EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015PC0750

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní

COM/2015/0750 final - 2015/0269 (COD)

V Bruselu dne 18.11.2015

COM(2015) 750 final

2015/0269(COD)

Návrh

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní


DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1.SOUVISLOSTI NÁVRHU

Důvody a cíle návrhu

Bezpečnost občanů a podniků má pro stávající Komisi zásadní význam. Použití střelných zbraní k závažné a organizované trestné činnosti a teroristickými organizacemi může společnosti způsobit obrovské škody, čehož jsme byli v uplynulém roce několikrát svědky, zejména při útocích, k nimž došlo v Paříži a v Kodani. Při nedávné řadě koordinovaných teroristických útoků provedených 13. listopadu 2015 v Paříži zemřelo více než 120 lidí.

Tyto tragické události 1 jsou jasným důkazem vícerozměrné hrozby, kterou organizovaná trestná činnost představuje, a ukázaly nám, proč musíme koordinovaným a soudržným přístupem dále posílit boj proti nedovolenému obchodování se střelnými zbraněmi. Společnou evropskou odpovědnost za boj proti přeshraniční trestné činnosti a terorismu zdůraznily i politické směry předsedy Junckera.

Nabývání, držení a dovoz/vývoz střelných zbraní pro civilní užití podléhá komplexnímu regulačnímu rámci EU, který stanoví směrnice 91/477/EHS ve znění směrnice 2008/51/ES.

Občané Evropské unie spoléhají na to, že vlády členských států a orgány EU zajistí jejich bezpečnost. Za tímto účelem je třeba podniknout okamžité kroky k posílení stávajících pravidel pro přístup ke střelným zbraním a obchodování s nimi.

Soulad s platnými předpisy v této oblasti politiky

Cílem směrnice 91/477/EHS o střelných zbraních je usnadnit fungování vnitřního trhu se střelnými zbraněmi v rámci EU a zároveň zaručit vysokou úroveň bezpečnosti pro občany EU. Tato pravidla mají za cíl řešit potenciální otázky a slabiny, které se mohou vyskytnout během celého životního cyklu střelné zbraně (od výroby po obchod, vlastnictví a držení, znehodnocení a zničení). Za tímto účelem směrnice stanoví minimální požadavky, které by členské státy měly stanovit, pokud jde o nabývání a držení různých kategorií střelných zbraní 2 , a upravuje podmínky pro převod střelných zbraní z jednoho členského státu do druhého, přičemž zároveň zaručuje pružnější pravidla pro lov a sportovní střelbu 3 .

Cílem změny schválené v roce 2008, tj. směrnice 2008/51/ES 4 , bylo posílit bezpečnostní hlediska a přizpůsobit směrnici Protokolu proti nedovolené výrobě střelných zbraní a jejich součástí, dílů a střeliva a obchodování s nimi, který doplňuje Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu.

Stávající právní rámec EU týkající se střelných zbraní je z velké části odvozen z protokolu OSN o střelných zbraních , který v roce 2002 jménem EU vyjednala o podepsala Komise.

Uvedený protokol je mezinárodní nástroj, jehož stranami jsou EU i její členské státy. Komise dokončila proces provedení všech jeho ustanovení v právních předpisech EU, především prostřednictvím:

směrnice 2008/51/ES , která zahrnuje příslušná ustanovení vyžadovaná protokolem o střelných zbraních, pokud jde o převody zbraní uvnitř Společenství;

nařízení 258/2012 ( IP/12/225 ), které se zabývá obchodováním a převody se zeměmi mimo EU a tím provádí ustanovení článku 10 protokolu OSN o střelných zbraních.

Soulad s ostatními politikami Unie

Tato iniciativa je plně v souladu se strategickými cíli Evropské komise na období 2014–2019, pokud jde o prosazování „oblasti spravedlnosti a základních práv, jež jsou založeny na vzájemné důvěře“.

Po teroristických útocích v Paříži v lednu 2015 přijali ministři vnitra a/nebo spravedlnosti EU „Pařížské prohlášení“, v němž zopakovali svůj závazek omezit nezákonné dodávky střelných zbraní v rámci celé Evropy a odpovídajícím způsobem posílit spolupráci v rámci evropské multidisciplinární platformy pro boj proti hrozbám vyplývajícím z trestné činnosti (EMPACT), zlepšit sdílení zpravodajských informací a zajistit plné využívání zdrojů Europolu, Eurojustu a Interpolu 5 .

Na neformálním zasedání Evropské rady dne 12. února 2015 hlavy států a předsedové vlád vyzvali, aby příslušné orgány zvýšily úroveň spolupráce v boji proti nedovolenému obchodování se střelnými zbraněmi, též prostřednictvím rychlého přezkumu příslušných právních předpisů a obnoveného dialogu o bezpečnostních otázkách s třetími zeměmi, zejména na Blízkém východě, v severní Africe a na západním Balkáně 6 .

Na zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci konaném ve dnech 12.–13. února 2015 ministři vyzvali Komisi, aby navrhla způsoby, jak bojovat proti nedovolenému obchodování se střelnými zbraněmi a aby společně s Europolem navrhla, jak posílit výměnu informací a operativní spolupráci 7 .

V návaznosti na to Komise přijala Evropský program pro bezpečnost, jehož cílem je zajistit účinnou a koordinovanou reakci na evropské úrovni na nové a stále složitější bezpečnostní hrozby. Evropský program pro bezpečnost zdůraznil problémy, které způsobuje nedovolené obchodování se střelnými zbraněmi, a zároveň poukázal na rozdíly mezi vnitrostátními právními předpisy jako na překážku účinné kontroly a policejní spolupráce v rámci EU 8 a vyzval zejména k přezkumu právních předpisů týkajících se střelných zbraní, přičemž za prioritní opatření označil předložení návrhů v roce 2016. Vyzval rovněž k naléhavým opatřením zaměřeným na znehodnocování střelných zbraní, aby je pachatelé trestné činnosti nemohli uschopnit ke střelbě a používat. Ministři na Radě pro vnitřní věci dne 29. srpna 2015 vydali prohlášení, které opět vyzývá k revizi směrnice o střelných zbraních a ke společnému přístupu ke znehodnocování střelných zbraní.

