigt paa verdensplan,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at indgaaelsen af denne aftale paa ingen maade er til hinder for nogen af EFTA-medlemsstaternes mulige tiltraedelse af De Europaeiske Faellesskaber,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at det er de kontraherende parters maal under fuld respekt for domstolenes uafhaengighed at naa og opretholde en ensartet fortolkning og anvendelse af denne aftale og de bestemmelser i EF-lovgivningen, hvis indhold er gengivet i denne aftale, og at naa til ligebehandling af enkeltpersoner og virksomheder, hvad angaar de fire friheder og konkurrencevilkaarene,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at denne aftale ikke begraenser de kontraherende parters beslutningsfrihed og befoejelser til at indgaa traktater, med forbehold af bestemmelserne i denne aftale og de begraensninger, der foelger af folkeretten,

HAR BESLUTTET at indgaa foelgende aftale:

DEL I MAAL OG PRINCIPPER

Artikel 1

1. Formaalet med denne associeringsaftale er at fremme vedvarende og afbalanceret styrkelse af de handelsmaessige og oekonomiske forbindelser mellem de kontraherende parter paa lige konkurrencevilkaar og under overholdelse af samme regler med henblik paa at oprette et ensartet europaeisk oekonomisk samarbejdsomraade, i det foelgende benaevnt EOES.

2. Med henblik paa at virkeliggoere de i stk. 1 omhandlede maal medfoerer associeringen i overensstemmelse med denne aftales bestemmelser:

a) frie varebevaegelser

b) fri bevaegelighed for personer

c) fri bevaegelighed for tjenesteydelser

d) frie kapitalbevaegelser

e) indfoerelse af en ordning til at sikre, at konkurrencen ikke fordrejes, og at konkurrencereglerne overholdes fuldt ud af alle parter, samt

f) et naermere samarbejde paa andre omraader saasom forskning og udvikling, miljoe, uddannelse og socialpolitik.

Artikel 2

I denne aftale forstaas ved:

a) »aftale«, hovedaftalen, protokollerne og bilagene hertil saavel som de deri omhandlede retsakter

b) »EFTA-staterne«, de kontraherende parter som er medlemmer af Den Europaeiske Frihandelssammenslutning

c) »kontraherende parter«, hvad angaar Faellesskabet og EF-medlemsstaterne, Faellesskabet og EF-medlemsstaterne eller Faellesskabet eller EF-medlemsstaterne. Hvorledes dette udtryk skal forstaas i hvert enkelt tilfaelde, udledes af de relevante bestemmelser i denne aftale og paa grundlag af Faellesskabets og EF-medlemsstaternes respektive befoejelser, som de foelger af Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab og Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske Kul- og Staalfaellesskab.

Artikel 3

De kontraherende parter traeffer alle almindelige eller saerlige foranstaltninger til at sikre opfyldelsen af de forpligtelser, som foelger af denne aftale.

De afholder sig fra at traeffe foranstaltninger, der vil kunne bringe virkeliggoerelsen af denne aftales maalsaetninger i fare.

De fremmer endvidere samarbejde inden for rammerne af denne aftale.

Artikel 4

Inden for denne aftales anvendelsesomraade og med forbehold af dennes saerlige bestemmelser er al forskelsbehandling, der udoeves paa grundlag af nationalitet, forbudt.

Artikel 5

En kontraherende part kan til enhver tid indbringe et spoergsmaal for Det Blandede EOES-Udvalg eller EOES-Raadet i overensstemmelse med retningslinjerne i henholdsvis artikel 92, stk. 2, og artikel 89, stk. 2.

Artikel 6

Med forbehold af fremtidig udvikling i retspraksis fortolkes bestemmelserne i denne aftale i det omfang, de indholdsmaessigt er identiske med tilsvarende regler i Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab og Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske Kul- og Staalfaellesskab samt retsakter udstedt i medfoer af disse to traktater, ved deres gennemfoerelse og anvendelse i overensstemmelse med de relevante afgoerelser, der er truffet af De Europaeiske Faellesskabers Domstol forud for tidspunktet for undertegnelsen af denne aftale.

Artikel 7

Retsakter, der er omhandlet eller indeholdt i bilagene til denne aftale eller i afgoerelser truffet af Det Blandede EOES-Udvalg, er bindende for de kontraherende parter og udgoer eller skal goeres til en del af deres interne retsorden paa foelgende maader:

a) en retsakt svarende til en EOEF-forordning skal som saadan goeres til en del af de kontraherende parters interne retsorden

b) en retsakt svarende til et EOEF-direktiv overlader det til de kontraherende parters myndigheder at bestemme form og midler for gennemfoerelsen.

DEL II FRIE VAREBEVAEGELSER KAPITEL 1 GRUNDPRINCIPPER

Artikel 8

1. Der indfoeres fri bevaegelighed for varer mellem de kontraherende parter i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale.

2. Medmindre andet er fastsat, finder artikel 10-15, 19, 20, 25, 26 og 27 kun anvendelse paa varer med oprindelse i de kontraherende parter.

3. Medmindre andet er fastsat, finder bestemmelserne i denne aftale kun anvendelse paa:

a) varer henhoerende under kapitel 25-97 i Det Harmoniserede Varebeskrivelses- og Varenomenklatursystem med undtagelse af varer opfoert i protokol 2

b) varer anfoert i protokol 3 med forbehold af de saerlige ordninger i denne protokol.

Artikel 9

1. Oprindelsesreglerne er fastsat i protokol 4. De finder anvendelse med forbehold af internationale forpligtelser, som de kontraherende parter har paataget sig eller eventuelt paatager sig i henhold til den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel.

2. Med henblik paa at videreudvikle de resultater, der opnaas paa grundlag af denne aftale, fortsaetter de kontraherende parter deres bestraebelser paa yderligere at forbedre og forenkle alle aspekter af oprindelsesreglerne og oege samarbejdet om toldspoergsmaal.

3. Der foretages inden udgangen af 1993 en foerste undersoegelse. Efterfoelgende undersoegelser foretages med to aars mellemrum. Paa grundlag af disse undersoegelser forpligter de kontraherende parter sig til at tage stilling til egnede foranstaltninger, der skal optages i aftalen.

Artikel 10

Told ved indfoersel og udfoersel og andre afgifter med tilsvarende virkning er forbudt mellem de kontraherende parter. Det gaelder ogsaa finanstold, jf. dog ordningerne i protokol 5.

Artikel 11

Kvantitative indfoerselsrestriktioner saavel som alle foranstaltninger med tilsvarende virkning er forbudt mellem de kontraherende parter.

Artikel 12

Kvantitative udfoerselsrestriktioner saavel som alle foranstaltninger med tilsvarende virkninger er forbudt mellem de kontraherende parter.

Artikel 13

Bestemmelserne i artikel 11 og 12 er ikke til hinder for saadanne forbud eller restriktioner vedroerende indfoersel, udfoersel eller transit, som er begrundet i hensynet til den offentlige saedelighed, den offentlige orden, den offentlige sikkerhed, beskyttelse af menneskers, dyrs og planters liv og sundhed, beskyttelse af nationale skatte af kunstnerisk, historisk eller arkaeologisk vaerdi eller beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsret. Disse forbud eller restriktioner maa dog hverken udgoere et middel til vilkaarlig forskelsbehandling eller en skjult begraensning af samhandelen mellem de kontraherende parter.

Artikel 14

Ingen kontraherende part maa direkte eller indirekte paalaegge varer fra andre kontraherende parter interne afgifter af nogen art, som er hoejere end de afgifter, der direkte eller indirekte paalaegges lignende indenlandske varer.

Endvidere maa ingen kontraherende part paalaegge varer fra andre kontraherende parter interne afgifter, som indirekte vil kunne beskytte andre produkter.

Artikel 15

Ved udfoersel af varer til en kontraherende parts omraade kan der ikke ydes godtgoerelse for interne afgifter ud over det beloeb, der har vaeret paalagt dem direkte eller indirekte.

Artikel 16

1. De kontraherende parter drager omsorg for, at de statslige handelsmonopoler tilpasses, saaledes at enhver forskelsbehandling af EF-medlemsstaternes og EFTA-staternes statsborgere med hensyn til forsynings- og afsaetningsvilkaar udelukkes.

2. Denne artikels bestemmelser finder anvendelse paa ethvert organ, gennem hvilket de kontraherende parters kompetente myndigheder, de jura eller de facto, direkte eller indirekte, kontrollerer, leder eller oever maerkbar indflydelse paa indfoersel eller udfoersel mellem de kontraherende parter. Disse bestemmelser finder ogsaa anvendelse paa statskoncessionerede monopoler.

KAPITEL 2 LANDBRUGSPRODUKTER OG FISKERIVARER

Artikel 17

De saerlige bestemmelser og ordninger vedroerende veterinaere og fytosanitaere spoergsmaal er anfoert i bilag I.

Artikel 18

Uden at dette beroerer de saerlige ordninger for handelen med landbrugsprodukter, drager de kontraherende parter omsorg for, at de ordninger, der foelger af artikel 17 og artikel 23, litra a) og b), naar de anvendes paa andre varer end de af artikel 8, stk. 3, omfattede, ikke anfaegtes af andre tekniske handelshindringer. I denne forbindelse finder artikel 13 anvendelse.

Artikel 19

1. De kontraherende parter undersoeger alle vanskeligheder, som maatte opstaa i deres samhandel med landbrugsprodukter, og bestraeber sig paa at soege egnede loesninger.

2. De kontraherende parter forpligter sig til at fortsaette deres bestraebelser for at opnaa en gradvis liberalisering af handelen med landbrugsprodukter.

3. Med henblik herpaa foretager de inden udgangen af 1993 og derefter hvert andet aar en undersoegelse af vilkaarene for samhandelen med landbrugsprodukter.

4. Paa baggrund af resultaterne af disse undersoegelser tager de kontraherende parter inden for rammerne af deres respektive landbrugspolitik og under hensyntagen til resultaterne af Uruguay-Runden som led i denne aftale og paa et praeferencemaessigt, bilateralt eller multilateralt samt gensidigt grundlag til begges fordel stilling til yderligere begraensninger af alle former for handelshindringer i landbrugssektoren, herunder saadanne, som foelger af statslige handelsmonopoler paa landbrugsomraadet.

Artikel 20

De bestemmelser og ordninger, der gaelder for fisk og andre produkter fra havet, er fastsat i protokol 9.

KAPITEL 3 SAMARBEJDE I TOLDANLIGGENDER OG LETTELSE AF SAMHANDELEN

Artikel 21

1. For at lette deres samhandel forenkler de kontraherende parter graensekontrol og -formaliteter. Ordningerne med henblik herpaa er fastsat i protokol 10.

2. De kontraherende parter bistaar hinanden i toldanliggender med henblik paa at sikre, at toldlovgivningen anvendes korrekt. Ordningerne med henblik herpaa er fastsat i protokol 11.

3. De kontraherende parter styrker og udvider samarbejdet med det formaal for oeje at forenkle procedurerne for varehandelen, saerlig i forbindelse med EF-programmer, -projekter og -foranstaltninger, der sigter paa at lette samhandelen, i overensstemmelse med reglerne i del VI.

4. Denne artikel finder uanset artikel 8, stk. 3, anvendelse paa alle varer.

Artikel 22

En kontraherende part, der overvejer at saenke sine faktiske toldsatser eller afgifter med tilsvarende virkning, som anvendes over for tredjelande, der er omfattet af mestbegunstigelsesklausulen, eller at suspendere anvendelsen heraf, meddeler Det Blandede EOES-Udvalg denne nedsaettelse eller suspension senest 30 dage, foer den traeder i kraft, for saa vidt som dette er muligt. Den paagaeldende kontraherende part noterer sig enhver bemaerkning fra andre kontraherende parter angaaende de fordrejninger, som dette vil kunne medfoere.

KAPITEL 4 ANDRE REGLER VEDROERENDE DE FRIE VAREBEVAEGELSER

Artikel 23

Der er fastsat saerlige bestemmelser og ordninger i

a) protokol 12 og bilag II om tekniske forskrifter, standarder, afproevning og certificering

b) protokol 47 om ophaevelse af tekniske handelshindringer for vin

c) bilag III om produktansvar.

De finder anvendelse paa alle varer, medmindre andet er fastsat.

Artikel 24

Bilag IV indeholder saerlige bestemmelser og ordninger vedroerende energi.

Artikel 25

Saafremt overholdelse af bestemmelserne i artikel 10 og 12 foerer til

a) genudfoersel til et tredjeland, over for hvilket den eksporterende kontraherende part for den paagaeldende vare opretholder kvantitative eksportrestriktioner, udfoerselstold eller foranstaltninger eller afgifter med tilsvarende virkning, eller

b) en alvorlig knaphed eller trussel herom paa en vare af vaesentlig betydning for den eksporterende kontraherende part

og saafremt ovennaevnte situation giver eller kan give anledning til stoerre vanskeligheder for den eksporterende kontraherende part, kan denne kontraherende part traeffe egnede foranstaltninger i overensstemmelse med procedurerne i artikel 113.

Artikel 26

Antidumpingforanstaltninger, udligningstold og foranstaltninger mod ulovlig handelspraksis, som kan tilskrives tredjelande, finder ikke anvendelse i forbindelserne mellem de kontraherende parter, medmindre andet er fastsat i denne aftale.

KAPITEL 5 KUL- OG STAALPRODUKTER

Artikel 27

Saerlige bestemmelser og ordninger vedroerende kul- og staalprodukter er fastsat i protokol 14 og 25.

DEL III FRI BEVAEGELIGHED FOR PERSONER, TJENESTEYDELSER OG KAPITAL KAPITEL 1 ARBEJDSTAGERE OG SELVSTAENDIGE ERHVERVSDRIVENDE

Artikel 28

1. Arbejdskraftens frie bevaegelighed skal sikres mellem EF-medlemsstaterne og EFTA-staterne.

2. Den forudsaetter afskaffelse af enhver i nationaliteten begrundet forskelsbehandling af EF-medlemsstaternes og EFTA-staternes arbejdstagere for saa vidt angaar beskaeftigelse, afloenning og oevrige arbejdsvilkaar.

3. Med forbehold af de begraensninger, der retfaerdiggoeres af hensynet til den offentlige orden, den offentlige sikkerhed og den offentlige sundhed, indebaerer den retten til:

a) at soege faktisk tilbudte stillinger

b) frit at bevaege sig inden for EF-medlemsstaternes og EFTA-staternes omraade i dette oejemed

c) at tage ophold paa en EF-medlemsstats eller en EFTA-stats omraade for dér at have beskaeftigelse i henhold til de love eller administrative bestemmelser, der gaelder for indenlandske arbejdstageres beskaeftigelse

d) at blive boende paa en EF-medlemsstats eller en EFTA-stats omraade efter at have haft ansaettelse dér.

4. Bestemmelserne i denne artikel gaelder ikke for ansaettelse i den offentlige administration.

5. Bilag V indeholder saerlige bestemmelser om arbejdskraftens frie bevaegelighed.

Artikel 29

For at gennemfoere den frie bevaegelighed for arbejdstagere og selvstaendige erhvervsdrivende sikrer de kontraherende parter, hvad angaar social sikring, arbejdstagere og selvstaendige erhvervsdrivende og deres ydelsesberettigede paaroerende, som fastsat i bilag VI navnlig:

a) sammenlaegning af alle tidsrum, der i de forskellige nationale lovgivninger tages i betragtning med henblik paa at indroemme og opretholde retten til ydelser og paa beregning heraf

b) betaling af ydelser til personer, der bor inden for de kontraherende parters omraade.

Artikel 30

For at lette adgangen til at tage arbejde og optage og udoeve selvstaendig erhvervsvirksomhed traeffer de kontraherende parter de noedvendige foranstaltninger som fastsat i bilag VII om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser og om samordning af de kontraherende parters love og administrative bestemmelser om adgangen til at tage arbejde og optage og udoeve selvstaendig erhvervsvirksomhed.

KAPITEL 2 ETABLERINGSRETTEN

Artikel 31

1. Inden for rammerne af denne aftales bestemmelser skal statsborgere i en EF-medlemsstat og en EFTA-stat frit kunne etablere sig paa en hvilken som helst anden af disse staters omraader. Dette gaelder ogsaa for oprettelse af agenturer, filialer og datterselskaber, som foretages af statsborgere i en EF-medlemsstat eller en EFTA-stat, der er etableret paa en af disse staters omraade.

Med forbehold af bestemmelserne i kapitel 4 indebaerer etableringsfriheden adgang til at optage og udoeve selvstaendig erhvervsvirksomhed samt til at oprette og lede virksomheder, herunder navnlig selskaber i den i artikel 34, stk. 2, anfoerte betydning, paa de vilkaar, som i etableringslandets lovgivning er fastsat for landets egne statsborgere.

2. Bilag VIII-XI indeholder saerlige bestemmelser om etableringsretten.

Artikel 32

Virksomhed, som varigt eller lejlighedsvist er forbundet med udoevelse af offentlig myndighed i en kontraherende part, er i den paagaeldende kontraherende part ikke omfattet af bestemmelserne i dette kapitel.

Artikel 33

Bestemmelserne i dette kapitel og forholdsregler, der traeffes i medfoer heraf, udelukker ikke anvendelse af love eller administrative bestemmelser, der indeholder saerlige regler for fremmede statsborgere, og som er begrundet i hensynet til den offentlige orden, den offentlige sikkerhed eller den offentlige sundhed.

Artikel 34

Selskaber, som er oprettet i overensstemmelse med en EF-medlemsstats eller en EFTA-stats lovgivning, og hvis vedtaegtsmaessige hjemsted, hovedkontor eller hovedvirksomhed er beliggende inden for de kontraherende parters omraade, ligestilles, for saa vidt angaar anvendelsen af bestemmelserne i dette kapitel med personer, der er statsborgere i EF-medlemsstaterne eller EFTA-staterne.

Ved selskaber forstaas privatretlige selskaber, heri indbefattet kooperative selskaber, samt alle andre juridiske personer, der henhoerer under den offentlige ret eller privatretten, med undtagelse af selskaber, som ikke arbejder med gevinst for oeje.

Artikel 35

Bestemmelserne i artikel 30 finder anvendelse paa anliggender omfattet af dette kapitel.

KAPITEL 3 TJENESTEYDELSER

Artikel 36

1. Inden for rammerne af denne aftales bestemmelser maa der ikke vaere restriktioner, der hindrer fri udveksling af tjenesteydelser inden for de kontraherende parters omraade, for saa vidt angaar statsborgere i EF-medlemsstater og EFTA-stater, der er etableret i en anden EF-medlemsstat eller EFTA-stat end modtageren af den paagaeldende ydelse.

2. Bilag IX, X og XI indeholder saerlige bestemmelser om den frie udveksling af tjenesteydelser.

Artikel 37

Som tjenesteydelser i denne aftales forstand betragtes de ydelser, der normalt udfoeres mod betaling, i det omfang de ikke omfattes af bestemmelserne vedroerende den frie bevaegelighed for varer, kapital og personer.

Tjenesteydelserne omfatter isaer:

a) virksomhed af industriel karakter

b) virksomhed af handelsmaessig karakter

c) virksomhed af haandvaerksmaessig karakter

d) de liberale erhvervsvirksomhed.

Med forbehold af bestemmelserne i kapitel 2 kan tjenesteyderen midlertidigt udoeve sin virksomhed i den stat, hvor ydelsen praesteres, paa samme vilkaar, som den paagaeldende stat fastsaetter for sine egne statsborgere.

Artikel 38

Den frie udveksling af tjenesteydelser paa transportomraadet omfattes af bestemmelserne i kapitel 6.

Artikel 39

Bestemmelserne i artikel 30, 32, 33 og 34 finder anvendelse paa det i dette kapitel omhandlede sagsomraade.

KAPITEL 4 KAPITAL

Artikel 40

Inden for rammerne af denne aftales bestemmelser maa der ikke vaere restriktioner for kapitalbevaegelser mellem de kontraherende parter, saafremt kapitalen tilhoerer personer, der er bosat eller har hjemsted i EF-medlemsstater eller EFTA-stater, ligesom der ikke maa udoeves nogen forskelsbehandling, der stoettes paa parternes nationalitet eller bopael eller paa stedet for kapitalens anbringelse. Bilag XII indeholder de noedvendige bestemmelser til denne artikels gennemfoerelse.

Artikel 41

Loebende betalinger i forbindelse med fri bevaegelighed for varer, personer, kapital og den frie udveksling af tjenesteydelser mellem de kontraherende parter inden for rammerne af denne aftales bestemmelser er fri for alle restriktioner.

Artikel 42

1. Saafremt de indenlandske bestemmelser vedroerende kapitalmarkedet og laangivningen anvendes paa kapitalbevaegelser, der er liberaliseret i overensstemmelse med denne aftales bestemmelser, skal det ske uden forskelsbehandling.

2. Laan, der er bestemt til direkte eller indirekte at finansiere en EF-medlemsstat eller EFTA-stat eller deres lokale offentlige organer, kan kun emitteres eller anbringes i andre EF-medlemsstater eller EFTA-stater, saafremt de paagaeldende stater er blevet enige herom.

Artikel 43

1. Skulle forskelle mellem EF-medlemsstaternes og EFTA-staternes valutabestemmelser tilskynde personer, der er bosiddende eller har hjemsted i en af disse stater, til at benytte de i artikel 40 naevnte lettelser for overfoersel inden for de kontraherende parters omraade til at omgaa bestemmelserne i en af disse stater vedroerende kapitalbevaegelser til eller fra tredjelande, kan den paagaeldende kontraherende part traeffe egnede forholdsregler med henblik paa at fjerne disse vanskeligheder.

2. Saafremt kapitalbevaegelserne medfoerer forstyrrelser i kapitalmarkedets funktion i en EF-medlemsstat eller EFTA-stat, kan den paagaeldende kontraherende part traeffe beskyttelsesforanstaltninger paa omraadet for kapitalbevaegelser.

3. Saafremt de kompetente myndigheder i en kontraherende part aendrer valutakursen paa en maade, der alvorligt fordrejer konkurrencevilkaarene, kan de andre kontraherende parter for en strengt begraenset periode traeffe de noedvendige foranstaltninger til at afboede foelgerne af en saadan aendring.

4. I tilfaelde af, at en EF-medlemsstat eller en EFTA-stat har vanskeligheder eller alvorligt trues af vanskeligheder med hensyn til sin betalingsbalance enten som foelge af uligevaegt paa dens globale betalingsbalance eller som foelge af arten af den valuta, den raader over, og navnlig naar disse vanskeligheder vil kunne bringe dennes aftales funktion i fare, kan den paagaeldende kontraherende part traeffe beskyttelsesforanstaltninger.

Artikel 44

Faellesskabet paa den ene side og EFTA-staterne paa den anden side anvender deres interne procedurer som omhandlet i protokol 18 til at gennemfoere bestemmelserne i artikel 43.

Artikel 45

1. Beslutninger, udtalelser og henstillinger vedroerende de i artikel 43 beskrevne foranstaltninger skal meddeles Det Blandede EOES-Udvalg.

2. Alle foranstaltninger skal paa forhaand goeres til genstand for konsultationer og informationsudveksling i Det Blandede EOES-Udvalg.

3. I den i artikel 43, stk. 2, beskrevne situation, kan den paagaeldende kontraherende part imidlertid af diskretionshensyn og af hensyn til sagens hastende karakter traeffe saadanne foranstaltninger, som er noedvendige, uden forudgaaende konsultation og informationsudveksling.

4. I den i artikel 43, stk. 4, beskrevne situation kan den paagaeldende kontraherende part, saafremt der opstaar en pludselig betalingsbalancekrise, og de i stk. 2 fastsatte procedurer ikke kan foelges, i forebyggende oejemed traeffe de noedvendige beskyttelsesforanstaltninger. Disse foranstaltninger skal medfoere mindst mulig forstyrrelse i aftalens funktion og maa ikke gaa ud over, hvad der er absolut noedvendigt for at afhjaelpe de pludseligt opstaaede vanskeligheder.

5. Traeffes der foranstaltninger i overensstemmelse med stk. 3 og 4, skal der gives meddelelse herom senest ved deres ikrafttraeden, og den informationsudveksling og de konsultationer samt den underretning, der er omhandlet i stk. 1, skal foregaa snarest muligt derefter.

