Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0208

Nařízení Komise (EU) 2018/208 ze dne 12. února 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 389/2013 o vytvoření registru Unie (Text s významem pro EHP. )

C/2018/0714

OJ L 39, 13.2.2018, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/208/oj

13.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 39/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/208

ze dne 12. února 2018,

kterým se mění nařízení (EU) č. 389/2013 o vytvoření registru Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (1), a zejména na články 12 a 19 této směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Systémem registrů se zajistí přesné zúčtování transakcí podle systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS), který je ustanoven podle směrnice 2003/87/ES, Kjótského protokolu a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES (2). Registry jsou standardizované a zabezpečené elektronické databáze obsahující společné datové prvky, které umožňují sledovat vydávání, držení, převádění a rušení relevantních jednotek, zajišťovat přístup veřejnosti a potřebnou důvěrnost a zabránit transferům, které jsou neslučitelné s povinnostmi.

(2)

V nezbytných případech a po dobu nezbytně nutnou, aby se ochránila ekologická integrita EU ETS, provozovatelé letecké dopravy a další hospodářské subjekty v systému EU ETS nesmí používat povolenky vydané členským státem, který oznámil Evropské radě svůj záměr vystoupit z Unie podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „SEU“). S ohledem na jednání podle článku 50 SEU a v souladu s čl. 12 odst. 3 směrnice 2003/87/ES by měla Komise pravidelně posuzovat, zda je zákaz používat povolenky stále nezbytný, zejména v situacích, kdy právo Unie dosud v daném členském státě platí nebo pokud je dostatečně zaručeno, že než přestanou platit Smlouvy, bude k odevzdávání povolenek docházet právně vynutitelným způsobem.

(3)

Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost jako naléhavá záležitost a mělo by se používat ode dne 1. ledna 2018, aby vstoupila v platnost opatření pro povolenky, které mají být v roce 2018 přiděleny zdarma, obdrženy v rámci výměny mezinárodních kreditů nebo vydraženy. Ustanoveními tohoto nařízení nejsou dotčeny žádné budoucí dohody s takovým členským státem.

(4)

Měla by být zavedena vhodná technická opatření, aby se zajistila účinnost tohoto nařízení ke dni jeho použití.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro změnu klimatu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení Komise (EU) č. 389/2013 (3) se mění takto:

1)

V článku 41 se doplňuje nový odstavec 4, který zní:

„4.   Povolenky, které budou vytvořeny ode dne 1. ledna 2018 podle národní alokační tabulky nebo tabulky nároků na mezinárodní kredity členského státu, který oznámil Evropské radě svůj záměr vystoupit z Unie podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii, nebo povolenky, které mají být vydraženy dražební platformou jmenovanou tímto státem, musí být identifikovány pomocí kódu země a musí být rozlišitelné podle roku vytvoření. Povolenky vytvořené pro rok 2018 nesmí být identifikovány kódem země, pokud v uvedeném členském státě do 30. dubna 2019 dosud platí právo Unie nebo pokud je dostatečně zaručeno, že než v uvedeném členském státě přestanou platit Smlouvy, musí k odevzdávání povolenek docházet nejpozději do 15. března 2019 právně vynutitelným způsobem. Dotčený členský stát informuje okamžitě po 15. březnu 2019 o souladu členské státy a Komisi.“

2)

V článku 67 se doplňuje nový odstavec 4, který zní:

„4.   Povolenky, které mají kód země podle čl. 41 odst. 4, nesmí být odevzdány.“

3)

V článku 99 se doplňují nové odstavce 4 a 5, které znějí:

„4.   Komise může ústřednímu správci vydat pokyn, aby dočasně pozastavil přijímání příslušných postupů ETS v EUTL, a to od 1. ledna 2018 do té doby, než budou provedena opatření stanovená v čl. 41 odst. 4, čl. 67 odst. 4 a v příloze XIV bodě 4 písm. c) a bodě 5 písm. a).

5.   Komise může, a to i na žádost členského státu, který oznámil Evropské radě svůj záměr vystoupit z Unie podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii, ústřednímu správci vydat pokyn, aby dočasně pozastavil přijímání příslušných postupů v EUTL v uvedeném členském státě, které se týkají přidělování povolenek zdarma, dražení a výměny mezinárodních kreditů.“

4)

V příloze XIV se bod 4 písm. c) nahrazuje tímto:

„c)

množství povolenek nebo kjótských jednotek, jichž se transakce týká, včetně kódu země, ale bez jedinečného identifikačního kódu jednotek u povolenek a jedinečné numerické hodnoty pořadového čísla jednotek u kjótských jednotek;“.

5)

V příloze XIV se bod 5 písm. a) nahrazuje tímto:

„a)

aktuální stavy povolenek a kjótských jednotek, včetně kódu země, ale bez jedinečného identifikačního kódu jednotek u povolenek a jedinečné numerické hodnoty pořadového čísla jednotek u kjótských jednotek;“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. února 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES ze dne 23. dubna 2009 o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 (Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 136).

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 389/2013 ze dne 2. květnu 2013 o vytvoření registru Unie podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES a č. 406/2009 a o zrušení nařízení Komise (EU) č. 920/2010 a č. 1193/2011 (Úř. věst. L 122, 3.5.2013, s. 1).


Top