Dne 8. října 2015 pak Rada přijala závěry o posíleném využívání prostředků v oblasti boje proti nedovolenému obchodování se střelnými zbraněmi, v nichž vyzvala členské státy, Evropskou komisi, Europol a Interpol, aby přijaly příslušná opatření, včetně revize stávajících právních předpisů, a prostřednictvím koordinovaných přeshraničních vyšetřování a operací monitorovaly hrozbu, kterou střelné zbraně představují. To se týká rovněž nedovoleného obchodování se střelnými zbraněmi on-line 9 .

Otázkou nedovoleného obchodování se střelnými zbraněmi se také několikrát zabýval Evropský parlament. Dne 11. února 2015 přijal Evropský parlament usnesení o protiteroristických opatřeních 10 , ve kterém žádá „…Komisi, aby jako naléhavý úkol vyhodnotila stávající předpisy EU týkající se pohybu nelegálních střelných zbraní, výbušných zařízení a pašování zbraní v souvislosti s organizovanou trestnou činností.“

2.PRÁVNÍ ZÁKLAD, SUBSIDIARITA A PROPORCIONALITA

Právní základ

V souladu s původním právním základem směrnice o střelných zbraních je právním základem tohoto návrhu článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Subsidiarita (v případě nevýlučné pravomoci)

Podle článku 5 Smlouvy o EU musí být veškerá opatření přijatá na úrovni EU v souladu se zásadou subsidiarity, podle níž EU jedná pouze v případě, že to znamená přidanou hodnotu pro opatření přijatá jednotlivými členskými státy.

Problémy, které je třeba řešit, tedy hrozby závažné a organizované trestné činnosti a terorismu a potenciální obrovské sociální a ekonomické náklady způsobené násilnými akcemi, se z podstaty vyznačují nadnárodním rozměrem, přičemž postihují současně několik členských států. V tomto smyslu není možné, aby je zcela uspokojivě vyřešily jednotlivé členské státy.

To se ukázalo při nedávných teroristických útocích v srpnu a listopadu tohoto roku, které provedly mezinárodní zločinecké sítě působící v několika členských státech. Tyto sítě využily rozdíly mezi vnitrostátními pravidly pro držení střelných zbraní a nedostatky v přeshraniční výměně informací.

Potřebnou spolupráci mezi členskými státy na kontrole a sledování civilního využití střelných zbraní v rámci EU může zajistit pouze celounijní systém.

Bezpečnostní otázky, které směrnice o střelných zbraních řeší, jsou přeshraniční povahy. Zranitelná místa členského státu vystaveného trestné činnosti mají dopad na celou Evropskou unii. Rozdíly ve vnitrostátních právních předpisech, klasifikaci střelných zbraní a správních postupech ohrožují jednotné uplatňování směrnice. Jak zdůraznila nedávná hodnoticí studie, účinná opatření k zajištění vysoké úrovně bezpečnosti a regulaci přeshraničního pohybu střelných zbraní lze přijmout pouze na úrovni EU. Směrnice o střelných zbraních stanoví společný regulační rámec, jehož by nebylo možné dosáhnout pouze prostřednictvím vnitrostátních a dvoustranných opatření.

Proporcionalita

Návrh je v souladu se zásadou proporcionality z tohoto důvodu/těchto důvodů:

Proporcionalita je zajištěna tím, že obsah navrhovaných změn je omezen na změny s nejvýznamnějším vlivem na bezpečnost, podle hlavních závěrů studií provedených v přípravné fázi. Celkově tento návrh nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení cíle spočívajícího v zajištění bezpečnosti občanů EU bez zbytečného omezování vnitřního trhu.

Aby byly zohledněny obavy a připomínky soukromých zúčastněných stran, neobsahuje tento návrh pouze standardní ustanovení týkající se obchodní politiky, nýbrž se zaměřuje i na zlepšení bezpečnostních norem a omezení rozporů s protokolem OSN o střelných zbraních, zejména těch, které se týkají definic.

Volba nástroje

Komise navrhuje novou směrnici, kterou se mění stávající směrnice o střelných zbraních. Jiný prostředek by ke změně stávající směrnice nebyl přiměřený.

3.VÝSLEDKY HODNOCENÍ EX-POST, KONZULTACÍ SE ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI A POSOUZENÍ DOPADŮ

Hodnocení ex-post / kontroly účelnosti platných právních předpisů

Jak Komise oznámila ve svém sdělení z roku 2013 11 , před posouzením důležitosti revize právního rámce zahájila řadu výzkumných studií, které zahrnují:

(ne)relevantnost legislativního návrhu EU, který by vedl k trestním sankcím postihujícím nedovolené obchodování se střelnými zbraněmi 12 ;

(ne)relevantnost legislativního návrhu EU vylepšujícího pravidla týkající se postupů znehodnocování, ničení a označování střelných zbraní v EU a také poplašných zbraní a napodobenin 13 ;

provádění směrnice o střelných zbraních ve všech členských státech.

První studie dospěla k závěru, že celounijní minimální pravidla týkající se nedovoleného obchodování se střelnými zbraněmi by snížila právní nejistotu, usnadnila stíhání a zajistila, aby pachatelé nemohli využívat právních mezer. Nicméně důkazy rovněž ukázaly, že praktické záležitosti, jako jsou nedostatek zdrojů, protichůdné politické priority a nedostatečné prosazování stávajících právních předpisů, jsou stejně významné překážky přeshraničního úsilí v boji proti nedovolenému obchodování se střelnými zbraněmi, jako rozdíly mezi vnitrostátními právními předpisy v této oblasti. Studie dospěla k závěru, že je zapotřebí kombinace politik (nelegislativní a legislativní opatření), aniž by byl upřednostňován minimální nebo maximální legislativní zásah.

