EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0270

2012/270/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 16. května 2012 o mimořádných opatřeních proti zavlékání dřepčíků Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) a  Epitrix tuberis (Gentner) do Unie a jejich rozšiřování na území Unie (oznámeno pod číslem C(2012) 3137)

OJ L 132, 23.5.2012, p. 18–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 059 P. 247 - 250

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/01/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/270/oj

23.5.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 132/18


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 16. května 2012

o mimořádných opatřeních proti zavlékání dřepčíků Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) a Epitrix tuberis (Gentner) do Unie a jejich rozšiřování na území Unie

(oznámeno pod číslem C(2012) 3137)

(2012/270/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (1), a zejména na třetí větu čl. 16 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Z hodnocení, které provedla Komise na základě analýzy rizika škodlivého organismu vypracované Evropskou a středozemní organizací ochrany rostlin, vyplývá, že dřepčíci Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) a Epitrix tuberis (Gentner) působí škody na náchylných rostlinách. Napadají zejména hlízy Solanum tuberosum L. včetně hlíz určených k pěstování (dále jen „hlízy bramboru“), které jsou produkovány v celé Unii. Zmíněné organismy nejsou uvedeny v příloze I ani v příloze II směrnice 2000/29/ES.

(2)

Portugalsko informovalo Komisi, že se v tomto členském státě vyskytují dřepčíci Epitrix cucumeris (Harris) a Epitrix similaris (Gentner). Oznámení předložené Španělskem dne 8. září 2010 uvádí první nálezy Epitrix similaris (Gentner) v jednom regionu tohoto členského státu. Dostupné informace rovněž ukazují, že dřepčíci Epitrix cucumeris (Harris) a Epitrix tuberis (Gentner) se vyskytují ve třetí zemi, která v současné době vyváží hlízy bramboru do Unie.

(3)

Měla by být stanovena opatření pro dovoz hlíz bramboru do Unie ze třetích zemí, ve kterých se vyskytují Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) nebo Epitrix tuberis (Gentner). Měla by být rovněž stanovena opatření pro přemísťování hlíz bramboru pocházejících z oblastí Unie, kde je potvrzen výskyt jednoho nebo více uvedených organismů.

(4)

Na hlízách bramboru a bramborových polích ve všech členských státech by měly být prováděny průzkumy zaměřené na zjišťování výskytu Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) a Epitrix tuberis (Gentner) a jejich výsledky by měly být oznamovány. Členské státy mohou rovněž provádět průzkumy na jiných rostlinách.

(5)

Opatření by měla zajistit, aby členské státy stanovily vymezené oblasti v případech, kdy je potvrzen výskyt dřepčíků Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) nebo Epitrix tuberis (Gentner), za účelem eradikace nebo alespoň izolace dotčených organismů a zajištění intenzivního monitorování jejich výskytu.

(6)

Členské státy by měly v případě potřeby přizpůsobit své právní předpisy tak, aby byly v souladu s tímto rozhodnutím.

(7)

Tohoto rozhodnutí by mělo být v platnosti do dne 30. září 2014, aby byl zajištěn dostatek času na hodnocení jeho účinnosti.

(8)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého rostlinolékařského výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Zákazy týkající se dřepčíků Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) a Epitrix tuberis (Gentner)

Dřepčíci Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) a Epitrix tuberis (Gentner) (dále jen „dotčené organismy“) nesmějí být zavlékáni do Unie nebo rozšiřováni na území Unie.

Článek 2

Dovoz hlíz bramboru do Unie

1.   Hlízy Solanum tuberosum L. včetně hlíz určených k pěstování (dále jen „hlízy bramboru“) pocházející (2) ze třetích zemí, kde se vyskytuje jeden nebo více dotčených organismů, mohou být dováženy do Unie, pouze pokud splňují zvláštní dovozní požadavky stanovené v příloze I oddíle 1 bodě 1.

2.   Při vstupu do Unie musí být hlízy bramboru zkontrolovány odpovědným úředním subjektem v souladu s přílohou I oddílem 1 bodem 5.

Článek 3

Přemísťování hlíz bramboru v rámci Unie

Hlízy bramboru pocházející z vymezených oblastí na území Unie stanovených v souladu s článkem 5 mohou být přemísťovány v rámci Unie, pouze pokud splňují podmínky uvedené v příloze I oddíle 2 bodě 1.

