Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:389:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 389, 21 октомври 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 389

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 59
21 октомври 2016 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

РЕЗОЛЮЦИИ

 

Европейски икономически и социален комитет

 

518-а пленарна сесия на ЕИСК, 13 и 14 юли 2016 г.

2016/C 389/01

Резолюция относно Принос на Европейския икономически и социален комитет към работната програма на Комисията за 2017 г.

1

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски икономически и социален комитет

 

518-а пленарна сесия на ЕИСК, 13 и 14 юли 2016 г.

2016/C 389/02

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Въздействие върху основните промишлени отрасли (и върху работните места и растежа) от възможното предоставяне на статут „пазарна икономика“ на Китай (за целите на инструментите за търговска защита)“ (становище по собствена инициатива)

13

2016/C 389/03

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Изграждане на коалиция от гражданското общество и поднационалните власти за изпълнение на ангажиментите, свързани със Споразумението от Париж“ (становище по собствена инициатива)

20

2016/C 389/04

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Цифровият стълб на растежа: електронно ангажираните възрастни хора, потенциал от 25 % от европейското население“ (становище по собствена инициатива)

28

2016/C 389/05

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Европейската гражданска инициатива (преглед)“ (становище по собствена инициатива)

35


 

III   Подготвителни актове

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

 

518-а пленарна сесия на ЕИСК, 13 и 14 юли 2016 г.

2016/C 389/06

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно план за действие във връзка с ДДС – Към единно пространство на ЕС по отношение на ДДС – Време за избор“ [COM(2016) 148 final]

43

2016/C 389/07

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Четвъртата индустриална революция и цифровата рансформация: пътят напред“ [COM(2016) 180 final]

50

2016/C 389/08

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка — Стоманодобив: запазване на устойчивите работни места и растежа в Европа“ [COM(2016) 155 final]

60

2016/C 389/09

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно опазването на рибните ресурси и защитата на морските екосистеми чрез технически мерки, за изменение на регламенти (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) № 1098/2007 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета, регламенти (ЕС) № 1343/2011 и (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 894/97, (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 2549/2000, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) № 812/2004 и (ЕО) № 2187/2005 на Съвета“ [COM(2016) 134 final – 2016/0074 (COD)]

67

2016/C 389/10

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — План за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна“ [COM(2016) 87 final]

74

2016/C 389/11

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правила за предоставяне на пазара на продукти за наторяване с маркировката „СЕ“ и за изменение на Регламент (ЕО) № 1069/2009 и Регламент (ЕО) № 1107/2009“ [COM(2016) 0157 final — 2016/0084 (COD)]

80

2016/C 389/12

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите – Стратегия за въздухоплаването в Европа“ [COM(2015) 598 final]

86

2016/C 389/13

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионални квалификации за вътрешно корабоплаване и за отмяна на Директива 96/50/ЕО на Съвета и Директива 91/672/ЕИО на Съвета“ [COM(2016) 82 final — 2016/0050 (COD)]

93


BG

 

Top