EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020DC0170

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 2 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2020 Poskytování mimořádné podpory členským státům a další posílení mechanismu civilní ochrany / rescEU v reakci na rozšíření onemocnění COVID-19

COM/2020/170 final

V Bruselu dne 2.4.2020

COM(2020) 170 final

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 2
K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2020

Poskytování mimořádné podpory členským státům a další posílení mechanismu civilní ochrany / rescEU v reakci na rozšíření onemocnění COVID-19


S ohledem na:

Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 314 této smlouvy, ve spojení se Smlouvou o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s článkem 106a této smlouvy,

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie (…) 1 , a zejména na článek 44 uvedeného nařízení,

souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 přijatý dne 27. listopadu 2019 2 ,

návrh opravného rozpočtu č. 1/20 3 , přijatý dne 27. března 2020,

Evropská komise tímto předkládá Evropskému parlamentu a Radě návrh opravného rozpočtu č. 2 k rozpočtu na rok 2020.

ZMĚNY VE VÝKAZU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ V ČLENĚNÍ PODLE ODDÍLŮ

Změny v celkovém výkazu příjmů a v oddíle III jsou k dispozici v databázi EUR-Lex ( https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-cs.htm ).

Obsah

1.    Úvod    

2.    Poskytování mimořádné podpory členským státům prostřednictvím opětovné aktivace nástroje pro mimořádnou podporu v rámci Unie    

2.1    Souvislosti    

2.2    Opatření, která mají být financována z nástroje pro mimořádnou podporu    

3.    Další posílení mechanismu civilní ochrany Unie (v rámci Unie)    

4.    Financování    

5.    Souhrnná tabulka v členění podle okruhů víceletého finančního rámce    

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1.    Úvod

Účelem návrhu opravného rozpočtu (NOR) č. 2 na rok 2020 je poskytnout částku ve výši 3 000,0 milionů EUR v prostředcích na závazky a 1 530,0 milionů EUR v prostředcích na platby v rámci okruhu 3 Bezpečnost a občanství, aby se financovalo poskytování mimořádné podpory v rámci Unie prostřednictvím nástroje pro mimořádnou podporu, který je navržen k opětovné aktivaci za účelem pomoci při řešení důsledků rozšíření onemocnění COVID-19, a dále posílil mechanismus civilní ochrany Unie / rescEU s cílem umožnit širší vytváření zásob a koordinaci rozdělení základních zdrojů v celé Evropě 4 .

2.    Poskytování mimořádné podpory členským státům prostřednictvím opětovné aktivace nástroje pro mimořádnou podporu v rámci Unie

2.1    Souvislosti

Vzhledem k hloubce krize vyvolané rozšířením onemocnění COVID-19, jakož i k rozsahu a povaze potřeb, které vyžadují podporu z rozpočtu EU v bezprostřední budoucnosti, Komise souběžně s tímto NOR navrhuje, aby Rada znovu aktivovala a pozměnila nařízení Rady 2016/369 o poskytování mimořádné podpory v rámci Unie 5 s cílem vybavit EU širším souborem nástrojů, který by byl přiměřený velkému rozsahu současné pandemie COVID-19.

Nástroj pro mimořádnou podporu byl vytvořen v březnu 2016 a byl aktivován na období tří let s cílem řešit mimořádnou situaci, která vznikla v důsledku hromadného přílivu uprchlíků do Řecka. Byl koncipován jako nástroj pro všeobecné použití v boji proti krizím v rámci EU a využívá se pouze ve výjimečných případech závažných obtíží. Je možné jej mobilizovat za účelem řešení jakékoli krize, která vyžaduje humanitární pomoc, a zahrnuje širokou oblast způsobilých akcí: „Mimořádná podpora ... může zahrnovat jakákoli opatření v oblasti humanitární pomoci a může tedy pokrývat také opatření na pomoc, zmírnění utrpení a v případě potřeby ochranu s cílem chránit životy během pohrom nebo bezprostředně po nich 6 .

K řešení současného ohrožení zdraví částečně přispívají opatření plánovaná v rámci mechanismu civilní ochrany Unie (rescEU), mechanismu civilní ochrany, investiční iniciativy pro reakci na koronavirus, která využívá evropské strukturální a investiční fondy, a dalších nástrojů Unie. Rozsah krize však vyžaduje účinné řešení humanitárních důsledků souvisejících s veřejným zdravím, které vyvolalo rozšíření onemocnění v rámci Unie. Mimořádná podpora poskytovaná v rámci nástroje pro mimořádnou podporu posiluje doplňkovost a soudržnost s opatřeními dotčených členských států, jakož i součinnost s činnostmi financovanými na úrovni EU v rámci jiných fondů a nástrojů.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se navrhuje, aby byla podpora podle nařízení o mimořádné podpoře (2016/369) co nejdříve aktivována a aby se v jejím rámci poskytly potřebné prostředky. Unie bude díky tomu moci zavést opatření zaměřená na prevenci a zmírnění závažných důsledků v jednom nebo více členských státech a bude schopna koordinovaně reagovat na potřeby související s pandemií COVID-19, a doplní tak pomoc poskytovanou z jiných nástrojů EU.