Hlízy bramboru dovezené do Unie v souladu s článkem 2 ze třetích zemí, kde se vyskytuje jeden nebo více dotčených organismů, mohou být přemísťovány v rámci Unie, pouze pokud splňují podmínky uvedené v příloze I oddíle 2 bodě 3.

Článek 4

Průzkumy a oznámení o dotčených organismech

1.   Členské státy na svém území provádějí každoroční úřední průzkumy zaměřené na zjišťování výskytu dotčených organismů na hlízách bramboru a případně na jiných hostitelských rostlinách, včetně polí, na kterých se hlízy bramboru pěstují.

Členské státy oznámí výsledky uvedených průzkumů Komisi a ostatním členským státům každoročně do 30. dubna.

2.   Každý výskyt nebo podezření na výskyt dotčeného organismu se neprodleně oznámí odpovědným úředním subjektům.

Článek 5

Vymezené oblasti a opatření, která mají být v takových oblastech přijata

1.   Jestliže na základě výsledků průzkumů uvedených v čl. 4 odst. 1 nebo jiných důkazů členský stát potvrdí výskyt dotčeného organismu na části svého území, stanoví neprodleně vymezenou oblast sestávající ze zamořené zóny a nárazníkové zóny podle ustanovení přílohy II oddílu 1.

Přijme opatření stanovená v příloze II oddíle 2.

2.   Jestliže členský stát přijme opatření v souladu s odstavcem 1, oznámí neprodleně seznam vymezených oblastí, informace o jejich vymezení, včetně map zachycujících jejich polohu, a popis opatření uplatněných v uvedených vymezených oblastech.

Článek 6

Soulad

Členské státy přijmou veškerá opatření nezbytná pro dosažení souladu s tímto rozhodnutím a v případě potřeby změní opatření, která přijaly v rámci své ochrany proti zavlékání a rozšiřování dotčených organismů, tak aby uvedená opatření byla v souladu s tímto rozhodnutím. O zmíněných opatřeních neprodleně uvědomí Komisi.

Článek 7

Použití

Toto rozhodnutí se použije do dne 30. září 2014.

Článek 8

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 16. května 2012.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Slovník rostlinolékařských termínů – Referenční standard ISPM č. 5 a Rostlinolékařská osvědčení – Referenční standard ISPM č. 12 vydané sekretariátem Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin, Řím.


PŘÍLOHA I

ODDÍL 1

Zvláštní požadavky pro dovoz do Unie

1)

Aniž jsou dotčena ustanovení uvedená ve směrnici 2000/29/ES, musí být k hlízám bramboru pocházejícím ze třetích zemí, kde se vyskytuje jeden nebo více dotčených organismů, připojeno rostlinolékařské osvědčení podle čl. 13 odst. 1 bodu ii) prvního pododstavce směrnice 2000/29/ES (dále jen „osvědčení“), které v kolonce „Dodatkové prohlášení“ podává informace stanovené v bodech 2 a 3.

2)

Osvědčení musí obsahovat buď informace uvedené v písmenu a), nebo v písmenu b):

a)

hlízy bramboru byly pěstovány v oblasti prosté škodlivého organismu stanovené státní organizací ochrany rostlin v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření;

b)

hlízy bramboru byly omyté nebo okartáčované tak, aby zbytkový podíl zeminy nebyl větší než 0,1 %, nebo byly ošetřeny rovnocennou metodou s cílem dosáhnout stejného výsledku, odstranit dotčené organismy a zajistit, aby nehrozilo žádné riziko šíření dotčených organismů.

3)

Osvědčení musí obsahovat informace o tom, že:

a)

hlízy bramboru byly v rámci úředního šetření provedeného bezprostředně před vývozem shledány prostými dotčených organismů a veškerých příznaků jimi způsobených a neobsahují více než 0,1 % zeminy;

b)

obalový materiál, ve kterém jsou hlízy bramboru dováženy, je čistý.

4)

Jsou-li poskytnuty informace stanovené v bodě 2 písm. a), musí být v kolonce „Místo původu“ uveden název oblasti prosté škodlivého organismu.

5)

Hlízy bramboru dovezené do Unie v souladu s body 1 až 4 musí být zkontrolovány v místě vstupu nebo místě určení stanoveném v souladu se směrnicí Komise 2004/103/ES (1), aby bylo potvrzeno, že splňují požadavky stanovené v bodech 1 až 4.