Druhá studie navrhla revizi směrnice o střelných zbraních s cílem:

harmonizovat pravidla pro označování střelných zbraní a zavést vzájemné uznávání značek mezi členskými státy;

prosadit společné normy a postupy a zavést požadavky na registraci znehodnocených střelných zbraní;

vytvořit společné technické pokyny týkající se upravitelnosti poplašných/signálních zbraní a napodobenin ke střelbě, a to stanovením podrobných kritérií, podle nichž se poplašné zbraně a napodobeniny považují za zbraně, které lze upravit, čímž se uvedené zbraně zahrnou do působnosti směrnice o střelných zbraních;

podporovat sdílení poznatků mezi členskými státy (se zvláštním zaměřením na hrozby a příležitosti, které nabízí technologický vývoj) a zlepšit sběr údajů týkajících se výroby a vlastnictví střelných zbraní a znehodnocených střelných zbraní, poplašných zbraní a napodobenin a s nimi související trestné činnosti.

Studie posuzující provádění směrnice o střelných zbraních doporučila mimo jiné:

vymezit společná kritéria týkající se upravitelnosti poplašných zbraní;

harmonizovat pravidla pro označování a normy pro znehodnocování;

posílit systém shromažďování údajů a prozkoumat interoperabilitu mezi informačními systémy vytvořenými na vnitrostátní úrovni; a konečně;

vymezit dohodnutý přístup ke klasifikaci loveckých a sportovních střelných zbraní.

Společně s tímto návrhem Komise zveřejňuje zprávu o provádění směrnice o střelných zbraních podle článku 17 směrnice.

Konzultace se zúčastněnými stranami

Metody konzultací, hlavní cílová odvětví a obecný profil respondentů

Zúčastněné strany byly konzultovány prostřednictvím dotazníků a pozvánek na zasedání adresovaných členským státům a zainteresovaným soukromým subjektům (zástupcům evropských sdružení výrobců střelných zbraní a střeliva pro civilní použití, osobám zabývajícím se obchodem se zbraněmi pro civilní použití, lovcům, sběratelům, nevládním organizacím, výzkumným ústavům atd.), zvláštní elektronické adresy (JLS-FIREARMS@ec.europa.eu) pro průběžné konzultace a externí studie na podporu vypracování posouzení dopadů. Kromě toho byla v rámci Komise zřízena „meziútvarová skupina“.

Shrnutí odpovědí a způsob, jakým byly vzaty v úvahu

Členské státy a nevládní organizace se dohodly na tom, že provedení směrnice 477/91 by bylo užitečné pro prevenci přesunu střelných zbraní z legálního trhu na trh nelegální. Soukromé subjekty uvedly, že členské státy již mají přísná nařízení týkající se tohoto aspektu, a vyjádřily obavy z možných negativních důsledků pro malé a střední podniky. Soukromé zúčastněné strany se obávaly zejména změn kategorií, jež by mohly ohrozit činnost lovců a sportovních střelců.

Zúčastněné strany se domnívají, že uschopnění znehodnocených zbraní ke střelbě je významných zdrojem zbraní pro trestnou činnost a že pachatelé mohou využívat mezer vyplývajících z rozdílů vnitrostátních norem pro znehodnocování 14 . Někteří jsou toho názoru, že ustanovení směrnice o střelných zbraních týkající se znehodnocování jsou dostatečně přísná a že zapotřebí jsou pouze kontrola provádění členskými státy a požadované technické pokyny 15 . Za prioritu je však obecně považována užší harmonizace.

Všechny zainteresované strany (od orgánů členských států až po odborníky a zástupce výrobců) se domnívají, že je skutečně potřeba, aby členské státy sdílely informace o střelných zbraních a že je tato otázka důležitá. Spolupráce by se navíc neměla omezovat na výměnu mezi členskými státy, nýbrž by měla být navázána i mezi veřejnými a soukromými zainteresovanými stranami 16 . Má se za to, že posílení komunikace má zásadní význam pro zpravodajské informace, společné operace a řízení. Dobrou praxí by však bylo zaměřit se na způsoby sdílení informací prostřednictvím elektronických kanálů spíše než na pořádání schůzek. Kromě toho je třeba mít za to, že platformy, na kterých by takové diskuse mohly probíhat, již existují, a to jak na operativní, tak i na regulační úrovni.

Společná doporučení jsou považována za důležitá, neboť některé země vnímají některé otázky (například definici napodobenin) různě. K tomu, aby pachatelé trestných činů nemohli ve svůj prospěch zneužívat rozdíly mezi pravidly v jednotlivých členských státech, je zapotřebí, aby byl přístup harmonizovaný v celé Evropě.

Aby byly definice účinné, musí obsahovat specifičtější odkazy na poplašné zbraně a další druhy zbraní, jež dosud nejsou dobře vymezeny v regulačním rámci EU.

Zúčastněné strany se obecně shodovaly na tom, že společné minimální normy pro pokyny týkající se znehodnocování by pomohly dosáhnout stejné úrovně ve všech členských státech EU, a to harmonizací různých postupů a následným zlepšením komunikace a usnadněním prosazování práva. Trestná činnost by se snížila, jelikož provádění společných minimálních norem by pomohlo potírat nelegální obchod s náhradními díly a zabránit využívání protiprávně smontovaných a upravených zbraní.

Komise uvážila názory veřejných a soukromých subjektů. Tento návrh má zajistit vyšší stupeň bezpečnosti/účelnosti a účinnosti.