KAPITEL 5 SAMARBEJDE OM OEKONOMISK OG MONETAER POLITIK

Artikel 46

De kontraherende parter udveksler synspunkter og information om gennemfoerelsen af denne aftale og om virkningerne af integrationen for den oekonomiske aktivitet og de oekonomiske og monetaere politikker. Desuden kan de droefte makrooekonomiske forhold, politikker og udsigter. Denne udveksling af synspunkter og information finder sted paa et ikke-bindende grundlag.

KAPITEL 6 TRANSPORT

Artikel 47

1. Artikel 48-52 i dette kapitel finder anvendelse paa transport med jernbane, ad landevej og ad indre vandveje.

2. Bilag XIII indeholder saerlige bestemmelser om alle transportformer.

Artikel 48

1. En EF-medlemsstats eller en EFTA-stats bestemmelser vedroerende transport med jernbane, ad landevej og ad indre vandveje, som ikke er omfattet af bilag XIII, maa ikke direkte eller indirekte vaere mindre gunstige for transportvirksomheder fra andre stater end for indenlandske transportvirksomheder.

2. Afviger en af de kontraherende parter fra det i stk. 1 fastlagte princip, skal den underrette Det Blandede EOES-Udvalg herom. De andre kontraherende parter, som ikke accepterer afvigelsen, kan traeffe passende modforholdsregler.

Artikel 49

Stoetteforanstaltninger, der modsvarer behovet for en samordning af transportvaesenet, eller som udgoer godtgoerelse for visse forpligtelser, der har sammenhaeng med begrebet offentlig tjenesteydelse, er forenelige med denne aftale.

Artikel 50

1. I samfaerdselen inden for de kontraherende parters omraade maa der ikke udoeves forskelsbehandling, som bestaar i, at en transportvirksomhed for samme transportforbindelse anvender forskellige transportpriser og -vilkaar paa samme slags gods, alt efter godsets oprindelses- eller bestemmelsesland.

2. Den kompetente myndighed som omhandlet i del VII undersoeger paa eget initiativ eller efter anmodning fra en EF-medlemsstat eller en EFTA-stat de i denne artikel omhandlede tilfaelde af forskelsbehandling og traeffer de noedvendige beslutninger inden for rammerne af sine interne regler.

Artikel 51

1. Ved transport inden for de kontraherende parters omraade er det forbudt at anvende priser og vilkaar, der indebaerer nogen form for understoettelse eller beskyttelse til fordel for en eller flere bestemte virksomheder eller industrier, medmindre den i artikel 50, stk. 2, naevnte kompetente myndighed giver bemyndigelse hertil.

2. Den kompetente myndighed undersoeger paa eget initiativ eller paa begaering af en EF-medlemsstat eller en EFTA-stat de i stk. 1 omhandlede priser og vilkaar, idet den paa den ene side isaer tager hensyn til de krav, som en hensigtsmaessig regionaloekonomisk politik stiller til de underudviklede omraaders behov og til problemerne i omraader, der er alvorligt beroert af politiske forhold, og paa den anden side til virkningerne af disse priser og vilkaar paa konkurrencen mellem de forskellige transportgrene.

Den kompetente myndighed traeffer de noedvendige beslutninger paa grundlag af sine egne interne regler.

3. Det i stk. 1 omhandlede forbud gaelder ikke konkurrencetariffer.

Artikel 52

Afgifter eller gebyrer, som en transportvirksomhed ved graensepassage opkraever ud over transportpriserne, maa ikke overstige et rimeligt niveau i betragtning af de med passagen faktisk forbundne omkostninger. De kontraherende parter bestraeber sig paa gradvis at nedbringe disse omkostninger.

DEL IV KONKURRENCEREGLER OG ANDRE FAELLES REGLER KAPITEL 1 REGLER FOR VIRKSOMHEDERNE

Artikel 53

1. Alle aftaler mellem virksomheder, alle vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder og alle former for samordnet praksis, der kan paavirke handelen mellem de kontraherende parter, og som har til formaal eller til foelge at hindre, begraense eller fordreje konkurrencen inden for det af denne aftale omfattede omraade, er uforenelige med denne aftales funktion og er forbudt, navnlig saadanne, som bestaar i:

a) direkte eller indirekte fastsaettelse af koebs- eller salgspriser eller af andre forretningsbetingelser

b) begraensning af eller kontrol med produktion, afsaetning, teknisk udvikling eller investeringer

c) opdeling af markeder eller forsyningskilder

d) anvendelse af ulige vilkaar for ydelser af samme vaerdi over for handelspartnere, som derved stilles ringere i konkurrencen

e) at det stilles som vilkaar for indgaaelse af en aftale, at medkontrahenten godkender tillaegsydelser, som efter deres natur eller ifoelge handelssaedvane ikke har forbindelse med aftalens genstand.

2. Aftaler eller vedtagelser, som er forbudt i medfoer af denne artikel, har ingen retsvirkning.

3. Bestemmelserne i stk. 1 kan dog erklaeres uanvendelige paa:

- enhver aftale eller kategori af aftaler mellem virksomheder

- enhver vedtagelse eller kategori af vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder og

- enhver samordnet praksis eller kategori deraf

som bidrager til at forbedre produktionen eller fordelingen af varerne eller til at fremme den tekniske eller oekonomiske udvikling, samtidig med at de sikrer forbrugerne en rimelig andel i fordelen herved, og uden at der:

a) paalaegges de paagaeldende virksomheder begraensninger, som ikke er noedvendige for at naa disse maal

b) gives disse virksomheder mulighed for at udelukke konkurrence for en vaesentlig del af de paagaeldende varer.

Artikel 54

En eller flere virksomheders misbrug af en dominerende stilling paa det af denne aftale omfattede omraade eller en vaesentlig del heraf er uforenelig med denne aftales funktion og forbudt i den udstraekning, samhandelen mellem de kontraherende parter herved kan paavirkes.

Misbrug kan isaer bestaa i:

a) direkte eller indirekte paatvingelse af urimelige koebs- eller salgspriser eller af andre urimelige forretningsbetingelser

b) begraensning af produktion, afsaetning eller teknisk udvikling til skade for forbrugerne

c) anvendelse af ulige vilkaar for ydelser af samme vaerdi over for handelspartnere, som derved stilles ringere i konkurrencen

d) at det stilles som vilkaar for indgaaelse af en aftale, at medkontrahenten godkender tillaegsydelser, som efter deres natur eller ifoelge handelssaedvane ikke har forbindelse med aftalens genstand.

Artikel 55

1. Med forbehold af de gennemfoerelsesbestemmelser til artikel 53 og 54, der er anfoert i protokol 21 og bilag XIV til denne aftale, paaser EF-Kommissionen og den EFTA-tilsynsmyndighed, der oprettes i medfoer af artikel 108, at de i artikel 53 og 54 fastlagte principper anvendes.

Den kompetente tilsynsmyndighed, der er omhandlet i artikel 56, undersoeger paa eget initiativ eller paa begaering af en stat paa det paagaeldende omraade eller paa begaering af den anden tilsynsmyndighed tilfaelde af formodet overtraedelse af forannaevnte principper. Den kompetente tilsynsmyndighed foretager disse undersoegelser i samarbejde med de kompetente nationale myndigheder paa det paagaeldende omraade og i samarbejde med den anden tilsynsmyndighed, som yder bistand efter egne interne regler.

Finder den, at der har fundet en overtraedelse sted, foreslaar den kompetente tilsynsmyndighed passende midler til at bringe denne til ophoer.

2. Bringes en overtraedelse ikke til ophoer, fastslaar den kompetente tilsynsmyndighed ved en beslutning, der skal ledsages af grunde, at der foreligger en overtraedelse.

Den kompetente tilsynsmyndighed kan offentliggoere beslutningen og bemyndige stater paa det paagaeldende omraade til at traeffe de noedvendige foranstaltninger paa de vilkaar og i den naermere udformning, som den fastsaetter. Den kan ogsaa anmode den anden tilsynsmyndighed om at bemyndige stater paa det paagaeldende omraade til at traeffe saadanne foranstaltninger.

Artikel 56

1. Tilsynsmyndighederne traeffer beslutning i enkelttilfaelde henhoerende under artikel 53 i denne aftale i overensstemmelse med foelgende bestemmelser:

a) EFTA-Tilsynsmyndigheden traeffer beslutning i enkelttilfaelde, hvor kun handelen mellem EFTA-stater paavirkes.

b) EFTA-Tilsynsmyndigheden traeffer beslutning som fastsat i bestemmelserne i artikel 58, protokol 21 og gennemfoerelsesbestemmelserne dertil, protokol 23 og bilag XIV i tilfaelde, hvor de beroerte virksomheders omsaetning paa EFTA-staternes omraade udgoer 33% eller derover af deres omsaetning paa det af denne aftale omfattede omraade, jf. dog litra c).

c) EF-Kommissionen traeffer beslutning i oevrige tilfaelde saavel som i tilfaelde omtalt i litra b), naar handelen mellem EF-medlemsstater paavirkes, under hensyntagen til bestemmelserne i artikel 58, protokol 21, protokol 23 og bilag XIV.

2. I enkelttilfaelde henhoerende under artikel 54 traeffes beslutningen af tilsynsmyndigheden paa det omraade, hvor den dominerende stilling er blevet paavist. Reglerne i stk. 1, litra b) og c), finder kun anvendelse, hvis den dominerende stilling bestaar paa begge tilsynsmyndigheders omraader.

3. I enkelttilfaelde henhoerende under stk. 1, litra c), hvor virkningerne for handelen mellem EF-medlemsstater eller konkurrencen inden for Faellesskabet ikke er maerkbare, traeffer EFTA-Tilsynsmyndigheden beslutning.

4. Udtrykkene »virksomhed« og »omsaetning« er med henblik paa anvendelsen af denne artikel defineret i protokol 22.

Artikel 57

1. Fusioner, der kontrolleres som omhandlet i stk. 2, og som skaber eller styrker en dominerende stilling, der bevirker, at den effektive konkurrence haemmes betydeligt inden for det af denne aftale omfattede omraade eller en vaesentlig del heraf, erklaeres uforenelige med denne aftale.

2. De af stk. 1 omfattede fusioner kontrolleres af:

a) EF-Kommissionen, hvad angaar tilfaelde, der henhoerer under forordning (EOEF) nr. 4064/89 paa grundlag af denne forordning og i overensstemmelse med protokol 21 og 24 og bilag XIV til denne aftale. EF-Kommissionen har med forbehold af EF-Domstolens proevelse enekompetence til at traeffe beslutning i disse tilfaelde.

b) EFTA-Tilsynsmyndigheden, hvad angaar tilfaelde, der ikke henhoerer under litra a), og hvor de relevante taerskler, der er fastsat i bilag XIV, er naaet paa EFTA-staternes omraade i overensstemmelse med protokol 21 og 24 og bilag XIV. Dette beroerer ikke EF-medlemsstaternes kompetence.

Artikel 58

Med henblik paa at udvikle og opretholde en ensartet tilsynspolitik overalt i Det Europaeiske OEkonomiske Samarbejdsomraade paa konkurrenceomraadet og paa at fremme en homogen gennemfoerelse, anvendelse og fortolkning af denne aftales bestemmelser herfor samarbejder de kontraherende parters kompetente myndigheder i overensstemmelse med de i protokol 23 og 24 fastsatte bestemmelser.

Artikel 59

1. De kontraherende parter afstaar, for saa vidt angaar offentlige virksomheder og virksomheder, som EF-medlemsstaterne eller EFTA-staterne indroemmer saerlige eller eksklusive rettigheder, fra at traeffe eller opretholde foranstaltninger, som er i strid med denne aftales bestemmelser, navnlig de i artikel 4 og artikel 53-63 naevnte.

2. Virksomheder, der har faaet overdraget at udfoere tjenesteydelser af almindelig oekonomisk interesse, eller som har karakter af fiskale monopoler, er underkastet denne aftales bestemmelser, navnlig konkurrencereglerne, i det omfang anvendelsen af disse bestemmelser ikke retligt eller faktisk hindrer opfyldelsen af de saerlige opgaver, som er betroet dem. Udviklingen af samhandelen maa ikke paavirkes i et saadant omfang, at det strider imod de kontraherende parters interesser.

3. EF-Kommissionen og EFTA-Tilsynsmyndigheden paaser inden for rammerne af deres respektive kompetence, at bestemmelserne i denne artikel bringes i anvendelse, og meddeler, saafremt det er paakraevet, de stater, der henhoerer under deres respektive omraade, passende foranstaltninger.

Artikel 60

Bilag XIV indeholder saerlige bestemmelser om anvendelse af principperne i artikel 53, 54, 57 og 59.

KAPITEL 2 STATSSTOETTE

Artikel 61

1. Bortset fra de i denne aftale hjemlede undtagelser er stoette, som ydes af EF-medlemsstater, EFTA-stater eller ved hjaelp af statsmidler under enhver taenkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkaarene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, uforenelige med denne aftale i det omfang, den paavirker samhandelen mellem de kontraherende parter.

2. Forenelige med aftalens funktion er:

a) stoette af social karakter til enkelte forbrugere, forudsat at den ydes uden forskelsbehandling med hensyn til varernes oprindelse

b) stoette, hvis formaal er at raade bod paa skader, der er foraarsaget af naturkatastrofer eller af andre usaedvanlige begivenheder

c) stoette til oekonomien i visse omraader i Forbundsrepublikken Tyskland, som er paavirket af Tysklands deling, i det omfang stoetten er noedvendig for at opveje de oekonomiske ulemper, der er foraarsaget af naevnte deling.

3. Som forenelige med denne aftales funktion kan betragtes:

a) stoette til fremme af den oekonomiske udvikling i omraader, hvor levestandarden er usaedvanlig lav, eller hvor der hersker en alvorlig underbeskaeftigelse

b) stoette, der kan fremme virkeliggoerelsen af vigtige projekter af faelles europaeisk interesse eller afhjaelpe en alvorlig forstyrrelse i en EF-medlemsstats eller en EFTA-stats oekonomi

c) stoette til fremme af udviklingen af visse erhvervsgrene eller oekonomiske regioner, naar den ikke aendrer samhandelsvilkaarene paa en maade, der strider imod den faelles interesse

d) saadanne andre former for stoette, som Det Blandede EOES-Udvalg maatte fastsaette i overensstemmelse med del VII.

Artikel 62

1. Der foretages en loebende undersoegelse af alle bestaaende statsstoetteordninger paa de kontraherende parters omraade, saavel som planer om at yde eller aendre statsstoette, i henseende til deres forenelighed med artikel 61. Undersoegelsen foretages,

a) hvad angaar EF-medlemsstaterne, af EF-Kommissionen paa grundlag af reglerne i artikel 93 i Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab

b) hvad angaar EFTA-staterne, af EFTA-Tilsynsmyndigheden paa grundlag af de regler, der er fastsat i en aftale mellem EFTA-staterne om oprettelse af EFTA-Tilsynsmyndigheden, som tillaegges de befoejelser og opgaver, der er fastsat i protokol 26.

2. Med henblik paa at sikre en ensartet kontrol paa statsstoetteomraadet paa det af denne aftale omfattede omraade samarbejder EF-Kommissionen og EFTA-Tilsynsmyndigheden i overensstemmelse med bestemmelserne i protokol 27.

Artikel 63

Bilag XV indeholder saerlige bestemmelser om statsstoette.

Artikel 64

1. Saafremt en af tilsynsmyndighederne finder, at den anden tilsynsmyndigheds anvendelse af artikel 61 og 62 i denne aftale og artikel 5 i protokol 14 ikke er i overensstemmelse med princippet om opretholdelse af lige konkurrencevilkaar paa det af denne aftale omfattede omraade, udveksles der synspunkter herom inden for en frist paa to uger efter proceduren i protokol 27, litra f).

Saafremt der ikke inden udloebet af denne frist paa to uger ved faelles overenskomst naas til en loesning, kan den beroerte kontraherende parts kompetente myndigheder straks vedtage passende interimsforanstaltninger med henblik paa at afhjaelpe den deraf foelgende konkurrencefordrejning.

Der afholdes konsultationer i Det Blandede EOES-Udvalg med henblik paa at finde en gensidigt acceptabel loesning.

Saafremt Det Blandede EOES-Udvalg inden for en frist paa tre maaneder ikke har vaeret i stand til at finde en saadan loesning, og saafremt den paagaeldende praksis forvolder eller truer med at forvolde en konkurrencefordrejning, der paavirker samhandelen mellem de kontraherende parter, kan interimsforanstaltningerne erstattes af endelige foranstaltninger, der begraenses til, hvad der er noedvendigt til at afhjaelpe virkningerne af en saadan fordrejning. Der foretraekkes saadanne foranstaltninger, der mindst muligt forstyrrer EOES's funktion.

2. Bestemmelserne i denne artikel finder ogsaa anvendelse paa statslige monopoler, der oprettes efter tidspunktet for aftalens undertegnelse.

KAPITEL 3 ANDRE FAELLES REGLER

Artikel 65

1. Bilag XVI indeholder saerlige bestemmelser og ordninger om indkoeb, som, medmindre andet er fastsat, finder anvendelse paa alle varer og anfoerte tjenesteydelser.

2. Protokol 28 og bilag XVII indeholder saerlige bestemmelser og ordninger om intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret, som, medmindre andet er fastsat, finder anvendelse paa alle varer og tjenesteydelser.

DEL V HORISONTALE BESTEMMELSER VEDROERENDE DE FIRE FRIHEDER KAPITEL 1 SOCIALPOLITIK

Artikel 66

De kontraherende parter er enige om, at det er noedvendigt at fremme en forbedring af arbejdstagernes leve- og arbejdsvilkaar.

Artikel 67

1. De kontraherende parter bestraeber sig paa at forbedre navnlig arbejdsmiljoeet for at beskytte arbejdstagernes sikkerhed og sundhed. Med henblik paa at bidrage til at naa dette maal anvendes der minimumsforskrifter, der skal gennemfoeres gradvis under hensyn til de vilkaar og tekniske bestemmelser, der gaelder i hver af de kontraherende parter. Saadanne minimumsforskrifter maa ikke forhindre nogen af de kontraherende parter i at opretholde eller indfoere strengere foranstaltninger for beskyttelse af arbejdsvilkaarene, som er forenelige med denne aftale.

2. Bilag XVIII indeholder de bestemmelser, der skal gennemfoeres som de i stk. 1 naevnte minimumsforskrifter.

Artikel 68

De kontraherende parter indfoerer paa omraadet arbejdsret de noedvendige foranstaltninger til at sikre denne aftales rette funktion. Disse foranstaltninger er naermere angivet i bilag XVIII.

Artikel 69

1. Hver af de kontraherende parter gennemfoerer og opretholder princippet om lige loen til maend og kvinder for samme arbejde.

Ved loen forstaas i denne artikel den almindelige grund- eller minimumsloen og alle andre ydelser, som arbejdstageren som foelge af arbejdsforholdet modtager fra arbejdsgiveren direkte eller indirekte i penge eller naturalier.

Lige loen uden forskelsbehandling med hensyn til koen indebaerer:

a) at den loen, der ydes for samme arbejde, der afloennes i akkord, fastsaettes paa samme beregningsgrundlag

b) at den loen, der ydes for arbejde, betalt efter tid, er den samme for samme slags arbejde.

2. Bilag XVIII indeholder saerlige bestemmelser til gennemfoerelse af stk. 1.

Artikel 70

De kontraherende parter fremmer princippet om ligebehandling af maend og kvinder ved gennemfoerelsen af bestemmelserne i bilag XVIII.

Artikel 71

De kontraherende parter bestraeber sig paa at fremme dialogen mellem arbejdsmarkedets parter paa europaeisk plan.

KAPITEL 2 FORBRUGERBESKYTTELSE

Artikel 72

Bilag XIX indeholder bestemmelser om forbrugerbeskyttelse.

KAPITEL 3 MILJOE

Artikel 73

1. De kontraherende parters virke paa miljoeomraadet har til formaal:

a) at bevare, beskytte og forbedre miljoekvaliteten

b) at bidrage til beskyttelse af menneskers sundhed

c) at sikre, at naturens ressourcer udnyttes forsigtigt og fornuftigt.

2. De kontraherende parters indsats paa miljoeomraadet bygger paa principperne om forebyggende indgreb, om udbedring af miljoeskader fortrinsvis ved kilden og om, at forureneren betaler. Miljoebeskyttelseskravene er en vigtig bestanddel af de kontraherende parters politik paa andre omraader.

Artikel 74

Bilag XX indeholder saerlige bestemmelser om de beskyttelsesforanstaltninger, der skal traeffes i henhold til artikel 73.

Artikel 75

De beskyttelsesforanstaltninger, der er naevnt i artikel 74, er ikke til hinder for, at hver af de kontraherende parter opretholder eller indfoerer strengere beskyttelsesforanstaltninger, som er forenelige med denne aftale.

KAPITEL 4 STATISTIKKER

Artikel 76

1. De kontraherende parter drager omsorg for, at der fremstilles og udbredes indbyrdes sammenhaengende og sammenlignelig statistisk information til beskrivelse af og tilsyn med alle relevante oekonomiske, sociale og miljoemaessige aspekter af EOES.

2. De kontraherende parter udvikler og anvender med henblik herpaa harmoniserede metoder, definitioner og klassifikationer saavel som faelles programmer og procedurer for tilrettelaeggelse af statistisk arbejde paa passende administrativt niveau under behoerig overholdelse af kravet om statistisk fortrolighed.

3. Bilag XXI indeholder saerlige bestemmelser om statistikker.

4. Protokol 30 indeholder saerlige bestemmelser om tilrettelaeggelsen af samarbejdet paa det statistiske omraade.

KAPITEL 5 SELSKABSRET

Artikel 77

Bilag XXII indeholder saerlige bestemmelser om selskabsret.

DEL VI SAMARBEJDE PAA ANDRE OMRAADER END DE FIRE FRIHEDER

Artikel 78

De kontraherende parter styrker og udvider samarbejdet inden for rammerne af Faellesskabets virksomhed med hensyn til:

- forskning og teknologisk udvikling

- informationstjenesteydelser

- miljoe

- uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdomsanliggender

- socialpolitik

- forbrugerbeskyttelse

- smaa og mellemstore virksomheder

- turisme

- den audiovisuelle sektor og

- beskyttelse af civilbefolkningen

for saa vidt disse anliggender ikke er omfattet af bestemmelserne i andre dele i denne aftale.

Artikel 79

1. De kontraherende parter styrker ved alle egnede midler deres indbyrdes dialog, saerlig paa grundlag af de procedurer, der er fastsat i del VII, med henblik paa at indkredse omraader og aktiviteter, hvor et naermere samarbejde kan bidrage til virkeliggoerelsen af deres faelles maalsaetninger paa de i artikel 78 naevnte omraader.

2. De udveksler isaer information og afholder paa anmodning af en kontraherende part konsultationer i Det Blandede EOES-Udvalg om planer eller forslag vedroerende fastlaeggelse eller aendring af rammeprogrammer, saerprogrammer, foranstaltninger og projekter paa de i artikel 78 naevnte omraader.

3. Del VII finder tilsvarende anvendelse paa denne del, naar dette specielt er fastsat deri eller i protokol 31.

Artikel 80

Samarbejdet i henhold til artikel 78 skal normalt tage en af foelgende former:

- EFTA-staternes deltagelse i EF's rammeprogrammer, saerprogrammer, projekter eller andre foranstaltninger

- fastlaeggelse af faelles aktiviteter paa saerlige omraader, som kan omfatte afstemning eller koordinering af aktiviteter, sammenlaegning af bestaaende aktiviteter, og fastlaeggelse af faelles ad hoc-aktiviteter

- formel eller uformel udveksling eller tilraadighedsstillelse af information

- faelles bestraebelser for at tilskynde til visse aktiviteter paa hele de kontraherende parters omraade

- om fornoedent parallel lovgivning af identisk eller lignende indhold

- koordination, hvor dette er af gensidig interesse, af bestraebelser og aktiviteter gennem eller inden for rammerne af internationale organisationer og af samarbejde med tredjelande.

