EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1339

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1339/2008 ze dne 16. prosince 2008 o zřízení Evropské nadace odborného vzdělávání (přepracované znění)

OJ L 354, 31.12.2008, p. 82–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 015 P. 177 - 188

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1339/oj

31.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 354/82


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1339/2008

ze dne 16. prosince 2008

o zřízení Evropské nadace odborného vzdělávání

(přepracované znění)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 150 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská rada na zasedání ve Štrasburku ve dnech 8. a 9. prosince 1989 vyzvala Radu, aby na počátku roku 1990 přijala na návrh Komise rozhodnutí nezbytná pro založení Evropské nadace odborného vzdělávání pro střední a východní Evropu. Za tím účelem přijala Rada dne 7. května 1990 nařízení (EHS) č. 1360/90.

(2)

Nařízení Rady (EHS) č. 1360/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské nadace odborného vzdělávání (3) bylo několikrát podstatně změněno. Vzhledem k novým změnám by uvedené nařízení mělo být z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti přepracováno.

(3)

Dne 18. prosince 1989 přijala Rada nařízení (EHS) č. 3906/89 o hospodářské pomoci Maďarské republice a Polské lidové republice (4), které stanovilo poskytování pomoci v různých oblastech včetně odborného vzdělávání za účelem podpory procesu hospodářských a sociálních reforem v Maďarsku a Polsku.

(4)

Rada následně tuto pomoc rozšířila i na další země střední a východní Evropy na základě příslušných právních předpisů.

(5)

Dne 27. července 1994 přijala Rada nařízení (ES) č. 2063/94 (5), kterým se mění nařízení (EHS) č. 1360/90 s cílem zapojit do činností Evropské nadace odborného vzdělávání státy, kterým je poskytována pomoc na základě nařízení Rady (Euratom, EHS) č. 2053/93 o technické pomoci při hospodářské reformě a obnově v nezávislých státech bývalého Sovětského svazu a Mongolsku (6) (program TACIS).

(6)

Dne 17. července 1998 Rada přijala nařízení (ES) č. 1572/98 (7), kterým se mění nařízení (EHS) č. 1360/90 s cílem zapojit do činností Evropské nadace odborného vzdělávání třetí země a území Středomoří, jež jsou podporovány prostřednictvím finančních a technických opatření spojených s reformou jejich hospodářských a sociálních struktur podle nařízení Rady (ES) č. 1488/96 ze dne 23. července 1996 o finančních a technických doprovodných opatřeních k reformě hospodářských a sociálních struktur v rámci evropsko-středomořského partnerství (MEDA) (8).

(7)

Dne 5. prosince 2000 přijala Rada nařízení (ES) č. 2666/2000 (9) o pomoci pro Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Chorvatsko, Svazovou republiku Jugoslávii a Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1360/90 s cílem zapojit do činností Evropské nadace odborného vzdělávání státy západního Balkánu, na které se vztahuje nařízení (ES) č. 2666/2000.

(8)

Programy vnější pomoci pro země, které jsou zapojeny do činností Evropské nadace odborného vzdělávání, mají být nahrazeny novými nástroji politiky vnějších vztahů, zejména nástrojem zavedeným nařízením Rady (ES) č. 1085/2006 ze dne 17. července 2006, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (10), a nástrojem zavedeným nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 ze dne 24. října 2006 o obecných ustanoveních o zřízení evropského nástroje sousedství a partnerství (11).

(9)

Podporou rozvoje lidského kapitálu v rámci své politiky vnějších vztahů přispívá EU k hospodářskému rozvoji těchto zemí tím, že jim umožňuje získat dovednosti nezbytné pro zvýšení produktivity a zaměstnanosti, a podporuje sociální soudržnost prosazováním účasti občanů.

(10)

V rámci úsilí těchto zemí vynakládaného na reformy jejich hospodářských a sociálních struktur má rozvoj lidského kapitálu zásadní význam pro dosažení dlouhodobé stability a prosperity, a zejména pak sociálně-ekonomické rovnováhy.

(11)

Evropská nadace odborného vzdělávání by v rámci politik vnějších vztahů EU mohla významně přispět k lepšímu rozvoji lidského kapitálu, především pokud jde o vzdělávání a odbornou přípravu z hlediska celoživotního učení.

(12)

Za tímto účelem bude muset Evropská nadace odborného vzdělávání čerpat ze zkušeností získaných v rámci EU v oblasti vzdělávání a odborné přípravy z hlediska celoživotního učení, a bude se muset obrátit na orgány EU, které se touto činností zabývají.

(13)

Ve Společenství a ve třetích zemích včetně zemí, které jsou zapojeny do činností Evropské nadace odborného vzdělávání, existují regionální nebo celostátní, veřejné nebo soukromé organizace, které je možné vyzvat ke spolupráci při účinném zajišťování pomoci v oblasti rozvoje lidského kapitálu, zejména pokud jde o vzdělávání a odbornou přípravu z hlediska celoživotního učení.