Posouzení dopadů

Z důvodu naléhavosti návrhu vzhledem k nedávným událostem se návrh předkládá bez posouzení dopadů. Návrh se však může spolehnout na hodnocení REFIT směrnice o střelných zbraních. Toto hodnocení prokázalo přetrvávající nedostatky v oblastech, jako jsou například upravitelnost zbraní pro střelbu cvičnými náboji, požadavky na označování, znehodnocování, definice, způsoby internetového prodeje a také a systémy pro shromažďování a výměnu informací. Na základě zkušeností z nedávných událostí byly stanoveny dodatečné požadavky.

4.ROZPOČTOVÉ DŮSLEDKY

Návrh nemá žádné důsledky pro rozpočet Unie.

5.OSTATNÍ PRVKY

Plány provádění a monitorování, hodnocení a podávání zpráv

Po dvou letech od vstupu v platnost předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o situaci vyplývající z uplatňování této směrnice, popřípadě doprovázenou návrhy. Následné zprávy se budou Evropskému parlamentu a Radě předkládat každých pět let.

Informativní dokumenty (u směrnic)

Členské státy sdělí Komisi znění právních a správních předpisů nezbytných pro dosažení souladu s touto směrnicí.

Podrobné vysvětlení zvláštních ustanovení návrhu

Článek 1 návrhu vyjasňuje definice zprostředkovatelů a podnikatelů v oboru zbraní a zajišťuje soulad s definicí součástí a dílů střelných zbraní podle protokolu OSN o střelných zbraních. Studie Komise uvádějí, že chybí jasná definice „zprostředkovatele“, a zdůrazňují, že by měla být do směrnice rovněž zahrnuta. Do oblasti působnosti této směrnice jsou rovněž zahrnuty tlumiče.

V článku 2 návrh do oblasti působnosti směrnice nově zahrnuje sběratele. Provedeným hodnocením bylo zjištěno, že sběratelé mohou být zdrojem nedovoleného obchodu se střelnými zbraněmi. Proto budou mít sběratelé možnost získat střelné zbraně, avšak pouze na základě povolení/prohlášení.

Na znehodnocené střelné zbraně by se směrnice měla vztahovat, pokud jde o identifikaci majitele a registraci. Důkazy, které byly v rámci studie Komise nashromážděny, ukázaly, že právní předpisy EU, pokud jde o bezpečnost, mají v tomto ohledu vážné nedostatky. Nedávné útoky byly provedeny se špatně znehodnocenými střelnými zbraněmi (nebo střelnými zbraněmi smontovanými ze špatně znehodnocených součástí).

Návrh zavést v blízké době prováděcím nařízením přísné minimální společné pokyny týkající se znehodnocování střelných zbraní zajistí, že uschopnění střelných zbraní ke střelbě bude mnohem obtížnější. Nelze vyloučit, že znehodnocené zbraně se navzdory přísným pravidlům přesto podaří uschopnit ke střelbě. Proto je pro nejnebezpečnější střelné zbraně (kategorie A), i znehodnocené, nutno zavést přísnější pravidla. To znamená, že znehodnocené zbraně spadající do kategorie A nebude možné vlastnit ani s nimi obchodovat (muzea budou mít výjimku).

Nové ustanovení zavádí povinnost uchovávat záznamy o znehodnocených střelných zbraních ve vnitrostátních registrech. Jakýkoliv převod (změna majitele) znehodnocených střelných zbraní by měl být zaregistrován.

Poloautomatické zbraně představují vysoký podíl dnešních loveckých zbraní a zbraní pro sportovní střelbu. Hodnoticí studie však dospěla k závěru, že některé poloautomatické zbraně lze snadno upravit na automatické a stávající směrnice neposkytuje žádná technická kritéria, která by takové úpravě dokázala zabránit. Dokonce i bez změny na kategorii „A“ mohou být některé poloautomatické střelné zbraně velmi nebezpečné, mají-li vysokou kapacita, pokud jde o počet dávek. Návrh zakazuje poloautomatické zbraně, které jsou obsaženy ve stávající kategorii „B7“.

Návrh zavádí společná pravidla EU pro označování, která mají zabránit tomu, aby bylo možno označení snadno odstranit. Zejména objasňuje, které části by měly být označením opatřeny (zajišťuje soulad s požadavky protokolu OSN o střelných zbraních na označení). Měl by se rovněž vztahovat na dovážené střelné zbraně. Počítačový systém evidence se prodlužuje na více než 20 let. Měly by být uchovávány údaje o zničení střelné zbraně, nicméně zpětné uplatňování se nepředpokládá.

Hodnocení směrnice o střelných zbraních a další přípravná studie prokázaly rostoucí využívání internetu coby prodejního kanálu pro střelné zbraně a potíže s jeho kontrolou v budoucnosti. Obavy týkající se vážného rizika podvodů v případě nabývání prostřednictvím komunikace na dálku mohou vzrůst s širším využíváním uvedeného způsobu prodeje v budoucnu. Vzhledem k nedávným teroristickým útokům, při kterých byly v některých případech použity střelné zbraně nezákonně smontované ze součástí legálně nakoupených prostřednictvím internetu, by bylo velmi riskantní tento prodejní kanál neregulovat. Kromě toho bude obtížnější ověřit online zákonnost povolení k držení zbraní. Toto riziko je ještě vyšší v případě nabývání ze třetích zemí.

Podle stávající směrnice „členské státy zajistí, že s výjimkou podnikatelů v oboru zbraní je nabývání střelných zbraní a jejich součástí a střeliva pomocí prostředků komunikace na dálku ... pokud je povoleno, přísně kontrolováno“.

Tento návrh zvažuje přísnější přístup: neakceptování prodeje zbraní a částí prostřednictvím komunikace na dálku (především internetu), s výjimkou podnikatelů v oboru zbraní a zprostředkovatelů.