2.2    Opatření, která mají být financována z nástroje pro mimořádnou podporu

Vzhledem k naléhavosti situace a závažné povaze krize v oblasti veřejného zdraví, jež souvisí s rozšířením onemocnění COVID-19 ve všech členských státech, Komise navrhuje vyčlenit v rámci nástroje pro mimořádnou podporu prostředky na závazky ve výši 2 700,0 milionů EUR a prostředky na platby ve výši 1 380,0 milionů EUR.

Podporu lze použít mimo jiné k financování těchto opatření:

rozsáhlejší a rychlejší vytváření zásob nezbytných zdrojů a koordinace jejich distribuce po celé Evropě,

uspokojení potřeb v oblasti přepravy ochranných prostředků dovážených od mezinárodních partnerů a jejich dopravy v rámci EU,

převoz pacientů, kteří potřebují pomoc, do nemocnic v sousedních státech, které mohou nabídnout volnou kapacitu,

přeshraniční spolupráce, která by odlehčila systémům zdravotní péče v nejvíce zasažených regionech EU,

centralizované zadávání veřejných zakázek na nezbytné zdravotnické vybavení a jeho distribuce do nemocnic a urychlené dodávky ochranných prostředků pro personál nemocnic; patří sem například respirátory, ventilátory, osobní ochranné prostředky, opakovaně použitelné masky, léčivé přípravky, terapeutika, laboratorní potřeby a dezinfekční prostředky,

navýšení a přeměna výrobních kapacit podniků v EU, aby se zajistila rychlá výroba a nasazení vybavení a materiálu, které jsou potřebné pro urychlené pokrytí výpadků dodávek nezbytných pomůcek a léčivých přípravků,

navýšení počtu zařízení a zdrojů pro poskytování péče, včetně provizorních a polotrvalých polních nemocnic, a podpora na zařízení vzniklá přeměnou z jiného účelu,

zvýšení výroby testovacích souprav a podpora na získávání klíčových základních látek,

posílení rychlého vývoje léků a metod testování,

vývoj, nákup a distribuce pomůcek pro testování (testovacích souprav, činidel, technického vybavení).

Komise zajistí plnou koordinaci tak, aby akce financované v rámci nástroje pro mimořádnou podporu doplňovaly další stávající nástroje, jako např. rescEU nebo v některých oblastech Azylový, migrační a integrační fond (AMIF) (například v přijímacích zařízeních pro migranty). Zavádění opatření bude přizpůsobeno vývoji rozšíření onemocnění a bude koordinováno s opatřeními přijatými členskými státy, aby se dosáhlo co největšího dopadu.

EUR

Rozpočtová položka

Název

Prostředky na závazky

Prostředky na platby

Oddíl III – Komise

18 01 04 05

Podpůrné výdaje na mimořádnou podporu v rámci Unie

54 000 000

54 000 000

18 07 01

Mimořádná podpora v rámci Unie

2 646 000 000

1 326 000 000

Celkem    

2 700 000 000

1 380 000 0003.    Další posílení mechanismu civilní ochrany Unie (v rámci Unie)

Mechanismus civilní ochrany Unie, který je součástí reakce EU na rozšíření onemocnění COVID-19, usnadňuje spolupráci mezi členskými státy. Kromě společného zadávání veřejných zakázek a jako další bezpečnostní prvek přijala Komise v rámci mechanismu civilní ochrany Unie / rescEU nový prováděcí akt, aby podpořila členské státy při nákupu některých potřebných prostředků (včetně terapeutik, zdravotnického vybavení, osobních ochranných prostředků, laboratorního vybavení), čímž se zvýší objem a doplní a rozšíří škála prioritních položek nakupovaných v rámci společného zadávání zakázek. Přímý grant v rámci rescEU poskytne 100% financování z rozpočtu EU, které zahrnuje plné financování rozvoje těchto kapacit a plné financování zavádění opatření. Zakoupené prostředky bude spravovat jeden nebo více členských států, přičemž rozhodování zůstává na úrovni EU a nouzové dodávky se poskytují nad rámec vnitrostátních zásob. Prostředky budou k dispozici všem členským státům a budou se využívat v případě nedostatečné vnitrostátní kapacity.