(14)

Status a struktura Evropské nadace odborného vzdělávání by měly napomáhat pružné odezvě na specifické a rozdílné požadavky jednotlivých zemí, kterým má být pomoc poskytována, a umožňovat, aby nadace plnila své úkoly v úzké spolupráci se stávajícími vnitrostátními a mezinárodními subjekty.

(15)

Evropské nadaci odborného vzdělávání by měla být přiznána právní subjektivita při zachování úzkého pracovního vztahu s Komisí a respektování celkových politických a provozních odpovědností Společenství a jeho orgánů.

(16)

Evropská nadace odborného vzdělávání by měla být úzce propojena s Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP), programem celoevropské mobility v oblasti vysokoškolského vzdělávání (Tempus) a všemi dalšími programy zřízenými Radou za účelem poskytování pomoci v oblasti odborného vzdělávání zemím, které jsou do jejích činností zapojeny.

(17)

Evropská nadace odborného vzdělávání by měla být otevřena účasti zemí, které nejsou členskými státy Společenství a které sdílejí závazek Společenství a členských států poskytovat pomoc v oblasti rozvoje lidského kapitálu, a zejména vzdělávání a odborné přípravy z hlediska celoživotního učení zemím, které jsou zapojeny do činností Evropské nadace odborného vzdělávání, podle ujednání, která mají být stanovena dohodami mezi Společenstvím a výše uvedenými zeměmi.

(18)

Všechny členské státy, Evropský parlament a Komise by měly být zastoupeny ve správní radě za účelem účinného dohledu nad činností nadace.

(19)

Nadace by měla v zájmu plné autonomie a nezávislosti disponovat samostatným rozpočtem, jehož příjmy bude tvořit především příspěvek Společenství. Na příspěvek Společenství a všechny další subvence ze souhrnného rozpočtu EU by se měl vztahovat rozpočtový proces Společenství. Účetní audit by měl provádět Účetní dvůr.

(20)

Nadace je subjektem zřízeným Společenstvími ve smyslu čl. 185 odst. 1 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (12) (dále jen „finanční nařízení“), a proto by měla přijmout svá finanční pravidla v souladu s uvedeným nařízením.

(21)

Na nadaci by se mělo vztahovat nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 23. prosince 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (13) (dále jen „rámcové finanční nařízení“).

(22)

V zájmu boje proti podvodům, korupci a jiným nezákonným činnostem by se na nadaci mělo bez omezení vztahovat nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 ze dne 25. května 1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) (14).

(23)

Na nadaci by se mělo vztahovat nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (15).

(24)

Na zpracování osobních údajů nadací by se mělo vztahovat nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (16).

(25)

Na základě rozhodnutí ze dne 29. října 1993 přijatého vzájemnou dohodou zástupců vlád členských států, zasedajících na úrovni hlav států a předsedů vlád, o umístění sídel některých institucí a útvarů Evropských společenství a Europolu (17) se sídlem nadace stal Turín v Itálii.

(26)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž pomoci třetím zemím v oblasti rozvoje lidského kapitálu, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a může jej být proto lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(27)

Toto nařízení dodržuje základní práva uznávaná Listinou základních práv Evropské unie, především v jejím článku 43.

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Cíl a oblast působnosti

1.   Zřizuje se Evropská nadace odborného vzdělávání (dále jen „nadace“). Cílem nadace je přispět v rámci politik vnějších vztahů EU ke zlepšení rozvoje lidského kapitálu v těchto zemích:

a)

v zemích způsobilých k získání podpory podle nařízení (ES) č. 1085/2006 a následných souvisejících právních předpisů;

b)

v zemích způsobilých k získání podpory podle nařízení (ES) č. 1638/2006 a následných souvisejících právních předpisů;

c)

v dalších zemích určených rozhodnutím správní rady na základě návrhu, jejž podpořily dvě třetiny jejích členů, a na základě stanoviska Komise, vztahuje-li se na tyto země některý nástroj Společenství nebo mezinárodní dohoda zahrnující prvek rozvoje lidského kapitálu, a v rámci dostupných prostředků.

Země uvedené v písmenech a), b) a c) se dále označují jako „partnerské země“.