Stávající směrnice nezahrnuje poplašné a signální zbraně a zbraně pro záchranu života atd. Navrhuje se vypracovat společná kritéria týkající se „poplašných zbraní“, aby nebylo možné tyto zbraně upravit na skutečné střelné zbraně. To by samozřejmě mělo zahrnovat poplašné zbraně vyrobené v EU i zbraně dovážené.

Riziko upravitelnosti poplašných zbraní a dalších zbraní pro střelbu cvičnými náboji na skutečné střelné zbraně je vysoké a je předmětem hlavního doporučení vyplývajícího z hodnocení směrnice a další studie. Podle informací zúčastněných stran se mohou upravitelné poplašné zbraně dovážené ze třetích zemí nerušeně dostat na území EU, a to z důvodu neexistence jednotných/společných pravidel. Technické specifikace budou přijaty prostřednictvím prováděcího aktu.

Neexistuje žádný systém, kterým by byly jiné členské státy informovány o odmítnutí povolení (zejména u střelných zbraní kategorie B). Návrh zavádí systém výměny informací mezi členskými státy a vyžaduje, aby podnikatelé v oboru zbraní a zprostředkovatelé byli připojeni k ústředním registrům střelných zbraní. V této souvislosti Komise posoudí použití stávajících nástrojů pro výměnu informací.

Návrh rovněž zavádí pětiletou lhůtu pro platnost licence.

2015/0269 (COD)

Návrh

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru,

v souladu s řádným legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)Směrnice Rady 91/477/EHS 17 zavedla doprovodné opatření k vnitřnímu trhu. Vytvořila rovnováhu mezi závazkem zajistit určitou volnost pohybu pro některé střelné zbraně v Unii na jedné straně a nutností kontroly této volnosti prostřednictvím určitých bezpečnostních záruk, vhodných pro tento typ produktů, na straně druhé.

(2)„Evropský program pro bezpečnost“ přijatý v dubnu 2015 a prohlášení ministrů na zasedání Rady pro vnitřní věci ze dne 29. srpna 2015 v reakci na nedávné teroristické činy, jež prokázaly mezery v provádění směrnice 91/477/EHS, zejména pokud jde o pravidla pro znehodnocování zbraní, upravitelnost a označování, vyzvaly k revizi této směrnice a ke společnému přístupu ke znehodnocování střelných zbraní, aby se zabránilo uschopnění znehodnocených zbraní ke střelbě a jejich využití pachateli trestné činnosti.

(3)Některé prvky směrnice 91/477/EHS vyžadují další zlepšení.

(4)Subjekty zabývající se kulturními a historickými hledisky zbraní, které jsou jako takové uznány členským státem, na jehož území jsou usazeny, a mají ve svém držení střelné zbraně klasifikované v kategorii A, které nabyly přede dnem vstupu této směrnice v platnost, by měly mít možnost si tyto zbraně ponechat v držení, pokud to dotčený členský stát povolí a pokud byly tyto střelné zbraně znehodnoceny.

(5)Jelikož byli sběratelé označeni za možný zdroj nedovoleného obchodování se střelnými zbraněmi, měli by být zahrnuti do oblasti působnosti směrnice.

(6)Jelikož zprostředkovatelé poskytují služby podobné těm, které poskytují podnikatelé v oboru zbraní, měla by se na ně tato směrnice rovněž vztahovat.

(7)Vzhledem k vysokému riziku uschopnění špatně znehodnocených zbraní ke střelbě by se v zájmu zvýšení bezpečnosti v celé Unii tato směrnice měla vztahovat i na znehodnocené střelné zbraně. Navíc by pro nejnebezpečnější střelné zbraně měla být zavedena přísnější pravidla, aby bylo zajištěno, že tyto střelné zbraně nelze vlastnit ani s nimi nelze obchodovat. Uvedená pravidla by měla platit i pro znehodnocené střelné zbraně téže kategorie. Při porušení těchto pravidel by členské státy měly přijmout vhodná opatření, včetně zničení uvedených zbraní.

(8)Aby byla zajištěna sledovatelnost znehodnocených střelných zbraní, měly by být tyto zbraně registrovány ve vnitrostátních registrech.

(9)Některé poloautomatické střelné zbraně mohou být snadno upraveny na automatické střelné zbraně, a tím představovat hrozbu pro bezpečnost. Dokonce i bez změny na kategorii „A“ mohou být některé poloautomatické střelné zbraně velmi nebezpečné, mají-li vysokou kapacitu co do počtu dávek. Civilní použití těchto poloautomatických zbraní by proto mělo být zakázáno.

(10)Aby se zabránilo snadnému odstranění označení a aby se objasnilo, které části by měly být označením opatřeny, měla by být zavedena společná unijní pravidla označování.

(11)Střelné zbraně lze používat mnohem déle než dvacet let. Za účelem zajištění jejich sledovatelnosti by se záznamy o nich měly uchovávat po dobu neurčitou, dokud nebude osvědčeno jejich zničení.

(12)Způsoby prodeje střelných zbraní a jejich součástí prostřednictvím komunikace na dálku mohou vážně ohrozit bezpečnost, neboť jejich kontrola je obtížnější než kontrola tradičních způsobů prodeje, zejména co se týče online ověření zákonnosti povolení. Proto je vhodné omezit prodej zbraní a součástí prostřednictvím komunikace na dálku, zejména na internetu, na podnikatele v oboru zbraní a zprostředkovatele.