Artikel 81

Naar samarbejdet tager form af EFTA-staternes deltagelse i et EF-rammeprogram, saerprogrammer, projekter eller andre foranstaltninger finder foelgende principper anvendelse:

a) EFTA-staterne skal have adgang til alle dele af et program.

b) EFTA-staternes status i udvalg, som bistaar EF-Kommissionen ved forvaltningen eller udviklingen af en EF-aktivitet, hvortil EFTA-staterne eventuelt bidrager finansielt som foelge af deres deltagelse heri, skal afpasses efter dette bidrag.

c) Beslutninger vedtaget af Faellesskabet, bortset fra beslutninger vedroerende Faellesskabets almindelige budget, som direkte eller indirekte faar foelger for et rammeprogram, et saerprogram, et projekt eller en anden foranstaltning, i hvilken EFTA-stater deltager paa grundlag af en beslutning i henhold til denne aftale, er omfattet af bestemmelserne i artikel 79, stk. 3. Vilkaarene for fortsat deltagelse i den paagaeldende aktivitet kan tages op til fornyet overvejelse i Det Blandede EOES-Udvalg i overensstemmelse med artikel 86.

d) Paa projektstadiet har institutioner, virksomheder, organisationer og statsborgere i EFTA-staterne samme rettigheder og forpligtelser i forbindelse med det paagaeldende EF-program eller andre foranstaltninger, som gaelder for partnerinstitutioner, -virksomheder, -organisationer og -statsborgere i EF-medlemsstater. Det samme gaelder tilsvarende for deltagere i udvekslinger mellem EF-medlemsstater og EFTA-stater som led i den paagaeldende aktivitet.

e) EFTA-staterne, deres institutioner, virksomheder, organisationer og statsborgere har samme rettigheder og forpligtelser med hensyn til udbredelse, evaluering og udnyttelse af resultater som dem, der gaelder for EF-medlemsstater, deres institutioner, virksomheder, organisationer og statsborgere.

f) De kontraherende parter forpligter sig i overensstemmelse med deres respektive regler og forskrifter til i fornoedent omfang at lette mobiliteten for deltagerne i programmer og andre foranstaltninger.

Artikel 82

1. Indebaerer samarbejdet i medfoer af denne del et finansielt bidrag fra EFTA-staterne, tager dette bidrag foelgende former:

a) EFTA-staternes bidrag som foelge af deres deltagelse i EF-aktiviteter, beregnes i forhold til

- de forpligtelsesbevillinger og

- de betalingsbevillinger,

der hvert aar opfoeres for Faellesskabet paa Faellesskabets almindelige budget inden for hver budgetpost svarende til den paagaeldende aktivitet.

Proportionalitetsfaktoren, som anvendes til beregning af EFTA-staternes bidrag, er summen af forholdet mellem paa den ene side bruttonationalproduktet i markedspriser i hver af EFTA-staterne og paa den anden side summen af bruttonationalproduktet i markedspriser i EF-medlemsstaterne og den paagaeldende EFTA-stat. Denne faktor beregnes for hvert regnskabsaar paa grundlag af de seneste statistiske data.

EFTA-staternes bidrag skal, baade hvad angaar forpligtelsesbevillingerne og betalingsbevillingerne, supplere de beloeb, der opfoeres for Faellesskabet paa det almindelige budget inden for hver budgetpost svarende til de paagaeldende aktiviteter.

De bidrag, som EFTA-staterne indbetaler hvert aar, beregnes paa grundlag af betalingsbevillingerne.

Forpligtelser, som Faellesskabet indgaar forud for EFTA-staternes faktiske deltagelse paa grundlag af denne aftale i de paagaeldende aktiviteter - saavel som de dermed forbundne betalinger medfoerer ikke noget bidrag fra EFTA-staterne.

b) EFTA-staternes finansielle bidrag som foelge af deres deltagelse i visse projekter eller andre aktiviteter bygger paa princippet om, at hver kontraherende part skal daekke sine egne omkostninger med et passende bidrag, der fastsaettes af Det Blandede EOES-Udvalg, til Faellesskabets generalomkostninger.

c) Det Blandede EOES-Udvalg traeffer de noedvendige beslutninger vedroerende de kontraherende parters bidrag til omkostningerne ved den paagaeldende aktivitet.

2. Protokol 32 indeholder de detaljerede bestemmelser om gennemfoerelsen af denne artikel.

Artikel 83

I tilfaelde, hvor samarbejdet tager form af informationsudveksling mellem offentlige myndigheder, har EFTA-staterne samme rettigheder til at modtage og samme forpligtelser til at levere information som EF-medlemsstaterne med forbehold af fortrolighedskravene, som fastsaettes af Det Blandede EOES-Udvalg.

Artikel 84

Protokol 31 indeholder bestemmelser vedroerende samarbejdet paa saerlige omraader.

Artikel 85

Medmindre andet er fastsat i protokol 31, er det allerede bestaaende samarbejde mellem Faellesskabet og enkelte EFTA-stater paa de i artikel 78 opregnede omraader paa tidspunktet for denne aftales ikrafttraeden derefter omfattet af de relevante bestemmelser i denne del og protokol 31.

Artikel 86

Det Blandede EOES-Udvalg traeffer i overensstemmelse med del VII de noedvendige beslutninger til gennemfoerelse af artikel 78-85 og de deraf foelgende foranstaltninger, som bl.a. kan omfatte supplering og aendring af bestemmelserne i protokol 31, saavel som vedtagelse af eventuelle overgangsordninger, som gennemfoerelsen af artikel 85 maatte medfoere.

Artikel 87

De kontraherende parter tager de noedvendige skridt til at udvikle, styrke eller udvide samarbejdet inden for rammerne af Faellesskabets aktiviteter paa omraader, som ikke er opregnet i artikel 78, hvor et saadant samarbejde anses for egnet til at bidrage til virkeliggoerelsen af maalsaetningerne for denne aftale, eller af de kontraherende parter betragtes som vaerende af gensidig interesse. Saadanne skridt kan ogsaa omfatte aendringer af artikel 78 ved tilfoejelse af nye omraader til de deri opregnede.

Artikel 88

Med forbehold af bestemmelserne i andre dele i denne aftale, udelukker bestemmelserne i denne del ikke, at enhver af de kontraherende parter selvstaendigt kan udarbejde, vedtage og gennemfoere foranstaltninger.

DEL VII INSTITUTIONELLE BESTEMMELSER KAPITEL 1 ASSOCIERINGENS OPBYGNING Afdeling 1 EOES-Raadet

Artikel 89

1. Der oprettes et EOES-Raad. Det skal i saerdeleshed have ansvaret for at give den politiske impuls til gennemfoerelsen af denne aftale og fastlaegge de generelle retningslinjer for Det Blandede EOES-Udvalg.

Med henblik herpaa vurderer EOES-Raadet aftalens generelle funktion og udvikling. Det traeffer de politiske beslutninger, der skal foere til aendringer af aftalen.

2. De kontraherende parter, for Faellesskabets og EF-medlemsstaternes vedkommende paa deres respektive kompetenceomraader, kan efter droeftelse i Det Blandede EOES-Udvalg eller direkte i ekstraordinaert hastende tilfaelde bringe ethvert spoergsmaal, som giver anledning til vanskeligheder, op i EOES-Raadet.

3. EOES-Raadet fastsaetter ved afgoerelse sin forretningsorden.

Artikel 90

1. EOES-Raadet bestaar af medlemmerne af Raadet for De Europaeiske Faellesskaber og medlemmer af EF-Kommissionen og et medlem af hver af EFTA-staternes regeringer.

Medlemmerne af EOES-Raadet kan lade sig repraesentere i overensstemmelse med de betingelser, der skal fastsaettes i dets forretningsorden.

2. EOES-Raadet traeffer sine beslutninger i enighed mellem Faellesskabet paa den ene side og EFTA-staterne paa den anden side.

Artikel 91

1. Formandshvervet i EOES-Raadet udoeves paa skift for seks maaneder ad gangen af et medlem af Raadet for De Europaeiske Faellesskaber og et medlem af regeringen for en EFTA-stat.

2. EOES-Raadet traeder sammen to gange om aaret efter indkaldelse fra formanden. EOES-Raadet moedes tillige, naar omstaendighederne kraever det, i overensstemmelse med forretningsordenen.

Afdeling 2 Det Blandede EOES-Udvalg

Artikel 92

1. Der nedsaettes et blandet EOES-Udvalg. Det paaser, at aftalen gennemfoeres og fungerer effektivt. Det skal i dette oejemed foranstalte udveksling af synspunkter og information og traeffe afgoerelse i de i denne aftale fastsatte tilfaelde.

2. De kontraherende parter, for Faellesskabets og EF-medlemsstaternes vedkommende paa deres respektive kompetenceomraader, raadfoerer sig med hinanden i Det Blandede EOES-Udvalg om ethvert spoergsmaal af relevans for aftalen, som giver anledning til vanskeligheder, og som rejses af en af dem.

3. Det Blandede EOES-Udvalg fastsaetter ved afgoerelse sin forretningsorden.

Artikel 93

1. Det Blandede EOES-Udvalg bestaar af repraesentanter for de kontraherende parter.

2. Det Blandede EOES-Udvalg traeffer afgoerelse efter aftale mellem Faellesskabet paa den ene side og EFTA-staterne, som taler med én stemme, paa den anden side.

Artikel 94

1. Formandshvervet i Det Blandede EOES-Udvalg udoeves paa skift for seks maaneder ad gangen af repraesentanten for Faellesskabet, dvs. EF-Kommissionen, og repraesentanten for en af EFTA-staterne.

2. Til opfyldelse af sit hverv traeder Det Blandede EOES-Udvalg i princippet sammen mindst en gang om maaneden. Det moedes tillige paa formandens initiativ eller paa anmodning af en af de kontraherende parter, i overensstemmelse med forretningsordenen.

3. Det Blandede EOES-Udvalg kan beslutte at nedsaette underudvalg eller arbejdsgrupper til at bistaa det i udfoerelsen af dets hverv. Det Blandede EOES-Udvalg fastsaetter i sin forretningsorden de naermere retningslinjer for sammensaetningen af saadanne udvalg og arbejdsgrupper samt deres funktionsmaade. Deres opgaver fastsaettes i hvert enkelt tilfaelde af Det Blandede EOES-Udvalg.

4. Det Blandede EOES-Udvalg udarbejder en aarsberetning om aftalens funktion og udvikling.

Afdeling 3 Samarbejde mellem parlamentarikere

Artikel 95

1. Der nedsaettes et blandet EOES-Parlamentarikerudvalg. Det bestaar af et lige antal af paa den ene side medlemmer af Europa-Parlamentet og paa den anden side medlemmer af EFTA-staternes parlamenter. Det samlede antal medlemmer af udvalget fastsaettes i vedtaegterne i protokol 36.

2. Det Blandede EOES-Parlamentarikerudvalg traeder sammen paa skift i Faellesskabet og i en EFTA-stat i overensstemmelse med bestemmelserne i protokol 36.

3. Det Blandede EOES-Parlamentarikerudvalg skal gennem dialog og debat bidrage til en bedre forstaaelse mellem Faellesskabet og EFTA-staterne paa de af denne aftale omfattede omraader.

4. Det Blandede EOES-Parlamentarikerudvalg kan give udtryk for synspunkter i form af betaenkninger eller beslutninger. Det behandler i saerdeleshed Det Blandede EOES-Udvalgs aarsberetning om aftalens funktion og udvikling, som udarbejdes i overensstemmelse med artikel 94, stk. 4.

5. Formanden for EOES-Raadet kan give moede i Det Blandede EOES-Parlamentarikerudvalg med henblik paa at blive hoert.

6. Det Blandede EOES-Parlamentarikerudvalg fastsaetter sin forretningsorden.

Afdeling 4 Samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter og andre repraesentanter for erhvervslivet

Artikel 96

1. Medlemmer af Det OEkonomiske og Sociale Udvalg og andre organer, som repraesenterer arbejdsmarkedets parter i Faellesskabet, og tilsvarende organer i EFTA-staterne arbejder for at styrke deres indbyrdes kontakter og for at samarbejde paa et organiseret og regelmaessigt grundlag med henblik paa at oege opmaerksomheden omkring de oekonomiske og sociale aspekter af den voksende gensidige afhaengighed i deres oekonomier og deres interesser inden for rammerne af EOES.

2. Med henblik herpaa nedsaettes der et raadgivende EOES-Udvalg. Det bestaar af et lige antal medlemmer af Faellesskabets OEkonomiske og Sociale Udvalg og medlemmer af Det Raadgivende EFTA-Udvalg. Det Raadgivende EOES-Udvalg kan give udtryk for sine synspunkter i form af betaenkninger eller beslutninger.

3. Det Raadgivende EOES-Udvalg fastsaetter sin forretningsorden.

KAPITEL 2 BESLUTNINGSPROCEDUREN

Artikel 97

Denne aftale beroerer ikke hver af de kontraherende parters ret til under overholdelse af princippet om ikke-forskelsbehandling og efter underretning af de andre kontraherende parter at aendre sin interne lovgivning paa de af aftalen omfattede omraader,

- hvis Det Blandede EOES-Udvalg konkluderer, at den aendrede lovgivning ikke paavirker aftalens rette funktion, eller

- hvis proceduren i artikel 98 er fulgt.

Artikel 98

Bilagene til denne aftale og protokol 1-7, 9, 10, 11, 19-27, 30, 31, 32, 37, 39, 41 og 47 kan aendres ved afgoerelse truffet af Det Blandede EOES-Udvalg i overensstemmelse med artikel 93, stk. 2, og artikel 99, 100, 102 og 103.

Artikel 99

1. Naar EF-Kommissionen paabegynder udarbejdelsen af ny lovgivning paa et omraade, der er omfattet af denne aftale, indhenter den uformel raadgivning fra eksperter fra EFTA-staterne paa samme maade, som den indhenter raadgivning fra eksperter fra EF-medlemsstaterne ved udarbejdelsen af sine forslag.

2. Naar EF-Kommissionen oversender sit forslag til Raadet for De Europaeiske Faellesskaber, fremsender den samtidig kopier heraf til EFTA-staterne.

Paa anmodning af en af de kontraherende parter finder der en indledende udveksling af synspunkter sted i Det Blandede EOES-Udvalg.

3. I perioden foer Raadet for De Europaeiske Faellesskaber traeffer en afgoerelse, konsulterer de kontraherende parter, som led i en loebende informations- og konsultationsproces, hinanden igen paa anmodning af en af dem i Det Blandede EOES-Udvalg paa afgoerende tidspunkter.

4. De kontraherende parter samarbejder i god tro i informations- og konsultationsfasen med henblik paa ved processens afslutning at lette Det Blandede EOES-Udvalgs beslutningstagning.

Artikel 100

EF-Kommissionen sikrer alt efter det beroerte omraade eksperter fra EFTA-staterne saa bred deltagelse som muligt i forberedelsesfasen for udarbejdelse af udkast til foranstaltninger, der senere skal forelaegges de udvalg, der bistaar EF-Kommissionen ved dennes varetagelse af sine udoevende befoejelser. EF-Kommissionen goer i denne henseende, naar den udarbejder udkast til foranstaltninger, brug af eksperter fra EFTA-staterne paa samme grundlag, som den goer brug af eksperter fra EF-medlemsstaterne.

I tilfaelde, hvor Raadet for De Europaeiske Faellesskaber faar forelagt en sag i overensstemmelse med den gaeldende procedure for den paagaeldende type udvalg, fremsender EF-Kommissionen de synspunkter, som eksperter fra EFTA-staterne fremkommer med, til Raadet for De Europaeiske Faellesskaber.

Artikel 101

1. I de udvalg, der hverken er omfattet af artikel 81 eller artikel 100, deltager eksperter fra EFTA-staterne i arbejdet, naar det er noedvendigt af hensyn til denne aftales rette funktion.

Disse udvalg er opregnet i protokol 37. Retningslinjerne for en saadan deltagelse er fastsat i de relevante sektorprotokoller og -bilag, der vedroerer det paagaeldende emne.

2. Finder de kontraherende parter, at en saadan medvirken ogsaa boer gaelde andre udvalg, som har lignende kendetegn, kan Det Blandede EOES-Udvalg aendre protokol 37.

Artikel 102

1. For at garantere retssikkerheden og ensartetheden i EOES traeffer Det Blandede EOES-Udvalg afgoerelse om aendring af et bilag til denne aftale saa hurtigt som muligt efter Faellesskabets vedtagelse af dertil svarende ny faellesskabslovgivning med henblik paa at sikre samtidig anvendelse af denne lovgivning og aendringerne af bilagene til aftalen. I dette oejemed underretter Faellesskabet, naar det vedtager retsakter om et emne, der er omfattet af denne aftale, saa hurtigt som muligt de andre kontraherende parter derom i Det Blandede EOES-Udvalg.

2. Den del af et bilag til denne aftale, som direkte beroeres af den nye lovgivning, vurderes i Det Blandede EOES-Udvalg.

3. De kontraherende parter bestraeber sig mest muligt paa at naa til enighed om spoergsmaal med beroering til denne aftale.

Det Blandede EOES-Udvalg bestraeber sig i saerdeleshed mest muligt paa at finde en gensidigt acceptabel loesning i tilfaelde, hvor der opstaar et alvorligt problem paa et omraade, som i EFTA-staterne henhoerer under lovgivningsmagtens kompetence.

4. Kan der imidlertid til trods for anvendelsen af stk. 3 ikke naas til enighed om en aendring af et bilag til denne aftale, undersoeger Det Blandede EOES-Udvalg alle yderligere muligheder for at sikre, at denne aftale fortsat fungerer hensigtsmaessigt og traeffer de noedvendige afgoerelser til dette formaal, herunder eventuelt anerkendelse af, at lovgivningen er aekvivalent. En saadan afgoerelse traeffes senest ved udloebet af en periode paa seks maaneder fra tidspunktet for indbringelsen af sagen for Det Blandede EOES-Udvalg eller paa tidspunktet for den paagaeldende faellesskabslovgivnings ikrafttraeden, hvis dette er senere.

5. Har Det Blandede EOES-Udvalg ved udloebet af den tidsfrist, der er omhandlet i stk. 4, ikke truffet afgoerelse om aendring af et bilag til denne aftale, betragtes den beroerte del deraf, jf. stk. 2, som midlertidigt suspenderet, medmindre Det Blandede EOES-Udvalg traeffer anden afgoerelse. Suspensionen faar virkning seks maaneder efter udloebet af den i stk. 4 naevnte periode, men under ingen omstaendigheder tidligere end det tidspunkt, paa hvilket den tilsvarende EF-retsakt gennemfoeres i Faellesskabet. Det Blandede EOES-Udvalg skal bestraebe sig paa at naa til en gensidigt acceptabel loesning, saaledes at suspensionen saa hurtigt som muligt kan bringes til ophoer.

6. De praktiske foelger af den i stk. 5 omhandlede suspension droeftes i Det Blandede EOES-Udvalg. De rettigheder og forpligtelser, som personer eller virksomheder allerede har erhvervet i henhold til denne aftale, opretholdes. De kontraherende parter traeffer om fornoedent afgoerelse om de noedvendige tilpasninger som foelge af suspensionen.

Artikel 103

1. Hvis en afgoerelse truffet af Det Blandede EOES-Udvalg foerst bliver bindende for en kontraherende part efter opfyldelsen af forfatningsmaessige krav, skal afgoerelsen, saafremt den indeholder en dato, traede i kraft paa denne dato, forudsat at den beroerte kontraherende part paa naevnte dato har meddelt de andre kontraherende parter, at de forfatningsmaessige krav er blevet opfyldt.

Hvis en saadan meddelelse ikke er givet paa det tidspunkt, traeder afgoerelsen i kraft paa den foerste dag i den anden maaned, der foelger efter den sidste meddelelse.

2. Hvis der efter udloebet af en periode paa seks maaneder efter Det Blandede EOES-Udvalgs afgoerelse ikke er givet en saadan meddelelse, anvendes Det Blandede EOES-Udvalgs afgoerelse midlertidigt, indtil de forfatningsmaessige krav er opfyldt, medmindre en kontraherende part meddeler, at en saadan midlertidig anvendelse ikke kan finde sted. I sidstnaevnte tilfaelde eller saafremt en kontraherende part meddeler, at en af Det Blandede EOES-Udvalg truffen afgoerelse ikke ratificeres, faar den i artikel 102, stk. 5, omhandlede suspension virkning en maaned efter en saadan meddelelse, men under ingen omstaendigheder tidligere end det tidspunkt, paa hvilket den tilsvarende EF-retsakt gennemfoeres i Faellesskabet.

Artikel 104

Afgoerelser, der traeffes af Det Blandede EOES-Udvalg i de i denne aftale fastsatte tilfaelde, er, medmindre andet er bestemt deri, bindende for de kontraherende parter paa tidspunktet for deres ikrafttraeden, og de kontraherende parter skal traeffe de noedvendige foranstaltninger til at sikre deres gennemfoerelse og anvendelse.

KAPITEL 3 HOMOGENITET, TILSYNSPROCEDURE OG BILAEGGELSE AF TVISTER Afdeling 1 Ensartethed

Artikel 105

1. Med henblik paa opfyldelse af de kontraherende parters maal, som er at naa en saa ensartet fortolkning som muligt af bestemmelserne i denne aftale og de bestemmelser i EF-lovgivningen, hvis indhold er gengivet i denne aftale, handler Det Blandede EOES-Udvalg i overensstemmelse med denne artikel.

2. Det Blandede EOES-Udvalg foretager en loebende undersoegelse af udviklingen i den retspraksis, der er fastlagt af De Europaeiske Faellesskabers Domstol og den EFTA-domstol, der oprettes i medfoer af artikel 108. Med henblik herpaa meddeles disse domstoles domme Det Blandede EOES-Udvalg, som handler med henblik paa at opretholde den homogene fortolkning af aftalen.

3. Saafremt Det Blandede EOES-Udvalg ikke inden for en frist paa to maaneder efter, at en forskel i de to domstoles retspraksis er blevet det forelagt, har vaeret i stand til at opretholde den homogene fortolkning af aftalen, kan procedurerne i artikel 111 bringes i anvendelse.

Artikel 106

For at sikre en saa ensartet fortolkning som muligt af denne aftale under fuld respekt for domstolenes uafhaengighed indfoerer Det Blandede EOES-Udvalg en ordning for informationsudveksling vedroerende domme afsagt af EFTA-Domstolen, De Europaeiske Faellesskabers Domstol og De Europaeiske Faellesskabers Ret i Foerste Instans og EFTA-staternes hoejeste domstolsinstanser. Denne ordning skal omfatte:

a) fremsendelse til justitssekretaeren ved De Europaeiske Faellesskabers Domstol af domme afsagt af saadanne domstole om fortolkningen og anvendelsen af paa den ene side denne aftale eller paa den anden side Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab og Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske Kul- og Staalfaellesskab, som aendret eller suppleret, samt retsakter udstedt i medfoer heraf, for saa vidt de vedroerer bestemmelser, hvis indhold er gengivet i denne aftale

b) De Europaeiske Faellesskabers Domstols justitssekretaers klassifikation af disse domme, om fornoedent ogsaa udarbejdelse og offentliggoerelse af oversaettelser og sammendrag

c) De Europaeiske Faellesskabers Domstols justitssekretaers fremsendelse af relevante dokumenter til de kompetente nationale myndigheder, som udpeges af hver kontraherende part.

Artikel 107

Protokol 34 indeholder bestemmelser om en EFTA-stats mulighed for at tillade en domstol at anmode De Europaeiske Faellesskabers Domstol om at traeffe afgoerelse om fortolkningen af en EOES-regel.

Afdeling 2 Tilsynsprocedure

Artikel 108

1. EFTA-staterne opretter en uafhaengig tilsynsmyndighed (EFTA-Tilsynsmyndigheden) og indfoerer procedurer svarende til dem, der findes i Faellesskabet, herunder procedurer til at sikre overholdelsen af forpligtelser i henhold til aftalen og til at kontrollere lovligheden af EFTA-Tilsynsmyndighedens retsakter paa konkurrenceomraadet.

2. EFTA-staterne opretter en domstol (EFTA-Domstolen).

EFTA-Domstolen har i overensstemmelse med en saerskilt aftale mellem EFTA-staterne, hvad angaar anvendelsen af denne aftale, navnlig kompetence med hensyn til:

a) sager vedroerende tilsynsproceduren, hvad angaar EFTA-stater

b) klager over beslutninger paa konkurrenceomraadet truffet af EFTA-Tilsynsmyndigheden

c) bilaeggelse af tvister mellem to eller flere EFTA-stater.