2.   Pro účely tohoto nařízení se „rozvojem lidského kapitálu“ rozumí „činnost, která prostřednictvím zlepšování systémů odborného vzdělávání a přípravy přispívá k celoživotnímu rozvoji dovedností a schopností každého jednotlivce.“

3.   Za účelem dosažení svého cíle může nadace partnerským zemím poskytovat pomoc v oblastech:

a)

usnadňování adaptace na změny v průmyslu, zejména odborným vzděláváním a rekvalifikací;

b)

zlepšování základního a dalšího odborného vzdělávání za účelem usnadnění profesního začlenění a znovuzačlenění na trhu práce;

c)

usnadňování přístupu k odbornému vzdělávání a podpory mobility vyučujících a osob vyučovaných v rámci odborné výuky, obzvláště mladých lidí;

d)

podpory spolupráce v oblasti odborného vzdělávání mezi institucemi odborného vzdělávání a podniky;

e)

rozvoje výměn informací a zkušeností týkajících se otázek, které jsou společné systémům odborného vzdělávání členských států;

f)

zvyšování přizpůsobivosti pracovníků, zejména prostřednictvím posílení účasti na vzdělávání a odborném vzdělávání z hlediska celoživotního učení;

g)

tvorby, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborného vzdělávání s cílem rozvíjet zaměstnatelnost a zvyšovat význam pro trh práce.

Článek 2

Úkoly

Pro účely dosažení cíle vymezeného v čl. 1 odst. 1 má nadace v mezích pravomocí přiznaných správní radě a při dodržování obecných zásad stanovených na úrovni Společenství tyto úkoly:

a)

poskytovat informace, analýzy politik a poradenství, pokud jde o otázky rozvoje lidského kapitálu v partnerských zemích;

b)

podporovat znalosti a analýzu kvalifikačních požadavků na celostátních i místních trzích práce;

c)

podporovat dotčené zúčastněné strany v partnerských zemích, aby budovaly kapacity v oblasti rozvoje lidského kapitálu;

d)

usnadňovat výměnu informací a zkušeností mezi dárci působícími v oblasti reformy rozvoje lidského kapitálu v partnerských zemích;

e)

podporovat poskytování pomoci Společenství partnerským zemím v oblasti rozvoje lidského kapitálu;

f)

šířit informace a podporovat vytváření sítí a výměny zkušeností a osvědčených postupů týkajících se otázek rozvoje lidského kapitálu mezi EU a partnerskými zeměmi a v rámci partnerských zemí;

g)

na žádost Komise se podílet na analýze celkové účinnosti pomoci v oblasti odborného vzdělávání poskytované partnerským zemím;

h)

v plnit další úkoly sjednané správní radou a Komisí v obecném rámci tohoto nařízení.

Článek 3

Obecná ustanovení

1.   Nadace má právní subjektivitu a v každém z členských států má nejširší způsobilost k právům a právním úkonům, jakou jejich vnitrostátní právo přiznává právnickým osobám. Nadace může zejména nabývat a zcizovat movitý a nemovitý majetek a může vystupovat před soudy. Nadace je neziskovou organizací.

2.   Sídlo nadace je v Turíně v Itálii.

3.   Nadace spolupracuje s ostatními příslušnými institucemi Společenství, s podporou Komise. Nadace spolupracuje zejména s Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP) v rámci společného ročního pracovního programu, který je připojen k ročnímu pracovnímu programu obou subjektů s cílem podporovat součinnost a doplňkovost jejich činností.

4.   K účasti na práci nadace mohou být podle potřeby přizváni zástupci sociálních partnerů na evropské úrovni, kteří se již aktivně podílejí na práci orgánů Společenství, a mezinárodních organizací činných v oblasti odborného vzdělávání.

5.   Nadace podléhá správní kontrole evropského veřejného ochránce práv, za podmínek stanovených v článku 195 Smlouvy.

6.   Nadace může uzavřít dohody o spolupráci s jinými příslušnými subjekty působícími v oblasti rozvoje lidského kapitálu v EU a ve světě. Správní rada schválí takové dohody na základě návrhu předloženého ředitelem poté, co Komise vydá své stanovisko. Pracovní ujednání obsažená v těchto dohodách musí být v souladu s právem Společenství.

Článek 4

Transparentnost

1.   Činnost nadace se vyznačuje vysokou mírou transparentnosti a je zejména v souladu s odstavci 2 až 4.

2.   Nadace zveřejní během šesti měsíců od sestavení své správní rady:

a)

jednací řád nadace a jednací řád správní rady;

b)

výroční zprávu o činnosti nadace.

3.   Správní rada může povolit zástupcům zúčastněných stran, aby se v případě potřeby účastnili jednání subjektů nadace jakožto pozorovatelé.

4.   Na dokumenty v držení nadace se vztahuje nařízení (ES) č. 1049/2001.

Správní rada přijme praktické opatření k uplatňování uvedeného nařízení.

Článek 5

Důvěrnost

1.   Aniž je dotčen čl. 4 odst. 4, nesděluje nadace třetím stranám důvěrné informace, které obdržela a u nichž je požadováno a odůvodněno důvěrné zacházení.

2.   Členové správní rady a ředitel jsou povinni zachovávat důvěrnost v souladu s článkem 287 Smlouvy.