(13)Také riziko úpravy poplašných zbraní a dalších druhů zbraní pro střelbu cvičnými náboji na skutečné střelné zbraně je i nadále vysoké a při některých teroristických činech byly upravené zbraně použity. Proto je nezbytné řešit problém, kdy jsou při trestných činech využívány upravené střelné zbraně, a to zejména jejich zahrnutím do působnosti směrnice. Měly by být přijaty technické specifikace pro poplašné a signální zbraně, jakož i salutní a akustické zbraně, aby je nebylo možné upravit na střelné zbraně.

(14)V zájmu lepšího fungování výměny informací mezi členskými státy by Komise měla posoudit nezbytné prvky systému na podporu takové výměny informací obsažených v počítačových systémech evidence údajů, které jsou v členských státech zavedeny. Posouzení Komise může být případně doprovázeno legislativním návrhem zohledňujícím stávající nástroje pro výměnu informací.

(15)Aby byla zajištěna vhodná výměna informací mezi členskými státy, pokud jde o vydaná povolení a zamítnutí, měla by být pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie přenesena na Komisi, pokud jde o přijetí aktu, který členským státům umožní vytvořit takový systém výměny informací o udělených povoleních a zamítnutích. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracování aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

(16)Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení této směrnice by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 18 .

(17)Tato směrnice dodržuje základní lidská práva a ctí zásady uznané zejména Listinou základních práv Evropské unie.

(18)Jelikož cílů této směrnice nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, ale spíše jich může být z důvodu jejího rozsahu a účinků lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“). V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(19)Směrnice 91/477/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 91/477/EHS se mění takto:

1)Článek 1 se mění takto:

a)Odstavec 1b se nahrazuje tímto:

„1b.Pro účely této směrnice se „hlavní částí“ rozumí hlaveň, rám, pouzdro závěru, závěr nebo nábojový válec revolveru, závorník nebo nosič závorníku a jakékoli zařízení zkonstruované nebo upravené k utlumení hluku výstřelu, které se, jako oddělené předměty, zahrnují do kategorie těch střelných zbraní, kterých jsou nebo mají být součástí.“

b)Odstavec 1e se nahrazuje tímto:

„1e.Pro účely této směrnice se „zprostředkovatelem“ rozumí každá fyzická nebo právnická osoba kromě podnikatele v oboru zbraní, jejíž obchodní a podnikatelskou činnost zcela nebo zčásti tvoří nákup, prodej nebo organizace převodu uvnitř členského státu nebo z jednoho členského státu do jiného členského státu nebo vývoz do třetí země plně smontovaných střelných zbraní, jejich součástí a střeliva;“

c)V odstavci 1 se doplňují nové pododstavce, které znějí:

„1f.Pro účely této směrnice se „poplašnými a signálními zbraněmi“ rozumí přenosná zařízení s držákem nábojnic mající výstup plynu dopředu, na stranu nebo nahoře, která jsou zvlášť konstruována a vyrobena pro vyhlášení poplachu nebo vyslání signálu a která jsou určena pouze pro střelbu s využitím cvičných nábojů, dráždivých látek, jiných účinných látek nebo pyrotechnického střeliva.

1g.Pro účely této směrnice se „salutními a akustickými zbraněmi“ rozumí střelné zbraně zvlášť upravené ke střelbě cvičnými náboji, pro použití při divadelních představeních, fotografování, při filmových a televizních záznamech.

1h.Pro účely této směrnice se „napodobeninami střelných zbraní“ rozumějí předměty, které mají vzhled střelné zbraně, avšak jsou vyrobeny tak, aby nemohly být upraveny k vystřelování jednotné, hromadné nebo plynové střely (obecně projektil) působením okamžitého uvolnění chemické energie.

1i.Pro účely této směrnice se „znehodnocenými střelnými zbraněmi“ rozumí střelné zbraně, které byly znehodnoceny tak, aby byly trvale nepoužitelné, přičemž je zajištěno, že všechny hlavní části střelné zbraně jsou trvale nepoužitelné a není možné je odstranit, nahradit nebo upravit tak, aby mohla být střelná zbraň jakkoli uschopněna ke střelbě.“

d)Odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.Pro účely této směrnice se „podnikatelem v oboru zbraní“ rozumí fyzická nebo právnická osoba, jejíž podnikatelskou činnost zcela nebo zčásti tvoří kterákoli z těchto činností:

i)výroba střelných zbraní, obchodování s nimi, jejich výměna, půjčování, opravy nebo úpravy;

ii) výroba součástí střelných zbraní, obchodování s nimi, jejich výměna, půjčování, opravy nebo úpravy;

iii)výroba střeliva, obchodování s ním, jeho výměna nebo úpravy.“

2)V článku 2 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.Tato směrnice se nevztahuje na nabývání nebo držení střelných zbraní a střeliva v souladu s vnitrostátními předpisy ozbrojenými silami, policií a státními orgány. Rovněž se nevztahuje na obchodní přepravu vojenských zbraní a střeliva.“

3)V článku 4 se odstavce 1, 2 a 3 nahrazují tímto:

„1.Členské státy zajistí, aby veškeré střelné zbraně nebo jejich součásti, které jsou uváděny na trh, byly označeny a registrovány v souladu s touto směrnicí.

2.Pro účely identifikace a sledování všech smontovaných střelných zbraní členské státy v okamžiku výroby každé střelné zbraně nebo v okamžiku vývozu do Unie vyžadují jedinečné označení včetně jména výrobce, země nebo místa výroby, sériového čísla a roku výroby, pokud není součástí sériového čísla. Tím není dotčeno připojení obchodní značky výrobce.

Označením se opatří pouzdro závěru střelné zbraně.

Členské státy zajistí, aby každé jednotlivé základní balení kompletního střeliva bylo označeno, přičemž toto označení udává jméno výrobce, identifikační číslo série (šarže), ráži a typ střeliva.

Členské státy dále zajistí, aby v okamžiku převodu zbraní z vládních zásob na trvalé civilní použití byly zbraně jednoznačně označeny, aby bylo možno zjistit vládu provádějící tento převod.