Artikel 109

1. EFTA-Tilsynsmyndigheden paa den ene side og EF-Kommissionen paa den anden side foerer i overensstemmelse med Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske Kul- og Staalfaellesskab og denne aftale tilsyn med, at forpligtelserne i henhold til denne aftale overholdes.

2. For at sikre et ensartet tilsyn overalt i EOES samarbejder EFTA-Tilsynsmyndigheden og EF-Kommissionen, og de udveksler oplysninger og konsulterer hinanden om tilsynspolitiske emner og enkelttilfaelde.

3. EF-Kommissionen og EFTA-Tilsynsmyndigheden modtager klager vedroerende anvendelsen af denne aftale. De underretter hinanden om de modtagne klager.

4. Hvert af disse organer undersoeger alle klager, som henhoerer under deres kompetence, og formidler til det andet organ alle saadanne klager, som henhoerer under dette organs kompetence.

5. I tilfaelde af uenighed mellem disse to organer med hensyn til, hvilke foranstaltninger der skal traeffes vedroerende en klage, eller med hensyn til resultatet af undersoegelsen, kan hvert af organerne indbringe spoergsmaalet for Det Blandede EOES-Udvalg, som behandler det i overensstemmelse med artikel 111.

Artikel 110

Beslutninger i henhold til denne aftale truffet af EFTA-Tilsynsmyndigheden og EF-Kommissionen, som indebaerer en forpligtelse for andre end stater til at betale en pengeydelse, kan tvangsfuldbyrdes. Det samme gaelder domme afsagt i henhold til denne aftale af De Europaeiske Faellesskabers Domstol, De Europaeiske Faellesskabers Ret i Foerste Instans og EFTA-Domstolen.

Tvangsfuldbyrdelsen sker efter den borgerlige retsplejes regler i den stat, paa hvis omraade den finder sted. Fuldbyrdelsespaategning skal efter en proevelse, der kun omfatter aegtheden af det paagaeldende fuldbyrdelsesgrundlag, paafoeres af den myndighed, som den kontraherende part har udpeget og anmeldt for de andre kontraherende parter, EFTA-Tilsynsmyndigheden, EF-Kommissionen, De Europaeiske Faellesskabers Domstol, De Europaeiske Faellesskabers Ret i Foerste Instans og EFTA-Domstolen.

Naar disse formkrav er opfyldt paa den beroerte parts begaering, kan denne skride til tvangsfuldbyrdelse i henhold til loven i den stat, paa hvis omraade tvangsfuldbyrdelsen skal finde sted, ved at indbringe sagen direkte for den kompetente myndighed.

Tvangsfuldbyrdelsen kan kun udsaettes efter beslutning truffet af De Europaeiske Faellesskabers Domstol, for saa vidt angaar beslutninger truffet af EF-Kommissionen, De Europaeiske Faellesskabers Ret i Foerste Instans og De Europaeiske Faellesskabers Domstol, eller efter beslutning truffet af EFTA-Domstolen, for saa vidt angaar beslutninger truffet af EFTA-Tilsynsmyndigheden eller EFTA-Domstolen. De beroerte staters doemmende myndigheder er imidlertid kompetente til at traeffe afgoerelse om klager vedroerende fuldbyrdelsesforanstaltningernes lovlighed.

Afdeling 3 Bilaeggelse af tvister

Artikel 111

1. Faellesskabet eller en EFTA-stat kan indbringe en tvist, som vedroerer fortolkningen eller anvendelsen af denne aftale, for Det Blandede EOES-Udvalg i overensstemmelse med foelgende bestemmelser.

2. Det Blandede EOES-Udvalg kan bilaegge tvisten. Det skal forsynes med alle oplysninger, som kan vaere til nytte til at foretage en indgaaende undersoegelse af situationen med henblik paa at finde en acceptabel loesning. Det Blandede EOES-Udvalg undersoeger med henblik herpaa alle muligheder for at opretholde aftalens rette funktion.

3. Saafremt tvisten vedroerer fortolkningen af bestemmelser i denne aftale, som indholdsmaessigt er identiske med tilsvarende regler i Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab og Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske Kul- og Staalfaellesskab samt retsakter udstedt i medfoer af disse to Traktater, og saafremt tvisten ikke er blevet bilagt inden for en frist paa tre maaneder efter indbringelse for Det Blandede EOES-Udvalg, kan de kontraherende parter i tvisten aftale at anmode De Europaeiske Faellesskabers Domstol om at traeffe afgoerelse om fortolkningen af de paagaeldende regler.

Saafremt Det Blandede EOES-Udvalg i en saadan tvist ikke er naaet til enighed om en loesning inden for en frist paa seks maaneder fra tidspunktet for procedurens indledning, eller saafremt de kontraherende parter i tvisten paa det tidspunkt ikke har anmodet De Europaeiske Faellesskabers Domstol om en afgoerelse, kan en kontraherende part med henblik paa at rette op paa en eventuel uligevaegt

- enten ivaerksaette beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 112, stk. 2, efter proceduren i artikel 113

- eller anvende artikel 102 tilsvarende.

4. Saafremt en tvist vedroerer raekkevidden eller varigheden af beskyttelsesforanstaltninger, truffet i overensstemmelse med artikel 111, stk. 3, eller artikel 112, eller forholdsmaessigheden af de foranstaltninger, der traeffes til at genskabe balance i overensstemmelse med artikel 114, og saafremt Det Blandede EOES-Udvalg ikke senest tre maaneder efter det tidspunkt, hvor sagen blev indbragt for det, har vaeret i stand til at bilaegge tvisten, kan hver af de kontraherende parter henvise tvisten til voldgift i henhold til procedurerne i protokol 33. Intet spoergsmaal vedroerende fortolkningen af de bestemmelser i denne aftale, som er omhandlet i stk. 3, kan behandles under saadanne procedurer. Voldgiftsafgoerelsen er bindende for parterne i tvisten.

KAPITEL 4 BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER

Artikel 112

1. Opstaar der alvorlige oekonomiske, samfundsmaessige eller miljoemaessige vanskeligheder af sektormaessig eller regional art, som antages at vedvare, kan en kontraherende part ensidigt traeffe egnede foranstaltninger paa de vilkaar og efter de procedurer, der er fastsat i artikel 113.

2. Saadanne beskyttelsesforanstaltninger skal med hensyn til anvendelsesomraade og varighed begraenses til, hvad der er strengt noedvendigt til at afhjaelpe situationen. Der vaelges fortrinsvis saadanne foranstaltninger, som mindst muligt forstyrrer denne aftales funktion.

3. Beskyttelsesforanstaltningerne gaelder for alle kontraherende parter.

Artikel 113

1. En kontraherende part, som overvejer at traeffe beskyttelsesforanstaltninger i henhold til artikel 112, skal straks underrette de andre kontraherende parter herom gennem Det Blandede EOES-Udvalg og fremlaegge al relevant information.

2. De kontraherende parter indleder straks konsultationer i Det Blandede EOES-Udvalg med henblik paa at soege en for alle acceptabel loesning.

3. Den beroerte kontraherende part maa foerst traeffe beskyttelsesforanstaltninger en maaned efter tidspunktet for den i stk. 1 naevnte underretning, medmindre den i stk. 2 naevnte konsultationsprocedure er afsluttet inden udloebet af den naevnte tidsfrist. Naar ekstraordinaere omstaendigheder, som kraever omgaaende indgriben, umuliggoer forudgaaende undersoegelse, kan den beroerte kontraherende part straks anvende beskyttelsesforanstaltninger, der dog ikke maa gaa ud over, hvad der er strengt noedvendigt til at afhjaelpe situationen.

For Faellesskabets vedkommende ivaerksaettes beskyttelsesforanstaltningerne af EF-Kommissionen.

4. Den beroerte kontraherende part underretter straks Det Blandede EOES-Udvalg om de trufne foranstaltninger og fremlaegger al relevant information.

5. De trufne beskyttelsesforanstaltninger skal droeftes i Det Blandede EOES-Udvalg hver tredje maaned efter tidspunktet fra deres vedtagelse med henblik paa ophaevelse heraf inden det forudsete tidspunkt for deres udloeb eller med henblik paa begraensning af deres raekkevidde.

Hver af de kontraherende parter kan til enhver tid anmode Det Blandede EOES-Udvalg om at tage saadanne foranstaltninger op til overvejelse.

Artikel 114

1. Hvis en af en kontraherende part truffet beskyttelsesforanstaltning giver anledning til uligevaegt mellem rettighederne og forpligtelserne i henhold til denne aftale, kan enhver anden kontraherende part over for ovennaevnte kontraherende part traeffe forholdsmaessige udlignende foranstaltninger, der dog ikke maa gaa ud over, hvad der er strengt noedvendigt til at afhjaelpe uligevaegten. Der traeffes fortrinsvis saadanne foranstaltninger, som mindst muligt forstyrrer EOES's funktion.

2. Proceduren i artikel 113 finder anvendelse.

DEL VIII FINANSIERINGSMEKANISME

Artikel 115

Med henblik paa at fremme en vedvarende og afbalanceret styrkelse af de handelsmaessige og oekonomiske forbindelser mellem de kontraherende parter som omhandlet i artikel 1 er de kontraherende parter enige om, at det er noedvendigt at mindske de oekonomiske og sociale skaevheder mellem deres regioner. De maerker sig i denne forbindelse de relevante bestemmelser andetsteds i denne aftale og de til aftalen knyttede protokoller, herunder visse af ordningerne vedroerende landbrug og fiskeri.

Artikel 116

EFTA-staterne opretter en finansieringsmekanisme til, inden for rammerne af EOES og til supplering af Faellesskabets hidtidige bestraebelser i denne forbindelse, at bidrage til virkeliggoerelsen af de i artikel 115 omhandlede maal.

Artikel 117

Bestemmelserne om finansieringsmekanismen er fastlagt i protokol 38.

DEL IX ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 118

1. Naar en kontraherende part skoenner, at det ville vaere nyttigt i alle de kontraherende parters interesse at udbygge de forbindelser, der er oprettet ved denne aftale, ved at udvide dem til ogsaa at omfatte omraader, der ikke indgaar i aftalen, forelaegger den en begrundet anmodning herom for de andre kontraherende parter i EOES-Raadet. Sidstnaevnte kan paalaegge Det Blandede EOES-Udvalg at undersoege alle aspekter af denne anmodning og at aflaegge beretning.

EOES-Raadet kan om fornoedent traeffe de politiske beslutninger med henblik paa indledning af forhandlinger mellem de kontraherende parter.

2. Saadanne aftaler, som foelger af de i stk. 1 naevnte forhandlinger, skal ratificeres eller godkendes af de kontraherende parter i overensstemmelse med deres egne procedurer.

Artikel 119

Bilagene og de deri omhandlede retsakter som tilpasset med henblik paa denne aftale, saavel som protokollerne udgoer en integrerende del af denne aftale.

Artikel 120

Medmindre andet er fastsat i denne aftale, saerlig i protokol 41, 43 og 44, gaar bestemmelserne i denne aftale forud for bestemmelser i bestaaende bilaterale eller multilaterale aftaler, som binder Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab paa den ene side og en eller flere EFTA-stater paa den anden side, i det omfang samme emner er omfattet af naervaerende aftale.

Artikel 121

Denne aftales bestemmelser er ikke til hinder for samarbejde:

a) inden for rammerne af det nordiske samarbejde, i den udstraekning et saadant samarbejde ikke haemmer denne aftales rette funktion

b) inden for rammerne af den regionale union mellem Schweiz og Liechtenstein, i den udstraekning maalene for denne union ikke naas ved anvendelsen af denne aftale, og at denne aftales rette funktion ikke haemmes

c) inden for rammerne af samarbejdet mellem OEstrig og Italien vedroerende Tirol, Vorarlberg og Trentino-Suedtirol/Alto Adige, i den udstraekning et saadant samarbejde ikke haemmer denne aftales rette funktion.

Artikel 122

Repraesentanter, delegerede og eksperter fra de kontraherende parter saavel som tjenestemaend og oevrige ansatte under denne aftale har - selv efter at deres hverv er ophoert - forpligtelse til ikke at give oplysninger om forhold, som ifoelge deres natur er tjenestehemmeligheder, navnlig oplysninger om virksomheder og om disses forretningsforbindelser eller omkostningsforhold.

Artikel 123

Intet i denne aftale er til hinder for, at en kontraherende part traeffer foranstaltninger,

a) som den skoenner noedvendige til at hindre en saadan udbredelse af oplysninger, som ville stride mod dens vaesentlige sikkerhedsinteresser

b) som vedroerer fabrikation af eller handel med vaaben, ammunition og krigsmateriel og andre produkter, som er noedvendige til forsvarsformaal eller til forskning, udvikling eller produktion, der er noedvendig til forsvarsformaal, forudsat at saadanne foranstaltninger ikke forringer konkurrencevilkaarene for varer, som ikke er bestemt specielt til militaere formaal

c) som den anser for vaesentlige for sin egen sikkerhed i tilfaelde af alvorlige indre uroligheder, der forstyrrer den offentlige orden, i tilfaelde af krig eller alvorlig international spaending, der udgoer en krigstrussel, eller for at opfylde de forpligtelser, den har indgaaet med henblik paa bevarelse af freden og den internationale sikkerhed.

Artikel 124

Med forbehold af de oevrige bestemmelser i denne aftale indroemmer de kontraherende parter statsborgere i EF-medlemsstaterne og EFTA-staterne national behandling, for saa vidt angaar kapitalanbringelser i de i artikel 34 naevnte selskaber.

Artikel 125

De ejendomsretlige ordninger i de kontraherende parter beroeres ikke af denne aftale.

Artikel 126

1. Denne aftale gaelder for de omraader, hvor Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab og Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske Kul- og Staalfaellesskab finder anvendelse og paa de betingelser, der er fastsat i naevnte Traktater, og for Republikken Finlands, Republikken Islands, Fyrstendoemmet Liechtensteins, Kongeriget Norges, Kongeriget Sveriges, Det Schweiziske Edsforbunds og Republikken OEstrigs omraade.

2. Denne aftale gaelder uanset stk. 1 ikke AAlandsoeerne. Regeringen for Finland kan dog ved en erklaering, der ved denne aftales ratificering deponeres hos depositaren, som fremsender en bekraeftet kopi heraf til de kontraherende parter, notificere, at aftalen gaelder for disse oeer paa samme betingelser som for andre dele af Finland med forbehold af foelgende bestemmelser:

a) Bestemmelserne i denne aftale er ikke til hinder for anvendelse af til enhver tid gaeldende bestemmelser paa AAlandsoeerne om:

i) begraensninger af retten for fysiske personer, som ikke har regionalt borgerskab paa AAlandsoeerne, og for juridiske personer til at erhverve og eje fast ejendom paa AAlandsoeerne uden tilladelse fra oeernes kompetente myndigheder

ii) begraensninger af etableringsretten og retten til at praestere tjenesteydelser for fysiske personer, som ikke har regionalt borgerskab paa AAlandsoeerne, eller for juridiske personer uden tilladelse fra AAlandsoeernes kompetente myndigheder.

b) AAlandsoeernes indbyggeres rettigheder i Finland beroeres ikke af denne aftale.

c) AAlandsoeernes myndigheder giver alle fysiske og juridiske personer fra de kontraherende parter samme behandling.

Artikel 127

Hver af de kontraherende parter kan udtraede af denne aftale med et skriftligt varsel paa tolv maaneder til de andre kontraherende parter.

Umiddelbart efter notifikationen af den planlagte udtraeden indkalder de andre kontraherende parter en diplomatisk konference med henblik paa at overveje, hvilke aendringer af aftalen der vil blive noedvendige.

Artikel 128

1. Enhver europaeisk stat, som bliver medlem af Faellesskabet, skal, og enhver europaeisk stat, som bliver medlem af EFTA, kan ansoege om at blive part i denne aftale. Den retter sin ansoegning til EOES-Raadet.

2. Vilkaarene for en saadan deltagelse fastlaegges ved en aftale mellem de kontraherende parter og den ansoegende stat. Denne aftale forelaegges samtlige kontraherende parter til ratifikation i overensstemmelse med deres egne procedurer.

Artikel 129

1. Denne aftale er udarbejdet i ét eksemplar paa dansk, engelsk, finsk, fransk, graesk, islandsk, italiensk, nederlandsk, norsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Teksten til de retsakter, der er omhandlet i bilagene, har samme gyldighed paa dansk, engelsk, fransk, graesk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk og tysk som offentliggjort i De Europaeiske Faellesskabers Tidende og udarbejdes med henblik paa autentifikation heraf paa finsk, islandsk, norsk og svensk.

2. Denne aftale skal ratificeres eller godkendes af de kontraherende parter i overensstemmelse med deres forfatningsmaessige bestemmelser.

Den deponeres hos Generalsekretariatet for Raadet for De Europaeiske Faellesskaber, som fremsender en bekraeftet genpart til alle de andre kontraherende parter.

Ratifikations- eller godkendelsesinstrumenterne deponeres hos Generalsekretariatet for Raadet for De Europaeiske Faellesskaber, som underretter alle de andre kontraherende parter herom.

3. Aftalen traeder i kraft den 1. januar 1993, forudsat at alle kontraherende parter har deponeret deres ratifikations- eller godkendelsesinstrumenter inden dette tidspunkt. Efter dette tidspunkt traeder denne aftale i kraft paa den foerste dag i den anden maaned efter den sidste notifikation. Sidste frist for notifikation er den 30. juni 1993. Efter dette tidspunkt indkalder de kontraherende parter til en diplomatisk konference for at undersoege situationen.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente acuerdo.

Til bekraeftelse heraf har undertegnede befuldmaegtigede underskrevet denne aftale.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmaechtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

AAéò ðssóôùóç ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãaaãñáììÝíïé ðëçñaaîïýóéïé Ýèaaóáí ôéò õðïãñáoeÝò ôïõò óôçí ðáñïýóá óõìoeùíssá.

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

lEssu til sta sfestingar hafa undirrita sir fulltrúar, sem til less hafa fullt umbo s, undirrita s samning lennan.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.

Som bevitnelse paa dette har de undertegnede befullmektigede undertegnet denne avtale.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente acordo.

Taemaen vakuudeksi alla mainitut taeysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet taemaen sopimuksen.

Till bestyrkande haerav har undertecknade befullmaektigade ombud undertecknat detta avtal.

Hecho en Oporto, el dos de mayo de mil novecientos noventa y dos.

Udfaerdiget i Porto, den anden maj nitten hundrede og tooghalvfems.

Geschehen zu Porto am zweiten Mai neunzehnhundertzweiundneunzig.

¸ãéíaa óôï Ðueñôï, óôéò aeýï ÌáÀïõ ÷ssëéá aaííéáêueóéá aaíaaíÞíôá aeýï.

Done at Oporto on the second day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-two.

Fait à Porto, le deux mai mil neuf cent quatre-vingt-douze.

Gjoert í Oporto annan dag maímána sar ári s nítján hundru s níutíu og tvoe.

Fatto a Porto, addì due maggio millenovecentonovantadue.

Gedaan te Oporto, de tweede mei negentienhonderd tweeënnegentig.

Gitt i Oporte paa den annen dag i mai i aaret nittenhundre og nitti to.

Feito no Porto, em dois de Maio de mil novecentos e noventa e dois.

Tehty portossa toisena paeivaenae toukokuuta tuhat yhdeksaensataayhdeksaenkymmentaekaksi.

Undertecknat i Oporto de 2 maj 1992.

Por el Consejo y la Comisión de las Comunidades Europeas

For Raadet og Kommissionen for De Europaeiske Faellesskaber

Fuer den Rat und die Kommission der Europaeischen Gemeinschaften

Ãéá ôï Óõìâïýëéï êáé ôçí AAðéôñïðÞ ôùí AAõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí

For the Council and the Commission of the European Communities

Pour le Conseil et la Commission des Communautés européennes

Per il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee

Voor de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen

Pelo Conselho e pela Comissão das Comunidades Europeias

>REFERENCE TIL EN FILM>

Pour le royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

>REFERENCE TIL EN FILM>

Paa Kongeriget Danmarks vegne

>REFERENCE TIL EN FILM>

Fuer die Bundesrepublik Deutschland

>REFERENCE TIL EN FILM>

Ãéá ôçí AAëëçíéêÞ AEçìïêñáôssá

>REFERENCE TIL EN FILM>

Por el Reino de España

>REFERENCE TIL EN FILM>

Pour la République française

>REFERENCE TIL EN FILM>

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

>REFERENCE TIL EN FILM>

Per la Repubblica italiana

>REFERENCE TIL EN FILM>

Pour le grand-duché de Luxembourg

>REFERENCE TIL EN FILM>

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

>REFERENCE TIL EN FILM>

Pela República Portuguesa

>REFERENCE TIL EN FILM>

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

>REFERENCE TIL EN FILM>

Fuer die Republik OEsterreich

>REFERENCE TIL EN FILM>

Suomen tasavallan puolesta

>REFERENCE TIL EN FILM>

Fyrir L´y sveldi s Ísland

>REFERENCE TIL EN FILM>

Fuer das Fuerstentum Liechtenstein

>REFERENCE TIL EN FILM>

For Kongeriket Norge

>REFERENCE TIL EN FILM>

Foer Konungariket Sverige

>REFERENCE TIL EN FILM>

Fuer die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

>REFERENCE TIL EN FILM>

SLUTAKT

De befuldmaegtigede for:

DET EUROPAEISKE OEKONOMISKE FAELLESSKAB,

DET EUROPAEISKE KUL- OG STAALFAELLESSKAB,

i det foelgende benaevnt »Faellesskabet«, og for

KONGERIGET BELGIEN,

KONGERIGET DANMARK,

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,

DEN HELLENSKE REPUBLIK,

KONGERIGET SPANIEN,

DEN FRANSKE REPUBLIK,

IRLAND,

DEN ITALIENSKE REPUBLIK,

STORHERTUGDOEMMET LUXEMBOURG,

KONGERIGET NEDERLANDENE,

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,

DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

kontraherende parter i Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab og Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske Kul- og Staalfaellesskab,

i det foelgende benaevnt »EF-medlemsstaterne«, og de befuldmaegtigede for:

REPUBLIKKEN FINLAND,

REPUBLIKKEN ISLAND,

FYRSTENDOEMMET LIECHTENSTEIN,

KONGERIGET NORGE,

DET SCHWEIZISKE EDSFORBUND,

KONGERIGET SVERIGE,

REPUBLIKKEN OESTRIG,

i det foelgende benaevnt »EFTA-staterne«,

forsamlede i Porto, den anden maj nitten hundrede og tooghalvfems i anledning af undertegnelsen af aftalen om Det Europaeiske OEkonomiske Samarbejdsomraade, i det foelgende benaevnt EOES-aftalen, har vedtaget foelgende tekster:

I. Aftalen om Det Europaeiske OEkonomiske Samarbejdsomraade

II. De nedenfor opregnede tekster, der er knyttet som bilag til aftalen om Det Europaeiske OEkonomiske Samarbejdsomraade:

A. >TABELPOSITION>

B. >TABELPOSITION>

De befuldmaegtigede for EF-medlemsstaterne og for Faellesskabet og de befuldmaegtigede for EFTA-staterne har vedtaget de nedenfor opregnede faelleserklaeringer, der knyttes til denne slutakt:

1. Faelleserklaering om udarbejdelsen af faelles rapporter i henhold til punkt 5 i protokol 1 om horisontale tilpasninger

2. Faelleserklaering om aftaler om gensidig anerkendelse og beskyttelse af betegnelser paa vin og alkoholholdige drikkevarer

3. Faelleserklaering om en overgangsperiode for udstedelse eller udfaerdigelse af dokumenter vedroerende bevis for oprindelse

4. Faelleserklaering om artikel 10 og artikel 14, stk. 1, i protokol 11 til aftalen

5. Faelleserklaering om elektromedicinske apparater

6. Faelleserklaering vedroerende statsborgere i Republikken Island, som er indehavere af eksamensbevis for uddannelse til speciallaege, specialtandlaege, dyrlaege, inden for farmaci, til alment praktiserende laege eller paa arkitekturomraadet udstedt i et tredjeland

7. Faelleserklaering vedroerende statsborgere i Republikken Island, som er indehavere af et eksamensbevis for en erhvervskompetencegivende videregaaende uddannelse af mindst tre aars varighed udstedt i et tredjeland

8. Faelleserklaering om godstransport ad vej

9. Faelleserklaering om konkurrencereglerne

10. Faelleserklaering om artikel 61, stk. 3, litra b), i aftalen

11. Faelleserklaering om artikel 61, stk. 3, litra c), i aftalen

12. Faelleserklaering om stoette ydet via EF's strukturfonde eller andre finansieringsinstrumenter

13. Faelleserklaering om litra c) i protokol 27 til aftalen

14. Faelleserklaering om skibsbygning

15. Faelleserklaering om de gaeldende procedurer i tilfaelde, hvor EFTA-staterne i medfoer af artikel 76 og del VI i aftalen og de tilsvarende protokoller deltager fuldt ud i EF-udvalg

16. Faelleserklaering om samarbejde om kulturelle anliggender

17. Faelleserklaering om samarbejde til bekaempelse af ulovlig handel med kulturgoder

18. Faelleserklaering om associeringen af EF-eksperter med arbejdet i udvalg for EFTA-staterne eller udvalg nedsat af EFTA-Tilsynsmyndigheden

19. Faelleserklaering om artikel 103 i aftalen

20. Faelleserklaering om protokol 35 til aftalen

21. Faelleserklaering om finansieringsmekanismen

22. Faelleserklaering om forbindelsen mellem aftalen og bestaaende aftaler

23. Faelleserklaering om den vedtagne fortolkning af artikel 4, stk. 1 og 2, i protokol 9 om handel med fisk og andre produkter fra havet

24. Faelleserklaering om anvendelsen af toldindroemmelser for visse landbrugsprodukter

25. Faelleserklaering om plantesundhed

26. Faelleserklaering om gensidig bistand mellem kontrolmyndighederne med hensyn til alkoholholdige drikkevarer

27. Faelleserklaering om protokol 47 om ophaevelse af tekniske handelshindringer for vin

28. Faelleserklaering om aendring af toldindroemmelser og om saerbehandling af Spanien og Portugal

29. Faelleserklaering om dyrs velfaerd

30. Faelleserklaering om Det Harmoniserede System.

De befuldmaegtigede for EF-medlemsstaterne og for Faellesskabet og de befuldmaegtigede for EFTA-staterne har vedtaget de nedenfor opregnede faelleserklaeringer, der knyttes til denne slutakt:

1. Erklaering fra EF-medlemsstaternes og EFTA-staternes regeringer om forenkling af graensekontrollen.

2. Erklaering fra EF-medlemsstaternes og EFTA-staternes regeringer om politisk dialog.

De befuldmaegtigede for EF-medlemsstaterne og for Faellesskabet og de befuldmaegtigede for EFTA-staterne har ogsaa noteret sig den til slutakten knyttede ordning vedroerende en interimsgruppe paa hoejt plan, der skal fungere i perioden indtil ikrafttraedelsen af EOES-aftalen. De er endvidere enige om, at Interimsgruppen paa Hoejt Plan senest ved EOES-aftalens ikrafttraeden skal traeffe afgoerelse om autentificering af teksterne til de EF-retsakter, der omhandles i bilagene til EOES-aftalen, og som er udfaerdiget paa finsk, islandsk, norsk og svensk.