3.   Na informace shromažďované nadací v souladu s jejím zřizovacím aktem se vztahuje nařízení (ES) č. 45/2001.

Článek 6

Opravné prostředky

Proti rozhodnutím přijatým nadací podle článku 8 nařízení (ES) č. 1049/2001 lze podat stížnost veřejnému ochránci práv nebo žalobu k Soudnímu dvoru Evropských společenství za podmínek stanovených články 195 a 230 Smlouvy.

Článek 7

Správní rada

1.   Nadace má správní radu skládající se z jednoho zástupce z každého členského státu, tří zástupců Komise a tří odborníků bez hlasovacího práva jmenovaných Evropským parlamentem.

Kromě toho se mohou jednání správní rady účastnit tři zástupci partnerských zemí jako pozorovatelé.

Zástupci mohou být zastoupeni náhradníky, kteří jsou jmenováni ve stejnou dobu.

2.   Členské státy i Komise jmenují do správní rady své vlastní zástupce a jejich náhradníky.

Zástupce partnerských zemí jmenuje Komise ze seznamu kandidátů navrženého těmito zeměmi a na základě jejich zkušeností a odborných znalostí v oblastech činnosti nadace.

Členské státy, Evropský parlament a Komise usilují o dosažení rovnoměrného zastoupení mužů a žen ve správní radě.

3.   Funkční období zástupců činí pět let. Mohou být jmenováni na jedno další období.

4.   Správní radě předsedá jeden ze zástupců Komise. Funkční období předsedy končí zároveň s jeho členstvím ve správní radě.

5.   Správní rada přijme svůj jednací řád.

Článek 8

Pravidla hlasování a úkoly předsedy

1.   Zástupci členských států ve správní radě mají každý jeden hlas. Zástupci Komise mají společně jeden hlas.

Rozhodnutí správní rady jsou přijímána dvoutřetinovou většinou členů správní rady s hlasovacím právem, s výjimkou případů uvedených v odstavcích 2 a 3.

2.   Správní rada určí jednomyslným rozhodnutím svých členů s hlasovacím právem pravidla pro užívání jazyků v nadaci s přihlédnutím k potřebě zajistit přístup všech zúčastněných osob k činnosti nadace a jejich účast na činnosti nadace.

3.   Předseda svolává správní radu nejméně jednou ročně. Další jednání mohou být svolána na žádost prosté většiny členů správní rady s hlasovacím právem.

Předseda odpovídá za informování správní rady o dalších činnostech Společenství s významem pro práci nadace a o očekáváních Komise týkajících se činností nadace v průběhu následujícího roku.

Článek 9

Pravomoci správní rady

Správní rada má tyto úkoly a pravomoci:

a)

jmenuje a v případě potřeby odvolává ředitele v souladu s čl. 10 odst. 5;

b)

vykonává disciplinární pravomoc nad ředitelem;

c)

schvaluje roční pracovní program nadace na základě návrhu předloženého ředitelem poté, co Komise vydala své stanovisko, v souladu s článkem 12;

d)

každoročně stanovuje předběžný odhad výdajů a příjmů nadace a předává jej Komisi;

e)

přijímá návrh plánu pracovních míst a konečný rozpočet nadace v návaznosti na ukončení ročního rozpočtového procesu podle článku 16;

f)

schvaluje výroční zprávu o činnosti nadace v souladu s postupem stanoveným v článku 13 a předává ji orgánům Společenství a členským státům;

g)

přijímá jednací řád nadace na základě návrhu předloženého ředitelem poté, co Komise vydala své stanovisko;

h)

přijímá finanční pravidla použitelná na nadaci na základě návrhu předloženého ředitelem poté, co Komise vydala své stanovisko, v souladu s článkem 19;

i)

přijímá postupy pro uplatňování nařízení (ES) č. 1049/2001 v souladu s článkem 4 tohoto nařízení.

Článek 10

Ředitel

1.   Ředitele nadace jmenuje správní rada na pětileté funkční období ze seznamu nejméně tří kandidátů navržených Komisí. Před jmenováním je kandidát vybraný správní radou vyzván, aby učinil prohlášení před příslušným výborem či výbory Evropského parlamentu a zodpověděl dotazy členů tohoto výboru či výborů.

V průběhu posledních devíti měsíců před koncem tohoto pětiletého období Komise provede hodnocení na základě předchozího hodnocení externími odborníky a v něm posoudí zejména:

výsledky činnosti ředitele;

úkoly a povinnosti nadace v následujících letech.

Správní rada může na návrh Komise s přihlédnutím k hodnotící zprávě a pouze v případech, kdy to lze odůvodnit úkoly a povinnostmi nadace, jedenkrát prodloužit funkční období ředitele o nejvýše tři roky.

Správní rada informuje o svém záměru prodloužit funkční období ředitele Evropský parlament. Do jednoho měsíce před prodloužením funkčního období může být ředitel vyzván, aby učinil prohlášení před příslušným výborem či výbory Evropského parlamentu a zodpověděl dotazy členů tohoto výboru či výborů.