Jak bylo uvedeno v návrhu opravného rozpočtu č. 1/2020 7 , Komise přerozdělila 10,0 milionů EUR v prostředcích na závazky na podporu lékařských protiopatření a prostředků nutných v souvislosti s pandemií COVID-19, a to v rámci stávajícího rozpočtu na mechanismus civilní ochrany Unie / rescEU na rok 2020 (prevence a připravenosti v rámci Unie), a navrhla navýšení prostředků na závazky o 70,0 milionů EUR a prostředků na platby o 40,0 milionů EUR.

Vzhledem k rychlému vývoji krize a souvisejícím potřebám v členských státech je třeba dále posílit rozsah vytváření zásob. Kapacity rescEU mohou přispět k rozsáhlejšímu vytváření zásob, koordinaci a distribuci dodávek zásadních zdravotnických potřeb, po nichž je vysoká poptávka, do nemocnic, včetně ochranných prostředků pro zaměstnance nemocnic (masky, ochranné brýle, kombinézy, nanomateriály pro lékařské použití, dezinfekční prostředky), plicní ventilátory (invazivní i neinvazivní ventilátory), které jsou pro účinnou reakci zapotřebí. Zásoby se mají využívat k tomu, aby se v nejkratší možné lhůtě poskytly nezbytné zdravotnické prostředky postupně členským státům a regionům, kde se onemocnění rozšíří a kde vrcholí pandemie nákazy, čímž se účinně a účelně využijí opětovně použitelné prostředky tam, kde jsou nejvíce zapotřebí.

Navrhuje se proto další navýšení prostředků na závazky ve výši 300,0 milionů EUR a prostředků na platby ve výši 150,0 milionů EUR.

Posílené kapacity rescEU a reaktivovaný nástroj pro mimořádnou podporu se budou vzájemně doplňovat a budou zajišťovat nejúčinnější poskytování potřebných zdravotnických prostředků.

EUR

Rozpočtová položka

Název

Prostředky na závazky

Prostředky na platby

Oddíl III – Komise

23 03 01 01

Prevence katastrof a připravenost na ně v rámci Unie

300 000 000

150 000 000

Celkem    

300 000 000

150 000 000

4.    Financování

Vzhledem k tomu, že chybí rozpětí a prostor pro přerozdělení prostředků v rámci okruhu 3 víceletého finančního rámce (VFR), Komise navrhuje uvolnit tyto zvláštní nástroje v celkové výši 3 000,0 milionů EUR:

·zbývající celkové rozpětí pro závazky ve výši 2 042,4 milionu EUR 8 . Souběžně s tímto opravným rozpočtem se navrhuje změna nařízení o VFR, která ruší omezení v působnosti tohoto nástroje 9 ,

·nástroj pružnosti ve výši 243,0 milionů EUR 10 a

·zůstatek v rámci rozpětí pro nepředvídané události (714,6 milionu EUR) s odpovídajícím vyrovnáním provedeným snížením rozpětí dostupného v roce 2020 v rámci okruhu 5 Správa 11 .

5.    Souhrnná tabulka v členění podle okruhů víceletého finančního rámce

v EUR

Okruh

Rozpočet na rok 2020

Návrh opravného rozpočtu č. 2/2020

Rozpočet na rok 2020

(včetně NOR č. 1/2020)

(včetně NOR č. 1-2/2020)

PZ

PP

PZ

PP

PZ

PP

1.

Inteligentní růst podporující začlenění

83 930 597 837

72 353 828 442

83 930 597 837

72 353 828 442

Strop

83 661 000 000

 

 

83 661 000 000

 

Rozpětí

 

 

 

 

1a

Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost

25 284 773 982

22 308 071 592

 

 

25 284 773 982

22 308 071 592

Z toho v rámci celkového rozpětí pro závazky

93 773 982

 

 

 

93 773 982

 

Strop

25 191 000 000

 

 

 

25 191 000 000

 

Rozpětí

 

 

 

 

1b

Hospodářská, sociální a územní soudržnost

58 645 823 855

50 045 756 850

 

 

58 645 823 855

50 045 756 850

Z toho v rámci celkového rozpětí pro závazky

175 823 855

 

 

 

175 823 855

 

Strop

58 470 000 000

 

 

 

58 470 000 000

 

Rozpětí

 

 

 

 

2.