De befuldmaegtigede for EF-medlemsstaterne og for Faellesskabet og de befuldmaegtigede for EFTA-staterne har endvidere taget den ordning vedroerende offentliggoerelse af EOES-relevante oplysninger, der knyttes til denne slutakt, til efterretning.

De befuldmaegtigede for EF-medlemsstaterne og for Faellesskabet og de befuldmaegtigede for EFTA-staterne har ydermere taget den ordning vedroerende offentliggoerelse af EFTA-meddelelser om indkoeb, der knyttes til denne slutakt, til efterretning.

De befuldmaegtigede for EF-medlemsstaterne og for Faellesskabet og de befuldmaegtigede for EFTA-staterne har herudover vedtaget det godkendte protokollat, der knyttes til denne slutakt. Det godkendte protokollat er af bindende karakter.

De befuldmaegtigede for EF-medlemsstaterne og for Faellesskabet og de befuldmaegtigede for EFTA-staterne har endelig taget de nedenfor opregnede erklaeringer, der knyttes til denne slutakt, til efterretning:

1. Erklaering fra Finlands, Islands, Norges og Sveriges regeringer om alkoholmonopoler

2. Erklaering fra Liechtensteins og Schweiz' regeringer om alkoholmonopoler

3. Erklaering fra Det Europaeiske Faellesskab om gensidig bistand i toldspoergsmaal

4. Erklaering fra EFTA-staternes regeringer om fri bevaegelighed for lette erhvervskoeretoejer

5. Erklaering fra Liechtensteins regering om produktansvar

6. Erklaering fra Liechtensteins regering om dette lands saerlige situation

7. Erklaering fra OEstrigs regering om beskyttelsesforanstaltninger

8. Erklaering fra Det Europaeiske Faellesskab

9. Erklaering fra Islands regering om anvendelsen af beskyttelsesforanstaltninger i henhold til EOES-aftalen

10. Erklaering fra Schweiz' regering om beskyttelsesforanstaltninger

11. Erklaering fra Det Europaeiske Faellesskab

12. Erklaering fra Schweiz' regering om indfoerelse af en overbygning paa arkitektuddannelsen ved tekniske hoejskoler

13. Erklaering fra Schweiz' og OEstrigs regeringer om audiovisuelle tjenesteydelser

14. Erklaering fra Liechtensteins og Schweiz' regeringer om administrativ bistand

15. Erklaering fra Det Europaeiske Faellesskab

16. Erklaering fra Schweiz' regering om anvendelse af beskyttelsesklausulen i forbindelse med kapitalbevaegelser

17. Erklaering fra Det Europaeiske Faellesskab

18. Erklaering fra Norges regering om direkte haandhaevelse af EF-institutionernes beslutninger vedroerende forpligtelser til betaling af pengeydelser rettet til virksomheder beliggende i Norge

19. Erklaering fra Det Europaeiske Faellesskab

20. Erklaering fra OEstrigs regering om haandhaevelse paa oestrigsk omraade af EF-institutionernes beslutninger vedroerende forpligtelser til betaling af pengeydelser

21. Erklaering fra Det Europaeiske Faellesskab

22. Erklaering fra Det Europaeiske Faellesskab om skibsbygning

23. Erklaering fra Irlands regering vedroerende protokol 28 om intellektuel ejendomsret - internationale konventioner

24. Erklaering fra EFTA-staternes regeringer om pagten om arbejdstagernes grundlaeggende arbejdsmarkedsmaessige og sociale rettigheder

25. Erklaering fra OEstrigs regering om gennemfoerelsen af artikel 5 i direktiv 76/207/EOEF for saa vidt angaar natarbejde

26. Erklaering fra Det Europaeiske Faellesskab

27. Erklaering fra Det Europaeiske Faellesskab om EFTA-staternes rettigheder ved EF-Domstolen

28. Erklaering fra Det Europaeiske Faellesskab om rettighederne for advokater fra EFTA-staterne i henhold til faellesskabsretten

29. Erklaering fra Det Europaeiske Faellesskab om deltagelse af eksperter fra EFTA-staterne i EOES-relevante EF-udvalg i medfoer af artikel 100 i aftalen

30. Erklaering fra Det Europaeiske Faellesskab vedroerende artikel 103 i aftalen

31. Erklaering fra EFTA-staternes regeringer vedroerende artikel 103, stk. 1, i aftalen

32. Erklaering fra Det Europaeiske Faellesskab om transit i fiskerisektoren

33. Erklaering fra Det Europaeiske Faellesskab og Finlands, Liechtensteins, Schweiz', Sveriges og OEstrigs regeringer om hvalprodukter

34. Erklaering fra Schweiz' regering om finanstold

35. Erklaering fra Det Europaeiske Faellesskab om bilaterale aftaler

36. Erklaering fra Schweiz' regering om aftalen mellem EOEF og Schweiz om godstransport ad landevej og med jernbane

37. Erklaering fra OEstrigs regering vedroerende aftalen mellem EOEF og Republikken OEstrig om godstransport i transit med jernbane og ad landevej

38. Erklaering fra EFTA-staternes regeringer om EFTA's finansieringsmekanisme

39. Erklaering fra EFTA-staternes regeringer om en ret i foerste instans.

Hecho en Oporto, el dos de mayo de mil novecientos noventa y dos.

Udfaerdiget i Porto, den anden maj nitten hundrede og tooghalvfems.

Geschehen zu Porto am zweiten Mai neunzehnhundertzweiundneunzig.

¸ãéíaa óôï Ðueñôï, óôéò aeýï ÌáÀïõ ÷ssëéá aaííéáêueóéá aaíaaíÞíôá aeýï.

Done at Oporto on the second day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-two.

Fait à Porto, le deux mai mil neuf cent quatre-vingt-douze.

Gjoert í Oporto annan dag maímána sar ári s nítján hundru s níutíu og tvoe.

Fatto a Porto, addì due maggio millenovecentonovantadue.

Gedaan te Oporto, de tweede mei negentienhonderd tweeënnegentig.

Gitt i Oporte paa den annen dag i mai i aaret nittenhundre og nitti to.

Feito no Porto, em dois de Maio de mil novecentos e noventa e dois.

Tehty portossa toisena paeivaenae toukokuuta tuhat yhdeksaensataayhdeksaenkymmentaekaksi.

Undertecknat i Oporto de 2 maj 1992.

Por el Consejo y la Comisión de las Comunidades Europeas

For Raadet og Kommissionen for De Europaeiske Faellesskaber

Fuer den Rat und die Kommission der Europaeischen Gemeinschaften

Ãéá ôï Óõìâïýëéï êáé ôçí AAðéôñïðÞ ôùí AAõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí

For the Council and the Commission of the European Communities

Pour le Conseil et la Commission des Communautés européennes

Per il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee

Voor de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen

Pelo Conselho e pela Comissão das Comunidades Europeias

>REFERENCE TIL EN FILM>

Pour le royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

>REFERENCE TIL EN FILM>

Paa Kongeriget Danmarks vegne

>REFERENCE TIL EN FILM>

Fuer die Bundesrepublik Deutschland

>REFERENCE TIL EN FILM>

Ãéá ôçí AAëëçíéêÞ AEçìïêñáôssá

>REFERENCE TIL EN FILM>

Por el Reino de España

>REFERENCE TIL EN FILM>

Pour la République française

>REFERENCE TIL EN FILM>

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

>REFERENCE TIL EN FILM>

Per la Repubblica italiana

>REFERENCE TIL EN FILM>

Pour le grand-duché de Luxembourg

>REFERENCE TIL EN FILM>

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

>REFERENCE TIL EN FILM>

Pela República Portuguesa

>REFERENCE TIL EN FILM>

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

>REFERENCE TIL EN FILM>

Fuer die Republik OEsterreich

>REFERENCE TIL EN FILM>

Suomen tasavallan puolesta

>REFERENCE TIL EN FILM>

Fyrir L´y sveldi s Ísland

>REFERENCE TIL EN FILM>

Fuer das Fuerstentum Liechtenstein

>REFERENCE TIL EN FILM>

For Kongeriket Norge

>REFERENCE TIL EN FILM>

Foer Konungariket Sverige

>REFERENCE TIL EN FILM>

Fuer die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

>REFERENCE TIL EN FILM>

FAELLESERKLAERING

om udarbejdelsen af faelles rapporter i henhold til punkt 5 i protokol 1 om horisontale tilpasninger

Hvad angaar revisions- og indberetningsprocedurerne i henhold til punkt 5 i protokol 1 om horisontale tilpasninger, kan Det Blandede EOES-Udvalg, naar dette anses for formaalstjenligt, anmode om, at der udarbejdes en faelles rapport.

FAELLESERKLAERING

om aftaler om gensidig anerkendelse og beskyttelse af betegnelser paa vin og alkoholholdige drikkevarer

De kontraherende parter er enige om at foere forhandlinger med henblik paa inden den 1. juli 1993 at indgaa saerskilte aftaler om gensidig anerkendelse og beskyttelse af betegnelser paa vin og alkoholholdige drikkevarer under hensyntagen til gaeldende bilaterale aftaler.

FAELLESERKLAERING

om en overgangsperiode for udstedelse eller udfaerdigelse af dokumenter vedroerende bevis for oprindelse

a) I to aar efter aftalens ikrafttraeden accepterer de kompetente toldmyndigheder i EF og i Finland, Island, Norge, Schweiz, Sverige og OEstrig som gyldigt bevis for oprindelse i den betydning, der er fastlagt i protokol 4 til aftalen, foelgende dokumenter, som er omhandlet i artikel 13 i protokol 3 til frihandelsoverenskomsterne mellem EF og de enkelte EFTA-stater, der er naevnt ovenfor:

i) EUR.1-certifikater, herunder langtidscertifikater, som paa forhaand er paategnet af de kompetente toldmyndigheder i eksportstaten

ii) EUR.1-certifikater, herunder langtidscertifikater, der er paategnet af en godkendt eksportoer med et saerligt stempel, som er blevet godkendt af toldmyndighederne i eksportstaten, og

iii) fakturaer, der henviser til langtidscertifikater.

b) I seks maaneder efter aftalens ikrafttraeden accepterer de kompetente toldmyndigheder i EF og i Finland, Island, Norge, Schweiz, Sverige og OEstrig som gyldigt bevis for oprindelse i den betydning, der er fastlagt i protokol 4 til aftalen, foelgende dokumenter, som er omhandlet i artikel 8 i protokol 3 til frihandelsoverenskomsterne mellem EF og de enkelte EFTA-stater, der er naevnt ovenfor:

i) fakturaer, der er forsynet med eksportoerens erklaering som anfoert i bilag V til protokol 3, udfaerdiget i overensstemmelse med artikel 13 i naevnte protokol, og

ii) fakturaer, der er forsynet med eksportoerens erklaering som anfoert i bilag V til protokol 3, udfaerdiget af enhver eksportoer.

c) De kompetente toldmyndigheder i EF og i Finland, Island, Norge, Schweiz, Sverige og OEstrig accepterer anmodninger om efterfoelgende kontrol af de i litra a) og b) naevnte dokumenter i en periode paa to aar efter udstedelsen og udfaerdigelsen af det paagaeldende bevis for oprindelse. Naevnte kontrol foretages i overensstemmelse med afsnit VI i protokol 4 til aftalen.

FAELLESERKLAERING

om artikel 10 og artikel 14, stk. 1, i protokol 11 til aftalen

De kontraherende parter understreger den betydning, som de tillaegger beskyttelsen af nominative data. De forpligter sig til yderligere at undersoege dette spoergsmaal med henblik paa at sikre en behoerig beskyttelse af saadanne data i henhold til protokol 11 i et omfang, som mindst svarer til det, der er fastlagt i Europaraadets konvention af 28. januar 1981.

FAELLESERKLAERING

om elektromedicinske apparater

De kontraherende parter tager til efterretning, at EF-Kommissionen har forelagt Raadet forslag til et raadsdirektiv om elektromedicinske apparater, der hidtil har vaeret omfattet af direktiv 84/539/EOEF (EFT L 300 af 19.11.1984, s. 179)(bilag II).

Med EF-Kommissionens forslag oeges beskyttelsen af patienter, brugere og tredjeparter, idet der henvises til harmoniserede standarder, som skal vedtages af CEN-Cenelec i overensstemmelse med de retlige forskrifter og ved at sikre, at de paagaeldende produkter underkastes behoerige procedurer for overensstemmelsesgodkendelse, herunder tredjeparts medvirken for visse anordninger.

FAELLESERKLAERING

vedroerende statsborgere i Republikken Island, som er indehavere af et eksamensbevis for uddannelse til speciallaege, specialtandlaege, dyrlaege, inden for farmaci, til alment praktiserende laege eller paa arkitekturomraadet udstedt i et tredjeland

De kontraherende parter, som tager til efterretning, at Raadets direktiv 75/362/EOEF, 78/686/EOEF, 78/1026/EOEF, 85/384/EOEF, 85/433/EOEF og 86/457/EOEF (henholdsvis EFT L 167 af 30.6.1975, s. 1; EFT L 233 af 24.8.1978, s. 1; EFT L 362 af 23.12.1978, s. 1; EFT L 223 af 21.8.1985, s. 15; EFT L 253 af 24.9.1985, s. 37; EFT L 267 af 19.9.1986, s. 26), som tilpasset med henblik paa EOES, kun omhandler eksamensbeviser, certifikater og andre formelle kvalifikationsbeviser, der er erhvervet i en af de kontraherende parters omraade, og

som imidlertid oensker at tage hensyn til den saerlige situation, der goer sig gaeldende for statsborgere i Republikken Island, som har studeret i et tredjeland, fordi der ikke tilbydes en fuldstaendig uddannelse paa universitetsniveau til speciallaege, specialtandlaege, dyrlaege og arkitekt i Island, fordi der er begraensede muligheder for uddannelse til specialtandlaege og for en saerlig uddannelse til alment praktiserende laege og anden specialisering paa laegeomraadet, og fordi der foerst for nylig er indfoert en fuldstaendig uddannelse paa universitetsniveau i Island paa det farmaceutiske omraade,

henstiller, at de paagaeldende stater tillader, at statsborgere i Republikken Island med et eksamensbevis for en uddannelse til specialtandlaege, dyrlaege, paa arkitekturomraadet, inden for farmaci, for fuldfoerelse af en saerlig uddannelse til alment praktiserende laege eller anden specialisering paa laegeomraadet, som er erhvervet i et tredjeland og anerkendt af de kompetente islandske myndigheder, optager og udoever virksomhed som specialtandlaege, dyrlaege, arkitekt, farmaceut, alment praktiserende laege eller speciallaege inden for Det Europaeiske OEkonomiske Samarbejdsomraade, idet naevnte stater anerkender disse eksamensbeviser paa deres omraader.

FAELLESERKLAERING

vedroerende statsborgere i Republikken Island, som er indehavere af et eksamensbevis for en erhvervskompetencegivende videregaaende uddannelse af mindst tre aars varighed udstedt i et tredjeland

De kontraherende parter, som tager til efterretning, at Raadets direktiv 89/48/EOEF af 21. december 1988 (EFT L 19 af 24.1.1989, s. 16) om indfoerelse af en generel ordning for gensidig anerkendelse af eksamensbeviser for erhvervskompetencegivende videregaaende uddannelser af mindst tre aars varighed, som tilpasset med henblik paa EOES, omhandler eksamensbeviser, certifikater og andre formelle kvalifikationsbeviser, der hovedsagelig er erhvervet i en af de kontraherende parters omraade, og

som imidlertid oensker at tage hensyn til den saerlige situation, der goer sig gaeldende for statsborgere i Republikken Island, som har studeret i et tredjeland, fordi der er begraensede muligheder for postgymnasiale uddannelser og en mangeaarig tradition for, at studerende tager denne uddannelse i udlandet,

henstiller, at de paagaeldende stater tillader, at statsborgere i Republikken Island med et eksamensbevis for uddannelser, der er omfattet af den generelle ordning, og som er erhvervet i et tredjeland og anerkendt af de kompetente islandske myndigheder, optager og udoever de paagaeldende erhverv inden for Det Europaeiske OEkonomiske Samarbejdsomraade, idet naevnte stater anerkender disse eksamensbeviser paa deres omraader.

FAELLESERKLAERING

om godstransport ad vej

Hvis Det Europaeiske Faellesskab udarbejder ny lovgivning med henblik paa at aendre, erstatte eller forlaenge anvendelsen af reglerne om adgang til erhvervsmaessig godstransport ad vej (Raadets foerste direktiv af 23. juli 1962 om fastsaettelse af visse faelles regler for den internationale transport, EFT 70 af 6.8.1962, s. 2005/62; Raadets direktiv 65/269/EOEF, EFT 88 af 24.5.1965, s. 1469/65; Raadets forordning (EOEF) nr. 3164/76, EFT L 357 af 29.12.1976, s. 1; Raadets forordning (EOEF) nr. 1841/88, EFT L 163 af 30.6.1988, s. 1; Raadets forordning (EOEF) nr. 4059/89, EFT L 390 af 30.12.1989, s. 3), traeffer de kontraherende parter i overensstemmelse med de i faellesskab vedtagne procedurer beslutning om en aendring af det relevante bilag, der giver de kontraherende parters transportvirksomheder tilladelse til gensidig adgang til markedet for godstransport ad vej paa lige vilkaar.

I gyldighedsperioden for aftalen mellem De Europaeiske Faellesskaber og OEstrig om transport med jernbane og ad vej beroerer fremtidige aendringer af naervaerende aftale ikke de bestaaende gensidige rettigheder for adgang til markedet, som er omhandlet i artikel 16 i aftalen mellem De Europaeiske Faellesskaber og OEstrig om transport med jernbane og ad vej, og som er fastsat i de bilaterale aftaler mellem paa den ene side OEstrig og paa den anden side Finland, Norge, Schweiz og Sverige, medmindre de paagaeldende parter traeffer anden afgoerelse.

FAELLESERKLAERING

om konkurrencereglerne

De kontraherende parter erklaerer, at gennemfoerelsen af EOES-konkurrencereglerne i sager, der henhoerer under EF-Kommissionens ansvarsomraade, er baseret paa eksisterende EF-kompetencer suppleret med bestemmelserne i aftalen. I sager, der henhoerer under EFTA-Tilsynsmyndighedens ansvarsomraade, er gennemfoerelsen af EOES-konkurrencereglerne baseret paa aftalen om oprettelse af denne myndighed og paa bestemmelserne i aftalen.

FAELLESERKLAERING

om artikel 61, stk. 3, litra b), i aftalen

De kontraherende parter erklaerer, at EF-Kommissionen ved afgoerelse af, om der kan indroemmes undtagelse i henhold til artikel 61, stk. 3, litra b), tager hensyn til EFTA-staternes interesser, og EFTA-Tilsynsmyndigheden tager hensyn til EF-medlemsstaternes interesser.

FAELLESERKLAERING

om artikel 61, stk. 3, litra c), i aftalen

De kontraherende parter tager til efterretning, at selv om en region ikke anses for stoetteberettiget i henhold til artikel 61, stk. 3, litra a), og ifoelge de kriterier, der gaelder for analysen i foerste fase i henhold til litra c)(jf. Kommissionens meddelelse vedroerende metoder for anvendelse af EOEF-Traktatens artikel 92, stk. 3, litra a) og c), paa regionalstoette, EFT C 212 af 12.8.1988, s. 2), er det muligt at foretage en undersoegelse paa grundlag af andre kriterier, f.eks. en meget ringe befolkningstaethed.

FAELLESERKLAERING

om stoette ydet via EF's strukturfonde eller andre finansieringsinstrumenter

De kontraherende parter erklaerer, at finansiel stoette til virksomheder fra EF's strukturfonde eller bistand fra Den Europaeiske Investeringsbank eller andre lignende finansieringsinstrumenter eller fonde ydes under overholdelse af bestemmelserne om statsstoette i aftalen. De erklaerer, at der paa anmodning af en af tilsynsmyndighederne skal finde udveksling af information og synspunkter sted om disse former for stoette.

FAELLESERKLAERING

om litra c) i protokol 27 til aftalen

Den meddelelse, der er omtalt i litra c) i protokol 27 til aftalen, skal indeholde en beskrivelse af det paagaeldende statsstoetteprogram eller enkelttilfaelde med alle de noedvendige oplysninger til, at der kan foretages en passende vurdering af programmet eller tilfaeldet (afhaengigt af de paagaeldende statsstoetteelementer saasom stoettetype, budget, modtager og varighed). Desuden skal begrundelsen for indledning af proceduren i artikel 93, stk. 2, i Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab eller den tilsvarende procedure i henhold til en aftale mellem EFTA-staterne om oprettelse af EFTA-Tilsynsmyndigheden meddeles den anden tilsynsmyndighed. Informationsudvekslingen mellem de to tilsynsmyndigheder sker paa grundlag af gensidighed.

FAELLESERKLAERING

om skibsbygning

De kontraherende parter vedtager, at de indtil udloebet af gyldighedsperioden for syvende direktiv om stoette til skibsbygningsindustrien (dvs. ved udgangen af 1993) afstaar fra at anvende de almindelige regler om statsstoette, der er fastsat i artikel 61 i aftalen, paa skibsbygningsindustrien. Artikel 62, stk. 2, i aftalen saavel som protokollerne vedroerende statsstoette finder anvendelse paa skibsbygningsindustrien.