Není-li funkční období prodlouženo, zůstává ředitel ve funkci až do jmenování svého nástupce.

2.   Ředitel je jmenován na základě svých zásluh, administrativních a řídících schopností, odborných znalostí a zkušeností v oblasti činnosti nadace.

3.   Ředitel je právním zástupcem nadace.

4.   Ředitel má tyto úkoly a pravomoci:

a)

připravuje podle obecných zásad stanovených Komisí návrh ročního pracovního programu, odhad výdajů a příjmů nadace, návrh jednacího řádu nadace a správní rady, finanční pravidla a práci správní rady a všech ad hoc pracovních skupin svolaných správní radou;

b)

účastní se jednání správní rady bez práva hlasovat;

c)

provádí rozhodnutí správní rady;

d)

provádí roční pracovní program nadace a vyřizuje žádosti o pomoc podané Komisí;

e)

plní povinnosti schvalující osoby v souladu s články 33 až 42 rámcového finančního nařízení;

f)

plní rozpočet nadace;

g)

zavádí účinný systém monitorování za účelem pravidelného hodnocení uvedeného v článku 24 a na tomto základě připravit návrh výroční zprávy o činnosti nadace;

h)

předkládá výroční zprávu o činnosti nadace Evropskému parlamentu;

i)

řídí veškeré personální záležitosti, a zejména vykonává pravomoci stanovené v článku 21;

j)

navrhuje organizační strukturu nadace a předkládá ji správní radě ke schválení;

k)

zastupuje nadaci před Evropským parlamentem a Radou v souladu s článkem 18.

5.   Ředitel odpovídá za svou činnost správní radě, která jej může na návrh Komise odvolat před koncem jeho funkčního období.

Článek 11

Veřejný zájem a nezávislost

Členové správní rady a ředitel jednají ve veřejném zájmu a nezávisle na jakémkoli vnějším vlivu. Za tímto účelem každoročně podávají písemné prohlášení o závazku a písemné prohlášení o zájmu.

Článek 12

Roční pracovní program

1.   Roční pracovní program odpovídá cíli, oblasti působnosti a úkolům nadace vymezeným v článcích 1 a 2.

2.   Roční pracovní program je navrhován v rámci čtyřletého víceletého pracovního programu ve spolupráci s útvary Komise a s ohledem na priority v oblasti vnějších vztahů týkající se dotčených zemí a regionů, jakož i na základě zkušeností získaných v oblasti vzdělávání a odborného vzdělávání v rámci Společenství.

3.   K projektům a činnostem uvedeným v ročním pracovním programu se připojí odhad nezbytných výdajů a rozdělení zaměstnanců a rozpočtových zdrojů.

4.   Ředitel předkládá návrh ročního pracovního programu správní radě poté, co k němu vydala své stanovisko Komise.

5.   Správní rada přijme návrh ročního pracovního programu nejpozději do 30. listopadu předchozího roku. Konečný roční pracovní program se přijme na počátku každého dotyčného rozpočtového roku.

6.   V případě potřeby může být roční pracovní program v průběhu roku shodným postupem upraven za účelem zajištění vyšší účinnosti politik Společenství.

Článek 13

Výroční zpráva o činnosti

1.   Ředitel informuje správní radu o plnění svých povinností prostřednictvím výroční zprávy o činnosti.

2.   Výroční zpráva o činnosti obsahuje finanční a správní informace o výsledcích operací ve vztahu k ročnímu pracovnímu programu a ke stanoveným cílům, o rizicích spojených s těmito operacemi, využití poskytnutých prostředků a způsobu fungování systému interní kontroly.

3.   Správní rada provede rozbor a posouzení návrhu výroční zprávy o činnosti za předchozí rozpočtový rok.

4.   Správní rada přijme výroční zprávu o činnosti a nejpozději do 15. června následujícího roku ji spolu s rozborem a posouzením předá příslušným útvarům Evropského parlamentu, Rady, Komise, Účetního dvora a Evropského hospodářského a sociálního výboru. Zpráva se rovněž předá členským státům a pro informaci i partnerským zemím.

5.   Ředitel předloží výroční zprávu o činnosti nadace příslušným výborům Evropského parlamentu a přípravným orgánům Rady.

Článek 14

Propojení s ostatními akcemi Společenství

Komise ve spolupráci se správní radou zajistí soulad a doplňkovost mezi činností nadace a dalšími akcemi na úrovni Společenství, jak v rámci Společenství, tak při poskytování pomoci partnerským zemím.

Článek 15

Rozpočet

1.   Odhady veškerých příjmů a výdajů nadace se připravují za každý rozpočtový rok a uvedou se v rozpočtu nadace, který zahrnuje plán pracovních míst. Rozpočtový rok odpovídá kalendářnímu roku.