3.Členské státy podmíní výkon činnosti podnikatele v oboru zbraní nebo zprostředkovatele na svém území povolením uděleným alespoň na základě kontroly osobní a odborné bezúhonnosti a způsobilosti podnikatele v oboru zbraní nebo zprostředkovatele. Jedná-li se o právnickou osobu, provede se kontrola této právnické osoby a osoby, která podnik řídí.“

4)V článku 4 se odstavec 4 mění takto:

a)v prvním pododstavci se druhá věta nahrazuje tímto:

„V tomto evidenčním systému se zaznamenávají informace o druhu, výrobní značce výrobce, modelu, ráži a sériovém čísle střelné zbraně a jména a adresy jejího dodavatele a nabyvatele nebo držitele. Záznamy o střelných zbraních, včetně znehodnocených střelných zbraní, se musí být uchovávat, dokud příslušný orgán neosvědčí, že byly střelné zbraně zničeny.“

b)druhý pododstavec se nahrazuje tímto:

„Podnikatelé v oboru zbraní a zprostředkovatelé musí během své činnosti uchovávat evidenci, v níž jsou zaznamenány všechny střelné zbraně v působnosti této směrnice a jejich vstupy a výstupy, spolu s údaji, které umožní identifikaci a sledování střelné zbraně, zejména typ, značku výrobce, model, ráži a sériové číslo a jména a adresy dodavatelů a nabyvatelů.

Po ukončení činnosti předá podnikatel v oboru zbraní nebo zprostředkovatel evidenci vnitrostátnímu orgánu příslušnému pro systém evidence údajů stanovený v prvním pododstavci.

Každý členský stát zajistí, aby byly registry podnikatelů v oboru zbraní a zprostředkovatelů, kteří jsou usazeni na jejich území, propojeny s počítačovým systémem evidence údajů o střelných zbraních.“

5)Článek 4b se nahrazuje tímto:

„Článek 4b

1.Členské státy zřídí systém regulace činností podnikatelů v oboru zbraní a zprostředkovatelů. Takový systém může zahrnovat jedno či více následujících opatření:

a)registrace zprostředkovatelů a podnikatelů v oboru zbraní působících na jejich území;

b)vydávání licencí nebo povolení k činnostem zprostředkovatele a podnikatele v oboru zbraní.

2.Systém uvedený v odstavci 1 musí zahrnovat alespoň kontrolu osobní a odborné bezúhonnosti a způsobilosti podnikatele v oboru zbraní nebo zprostředkovatele. Jedná-li se o právnickou osobu, provede se kontrola této právnické osoby a osoby, která podnik řídí.“

6)Články 5 a 6 se nahrazují tímto:

„Článek 5

1.Aniž je dotčen článek 3, povolí členské státy nabývání a držení střelných zbraní pouze osobám, které pro to mají řádný důvod a které:

a)dosáhly věku 18 let, s výjimkou držení střelných zbraní k loveckým účelům a pro sportovní střelbu za předpokladu, že v tomto případě má osoba mladší 18 let povolení rodičů nebo je pod jejich vedením či pod vedením dospělé osoby s platnou licencí k držení střelné zbraně či licencí k lovu anebo provádí střelbu v rámci licencovaného či jinak schváleného tréninkového střediska;

b)nepředstavují nebezpečí pro sebe, veřejný pořádek ani veřejnou bezpečnost; odsouzení za úmyslný násilný trestný čin se považuje za příznak, že takové nebezpečí existuje.

2.Členské státy stanoví standardní lékařská vyšetření pro vydání nebo obnovení povolení podle odstavce 1 a povolení odejmou, jestliže kterákoli z podmínek, na jejichž základě bylo uděleno, již není splněna.

Členské státy mohou osobám s bydlištěm na jejich území zakázat držení zbraně nabyté v jiném členském státě, pouze pokud nabytí stejné zbraně na svém území zakazují.

Článek 6

Členské státy přijmou veškerá vhodná opatření vedoucí k zákazu nabývání a držení střelných zbraní a střeliva kategorie A a zničí střelné zbraně a střelivo, které byly drženy v rozporu s tímto ustanovením a byly zabaveny.

Členské státy mohou subjektům zabývajícím se kulturními a historickými hledisky zbraní, které jsou jako takové uznány členským státem, na jehož území jsou usazeny, povolit, aby i nadále držely střelné zbraně klasifikované v kategorii A nabyté před [datum vstupu této směrnice v platnost], pokud byly znehodnoceny v souladu s ustanoveními, kterými se provádí čl. 10 písm. b).

Nabývání střelných zbraní a jejich součástí a střeliva, pokud jde o kategorie A, B a C, komunikačními prostředky na dálku, jak je definováno v článku 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES(*), je povoleno pouze podnikatelům v oboru zbraní a zprostředkovatelům a musí být členskými státy přísně kontrolováno.

____________________________________________________________________

(*) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne 20. května 1997 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku (Úř. věst. L 144, 4.6.1997, s. 19).“

7)V článku 7 se do odstavce 4 vkládá nový pododstavec, který zní:

„Maximální limity nepřesahují pět let. Povolení může být obnoveno, jsou-li nadále splněny podmínky, na jejichž základě bylo uděleno.“

8)Doplňují se nové články 10a a 10b, které znějí:

„Článek 10a

Členské státy přijmou opatření s cílem zajistit, aby poplašné a signální zbraně, jakož i salutní a akustické zbraně nebylo možno upravit na střelné zbraně.

Komise přijme technické specifikace pro poplašné a signální zbraně, jakož i salutní a akustické zbraně, aby bylo zajištěno, že nemohou být upraveny na střelné zbraně.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 13b odst. 2.