FAELLESERKLAERING

om de gaeldende procedurer i tilfaelde, hvor EFTA-staterne i medfoer af artikel 76 og del VI i aftalen og de tilsvarende protokoller deltager fuldt ud i EF-udvalg

EFTA-staterne har samme rettigheder og forpligtelser som EF-medlemsstaterne i de EF-udvalg, i hvilke de i medfoer af artikel 76 og del VI i aftalen og de tilsvarende protokoller deltager fuldt ud, undtagen hvad angaar eventuelle afstemningsprocedurer. EF-Kommissionen skal, naar den traeffer beslutning, tage behoerigt hensyn til EFTA-staternes synspunkter paa samme maade, som den tager hensyn til EF-medlemsstaternes synspunkter forud for en afstemning. I tilfaelde, hvor EF-medlemsstaterne har mulighed for at indbringe en beslutning truffet af EF-Kommissionen for EF-Raadet, kan EFTA-staterne indbringe sagen for Det Blandede EOES-Udvalg i overensstemmelse med artikel 5 i aftalen.

FAELLESERKLAERING

om samarbejde om kulturelle anliggender

De kontraherende parter, som henviser til deres samarbejde i Europaraadet, som minder om erklaeringen af 9. april 1984 fra ministermoedet i Luxembourg mellem Det Europaeiske Faellesskab og dets medlemsstater og staterne i Den Europaeiske Frihandelssammenslutning, og som er sig bevidst, at fri bevaegelighed for varer, tjenesteydelser, kapital og personer inden for EOES vil faa betydelige virkninger paa kulturomraadet, erklaerer, at de agter at styrke og udvide samarbejdet om kulturelle anliggender med henblik paa at bidrage til en bedre mellemfolkelig forstaaelse i et multikulturelt Europa og at beskytte og yderligere udvikle den nationale og regionale arv, som beriger den europaeiske kultur ved sin mangfoldighed.

FAELLESERKLAERING

om samarbejde til bekaempelse af ulovlig handel med kulturgoder

De kontraherende parter erklaerer sig rede til at etablere samarbejdsarrangementer og -procedurer til bekaempelse af ulovlig handel med kulturgoder saavel som arrangementer til forvaltning af ordningen for den lovlige handel med kulturgoder.

Uden at dette beroerer bestemmelserne i aftalen og andre internationale forpligtelser, tages der ved fastlaeggelsen af disse arrangementer og procedurer hensyn til den lovgivning, som EF er i faerd med at udvikle paa dette omraade.

FAELLESERKLAERING

om associeringen af EF-eksperter med arbejdet i udvalg for EFTA-staterne eller udvalg nedsat af EFTA-tilsynsmyndigheden

Under hensyntagen til associeringen af eksperter fra EFTA-staterne med arbejdet i de EF-udvalg, der er opregnet i protokol 37 til aftalen, associeres EF-eksperter paa samme grundlag paa Faellesskabets anmodning med arbejdet i de tilsvarende organer for EFTA-staterne eller i udvalg nedsat af EFTA-Tilsynsmyndigheden, som beskaeftiger sig med samme emner som ovenfor naevnte EF-udvalg.

FAELLESERKLAERING

om artikel 103 i aftalen

De kontraherende parter er af den opfattelse, at henvisningen til opfyldelsen af de forfatningsmaessige krav i artikel 103, stk. 1, i aftalen og henvisningen til den midlertidige anvendelse i artikel 103, stk. 2, ikke har praktiske foelger for de interne EF-procedurer.

FAELLESERKLAERING

om protokol 35 til aftalen

De kontraherende parter er af den opfattelse, at protokol 35 ikke begraenser virkningerne af de bestaaende interne regler, som foreskriver, at internationale aftaler er direkte gaeldende og har forrang.

FAELLESERKLAERING

om finansieringsmekanismen

Skulle en kontraherende EFTA-part udtraede af EFTA og tiltraede EF, traeffes der passende foranstaltninger for at sikre, at de resterende EFTA-stater ikke paadrager sig yderligere finansielle forpligtelser som foelge heraf. De kontraherende parter tager i den forbindelse til efterretning, at EFTA-staterne har truffet beslutning om at beregne deres respektive bidrag til finansieringsmekanismen paa grundlag af BNI i markedspriser for de seneste tre aar. For saa vidt angaar tiltraedende EFTA-stater boer der findes passende og rimelige loesninger som led i tiltraedelsesforhandlingerne.

FAELLESERKLAERING

om forbindelsen mellem aftalen og bestaaende aftaler

Aftalen beroerer ikke rettigheder, der er sikret ved bestaaende aftaler, som binder en eller flere EF-medlemsstater paa den ene side og en eller flere EFTA-stater paa den anden side eller to eller flere EFTA-stater, saasom bl.a. aftaler, der vedroerer personer, virksomheder, regionalt samarbejde og administrative arrangementer, foer i det mindste tilsvarende rettigheder er opnaaet i henhold til aftalen.

FAELLESERKLAERING

om den vedtagne fortolkning af artikel 4, stk. 1 og 2, i protokol 9 om handel med fisk og andre produkter fra havet

1. EFTA-staterne overtager ikke den gaeldende faellesskabsret vedroerende fiskeripolitikken, og det fastslaas derfor, at ved henvisninger til stoette ydet af statsmidler skal de kontraherende parter vurdere en eventuel fordrejning af konkurrencen paa grundlag af EOEF-Traktatens artikel 92 og 93 og i forbindelse med de relevante bestemmelser i gaeldende faellesskabsret vedroerende fiskeripolitikken samt indholdet af faelleserklaeringen om artikel 61, stk. 3, litra c), i aftalen.

2. Da EFTA-staterne ikke overtager den gaeldende faellesskabsret vedroerende fiskeripolitikken, fastslaas det, at ved henvisninger til lovgivningen vedroerende markedsordningerne skal en eventuel fordrejning af konkurrencen, der foraarsages af en saadan lovgivning, vurderes paa grundlag af de principper, som er fastlagt i gaeldende faellesskabsret vedroerende den faelles markedsordning. Naar en EFTA-stat opretholder eller indfoerer nationale bestemmelser om markedsordningen i fiskerisektoren, skal saadanne bestemmelser a priori anses for forenelige med de principper, der er omhandlet i foerste afsnit, hvis de mindst indeholder foelgende:

a) Lovgivningen om producentorganisationer afspejler principperne i gaeldende faellesskabsret med hensyn til

- etablering paa producenternes initiativ

- frihed til at blive og ophoere med at vaere medlem

- at ingen indtager en dominerende stilling, medmindre det er noedvendigt for at naa maal, der svarer til de i EOEF-Traktatens artikel 39 omhandlede

b) de bestemmelser, der skal anvendes i tilfaelde af, at reglerne for producentorganiationerne udvides til at omfatte ikke-medlemmer af producentorganisationerne, svarer til bestemmelserne i artikel 7 i forordning (EOEF) nr. 3687/91

c) bestemmelser om intervention i form af prisstoette, som findes eller indfoeres, svarer til de i afsnit III i forordning (EOEF) nr. 3687/91 fastsatte bestemmelser.

FAELLESERKLAERING

om anvendelsen af toldindroemmelser for visse landbrugsprodukter

De kontraherende parter erklaerer, at hvis der for samme produkt gives toldindroemmelser baade i henhold til protokol 3 til aftalen og i henhold til en bilateral aftale om handel med landbrugsprodukter som omhandlet i protokol 42 til aftalen, indroemmes den gunstigste toldbehandling ved fremlaeggelse af relevant dokumentation.

Dette beroerer ikke de forpligtelser, der foelger af artikel 16 i aftalen.

FAELLESERKLAERING

om plantesundhed

De kontraherende parter fastslaar, at gaeldende faellesskabsretsakter paa dette omraade er ved at blive revideret. EFTA-staterne overtager derfor ikke denne lovgivning. Nye regler skal behandles i henhold til artikel 99 og 102 i aftalen.

FAELLESERKLAERING

om gensidig bistand mellem kontrolmyndighederne med hensyn til alkoholholdige drikkevarer

De kontraherende parter er enige om, at fremtidige EF-retsforskrifter om gensidig bistand mellem de kompetente myndigheder i EF's medlemsstater med hensyn til alkoholholdige drikkevarer, som er relevante for aftalen, skal behandles i henhold til de generelle bestemmelser i aftalen om, hvorledes beslutninger traeffes.

FAELLESERKLAERING

om protokol 47 om ophaevelse af tekniske handelshindringer for vin

Tilpasningen vedroerende anvendelsen af benaevnelserne »Federweiss« og »Federweisser« som omhandlet i tillaegget til protokol 47 beroerer ikke eventuelle fremtidige aendringer af den relevante EF-lovgivning, hvorved der maatte blive indfoert bestemmelser til regulering af anvendelsen af disse eller tilsvarende benaevnelser for vin, som fremstilles i Faellesskabet.

Klassifikationen af EFTA-staternes vindyrkningsomraader i vinavlszone B for saa vidt angaar aftalen foregriber ikke eventuelle fremtidige aendringer af EF's klassifikationssystem, som senere kan oeve indflydelse paa klassifikationen i forbindelse med aftalen. AEndringer af denne art behandles i henhold til aftalens generelle bestemmelser.

FAELLESERKLAERING

om aendring af toldindroemmelser og om saerbehandling af Spanien og Portugal

En fuldstaendig gennemfoerelse af den ordning, der er omhandlet i protokol 3, er for nogle kontraherende parter afhaengig af aendringer af den nationale prisudligningsordning. Disse aendringer er ikke mulige uden en aendring af toldindroemmelserne. Saadanne aendringer vil ikke indebaere et behov for udligning mellem de kontraherende parter i aftalen.

Den ordning, der er omhandlet i protokol 3, udelukker ikke anvendelsen af de relevante overgangsbestemmelser i akten vedroerende Spaniens og Portugals tiltraedelse og maa ikke inden for EF, i dets sammensaetning pr. 31. december 1985, resultere i, at de kontraherende parter i aftalen indroemmes en gunstigere behandling end de nye EF-medlemsstater. Anvendelsen af denne ordning udelukker navnlig ikke anvendelsen af de prisudligningsbeloeb, der er fastsat i medfoer af akten vedroerende Spaniens og Portugals tiltraedelse.

FAELLESERKLAERING

om dyrs velfaerd

Uanset bestemmelserne i kapitel I, punkt 2 (veterinaerspoergsmaal), i bilag I til aftalen tager de kontraherende parter den nye udvikling af faellesskabslovgivningen paa dette omraade til efterretning og er enige om at raadfoere sig med hinanden, i tilfaelde hvor forskelle i deres lovgivning om dyrs velfaerd udgoer hindringer for de frie varebevaegelser. De kontraherende parter er enige om loebende at overvaage situationen paa dette omraade.

FAELLESERKLAERING

om Det Harmoniserede System

De kontraherende parter er enige om saa snart som muligt og senest den 31. december 1992 at harmonisere den tyske tekst til varebeskrivelsen i Det Harmoniserede System i de relevante protokoller og bilag til EOES-aftalen.

ERKLAERING

fra EF-medlemsstaternes og EFTA-staternes regeringer om forenkling af graensekontrollen

For at fremme den frie bevaegelighed for personer samarbejder EF-medlemsstaterne og EFTA-staterne for at forenkle graensekontrollen mellem deres omraader for statsborgere fra de paagaeldende lande og disses familiemedlemmer, idet de naermere enkeltheder i forbindelse hermed skal udarbejdes i relevant regi.

ERKLAERING

fra EF-medlemsstaternes og EFTA-staternes regeringer om politisk dialog

Det Europaeiske Faellesskab og dets medlemsstater og medlemsstaterne af Den Europaeiske Frihandelssammenslutning udtrykker deres oenske om at forstaerke den politiske dialog vedroerende udenrigspolitik med henblik paa at udvikle snaevrere forbindelser inden for omraader af faelles interesse. De er enige om til dette formaal:

- at foretage uformelle udvekslinger af synspunkter paa ministerplan under EOES-Raadets moeder. Hvis det findes hensigtsmaessigt, kan de politiske direktoerer moedes for at forberede disse udvekslinger

- fuldt ud at udnytte de bestaaende diplomatiske kanaler, saerlig de diplomatiske repraesentationer i hovedstaden i det land, der har EF-formandskabet, i Bruxelles og i EFTA-staternes hovedstaeder

- at afholde uformelle konsultationer paa konferencer og i internationale organisationer

- at dette ikke paa nogen maade vil gribe ind i eller erstatte bestaaende bilaterale kontakter paa dette omraade.

INTERIMSORDNING MED HENBLIK PAA AT FORBEREDE DEN KORREKTE IKRAFTTRAEDEN AF AFTALEN

Bruxelles, den

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER

Generaldirektoratet for Forbindelser med Tredjelande

Generaldirektoeren

Hr. ambassadoer H. Hafstein

Chef for EFTA-delegationen

EFTA-Sekretariatet

Rue Arlon 118

1040 Bruxelles

Kaere hr. Hafstein,

Jeg skal herved henvise til vores droeftelser om interimsfasen for EOES, og jeg er af den opfattelse, at vi blev enige om at fastlaegge en interimsordning med henblik paa at forberede den korrekte ikrafttraeden af aftalen.

Under naevnte ordning bibeholdes de strukturer og procedurer, der blev anvendt under EOES-forhandlingerne. En interimsgruppe paa hoejt plan bistaaet af ekspertinterimsgrupper bestaaende af repraesentanter for Faellesskabet og EFTA-staterne, som svarer til den tidligere forhandlingsgruppe paa hoejt plan og de tidligere forhandlingsgrupper, vil inden for rammerne af EOES bl.a. undersoege faellesskabsret fra perioden mellem den 1. august 1991 og aftalens ikrafttraeden. Konsensusbeslutninger vil blive optaget i og endeligt udformet i tillaegsprotokoller til EOES-aftalen eller i passende beslutninger truffet af Det Blandede EOES-Udvalg efter aftalens ikrafttraeden. Eventuelle vaesentlige problemer opstaaet under forhandlingerne under interimsordningen vil blive behandlet af Det Blandede EOES-Udvalg efter aftalens ikrafttraeden.

Idet der er enighed om, at EOES-aftalens informations- og konsultationsprocedurer foerst kan tages i anvendelse efter aftalens ikrafttraeden, vil Faellesskabet under interimsfasen underrette EFTA-staterne om forslag til nye faellesskabsretsakter efter disses forelaeggelse for EF-Ministerraadet.

Jeg ville vaere Dem taknemmelig for at bekraefte Deres indforstaaelse med denne interimsordning.

Venlig hilsen

Horst G. KRENZLER

ISLANDS MISSION ved DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER

Rue Archimède 5

1040 Bruxelles

Bruxelles, den

Kaere hr. Krenzler,

Jeg har den aere hermed at anerkende modtagelsen af Deres skrivelse af dags dato med foelgende ordlyd:

»Jeg skal herved henvise til vores droeftelser om interimsfasen for EOES, og jeg er af den opfattelse, at vi blev enige om at fastlaegge en interimsordning med henblik paa at forberede den korrekte ikrafttraeden af aftalen.

Under naevnte ordning bibeholdes de strukturer og procedurer, der blev anvendt under EOES-forhandlingerne. En interimsgruppe paa hoejt plan bistaaet af ekspertinterimsgrupper bestaaende af repraesentanter for Faellesskabet og EFTA-staterne, som svarer til den tidligere forhandlingsgruppe paa hoejt plan og de tidligere forhandlingsgrupper, vil inden for rammerne af EOES bl.a. undersoege faellesskabsret fra perioden mellem den 1. august 1991 og aftalens ikrafttraeden. Konsensusbeslutninger vil blive optaget i og endeligt udformet i tillaegsprotokoller til EOES-aftalen eller i passende beslutninger truffet af Det Blandede EOES-Udvalg efter aftalens ikrafttraeden. Eventuelle vaesentlige problemer opstaaet under forhandlingerne under interimsordningen vil blive behandlet af Det Blandede EOES-Udvalg efter aftalens ikrafttraeden.

Idet der er enighed om, at EOES-aftalens informations- og konsultationsprocedurer foerst kan tages i anvendelse efter aftalens ikrafttraeden, vil Faellesskabet under interimsfasen underrette EFTA-staterne om forslag til nye faellesskabsretsakter efter disses forelaeggelse for EF-Ministerraadet.

Jeg ville vaere Dem taknemmelig for at bekraefte Deres indforstaaelse med denne interimsordning.«

Jeg skal herved bekraefte, at jeg er indforstaaet med denne interimsordning.

Venlig hilsen

Hannes HAFSTEIN

Ambassadoer

Chef for Islands Mission ved De Europaeiske Faellesskaber

ORDNING VEDROERENDE OFFENTLIGGOERELSE AF EOES-RELEVANTE OPLYSNINGER

ISLANDS MISSION ved DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER

Rue Archimède 5

1040 Bruxelles

Bruxelles, den

Vedr.: Offentliggoerelse af EOES-relevante oplysninger

Hr. ,

Med hensyn til offentliggoerelse af EOES-relevante oplysninger efter EOES-aftalens ikrafttraeden skal jeg herved sammenfatte den aftale, vi er naaet frem til, som foelger:

Der vil blive et koordineret system, som bestaar af EF-Tidende og et saerligt EOES-tillaeg hertil. Naar de oplysninger, der skal offentliggoeres for EF og EFTA-staterne, er identiske, tjener EF's offentliggoerelse i EF-Tidende samtidig som offentliggoerelse paa de tre faelles EF/EFTA-sprog, medens oplysningerne paa de oevrige fire EFTA-sprog (finsk, islandsk, norsk og svensk) vil blive offentliggjort i EOES-tillaegget til EF-Tidende. EFTA-staterne paatager sig at skabe en passende infrastruktur til at sikre, at de noedvendige oversaettelser til de fire EFTA-sprog, der ikke er EF-sprog, foreligger i tide. EFTA-staterne vil vaere ansvarlige for at fremstille materialet til produktion af EOES-tillaegget.

Offentliggoerelsessystemet vil omfatte foelgende elementer:

a) Afgoerelser truffet af Det Blandede EOES-Udvalg vedroerende gaeldende faellesskabsret og EOES-organernes andre afgoerelser, retsakter, meddelelser mv.

Det Blandede EOES-Udvalgs afgoerelser vedroerende gaeldende faellesskabsret offentliggoeres paa de ni officielle sprog i en saerlig EOES-afdeling i EF-Tidende. Denne offentliggoerelse tjener som offentliggoerelse paa de tre faelles sprog. Disse afgoerelser vil ogsaa blive offentliggjort i EOES-tillaegget paa de nordiske EFTA-staters officielle sprog under EFTA-staternes ansvar og eventuelt ogsaa til orientering paa EFTA's arbejdssprog.

Det samme gaelder andre afgoerelser, retsakter, meddelelser mv. fra EOES-organerne, saerlig EOES-Raadet og Det Blandede EOES-Udvalg.

Hvad angaar Det Blandede EOES-Udvalgs afgoerelser vedroerende gaeldende faellesskabsret, vil indholdsfortegnelsen i EOES-afdelingen indeholde henvisninger til, hvor de relevante interne EF-tekster kan findes.

b) EFTA-oplysninger af EF-relevans

Oplysninger fra EFTA-staterne, EFTA-Tilsynsmyndigheden, EFTA-staternes Staaende Udvalg og EFTA-Retten vedroerende f.eks. konkurrence, statsstoette, offentlige indkoeb og tekniske standarder vil blive offentliggjort paa de ni officielle EF-sprog i en saerlig EOES-afdeling i EF-Tidende.

Denne offentliggoerelse tjener ogsaa som offentliggoerelse for EFTA-staterne paa de tre faelles sprog, medens de fire andre EFTA-sprog vil blive gengivet i EOES-tillaegget. Hvor dette er relevant, vil indholdsfortegnelsen i henholdsvis EOES-afdelingen og EOES-tillaegget indeholde henvisninger til, hvor de tilsvarende oplysninger fra EF og dets medlemsstater kan findes.

c) EF-oplysninger af EFTA-relevans

Oplysninger fra EF og dets medlemsstater vedroerende f.eks. konkurrence, statsstoette, offentlige indkoeb og tekniske standarder vil blive offentliggjort paa de ni officielle EF-sprog i EF-Tidende. Denne offentliggoerelse tjener ogsaa som offentliggoerelse for EFTA-staterne paa de tre faelles sprog, medens de fire andre EFTA-sprog vil blive gengivet i EOES-tillaegget. Hvor dette er relevant, vil der blive henvist til, hvor de tilsvarende oplysninger fra EFTA-staterne, EFTA-Tilsynsmyndigheden, EFTA-staternes Staaende Udvalg og EFTA-Retten kan findes.

De finansielle aspekter af offentliggoerelsessystemet vil blive omfattet af en saerlig ordning.

Jeg ville vaere Dem taknemmelig, saafremt De over for mig vil bekraefte, at De er indforstaaet med det ovenfor anfoerte.

Modtag hr. , forsikringen om min mest udmaerkede hoejagtelse.

Hannes HAFSTEIN

Ambassadoer

Chef for Islands Mission ved De Europaeiske Faellesskaber

Hr. Horst Krenzler

Generaldirektoer

Kommissionen for De Europaeiske Faellesskaber

Generaldirektorat I

Avenue d'Auderghem 35

Bruxelles

Bruxelles, den

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER

Generaldirektoratet for Forbindelser med Tredjelande

Generaldirektoeren

Hr. ambassadoer H. Hafstein

Chef for EFTA-delegationen

EFTA-Sekretariatet

Rue Arlon 118

1040 Bruxelles

Hr. ,

Jeg har den aere hermed at anerkende modtagelsen af Deres skrivelse af dags dato med foelgende ordlyd:

»Vedr.: Offentliggoerelse af EOES-relevante oplysninger

Med hensyn til offentliggoerelse af EOES-relevante oplysninger efter EOES-aftalens ikrafttraeden skal jeg herved sammenfatte den aftale, vi er naaet frem til, som foelger:

Der vil blive et koordineret system, som bestaar af EF-Tidende og et saerligt EOES-tillaeg hertil. Naar de oplysninger, der skal offentliggoeres for EF og EFTA-staterne, er identiske, tjener EF's offentliggoerelse i EF-Tidende samtidig som offentliggoerelse paa de tre faelles EF/EFTA-sprog, medens oplysningerne paa de oevrige fire EFTA-sprog (finsk, islandsk, norsk og svensk) vil blive offentliggjort i EOES-tillaegget til EF-Tidende. EFTA-staterne paatager sig at skabe en passende infrastruktur til at sikre, at de noedvendige oversaettelser til de fire EFTA-sprog, der ikke er EF-sprog, foreligger i tide. EFTA-staterne vil vaere ansvarlige for at fremstille materialet til produktion af EOES-tillaegget.

Offentliggoerelsessystemet vil omfatte foelgende elementer:

a) Afgoerelser truffet af Det Blandede EOES-Udvalg vedroerende gaeldende faellesskabsret og EOES-organernes andre afgoerelser, retsakter, meddelelser mv.

Det Blandede EOES-Udvalgs afgoerelser vedroerende gaeldende faellesskabsret offentliggoeres paa de ni officielle sprog i en saerlig EOES-afdeling i EF-Tidende. Denne offentliggoerelse tjener som offentliggoerelse paa de tre faelles sprog. Disse afgoerelser vil ogsaa blive offentliggjort i EOES-tillaegget paa de nordiske EFTA-staters officielle sprog under EFTA-staternes ansvar og eventuelt ogsaa til orientering paa EFTA's arbejdssprog.

Det samme gaelder andre afgoerelser, retsakter, meddelelser mv. fra EOES-organerne, saerlig EOES-Raadet og Det Blandede EOES-Udvalg.

Hvad angaar Det Blandede EOES-Udvalgs afgoerelser vedroerende gaeldende faellesskabsret, vil indholdsfortegnelsen i EOES-afdelingen indeholde henvisninger til, hvor de relevante interne EF-tekster kan findes.

b) EFTA-oplysninger af EF-relevans

Oplysninger fra EFTA-staterne, EFTA-Tilsynsmyndigheden, EFTA-staternes Staaende Udvalg og EFTA-Retten vedroerende f.eks. konkurrence, statsstoette, offentlige indkoeb og tekniske standarder vil blive offentliggjort paa de ni officielle EF-sprog i en saerlig EOES-afdeling i EF-Tidende.