2.   Rozpočet nadace musí být vyrovnaný co do příjmů a výdajů.

3.   Příjmy nadace zahrnují, aniž jsou dotčeny ostatní druhy příjmů, subvenci ze souhrnného rozpočtu EU, platby ve formě odměn za poskytnuté služby i finanční prostředky z jiných zdrojů.

4.   Rozpočet také zahrnuje podrobné informace o finančních prostředcích poskytnutých partnerskými zeměmi na projekty využívající finanční pomoc nadace.

Článek 16

Rozpočtový proces

1.   Každý rok sestaví správní rada na základě návrhu vypracovaného ředitelem odhad příjmů a výdajů nadace na následující rozpočtový rok. Tento odhad, který zahrnuje návrh plánu pracovních míst, předá správní rada nejpozději do 31. března Komisi.

2.   Komise posoudí tento odhad s ohledem na navrhovaná omezení celkové částky přidělené na vnější akce a zanese do předběžného návrhu souhrnného rozpočtu EU prostředky, které považuje za nezbytné pro plán pracovních míst, a výši subvence ze souhrnného rozpočtu EU.

3.   Komise předloží odhad Evropskému parlamentu a Radě (dále společně jen „rozpočtový orgán“) spolu s předběžným návrhem souhrnného rozpočtu EU.

4.   Rozpočtový orgán schvaluje položky subvencí pro nadaci.

Rozpočtový orgán přijme plán pracovních míst nadace.

5.   Rozpočet nadace přijímá správní rada. Stává se konečným po konečném schválení souhrnného rozpočtu EU. V případě potřeby se odpovídajícím způsobem upraví.

6.   Pokud má správní rada v úmyslu uskutečnit jakýkoli projekt, který může mít významný finanční dopad na financování rozpočtu nadace, zejména jedná-li se o projekty, které se vztahují k nemovitostem, například nájem nebo koupě budov, oznámí svůj záměr co nejdříve rozpočtovému orgánu. Uvědomí o tom Komisi.

Pokud některá složka rozpočtového orgánu oznámí svůj záměr vydat stanovisko, předá toto stanovisko správní radě do šesti týdnů ode dne oznámení projektu.

Článek 17

Plnění a kontrola rozpočtu

1.   Nejpozději do 1. března následujícího rozpočtového roku předá účetní nadace účetnímu Komise prozatímní účty se zprávou o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok. Účetní Komise konsoliduje prozatímní účty orgánů a decentralizovaných subjektů v souladu s článkem 128 finančního nařízení.

2.   Nejpozději do 31. března následujícího rozpočtového roku předá účetní Komise prozatímní účty nadace Účetnímu dvoru spolu se zprávou o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok. Zpráva o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok se rovněž předává Evropskému parlamentu a Radě.

3.   Rozpočet nadace plní ředitel.

4.   Po obdržení vyjádření Účetního dvora k prozatímním účtům podle článku 129 finančního nařízení vypracuje ředitel na vlastní odpovědnost konečnou účetní závěrku nadace a předloží ji správní radě k vyjádření.

5.   Správní rada vydá stanovisko ke konečné účetní závěrce nadace.

6.   Nejpozději do 1. července následujícího rozpočtového roku předá ředitel konečnou účetní závěrku spolu se stanoviskem správní rady Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru.

7.   Konečná účetní závěrka se zveřejní.

8.   Ředitel odpoví Účetnímu dvoru na jeho vyjádření nejpozději do 30. září následujícího po každém rozpočtovém roce. Zároveň zašle tuto odpověď správní radě.

9.   Ředitel předloží Evropskému parlamentu na jeho žádost veškeré informace nezbytné pro řádný průběh udělení absolutoria za daný rozpočtový rok v souladu s čl. 146 odst. 3 finančního nařízení.

10.   Na doporučení Rady přijaté kvalifikovanou většinou udělí Evropský parlament do 30. dubna roku N + 2 řediteli absolutorium za plnění rozpočtu za rozpočtový rok N.

11.   Ředitel podnikne veškeré vhodné kroky vyžadované na základě vyjádření připojeného k rozhodnutí o udělení absolutoria.

Článek 18

Evropský parlament a Rada

Aniž jsou dotčeny kontroly podle článku 17, a zejména rozpočtový proces a proces udělení absolutoria, může Evropský parlament nebo Rada kdykoli požádat o slyšení s ředitelem ohledně jakékoli záležitosti související s činnostmi nadace.

Článek 19

Finanční pravidla

1.   Správní rada přijme po konzultaci s Komisí finanční pravidla použitelná na nadaci. Tato pravidla se mohou odchýlit od rámcového finančního nařízení pouze tehdy, je-li je to nezbytné pro zvláštní potřeby činnosti nadace a s předchozím souhlasem Komise.

2.   V souladu s čl. 133 odst. 1 finančního nařízení používá nadace účetní pravidla přijatá účetním Komise, aby účty nadace mohly být konsolidovány s účty Komise.