Udržitelný růst: přírodní zdroje

59 907 021 051

57 904 492 439

 

 

59 907 021 051

57 904 492 439

Strop

60 421 000 000

 

 

 

60 421 000 000

 

Rozpětí

513 978 949

 

 

 

513 978 949

 

Z toho: Evropský zemědělský záruční fond (EZZF) – výdaje související s trhem a přímé platby

43 410 105 687

43 380 031 798

 

 

43 410 105 687

43 380 031 798

Dílčí strop

43 888 000 000

 

 

 

43 888 000 000

 

Zaokrouhlovací rozdíl vyjmutý z výpočtu rozpětí

888 000

 

 

 

888 000

 

Rozpětí EZZF

477 006 313

 

 

 

477 006 313

 

3.

Bezpečnost a občanství

4 152 374 489

3 748 527 141

3 000 000 000

1 530 000 000

7 152 374 489

5 278 527 141

Z toho v rámci nástroje pružnosti

851 374 489

 

243 039 699

 

1 094 414 188

 

Z toho v rámci celkového rozpětí pro závazky

350 000 000

 

2 042 402 163

 

2 392 402 163

 

Z toho v rámci rozpětí pro nepředvídané události

 

714 558 138

 

714 558 138

 

Strop

2 951 000 000

 

 

 

2 951 000 000

 

Rozpětí

 

 

 

 

4.

Globální Evropa

10 406 572 239

8 944 061 191

 

 

10 406 572 239

8 944 061 191

Strop

10 510 000 000

 

 

 

10 510 000 000

 

Rozpětí

103 427 761

 

 

 

103 427 761

 

5.

Správa

10 271 193 494

10 274 196 704

 

 

10 271 193 494

10 274 196 704

Strop

11 254 000 000

 

 

 

11 254 000 000

 

Z toho vyrovnáno snížením rozpětí pro nepředvídané události

– 252 000 000

 

– 714 558 138

 

– 966 558 138

 

Rozpětí

730 806 506

 

 

 

16 248 368

 

Z toho: správní výdaje orgánů

7 955 303 132

7 958 306 342

 

 

7 955 303 132

7 958 306 342

Dílčí strop

9 071 000 000

 

 

 

9 071 000 000

 

Z toho vyrovnáno snížením rozpětí pro nepředvídané události

– 252 000 000

 

– 714 558 138

 

– 966 558 138

 

Rozpětí

863 696 868

 

 

 

149 138 730

 

Celkem

168 667 759 110

153 225 105 917

3 000 000 000

1 530 000 000

171 667 759 110

154 755 105 917

Z toho v rámci nástroje pružnosti

851 374 489

893 079 197

243 039 699

123 950 247

1 094 414 188

1 017 029 444

Z toho v rámci celkového rozpětí pro závazky

619 597 837

 

2 042 402 163

 

2 662 000 000

 

Z toho v rámci rozpětí pro nepředvídané události

 

714 558 138

 

714 558 138

 

Strop

168 797 000 000

172 420 000 000

 

168 797 000 000

172 420 000 000

Z toho vyrovnáno snížením rozpětí pro nepředvídané události

– 252 000 000

 

– 714 558 138

 

– 966 558 138

 

Rozpětí

1 348 213 216

20 087 973 280

 

 

633 655 078

18 681 923 527

 

Jiné zvláštní nástroje

587 763 000

418 500 000

587 763 000

418 500 000

Celkový součet

169 255 522 110

153 643 605 917

3 000 000 000

1 530 000 000

172 255 522 110

155 173 605 917

(1)      Úř. věst. L 193, 30.7.2018.
(2)      Úř. věst. L 57, 27.2.2020.
(3)      COM(2020) 145, 27.3.2020.
(4)    Nad rámec navýšení (80,0 milionů EUR, z nichž se 10,0 milionů EUR získá přerozdělením v rámci mechanismu civilní ochrany Unie), které je součástí NOR č. 1/2020 (COM(2020) 145, 27.3.2020).
(5)      COM(2020) 175, 2.4.2020.
(6)    Nařízení Rady 2016/369, čl. 3 odst. 2.
(7)      COM(2020) 145 final, 27.3.2020.
(8)    Tato částka zohledňuje zbývající rozpětí od roku 2019 (1 316,9 milionu EUR) poskytnuté pro rok 2020 v „Technické úpravě v souvislosti se zvláštním nástrojem“, COM(2020) 173, 2.4.2020.
(9)    COM(2020) 174, 2.4.2020. Tato změna nařízení č. 1311/2013 by měla vstoupit v platnost nejpozději ve stejný den jako schválení tohoto NOR s konečnou platností.
(10)      COM(2020) 171, 2.4.2020.
(11)      COM(2020) 172, 2.4.2020.
Top