ODDÍL 2

Podmínky pro přemísťování

1)

Hlízy bramboru pocházející z vymezených oblastí na území Unie mohou být přemísťovány z těchto oblastí do nevymezených oblastí v rámci Unie, pouze pokud je k nim připojen rostlinolékařský pas vyhotovený a vydaný v souladu se směrnicí Komise 92/105/EHS (2) a splňují podmínky stanovené v bodě 2.

2)

Hlízy bramboru musí splňovat tyto podmínky:

a)

hlízy bramboru byly pěstovány v registrovaném místě produkce v souladu se směrnicí Komise 92/90/EHS (3) nebo registrovaným producentem v souladu se směrnicí Komise 93/50/EHS (4) nebo byly přemístěny ze skladu či expedičního střediska registrovaného v souladu se směrnicí 93/50/EHS;

b)

hlízy bramboru byly omyté nebo okartáčované tak, aby zbytkový podíl zeminy nebyl větší než 0,1 %, nebo byly ošetřeny rovnocennou metodou s cílem dosáhnout stejného výsledku, odstranit dotčené organismy a zajistit, aby nehrozilo žádné riziko šíření dotčených organismů, a

c)

obalový materiál, ve kterém jsou hlízy bramboru přemísťovány, je čistý.

3)

Hlízy bramboru dovezené do Unie v souladu s oddílem 1 ze třetích zemí, kde se vyskytuje jeden nebo více dotčených organismů, mohou být přemísťovány v rámci Unie, pouze pokud je k nim připojen rostlinolékařský pas uvedený v bodě 1.


(1)  Úř. věst. L 313, 12.10.2004, s. 16.

(2)  Úř. věst. L 4, 8.1.1993, s. 22.

(3)  Úř. věst. L 344, 26.11.1992, s. 38.

(4)  Úř. věst. L 205, 17.8.1993, s. 22.


PŘÍLOHA II

VYMEZENÉ OBLASTI A OPATŘENÍ PODLE USTANOVENÍ ČLÁNKU 5

ODDÍL 1

Stanovení vymezených oblastí

1)

Vymezené oblasti se skládají z těchto zón:

a)

zamořené zóny, která zahrnuje alespoň ta pole, kde byl potvrzen výskyt dotčeného organismu, a pole, na kterých se pěstovaly napadené hlízy bramboru, a

b)

nárazníkové zóny o šířce nejméně 100 m za hranicí zamořené zóny; nachází-li se v rámci uvedené šířky část pole, musí být do dané nárazníkové zóny zahrnuto pole celé.

2)

V případě, kdy se několik nárazníkových zón překrývá nebo se nachází ve vzájemné blízkosti, stanoví se vymezená oblast tak, aby zahrnovala oblast, kterou pokrývají příslušné vymezené oblasti a oblasti mezi nimi.

3)

Při vymezování zamořené zóny a nárazníkové zóny musí brát členské státy v úvahu uznávané vědecké zásady a zohlednit tyto prvky: biologii dotčených organismů, stupeň napadení, rozmístění hostitelských rostlin, záznamy o usídlení dotčených organismů a schopnost dotčených organismů šířit se přirozeným způsobem.

4)

Pokud se výskyt dotčeného organismu potvrdí mimo zamořenou zónu, vymezení zamořené zóny i nárazníkové zóny se přezkoumá a odpovídajícím způsobem změní.

5)

Jestliže ve vymezené oblasti nebyl při průzkumech uvedených v čl. 4 odst. 1 dotčený organismus zjištěn po dobu dvou let, musí příslušný členský stát potvrdit, že se uvedený organismus ve zmíněné oblasti již nevyskytuje a že daná oblast přestává být vymezenou. Tuto skutečnost musí oznámit Komisi a ostatním členským státům.

ODDÍL 2

Opatření ve vymezených oblastech podle ustanovení čl. 5 odst. 1 druhého pododstavce

Opatření přijatá členskými státy ve vymezených oblastech musí zahrnovat alespoň:

1)

opatření pro eradikaci nebo izolaci dotčených organismů, včetně ošetření a dezinsekce, jakož i zákaz pěstování hostitelských rostlin, je-li to nezbytné;

2)

intenzivní monitorování výskytu dotčených organismů prostřednictvím příslušných kontrol;

3)

dozor nad přemísťováním hlíz bramboru z vymezených oblastí.


Top