Denne offentliggoerelse tjener ogsaa som offentliggoerelse for EFTA-staterne paa de tre faelles sprog, medens de fire andre EFTA-sprog vil blive gengivet i EOES-tillaegget. Hvor dette er relevant, vil indholdsfortegnelsen i henholdsvis EOES-afdelingen og EOES-tillaegget indeholde henvisninger til, hvor de tilsvarende oplysninger fra EF og dets medlemsstater kan findes.

c) EF-oplysninger af EFTA-relevans

Oplysninger fra EF og dets medlemsstater vedroerende f.eks. konkurrence, statsstoette, offentlige indkoeb og tekniske standarder vil blive offentliggjort paa de ni officielle EF-sprog i EF-Tidende. Denne offentliggoerelse tjener ogsaa som offentliggoerelse for EFTA-staterne paa de tre faelles sprog, medens de fire andre EFTA-sprog vil blive gengivet i EOES-tillaegget. Hvor dette er relevant, vil der blive henvist til, hvor de tilsvarende oplysninger fra EFTA-staterne, EFTA-Tilsynsmyndigheden, EFTA-staternes Staaende Udvalg og EFTA-Retten kan findes.

De finansielle aspekter af offentliggoerelsessystemet vil blive omfattet af en saerlig ordning.

Jeg ville vaere Dem taknemmelig, saafremt De over for mig vil bekraefte, at De er indforstaaet med det ovenfor anfoerte.«

Jeg skal herved bekraefte, at jeg er indforstaaet med indholdet af Deres skrivelse.

Modtag hr. , forsikringen om min mest udmaerkede hoejagtelse.

Horst G. KRENZLER

ORDNING VEDROERENDE OFFENTLIGGOERELSE AF EFTA-MEDDELELSER OM INDKOEB

Bruxelles, den

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER

Generaldirektoratet for Forbindelser med Tredjelande

Generaldirektoeren

Hr. ambassadoer H. Hafstein

Chef for EFTA-delegationen

EFTA-Sekretariatet

Rue Arlon 118

1040 Bruxelles

Vedr.: Offentliggoerelse af EFTA-meddelelser om indkoeb

Kaere hr. Hafstein,

Med hensyn til offentliggoerelsen af EFTA-meddelelser i EF-Tidende som omhandlet i bilag XVI til EOES-aftalen, saerlig punkt 2, litra a) og b), skal jeg herved som foelger sammenfatte den aftale, vi er naaet frem til, som foelger:

a) EFTA-meddelelser sendes paa mindst ét af faellesskabssprogene til De Europaeiske Faellesskabers Publikationskontor; i meddelelsen angives det, paa hvilket faellesskabssprog meddelelsen skal betragtes som vaerende gyldig.

b) Publikationskontoret offentliggoer den meddelelse, der betragtes som gyldig, i dens fulde ordlyd i EF-Tidende og i TED-databanken; et sammendrag af de vigtigste elementer offentliggoeres paa de andre officielle faellesskabssprog.

c) EFTA-meddelelser offentliggoeres af Publikationskontoret i EF-Tidendes S-serier sammen med EF-meddelelser inden for de tidsfrister, der er fastsat i de i bilag XVI omhandlede retsakter.

d) EFTA-staterne paatager sig at sikre, at meddelelser sendes til Publikationskontoret paa et officielt faellesskabssprog i saa god tid, at leverandoerernes og kontrahenternes frist til at afgive bud eller interessetilkendegivelser ikke reduceres i forhold til de frister, der er omhandlet i bilag XVI, hvis Publikationskontoret opfylder sin forpligtelse til at oversaette meddelelserne til de officielle faellesskabssprog og til at offentliggoere dem i EF-Tidende og i TED inden 12 dage (i hastende tilfaelde 5 dage).

e) EFTA-meddelelser sendes i samme format som de meddelelsesmodeller, der er knyttet til de i bilag XVI omhandlede retsakter; for at skabe et effektivt og hurtigt oversaettelses- og offentliggoerelsessystem, tager EFTA-staterne imidlertid til efterretning, at det anbefales dem at udarbejde standardiserede meddelelser for hver af deres stater paa linje med dem, der anbefales for hver af de tolv EF-medlemsstater i henstilling 91/561/EOEF af 24. oktober 1991 (1).

f) aftaler, der er undertegnet i 1988 og 1989 af EF-Kommissionen gennem Publikationskontoret og de respektive udpegede kontrahenter fra Sverige, Norge, Finland, Schweiz og OEstrig om offentliggoerelse af EFTA-indkoebsaftaler, som er omfattet af GATT-aftalen om statslige indkoeb, skal ophoere ved EOES-aftalens ikrafttraeden.

g) de finansielle aspekter af dette offentliggoerelsessystem vil blive omfattet af den saerskilte ordning, som indfoeres for alle de andre EOES-relevante offentliggoerelser.

Jeg ville vaere Dem taknemmelig, saafremt De over for mig vil bekraefte, at De er indforstaaet med det ovenfor anfoerte.

Venlig hilsen

Horst G. KRENZLER

ISLANDS MISSION ved DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER

Rue Archimède 5

1040 Bruxelles

Bruxelles, den

Hr. ,

Jeg har den aere hermed at anerkende modtagelsen af Deres skrivelse af dags dato med foelgende ordlyd:

»Vedr.: Offentliggoerelse af EFTA-meddelelser om indkoeb

Med hensyn til offentliggoerelsen af EFTA-meddelelser i EF-Tidende som omhandlet i bilag XVI til EOES-aftalen, saerlig punkt 2, litra a) og b), skal jeg herved sammenfatte den aftale, vi er naaet frem til, som foelger:

a) EFTA-meddelelser sendes paa mindst ét af faellesskabssprogene til De Europaeiske Faellesskabers Publikationskontor; i meddelelsen angives det, paa hvilket faellesskabssprog meddelelsen skal betragtes som vaerende gyldig.

b) Publikationskontoret offentliggoer den meddelelse, der betragtes som gyldig, i dens fulde ordlyd i EF-Tidende og i TED-databanken; et sammendrag af de vigtigste elementer offentliggoeres paa de andre officielle faellesskabssprog.

c) EFTA-meddelelser offentliggoeres af Publikationskontoret i EF-Tidendes S-serier sammen med EF-meddelelser inden for de tidsfrister, der er fastsat i de i bilag XVI omhandlede retsakter.

d) EFTA-staterne paatager sig at sikre, at meddelelser sendes til Publikationskontoret paa et officielt faellesskabssprog i saa god tid, at leverandoerernes og kontrahenternes frist til at afgive bud eller interessetilkendegivelser ikke reduceres i forhold til de frister, der er omhandlet i bilag XVI, hvis Publikationskontoret opfylder sin forpligtelse til at oversaette meddelelserne til de officielle faellesskabssprog og til at offentliggoere dem i EF-Tidende og i TED inden 12 dage (i hastende tilfaelde 5 dage).

e) EFTA-meddelelser sendes i samme format som de meddelelsesmodeller, der er knyttet til de i bilag XVI omhandlede retsakter; for at skabe et effektivt og hurtigt oversaettelses- og offentliggoerelsessystem, tager EFTA-staterne imidlertid til efterretning, at det anbefales dem at udarbejde standardiserede meddelelser for hver af deres stater paa linje med dem, der anbefales for hver af de tolv EF-medlemsstater i henstilling 91/561/EOEF af 24. oktober 1991 (¹)

f) aftaler, der er undertegnet i 1988 og 1989 af EF-Kommissionen gennem Publikationskontoret og de respektive udpegede kontrahenter fra Sverige, Norge, Finland, Schweiz og OEstrig om offentliggoerelse af EFTA-indkoebsaftaler, som er omfattet af GATT-aftalen om statslige indkoeb, skal ophoere ved EOES-aftalens ikrafttraeden

g) de finansielle aspekter af dette offentliggoerelsessystem vil blive omfattet af den saerskilte ordning, som indfoeres for alle de andre EOES-relevante offentliggoerelser.

Jeg ville vaere Dem taknemmelig, saafremt De over for mig vil bekraefte, at De er indforstaaet med det ovenfor anfoerte.

(¹) EFT L 305 af 6.11.1991 og EFT S 217 A - N af 16.11.1991.

«

Jeg skal herved bekraefte, at jeg er indforstaaet med indholdet af Deres skrivelse.

Venlig hilsen

Hannes HAFSTEIN

Ambassadoer

Chef for Islands Mission ved De Europaeiske Faellesskaber

Hr. Horst Krenzler

Generaldirektoer

(1) EFT L 305 af 6.11.1991 og EFT S 217 A - N af 16.11.1991.

GODKENDT PROTOKOLLAT vedroerende forhandlingerne om en aftale mellem Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, Det Europaeiske Kul- og Staalfaellesskab og deres medlemsstater og EFTA-staterne om Det Europaeiske Samarbejdsomraade

De kontraherende parter har vedtaget foelgende:

Ad artikel 26 og protokol 13

Foer aftalens ikrafttraeden undersoeger Faellesskabet sammen med de interesserede EFTA-stater, hvorvidt de betingelser, paa hvilke artikel 26 i aftalen, uanset bestemmelserne i protokol 13, stk. 1, skal finde anvendelse mellem Faellesskabet og de beroerte EFTA-stater i fiskerisektoren, er opfyldt.

Ad artikel 56, stk. 3

Udtrykket »maerkbar« i artikel 56, stk. 3, i aftalen betragtes som havende samme betydning som i Kommissionens meddelelse om aftaler af ringe betydning, som ikke falder ind under artikel 85, stk. 1, i Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab (EFT C 231 af 12.9.1986, s. 2).

Ad artikel 90

I EOES-Raadets forretningsorden skal det tydeliggoeres, at EFTA-ministrene ved beslutningstagen taler med én stemme.

Ad artikel 91

EOES-Raadet fastsaetter om fornoedent i sin forretningsorden mulighed for at nedsaette underudvalg eller arbejdsgrupper.

Ad artikel 91, stk. 2

Det tydeliggoeres i EOES-Raadets forretningsorden, at udtrykket »naar omstaendighederne kraever det« i artikel 91, stk. 2, omfatter den situation, hvor en kontraherende part goer brug af sin ret til at bringe et spoergsmaal op i overensstemmelse med artikel 89, stk. 2.

Ad artikel 94, stk. 3

Det aftales, at Det Blandede EOES-Udvalg paa et af sine foerste moeder, naar det fastsaetter sin forretningsorden, traeffer beslutning om at nedsaette underudvalg eller arbejdsgrupper, som det specielt har behov for til at bistaa det i udfoerelsen af dets hverv, f.eks. vedroerende oprindelsesreglerne og i andre toldanliggender.

Ad artikel 102, stk. 5

I tilfaelde af midlertidig suspension i henhold til artikel 102, stk. 5, skal suspensionens raekkevidde og ikrafttraedelse goeres til genstand for passende offentliggoerelse.

Ad artikel 102, stk. 6

Artikel 102, stk. 6, finder kun anvendelse paa faktisk erhvervede rettigheder og ikke paa forventede rettigheder. Som eksempel paa saadanne erhvervede rettigheder kan naevnes:

-en suspension vedroerende arbejdstagernes frie bevaegelighed beroerer ikke en arbejdstagers ret til at forblive paa den kontraherende parts omraade, hvortil han var flyttet, inden reglerne blev suspenderet

-en suspension vedroerende etableringsfriheden beroerer ikke rettighederne for en virksomhed paa en kontraherende parts omraade, paa hvilket den allerede var etableret, inden reglerne blev suspenderet

-en suspension vedroerende investeringer, f.eks. i fast ejendom, beroerer ikke investeringer foretaget forud for tidspunktet for suspensionen

-en suspension vedroerende offentlige indkoeb beroerer ikke gennemfoerelsen af en kontrakt indgaaet foer suspensionen

-en suspension vedroerende anerkendelse af et eksamensbevis beroerer ikke retten for indehaveren af et saadant eksamensbevis til at fortsaette sin erhvervsvirksomhed paa grundlag deraf i en kontraherende part, som ikke har udstedt eksamensbeviset.

Ad artikel 103

Naar EOES-Raadet traeffer en beslutning, finder artikel 103, stk. 1, anvendelse.

Ad artikel 109, stk. 3

Udtrykket »anvendelse« i artikel 109, stk. 3, omfatter ogsaa gennemfoerelsen af aftalen.

Ad artikel 111

Suspension er ikke til gavn for aftalens rette funktion, og alle bestraebelser boer udfoldes for at undgaa suspension.

Ad artikel 112, stk. 1

Bestemmelserne i artikel 112, stk. 1, gaelder ogsaa situationen inden for et givet omraade.

Ad artikel 123

De kontraherende parter maa ikke goere ubehoerig brug af bestemmelser i artikel 123 til at hindre afsloering af oplysninger paa konkurrenceomraadet.

Ad artikel 129

Skulle en af de kontraherende parter ikke vaere rede til at ratificere aftalen, tager signatarerne situationen op til fornyet overvejelse.

Ad artikel 129

Skulle en af de kontraherende parter ikke ratificere aftalen, indkalder de oevrige kontraherende parter til en diplomatisk konference til at vurdere foelgerne af den manglende ratifikation af aftalen og til at undersoege muligheden for at vedtage en protokol indeholdende de aendringer, som skal goeres til genstand for de noedvendige interne procedurer. En saadan konference skal traede sammen, saa snart det er blevet klart, at en af de kontraherende parter ikke ratificerer aftalen, eller senest paa det tidspunkt, hvor det er blevet klart, at datoen for aftalens ikrafttraedelse ikke kan overholdes.

Ad protokol 3

Tillaeg 2-7 skal foreligge i endelig udarbejdet stand inden aftalens ikrafttraedelse. Tillaeg 2-7 udarbejdes saa snart som muligt og under alle omstaendigheder inden den 1. juli 1992. Hvad angaar tillaeg 2, opstiller eksperter en liste over raamaterialer, der er genstand for prisudligning paa basis af raamaterialer omfattet af prisudligningsforanstaltninger i de kontraherende parter forud for aftalens ikrafttraedelse.

Ad protokol 3, artikel 11

Med henblik paa at lette anvendelsen af protokol nr. 2 til frihandelsoverenskomsterne aendres bestemmelserne i protokol nr. 3 til hver af disse frihandelsoverenskomster om definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt samarbejde inden EOES-aftalens ikrafttraedelse. Disse aendringer sigter paa i videst muligt omfang at bringe ovennaevnte bestemmelser, bl.a. bestemmelserne om bevis for oprindelse og om administrativt samarbejde, paa linje med bestemmelserne i protokol 4 til EOES-aftalen under overholdelse af ordningen med »diagonal« kumulation og de tilsvarende bestemmelser, der gaelder i oejeblikket inden for rammerne af protokol nr. 3. Det aftales saaledes, at disse aendringer ikke maa bevirke nogen aendring af den liberaliseringsgrad, der er opnaaet under frihandelsoverenskomsterne.

Ad protokol 9

Inden aftalens ikrafttraedelse fortsaetter Faellesskabet og de interesserede EFTA-stater deres droeftelser om lovgivningstilpasninger med hensyn til spoergsmaalet om transit af fisk og fiskerivarer med henblik paa at opnaa en tilfredsstillende ordning.

Ad protokol 11, artikel 14, stk. 3

Faellesskabet opbygger under fuld overholdelse af Kommissionens koordinatorrolle direkte kontakter, som omhandlet i Kommissionens arbejdsdokument XXI/201/89, naar dette kan goere denne protokols funktion mere smidig og effektiv, forudsat at det sker paa gensidigt grundlag.

Ad protokol 16 og bilag VI

Muligheden for at opretholde bilaterale aftaler vedroerende social sikring efter udloebet af overgangsperioderne vedroerende fri bevaegelighed for personer kan droeftes bilateralt mellem Schweiz og de interesserede stater.

Ad protokol 20

De kontraherende parter udarbejder inden for rammerne af de beroerte internationale organisationer reglerne for anvendelsen af strukturforbedringsforanstaltninger paa den oestrigske flaade under hensyntagen til, i hvilket omfang denne flaade optraeder paa det marked, for hvilket strukturforbedringsforanstaltninger er udformet. Der tages behoerigt hensyn til det tidspunkt, paa hvilket OEstrigs forpligtelser i forbindelse med strukturforbedringsforanstaltningerne faar virkning.

Ad protokol 23 og 24 (artikel 12 vedroerende sprog)

EF-Kommissionen og EFTA-Tilsynsmyndigheden opretter praktiske ordninger for gensidig bistand eller soeger andre egnede loesninger, saerlig vedroerende spoergsmaalet om oversaettelser.

Ad protokol 30

Foelgende EF-udvalg er for saa vidt angaar statistiske oplysninger blevet betegnet som udvalg, i hvilke EFTA-staterne deltager fuldt ud i overensstemmelse med artikel 2 i denne protokol:

1. Udvalget for De Europaeiske Faellesskabers Statistiske Programmer

nedsat ved:

389 D 0382: Raadets afgoerelse 89/382/EOEF, Euratom af 19. juni 1989 om nedsaettelse af et udvalg for De Europaeiske Faellesskabers statistiske programmer (EFT L 181 af 28.6.1989, s. 47).

2. Udvalget for Penge-, Kreditmarkeds- og Betalingsbalancestatistikker

nedsat ved:

391 D 0115: Raadets afgoerelse 91/115/EOEF af 25. februar 1991 om nedsaettelse af et udvalg for penge-, kreditmarkeds- og betalingsbalancestatistikker (EFT L 59 af 6.3.1991, s. 19).

3. Udvalget for Fortrolige Statistiske Oplysninger

nedsat ved:

390 R 1588: Raadets forordning (Euratom, EOEF) nr. 1588/90 af 11. juni 1990 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europaeiske Faellesskabers Statistiske Kontor (EFT L 151 af 15.6.1990, s. 1).

4. Udvalget for Harmonisering af Fastlaeggelsen af BNI i Markedspriser

nedsat ved:

389 L 0130: Raadets direktiv 89/130/EOEF, Euratom af 13. februar 1989 om harmonisering af fastlaeggelsen af bruttonationalindkomsten i markedspriser (EFT L 49 af 21.2 1989, s. 26).

5. Det Raadgivende Udvalg for Statistisk Information paa Det OEkonomiske og Sociale Omraade

nedsat ved:

391 D 0116: Raadets afgoerelse 91/116/EOEF af 25. februar 1991 om nedsaettelse af et europaeisk raadgivende udvalg for statistisk information paa det oekonomiske og sociale omraade (EFT L 59 af 6.3.1991, s. 21).

EFTA-staternes rettigheder og forpligtelser i naevnte EF-udvalg er omhandlet i den faelles erklaering om de gaeldende procedurer i tilfaelde, hvor EFTA-staterne i medfoer af artikel 76 og del VI i aftalen og de dertil svarende protokoller deltager fuldt ud i EF-udvalg.

Ad protokol 36, artikel 2

EFTA-staterne beslutter inden aftalens ikrafttraedelse, hvor mange medlemmer fra hvert af deres parlamenter der skal have saede i Det Blandede EOES-Parlamentarikerudvalg.

Ad protokol 37

I overensstemmelse med artikel 6 i protokol 23 omfatter henvisningen til Det Raadgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspoergsmaal (nedsat ved Raadets forordning (EOEF) nr. 17/62) ogsaa:

-Det Raadgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspoergsmaal paa Transportomraadet (Raadets forordning (EOEF) nr. 1017/68)

-Det Raadgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspoergsmaal paa Soetransportomraadet (Raadets forordning (EOEF) nr. 4056/86)

-Det Raadgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspoergsmaal paa Lufttransportomraadet (Raadets forordning (EOEF) nr. 3975/87).

Ad protokol 37

I medfoer af revisionsklausulen i artikel 101, stk. 2, i aftalen vil der ved aftalens ikrafttraeden blive foejet endnu et udvalg til listen i protokol 37:

Koordinationsgruppen for Gensidig Anerkendelse af Eksamensbeviser for de Videregaaende Uddannelser (Raadets direktiv 89/48/EOEF). Retningslinjerne for deltagelse vil blive naermere fastlagt.

Ad protokol 47

De kontraherende parter vil udarbejde en ordning for gensidig bistand mellem de ansvarlige myndigheder for kontrol med overholdelsen af EF's og de nationale bestemmelser i vinsektoren paa grundlag af de relevante bestemmelser i Raadets forordning (EOEF) nr. 2048/89 af 19. juni 1989 om fastlaeggelse af almindelige regler for kontrol i vinsektoren. Retningslinjerne for denne gensidige bistand fastlaegges inden aftalens ikrafttraedelse. Indtil da gaelder de relevante bestemmelser i de bilaterale aftaler mellem Faellesskabet og Schweiz og Faellesskabet og OEstrig om samarbejde og kontrol i vinsektoren.

Ad bilag VI og VII

Der skal, hvad angaar social sikring og gensidig anerkendelse af kvalifikationsbeviser, inden aftalens ikrafttraedelse foretages yderligere saerlige tilpasninger, som beskrevet i dokumentet fra NG III af 11. november 1991.

Ad bilag VII

Fra og med EOEF-aftalens ikrafttraedelse kan ingen stat, som denne aftale finder anvendelse paa, paaberaabe sig artikel 21 i Raadets direktiv 75/362/EOEF af 16. juni 1975 (EFT L 167 af 30.6.1975, s. 1) med henblik paa at stille krav til en statsborger fra andre stater, som denne aftale finder anvendelse paa, om at gennemfoere en supplerende forberedende turnus for at kunne udpeges som laege for en social sikringsordning.

Ad bilag VII

TEKSTEN FORTSAETTES UNDER DOKNUM: 294A0103(01).2

Fra og med EOES-aftalens ikrafttraedelse kan ingen stat, som denne aftale finder anvendelse paa, paaberaabe sig artikel 20 i Raadets direktiv 78/686/EOEF af 25. juli 1978 (EFT L 233 af 24.8.1978, s. 1) med henblik paa at stille krav til statsborgere i andre stater, som denne aftale finder anvendelse paa, om at gennemfoere en supplerende forberedende turnus for at kunne udpeges som tandlaege for en social sikringsordning.

Ad bilag VII

Ingenioerer tilhoerende »Foundation of the Swiss Register of Engineers, Architects and Technicians (REG)« er omfattet af artikel 1, litra d), foerste afsnit, i Raadets direktiv 89/48/EOEF af 21. december 1988 (EFT L 19 af 24.1.1989, s. 16) om indfoerelse af en generel ordning for gensidig anerkendelse af eksamensbeviser for erhvervskompetencegivende videregaaende uddannelser af mindst tre aars varighed, for saa vidt bestemmelserne i direktivets artikel 1, litra a), er opfyldt.

Ad bilag IX

Foer den 1. januar 1993 opstiller Finland, Island og Norge hver isaer en liste over forsikringsselskaber, som driver anden form for forsikring end livsforsikring, og som er fritaget fra kravene i artikel 16 og 17 i Raadets direktiv 73/239/EOEF (EFT L 228 af 16.8.1973, s. 3); listerne fremsendes til de oevrige kontraherende parter.

Ad bilag IX

Foer den 1. januar 1993 opstiller Island en liste over livsforsikringsselskaber, der er fritaget fra kravene i artikel 18, 19 og 20 i Raadets direktiv 79/267/EOEF (EFT L 63 af 13.3.1979, s. 1), og fremsender den til de oevrige kontraherende parter.

Ad bilag XIII

De kontraherende parter undersoeger Raadets direktiv 91/439/EOEF af 29. juli 1991 om koerekort i overensstemmelse med den i faellesskab aftalte procedure med henblik paa at optage direktivet i bilag XIII om transport.

Ad bilag XIII

De EFTA-stater, der er kontraherende parter i den europaeiske overenskomst om arbejde, der udfoeres af det koerende personale i international vejtransport (AETR), goer inden aftalens ikrafttraedelse foelgende forbehold gaeldende med hensyn til AETR: »Transportvirksomhed mellem de kontraherende parter i EOES-aftalen betragtes som national transportvirksomhed i den i AETR anvendte betydning, for saa vidt saadan virksomhed ikke foregaar i transit gennem et tredjelands omraade, som er kontraherende part i AETR«. Faellesskabet traeffer de noedvendige foranstaltninger til at gennemfoere tilsvarende aendringer i EF-medlemsstaternes forbehold.