3.   Na nadaci jako celek se vztahuje nařízení (ES) č. 1073/1999.

4.   Nadace dodržuje interinstitucionální dohodu ze dne 25. května 1999 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o vnitřním vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) (18). Správní rada přijme nezbytná opatření k usnadnění takovýchto vnitřních vyšetřování prováděných úřadem OLAF.

Článek 20

Výsady a imunity

Na nadaci se vztahuje Protokol o výsadách a imunitách Evropských společenství.

Článek 21

Služební řád

1.   Zaměstnanci nadace se řídí pravidly a předpisy vztahujícími se na úředníky a ostatní zaměstnance Evropských společenství.

2.   Nadace vykonává vůči svým zaměstnancům pravomoci svěřené orgánu oprávněnému ke jmenování.

3.   Správní rada přijme po dohodě s Komisí vhodná prováděcí pravidla v souladu s postupy stanovenými v článku 110 služebního řádu úředníků Evropských společenství a v článku 127 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

4.   Správní rada může přijmout ustanovení, na jejichž základě mohou být zaměstnáni odborníci přidělení k nadaci členskými státy nebo partnerskými zeměmi.

Článek 22

Odpovědnost

1.   Smluvní odpovědnost nadace se řídí právem použitelným na příslušnou smlouvu.

2.   V případě mimosmluvní odpovědnosti nahradí nadace v souladu s obecnými zásadami společnými právním řádům členských států škody způsobené nadací nebo jejími zaměstnanci při výkonu jejich povinností.

K rozhodování sporů o náhradě této škody je příslušný Soudní dvůr Evropských společenství.

3.   Osobní odpovědnost zaměstnanců vůči nadaci se řídí příslušnými ustanoveními vztahujícími se na zaměstnance nadace.

Článek 23

Účast třetích zemí

1.   Nadace je otevřena účasti zemí, které nejsou členskými státy Společenství a které sdílejí závazky Společenství a členských států k poskytnutí pomoci v oblasti rozvoje lidského kapitálu partnerským zemím uvedeným v čl. 1 odst. 1 podle ujednání, která mají být stanovena v dohodách uzavřených mezi nimi a Společenstvím, a v souladu s postupem stanoveným v článku 300 Smlouvy.

Dohody upřesní mimo jiné povahu, rozsah a podrobnosti účasti těchto zemí na činnosti nadace, včetně ustanovení o finančních příspěvcích a zaměstnancích. Tyto dohody nesmějí třetím zemím umožňovat, aby měly ve správní radě zástupce s hlasovacím právem, nebo obsahovat ustanovení, která nejsou v souladu se služebním řádem uvedeným v článku 21 tohoto nařízení.

2.   O účasti třetích zemí v ad hoc pracovních skupinách může v případě potřeby rozhodnout správní rada i bez dohody uvedené v odstavci 1.

Článek 24

Hodnocení

1.   V souladu s čl. 25 odst. 4 rámcového finančního nařízení provádí nadace pravidelně ex ante a ex post hodnocení činností, které vyžadují značné výdaje. Výsledky těchto hodnocení se oznamují správní radě.

2.   Každé čtyři roky Komise po konzultaci se správní radou zhodnotí provádění tohoto nařízení, výsledky nadace a její pracovní postupy s ohledem na cíle, mandát a úkoly stanovené v tomto nařízení. Toto hodnocení je prováděno externími odborníky. Komise sdělí výsledky hodnocení Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru.

3.   Nadace učiní veškeré potřebné kroky pro vyřešení problémů, které mohou během procesu hodnocení vyjít najevo.

Článek 25

Přezkum

Po dokončení hodnocení předloží Komise v případě potřeby návrh na revizi tohoto nařízení. Bude-li se Komise domnívat, že existence nadace již není s ohledem na stanovené cíle odůvodněná, může navrhnout zrušení tohoto nařízení.

Článek 26

Zrušení

Nařízení (EHS) č. 1360/90, (ES) č. 2063/94, (ES) č. 1572/98, (ES) č. 1648/2003 a článek 16 nařízení (ES) č. 2666/2000, uvedené v příloze I tohoto nařízení, se zrušují.

Odkazy na zrušená nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II tohoto nařízení.

Článek 27

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne, 16. prosince 2008.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

B. LE MAIRE


(1)  Stanovisko ze dne 22. října 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 22. května 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku), společný postoj Rady ze dne 18. listopadu 2008 (Úř. věst. C 310 E, 5.12.2008, s. 1) a postoj Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2008 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku)

(3)  Úř. věst. L 131, 23.5.1990, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 375, 23.12.1989, s. 11.

(5)  Úř. věst. L 216, 20.8.1994, s. 9.

(6)  Úř. věst. L 187, 29.7.1993, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 206, 23.7.1998, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 189, 30.7.1996, s. 1. Nařízení zrušené nařízením (ES) č. 1638/2006.