Článek 10b

Členské státy přijmou opatření k tomu, aby znehodnocení střelných zbraní zkontroloval příslušný orgán, a bylo tak zajištěno, že střelná zbraň je v jeho důsledku provedených změn nevratně neschopna střelby. Členské státy v rámci uvedené kontroly stanoví vydání osvědčení nebo dokladu, který potvrzuje znehodnocení střelné zbraně, nebo zřetelné odpovídající označení takové zbraně.

Komise přijme standardy a techniky znehodnocování, aby bylo zajištěno, že znehodnocené střelné zbraně jsou nevratně neschopny střelby. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 13b odst. 2.“

9)V článku 13 se doplňují nové odstavce 4 a 5, které znějí:

„4.Příslušné orgány členských států si vyměňují informace o udělených povoleních pro přepravu střelných zbraní do jiného členského státu, jakož i informace týkající se odmítnutí udělit povolení podle článku 7.

5.Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a, pokud jde o způsoby výměny informací o udělených povoleních a o zamítnutích.“

10)Článek 13a se nahrazuje tímto:

„Článek 13a

1.Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.Přenesení pravomoci uvedené v článku 13 na Komisi platí na dobu neurčitou počínaje datem vstupu této směrnice v platnost.

3.Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 13 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

5.Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 13 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.“

11)Vkládá se článek 13b, který zní:

„Článek 13b

1.Komisi je nápomocen výbor. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011(*).

2.Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

____________________________________________________________________

(*) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).“

12)Článek 17 se nahrazuje tímto:

„Článek 17

Každých pět let předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování této směrnice, případně doprovázenou návrhy, zejména pokud jde o kategorie střelných zbraní uvedené v příloze I a otázky týkající se nových technologií, jako je 3D tisk. První zpráva bude předložena dva roky po vstupu této směrnice v platnost.

Komise nejpozději do [datum] posoudí nezbytné prvky systému pro výměnu informací obsažených v počítačových systémech evidence údajů podle čl. 4 odst. 4 mezi členskými státy. Posouzení Komise je případně doprovázeno legislativním návrhem zohledňujícím stávající nástroje pro výměnu informací.“

13)V příloze I směrnice 91/477/EHS se část II mění takto:

a)bod A se mění takto:

i)v kategorii A se doplňují nové body, které znějí:

„6.Automatické střelné zbraně, které byly upraveny na poloautomatické střelné zbraně.

7.Civilní poloautomatické střelné zbraně, které mají vzhled zbraní s automatickým mechanismem.

8.Střelné zbraně podle bodů 1 až 7 poté, co byly znehodnoceny.“

ii)v kategorii B se zrušuje bod 7.

iii)v kategorii C se doplňují nové body, které znějí:

„5.Poplašné a signální zbraně, salutní a akustické zbraně, jakož i napodobeniny.

6.Střelné zbraně kategorie B a bodů 1 až 5 kategorie C poté, co byly znehodnoceny.“

b)v bodě B se zrušuje toto znění.

„Mechanismus závěru, nábojová komora a hlaveň střelných zbraní jako oddělené předměty jsou zahrnuty do kategorie těch střelných zbraní, kterých jsou nebo mají být součástí.“

14)V příloze I směrnice 91/477/EHS se část III mění takto:

a)písmeno a) se zrušuje;

b)písmeno b) se nahrazuje tímto:

„slouží pro účely záchrany života, pro porážku zvířat, k rybolovu harpunou nebo jsou určeny pro průmyslové nebo technické využití za podmínky, že mohou být použity pouze pro stanovený účel;“

c)druhý pododstavec se zrušuje.

Článek 2

1.Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do [3 měsíce od vyhlášení v Úředním věstníku]. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament    Za Radu

předseda / předsedkyně    předseda / předsedkyně

(1) Teroristické útoky v Paříži, Kodani a ve vlaku Thalys zdůraznily vazbu mezi organizovanou trestnou činností a terorismem, zejména při získávání střelných zbraní.
(2) Jako jedno z hlavních hledisek příloha I  směrnice 91/477/EHS stanoví čtyři kategorie střelných zbraní, podle stupně nebezpečnosti:
(3) Je samozřejmé, že členské státy jsou v zásadě oprávněny přijmout přísnější opatření, než jsou opatření stanovená touto směrnicí.
(4) Návrh navazoval na dva následné faktory: a) podepsání Protokolu proti nedovolené výrobě střelných zbraní a jejich součástí, dílů a střeliva a obchodování s nimi, který doplňuje Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, Evropskou komisí za Evropské společenství dne 16. ledna 2002; b) výsledky a návrhy na zlepšení (např. znehodnocené zbraně, vývozní a dovozní licence, uchovávání záznamů, označování) obsažené ve zprávě Komise z prosince 2000 o provádění směrnice 91/477/EHS po jejím provedení ve vnitrostátním právu všemi členských státy – KOM (2000) 837, zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě. Provádění směrnice Rady ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní. 15.12.2000.
(5) 5322/15 Pařížské prohlášení ze dne 11. ledna 2015.
(6) 6112/15 Návrh prohlášení členů Evropské rady.
(7) 7178/15 Tisková zpráva Rady pro spravedlnost a vnitřní věci.
(8) COM(2015) 185 final ze dne 28.4.2015.
(9) Závěry Rady 12892/15.
(10) Referenční číslo EP: 2015/2530(RSP) ze dne 11. února 2015.
(11) Viz poznámka pod čarou 1.
(12) http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/general/docs/dg_home_-_illicit_fireams_trafficking_final_en.pdf
(13) http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/general/docs/dg_home_ia_firearms_deactivation_final_en.pdf
(14) Transcrime, litevský orgán.
(15) Sdružení evropského obchodu s civilními zbraněmi.
(16) Transcrime.
(17) Směrnice Rady 91/477/EHS ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní (Úř. věst. L 256, 13.9.1991, s. 51).
(18) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
Top