Ad bilag XVI

Det vedtages, at artikel 100 i aftalen finder anvendelse paa udvalg vedroerende offentlige indkoeb.

ERKLAERING

fra Finlands, Islands, Norges og Sveriges regeringer om alkoholmonopoler

Uden at det beroerer de forpligtelser, der foelger af aftalen, henleder Finland, Island, Norge og Sverige opmaerksomheden paa, at der ligger vigtige sundheds- og socialpolitiske overvejelser til grund for deres alkoholmonopoler.

ERKLAERING

fra Liechtensteins og Schweiz' regeringer om alkoholmonopoler

Uden at det beroerer de forpligtelser, der foelger af aftalen, erklaerer Schweiz og Liechtenstein, at der ligger vigtige landbrugs-, sundheds- og socialpolitiske overvejelser til grund for deres alkoholmonopoler.

ERKLAERING

fra Det Europaeiske Faellesskab om gensidig bistand i toldspoergsmaal

Det Europaeiske Faellesskab og dets medlemsstater erklaerer, at de er af den opfattelse, at artikel 11, stk. 1, sidste punktum, i protokol 11 om gensidig bistand i toldspoergsmaal er omfattet af bestemmelserne i protokollens artikel 2, stk. 2.

ERKLAERING

fra EFTA-staternes regeringer om fri bevaegelighed for lette erhvervskoeretoejer

EFTA-staterne er indforstaaet med, at der fra den 1. januar 1995 bliver fri bevaegelighed, som defineret i bilag II om tekniske forskrifter, standarder, proevning og certificering, del I, motorkoeretoejer, for lette erhvervskoeretoejer under forudsaetning af, at ny lovgivning senest paa dette tidspunkt vil vaere gaeldende paa linje med lovgivningen for andre kategorier af koeretoejer.

ERKLAERING

fra Liechtensteins regering om produktansvar

Fyrstendoemmet Liechtensteins regering erklaerer med hensyn til artikel 14 i Raadets direktiv 85/374/EOEF, at Fyrstendoemmet Liechtenstein senest ved aftalens ikrafttraeden i fornoedent omfang skal have indfoert lovgivning om beskyttelse mod nukleare ulykker svarende til den, der ydes i internationale konventioner.

ERKLAERING

fra Liechtensteins regering om dette lands saerlige situation

Fyrstendoemmet Liechtensteins regering,

som henviser til punkt 18 i faelleserklaeringen af 14. maj 1991 fra ministermoedet mellem Det Europaeiske Faellesskab, dets medlemsstater og landene i Den Europaeiske Frihandelssammenslutning, og

som bekraefter forpligtelsen til at overholde alle bestemmelserne i EOES-aftalen og anvende dem i god tro,

forventer, at der i forbindelse med EOES-aftalen vil blive taget behoerigt hensyn til Liechtensteins saerlige geografiske beliggenhed, og

er af den opfattelse, at en situation, der berettiger saadanne foranstaltninger, som er omhandlet i artikel 112 i EOES-aftalen, navnlig skal anses for at foreligge, hvis kapitaltilstroemning fra en anden kontraherende part risikerer at bringe den fastboende befolknings adgang til fast ejendom i fare, eller hvis der bliver tale om en usaedvanlig stor stigning i antallet af statsborgere fra EF's medlemsstater eller fra de oevrige EFTA-stater, eller i det samlede antal arbejdspladser i landet, begge dele sammenholdt med den fastboende befolknings stoerrelse.

ERKLAERING

fra OEstrigs regering om beskyttelsesforanstaltninger

OEstrig erklaerer, at paa grund af landets saerlige geografiske beliggenhed er de omraader, der er til raadighed til beboelse (navnlig arealer, der kan anvendes til boligbyggeri), knappe i dele af OEstrig i et omfang ud over det gennemsnitlige. Forstyrrelser paa markedet for fast ejendom vil derfor med tiden kunne give anledning til alvorlige oekonomiske, samfundsmaessige eller miljoemaessige vanskeligheder af regional art, som omhandlet i beskyttelsesklausulen i artikel 112 i EOES-aftalen, og dermed goere det paakraevet at traeffe foranstaltninger i henhold til denne artikel.

ERKLAERING

fra Det Europaeiske Faellesskab

Det Europaeiske Faellesskab er af den opfattelse, at den oestrigske regerings erklaering om beskyttelsesforanstaltninger ikke beroerer de kontraherende parters rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen.

ERKLAERING

fra Islands regering om anvendelsen af beskyttelsesforanstaltninger i henhold til EOES-aftalen

Som foelge af den islandske oekonomis ensidige karakter og det forhold, at dets omraade er tyndt befolket, erklaerer Island det som sin opfattelse, at det, uden at det beroerer de forpligtelser, der foelger af aftalen, kan traeffe beskyttelsesforanstaltninger, hvis anvendelsen af aftalen giver anledning til isaer:

-alvorlige forstyrrelser paa arbejdsmarkedet paa grund af omfattende tilgang af arbejdskraft til bestemte geografiske omraader, bestemte jobtyper eller bestemte erhverv, eller

-alvorlige forstyrrelser paa markedet for fast ejendom.

ERKLAERING

fra Schweiz' regering om beskyttelsesforanstaltninger

Som foelge af Schweiz' saerlige geografiske og demografiske situation erklaerer Schweiz det som sin opfattelse, at det har mulighed for at traeffe foranstaltninger til at begraense indvandringen fra EOES-staterne i tilfaelde, hvor der opstaar uligevaegt af demografisk, social eller oekologisk karakter som foelge af indvandringen af EOES-statsborgere.

ERKLAERING

fra Det Europaeiske Faellesskab

Det Europaeiske Faellesskab er af den opfattelse, at den schweiziske regerings erklaering om beskyttelsesforanstaltninger ikke beroerer de kontraherende parters rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen.

ERKLAERING

fra Schweiz' regering om indfoerelse af en overbygning paa arkitektuddannelsen ved tekniske hoejskoler

Med sin anmodning om at faa indfoejet eksamensbeviserne inden for arkitekturomraadet, som udstedes af de tekniske hoejskoler i Schweiz, i artikel 11 i direktiv 85/384/EOEF, erklaerer Schweiz, at det er villigt til at indfoere en overbygningsuddannelse af et aars varighed paa akademisk niveau med afsluttende eksamen for at bringe hele studieforloebet i overensstemmelse med kravene i artikel 4, stk. 1, litra a). Denne overbygningsuddannelse vil blive indfoert af Forbundskontoret for Industri og Arbejde i begyndelsen af det akademiske aar 1995/1996.

ERKLAERING

fra Schweiz' og OEstrigs regeringer om audiovisuelle tjenesteydelser

Med henvisning til Raadets direktiv 89/552/EOEF af 3. oktober 1989 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedroerende udoevelse af tv-radiospredningsvirksomhed erklaerer den oestrigske og den schweiziske regering, at de i overensstemmelse med gaeldende EF-ret, som fortolket af De Europaeiske Faellesskabers Domstol, vil vaere i stand til at traeffe passende foranstaltninger i tilfaelde af flytning med henblik paa omgaaelse af deres indenlandske lovgivning.

ERKLAERING

fra Liechtensteins og Schweiz' regeringer om administrativ bistand

Under henvisning til de bestemmelser i aftalen om Det Europaeiske OEkonomiske Samarbejdsomraade, der omhandler samarbejde mellem tilsynsmyndighederne med hensyn til finansielle tjenesteydelser (bankvaesen, investeringsinstitutter og handel med vaerdipapirer), understreger Schweiz' og Liechtensteins regeringer den betydning, de tillaegger principperne om tavshedspligt og specificitet, og de forventer, at oplysninger, der afgives af deres kompetente myndigheder, vil blive behandlet af de modtagende myndigheder i overensstemmelse med disse principper. Uden at dette beroerer de tilfaelde, der er naermere omhandlet i den relevante gaeldende ret, betyder dette:

-at alle personer, der arbejder eller har arbejdet for de myndigheder, som modtager oplysninger, er bundet af tjenstlig tavshedspligt. Oplysninger, der er karakteriseret som fortrolige, behandles i overensstemmelse hermed

-at de kompetente myndigheder, der modtager fortrolige oplysninger, kun maa benytte disse oplysninger til udfoerelsen af deres hverv, som naermere angivet i den relevante gaeldende ret.

ERKLAERING

fra Det Europaeiske Faellesskab

Det Europaeiske Faellesskab er af den opfattelse, at den schweiziske og den liechtensteinske regerings erklaering om administrativ bistand ikke beroerer de kontraherende parters rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen.

ERKLAERING

fra Schweiz' regering om anvendelse af beskyttelsesklausulen i forbindelse med kapitalbevaegelser

I betragtning af, at der i Schweiz er saerlig mangel paa jord, som kan anvendes til produktionsformaal, at den udenlandske efterspoergsel efter fast ejendom traditionelt har vaeret stor, og at det sammenholdt med det oevrige Europa kun er en lille del af den fastboende befolkning, som bor i egen bolig, erklaerer Schweiz det som sin opfattelse, at det navnlig kan traeffe beskyttelsesforanstaltninger, hvis kapitaltilstroemning fra de oevrige kontraherende parter foerer til forstyrrelser paa markedet for fast ejendom, som bl.a. vil kunne bringe den fastboende befolknings adgang til fast ejendom i fare.

ERKLAERING

fra Det Europaeiske Faellesskab

Det Europaeiske Faellesskab er af den opfattelse, at den schweiziske regerings erklaering om anvendelse af beskyttelsesklausulen i forbindelse med kapitalbevaegelser ikke beroerer de kontraherende parters rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen.

ERKLAERING

fra Norges regering om direkte haandhaevelse af EF-institutionernes beslutninger vedroerende forpligtelser til betaling af pengeydelser, rettet til virksomheder beliggende i Norge

De kontraherende parters opmaerksomhed henledes paa det forhold, at Norges nuvaerende forfatning ikke aabner mulighed for direkte haandhaevelse af beslutninger, som traeffes af EF-institutionerne vedroerende forpligtelser til at betale pengeydelser, og som rettes til virksomheder beliggende i Norge. Norge anerkender, at saadanne beslutninger fortsat boer rettes direkte til de paagaeldende virksomheder, og at disse boer opfylde deres forpligtelser i overensstemmelse med nugaeldende praksis. De forfatningsmaessige begraensninger af den direkte haandhaevelse af EF-institutionernes beslutninger vedroerende forpligtelser til at betale pengeydelser gaelder ikke for datterselskaber og aktiver paa Faellesskabets omraade, som tilhoerer virksomheder beliggende i Norge.

Skulle der opstaa vanskeligheder, er Norge rede til at deltage i konsultationer og arbejde for, at der findes en gensidigt tilfredsstillende loesning.

ERKLAERING

fra Det Europaeiske Faellesskab

Kommissionen vil loebende have opmaerksomheden rettet mod den situation, der er naevnt i Norges ensidige erklaering. Den kan naar som helst indlede konsultationer med Norge med henblik paa at finde tilfredsstillende loesninger paa problemer, der maatte opstaa.

ERKLAERING

fra OEstrigs regering om haandhaevelse paa OEstrigs omraade af EF-institutionernes beslutninger vedroerende forpligtelser til betaling af pengeydelser

OEstrig erklaerer, at dets pligt til at haandhaeve EF-institutionernes beslutninger vedroerende forpligtelser til betaling af pengeydelser paa OEstrigs omraade kun omfatter saadanne beslutninger, som fuldt ud er omfattet af bestemmelserne i EOES-aftalen.

ERKLAERING

fra Det Europaeiske Faellesskab

Faellesskabet forstaar den oestrigske erklaering saaledes, at haandhaevelsen af beslutninger, hvorved virksomheder paalaegges en forpligtelse til at betale en pengeydelse, vil vaere sikret paa oestrigsk omraade i det omfang, beslutningerne vedroerende saadanne forpligtelser er baseret paa bestemmelser i EOES-aftalen, omend dog ikke udelukkende paa disse bestemmelser.

Kommissionen kan til enhver tid indlede konsultationer med OEstrigs regering med henblik paa at finde tilfredsstillende loesninger paa problemer, der maatte opstaa.

ERKLAERING

fra Det Europaeiske Faellesskab om skibsbygning

Det er Det Europaeiske Faellesskabs vedtagne politik gradvis at nedsaette den kontraktbetingede produktionsstoette til skibsvaerfter. Kommissionen arbejder paa at nedbringe maksimumsgraensen saa vidt og saa hurtigt, som det er foreneligt med syvende direktiv (90/684/EOEF).

Syvende direktivs gyldighedsperiode udloeber med udgangen af 1993. Naar Kommissionen tager stilling til, om et nyt direktiv er paakraevet, vil den ogsaa tage konkurrencesituationen i skibsbygningsindustrien i hele EOES op til overvejelse i lyset af de fremskridt, der er gjort i retning af nedbringelse eller afskaffelse af den kontraktbetingede produktionsstoette. Kommissionen vil i disse overvejelser foere et naert samraad med EFTA-staterne og tage behoerigt hensyn til resultaterne af indsatsen i en bredere international kontekst med henblik paa at skabe de noedvendige betingelser for, at konkurrencen ikke fordrejes.

ERKLAERING

fra Irlands regering vedroerende protokol 28 om intellektuel ejendomsret - internationale konventioner

Irland er af den opfattelse, at artikel 5, stk. 1, i protokol 28 indeholder et krav til Irlands regering om i det omfang, landets forfatningsmaessige bestemmelser tillader det, at forpligte sig til at tage alle noedvendige skridt til at opnaa tiltraedelse af de naevnte konventioner.

ERKLAERING

fra EFTA-staternes regeringer om pagten om arbejdstagernes grundlaeggende arbejdsmarkedsmaessige og sociale rettigheder

EFTA-staternes regeringer deler det synspunkt, at et udvidet oekonomisk samarbejde skal ledsages af fremskridt med hensyn til integrationens sociale dimension, som skal opnaas i fuldt samarbejde med arbejdsmarkedets parter. EFTA-staterne oensker at bidrage aktivt til udviklingen af Det Europaeiske Samarbejdsomraades sociale dimension. De ser derfor med tilfredshed paa det udvidede samarbejde, der ved aftalen etableres med Faellesskabet og dets medlemsstater paa det sociale omraade. De erkender, at det i denne sammenhaeng er vigtigt at garantere arbejdstagernes grundlaeggende arbejdsmarkedsmaessige og sociale rettigheder i hele EOES, og de tilslutter sig derfor de principper og grundlaeggende rettigheder, der er nedfaeldet i pagten om arbejdstagernes grundlaeggende arbejdsmarkedsmaessige og sociale rettigheder af 9. december 1989, idet de henviser til det deri omhandlede subsidiaritetsprincip. De maerker sig, at der ved gennemfoerelsen af saadanne rettigheder boer tages behoerigt hensyn til forskellene i national praksis, saerlig med hensyn til arbejdsmarkedsparternes rolle og kollektive overenskomster.

ERKLAERING

fra OEstrigs regering om gennemfoerelsen af artikel 5 i direktiv 76/207/EOEF for saa vidt angaar natarbejde

Republikken OEstrig,

som har forstaaelse for princippet om ligebehandling som fastlagt i aftalen,

som henviser til OEstrigs forpligtelse i henhold til aftalen til at indarbejde gaeldende EF-ret i den oestrigske retsorden,

som tager OEstrigs andre forpligtelser i henhold til folkeretten i betragtning, og

som tager de sundhedsskadelige virkninger af natarbejde og det saerlige behov for beskyttelse af kvindelige arbejdstagere i betragtning,

erklaerer sig rede til at tage hensyn til det saerlige behov for beskyttelse af kvindelige arbejdstagere.

ERKLAERING

fra Det Europaeiske Faellesskab

Det Europaeiske Faellesskab er af den opfattelse, at den ensidige erklaering fra OEstrigs regering om gennemfoerelsen af artikel 5 i direktiv 76/207/EOEF for saa vidt angaar natarbejde ikke beroerer de kontraherende parters rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen.

ERKLAERING

fra Det Europaeiske Faellesskab om EFTA-staternes rettigheder ved EF-domstolen

1. Med henblik paa at styrke den retlige ensartethed i EOES ved at give EFTA-staterne og EFTA-Tilsynsmyndigheden mulighed for at indtraede i retstvister, der er indbragt for EF-Domstolen, vil Faellesskabet aendre artikel 20 og 37 i statutten for De Europaeiske Faellesskabers Domstol og Ret i Foerste Instans.

2. Faellesskabet traeffer tillige de noedvendige foranstaltninger til at sikre, at EFTA-staterne, for saa vidt angaar gennemfoerelsen af artikel 2, stk. 2, litra b), og artikel 6 i protokol 24 til EOES-aftalen, faar samme rettigheder som EF-medlemsstaterne i henhold til artikel 9, stk. 9, i forordning (EOEF) nr. 4064/89.

ERKLAERING

fra Det Europaeiske Faellesskab om rettighederne for advokater fra EFTA-staterne i henhold til faellesskabsretten

Faellesskabet forpligter sig til at aendre statutten for De Europaeiske Faellesskabers Domstol og Ret i Foerste Instans for at sikre, at naar de befuldmaegtigede, der udpeges i hver enkelt sag, repraesenterer en EFTA-stat eller EFTA-Tilsynsmyndigheden, kan de bistaas af en raadgiver eller en advokat, der har beskikkelse i en EFTA-stat. Det forpligter sig tillige til at sikre, at advokater, der har beskikkelse i en EFTA-stat, kan repraesentere enkeltpersoner eller virksomheder ved De Europaeiske Faellesskabers Domstol og Ret i Foerste Instans.

Naar saadanne befuldmaegtigede, raadgivere og advokater moeder for De Europaeiske Faellesskabers Domstol og Ret i Foerste Instans, nyder de rettigheder og immuniteter, der er noedvendige for, at de kan udoeve deres hverv uafhaengigt, paa de vilkaar, der fastsaettes i disse domstoles procesreglement.

Faellesskabet vil endvidere tage de noedvendige skridt til at sikre advokater fra EFTA-staterne de samme rettigheder med hensyn til retlige privilegier i henhold til EF-retten som advokater fra EF-medlemsstaterne.

ERKLAERING

fra Det Europaeiske faellesskab om deltagelse af eksperter fra EFTA-staterne i EOES-relevante EF-udvalg i medfoer af artikel 100 i aftalen

Kommissionen for De Europaeiske Faellesskaber bekraefter, at det ved anvendelsen af principperne i artikel 100 gaelder, at hver af EFTA-staterne udpeger deres egne eksperter. Disse eksperter deltager paa lige fod med nationale eksperter fra EF-medlemsstaterne i arbejdet forud for indkaldelsen af de EF-udvalg, der er relevante for den gaeldende EF-ret, der er tale om. EF-Kommissionen foerer konsultationer saa laenge, som det skoennes noedvendigt, indtil den forelaegger sit forslag paa et formelt moede.

ERKLAERING

fra Det Europaeiske Faellesskab vedroerende artikel 103 i aftalen

Det Europaeiske Faellesskab er af den opfattelse, at indtil EFTA-staterne har opfyldt de forfatningsmaessige krav, der er omhandlet i artikel 103, stk. 1, i aftalen, kan det udskyde den endelige anvendelse af de i samme artikel naevnte afgoerelser truffet af Det Blandede EOES-Udvalg.

ERKLAERING

fra EFTA-staternes regeringer vedroerende artikel 103, stk. 1 i aftalen

Med henblik paa at skabe et homogent EOES, og uden at dette beroerer EFTA-staternes demokratiske institutioners funktion, vil EFTA-staterne goere, hvad de kan for at fremme, at de noedvendige forfatningsmaessige krav opfyldes, som omhandlet i EOES-aftalens artikel 103, stk. 1, foerste afsnit.

ERKLAERING

fra Det Europaeiske Faellesskab om transit i fiskerisektoren

Faellesskabet er af den opfattelse, at artikel 6 i protokol 9 ogsaa vil vaere gaeldende, hvis der ikke findes en gensidigt tilfredsstillende ordning paa transitspoergsmaalet inden aftalens ikrafttraeden.

ERKLAERING

fra Det Europaeiske Faellesskab og Finlands, Liechtensteins, Schweiz', Sveriges og OEstrigs regeringer om hvalprodukter

Det Europaeiske Faellesskab og Finlands, Liechtensteins, Schweiz', Sveriges og OEstrigs regeringer erklaerer, at tabel 1 i tillaeg 2 til protokol 9 ikke beroerer det importforbud, som de opretholder for hvalprodukter.

ERKLAERING

fra Schweiz' regering om finanstold

Der er blevet ivaerksat en intern procedure med henblik paa at omlaegge finanstold til intern beskatning.

Med forbehold af protokol 5 til aftalen vil Schweiz paa det tidspunkt, hvor den interne beskatning traeder i kraft, fjerne denne told i de toldpositioner, der er opfoert i den tabel, som er vedfoejet protokol 5, forudsat at de noedvendige forfatnings- og lovgivningsmaessige aendringer godkendes i overensstemmelse med landets interne lovgivning.

Der vil blive afholdt en folkeafstemning herom inden udgangen af 1993.

Hvis den i overensstemmelse med forfatningen afholdte folkeafstemning giver et positivt resultat, vil der blive udfoldet alle bestraebelser for at foretage omlaegningen af finanstolden til intern beskatning senest ved udgangen af 1996.

ERKLAERING

fra Det Europaeiske Faellesskab om bilaterale aftaler

Det er Faellesskabets opfattelse, at

- de bilaterale aftaler om godstransport med jernbane og ad landevej mellem Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab og OEstrig og Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab og Schweiz

- de bilaterale aftaler om visse landbrugsordninger mellem Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab og hver EFTA-stat

- de bilaterale fiskeriaftaler mellem Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab og Sverige, Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab og Norge og Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab og Island

er en del af de samlede forhandlingsresultater og vaesentlige for Faellesskabets godkendelse af EOES-aftalen, uanset at disse aftaler er fastlagt i separate retsakter.

Faellesskabet forbeholder sig derfor ret til at suspendere indgaaelsen af EOES-aftalen, saa laenge ratificeringen af ovennaevnte bilaterale aftaler ikke er blevet notificeret til Faellesskabet af de paagaeldende EFTA-stater. Desuden forbeholder Faellesskabet sig sin stillingtagen med hensyn til, hvilke konsekvenser der skal drages, hvis disse aftaler ikke ratificeres.

ERKLAERING

fra Schweiz' regering om aftalen mellem EOEF og Schweiz om godstransport med jernbane og ad landevej

Schweiz vil bestraebe sig paa at ratificere den bilaterale aftale mellem EOEF og Schweiz om godstransport med jernbane og ad landevej inden ratificeringen af EOES-aftalen, men bekraefter samtidig, at landet er af den opfattelse, at EOES-aftalen og denne bilaterale aftale skal betragtes som to separate og selvstaendige retsakter.

ERKLAERING

fra OEstrigs regering om aftalen mellem EOEF og republikken OEstrig om godstransport i transit med jernbane og ad landevej

OEstrig vil bestraebe sig paa at ratificere den bilaterale aftale mellem EOEF og Republikken OEstrig om godstransport i transit med jernbane og ad landevej inden ratificeringen af EOES-aftalen, men bekraefter samtidig, at landet er af den opfattelse, at EOES-aftalen og denne bilaterale aftale skal betragtes som to separate og selvstaendige retsakter.

ERKLAERING

fra EFTA-staternes regeringer om EFTA's finansieringsmekanisme

EFTA-staterne er af den opfattelse, at de »passende og rimelige loesninger«, hvortil der henvises i faelleserklaeringen om finansieringsmekanismen, boer have til foelge, enten at en EFTA-stat, der tiltraeder Faellesskabet, ikke boer vaere part i finansielle forpligtelser, som indgaas under EFTA's finansieringsmekanisme efter den paagaeldende stats tiltraedelse af Faellesskabet, eller at der foretages en tilsvarende justering af denne stats bidrag til EF's almindelige budget.

ERKLAERING

fra EFTA-staternes regeringer om en ret i foerste instans

EFTA-staterne vil oprette en ret i foerste instans med henblik paa sager paa konkurrenceomraadet, hvis der skulle opstaa behov herfor.

Top