(9)  Úř. věst. L 306, 7.12.2000, s. 1.

(10)  Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 82.

(11)  Úř. věst. L 310, 9.11.2006, s. 1.

(12)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(13)  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)  Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 1.

(15)  Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.

(16)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

(17)  Úř. věst. C 323, 30.11.1993, s. 1.

(18)  Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 15.


PŘÍLOHA I

Zrušené nařízení a jeho následné změny

Nařízení Rady (EHS) č. 1360/90

(Úř. věst. L 131, 23.5.1990, s. 1)

Nařízení Rady (ES) č. 2063/94

(Úř. věst. L 216, 20.8.1994, s. 9)

Nařízení Rady (ES) č. 1572/98

(Úř. věst. L 206, 23.7.1998, s. 1)

Článek 16 nařízení Rady (ES) č. 2666/2000

(Úř. věst. L 306, 7.12.2000, s. 1)

Nařízení Rady (ES) č. 1648/2003

(Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 22)


PŘÍLOHA II

SROVNÁVACÍ TABULKA

Nařízení (EHS) č. 1360/90

Toto nařízení

Čl. 1 návětí

Čl. 1 odst. 1 návětí

Čl. 1 první až čtvrtá odrážka

Čl. 1 druhá věta

Čl. 1 odst. 1 písm. a) až c)

Čl. 1 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 1 odst. 2 a 3

Článek 2

Čl. 3 návětí

Čl. 2 návětí

Čl. 3 písm. a) až g)

Čl. 2 písm. a) až f)

Čl. 3 písm. h)

Čl. 2 písm. g)

Čl. 4 odst. 1

Čl. 3 odst. 1

Čl. 3 odst. 2

Čl. 4 odst. 3 první věta

Čl. 3 odst. 3 první věta

Čl. 3 odst. 3 druhá věta

Čl. 4 odst. 2

Čl. 3 odst. 4 a 5

Čl. 4 odst. 1 až 3

Čl. 4a odst. 1

Čl. 4 odst. 4 první pododstavec

Čl. 4a odst. 2

Čl. 4 odst. 4 druhý pododstavec

Článek 5

Čl. 4a odst. 3

Článek 6

Čl. 5 odst. 1

Čl. 7 odst. 1

Čl. 5 odst. 2

Čl. 7 odst. 2 první a druhý pododstavec

Čl. 7 odst. 2 třetí a čtvrtý pododstavec

Čl. 5 odst. 3

Čl. 7 odst. 3

Čl. 5 odst. 4 první pododstavec

Čl. 7 odst. 4 první věta

Čl. 7 odst. 4 druhá věta

Čl. 5 odst. 4 druhý pododstavec

Čl. 7 odst. 5

Čl. 5 odst. 4 třetí a čtvrtý pododstavec

Čl. 8 odst. 1 první pododstavec

Čl. 8 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 5 odst. 4 poslední pododstavec

Čl. 8 odst. 1 poslední pododstavec

Čl. 5 odst. 5 a 6

Čl. 8 odst. 2 a 3

Čl. 5 odst. 7 až 10

Článek 9

Článek 6

Čl. 7 odst. 1 první věta

Čl. 10 odst. 1 první věta

Čl. 7 odst. 1 druhá věta

Čl. 10 odst. 1 druhá věta a druhý až čtvrtý pododstavec

Čl. 10 odst. 2

Čl. 7 odst. 2

Čl. 10 odst. 5 první věta

Čl. 7 odst. 3

Čl. 10 odst. 3

Čl. 10 odst. 4 písm. a) až k)

Článek 11

Článek 12

Článek 13

Článek 8

Článek 14

Článek 9

Článek 15

Čl. 10 odst. 1

Čl. 16 odst. 1

Čl. 16 odst. 2

Čl. 10 odst. 2

Čl. 16 odst. 3

Čl. 10 odst. 3

Čl. 10 odst. 4 až 6

Čl. 16 odst. 4 až 6

Čl. 11 odst. 1

Čl. 17 odst. 3

Čl. 11 odst. 2 a 3

Čl. 17 odst. 1 a 2

Čl. 11 odst. 4 až 10

Čl. 17 odst. 4 až 10

Čl. 17 odst. 11

Článek 18

Článek 12

Čl. 19 odst. 1

Čl. 19 odst. 2 až 4

Článek 13

Článek 20

Článek 14

Čl. 21 odst. 1

Čl. 21 odst. 2 až 4

Článek 15

Článek 22

Čl. 16 odst. 1

Čl. 23 odst. 1 první pododstavec a první věta druhého pododstavce

Čl. 23 odst. 1 poslední věta druhého pododstavce

Čl. 16 odst. 2

Čl. 23 odst. 2

Čl. 24 odst. 1

Článek 17

Čl. 24 odst. 2

Čl. 24 odst. 3

Článek 18

Článek 25

Článek 26

Článek 19

Článek 27

Příloha


Top