EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:242:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 242, 23 юли 2015 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 242

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 58
23 юли 2015 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски икономически и социален комитет

 

504-та пленарна сесия на ЕИСК, 21 и 22 януари 2015 г.

2015/C 242/01

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Приносът на гражданското общество към прегледа на стратегията „ЕС–Централна Азия“ (проучвателно становище)

1

2015/C 242/02

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Включване на жените мигранти на пазара на труда“ (становище по собствена инициатива)

9

2015/C 242/03

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Заграбването на земи — тревожен сигнал за Европа и непосредствена заплаха за семейното земеделско производство“ (становище по собствена инициатива)

15

2015/C 242/04

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Ситуацията след изтичането на срока на квотната система за мляко през 2015 г.“ (становище по собствена инициатива)

24

2015/C 242/05

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Електромагнитна свръхчувствителност“ (становище по собствена инициатива)

31

2015/C 242/06

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Положение и условия за работа на организациите на гражданското общество в Турция“

34


 

III   Подготвителни актове

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

 

504-та пленарна сесия на ЕИСК, 21 и 22 януари 2015 г.

2015/C 242/07

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 726/2004 за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата“(COM(2014) 557 final — 2014/0256 (COD)

39

2015/C 242/08

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Шести доклад относно икономическото, социалното и териториалното сближаване: инвестиции за работни места и икономически растеж“(COM(2014) 473 final)

43

2015/C 242/09

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията относно „Ефективни, достъпни и устойчиви системи на здравеопазване“(COM(2014) 215 final)

48

2015/C 242/10

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно производството, пускането на пазара и употребата на медикаментозни фуражи и за отмяна на Директива 90/167/ЕИО на Съвета“(COM(2014) 556 final — 2014/0255 (COD) и „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ветеринарномедицинските продукти“(COM(2014) 558 final — 2014/0257 (COD)

54

2015/C 242/11

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Към просперираща икономика, основана на данни“(COM(2014) 442 final)

61

2015/C 242/12

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мерките, които Съюзът може да предприеме във връзка с комбинирания ефект на антидъмпингови или антисубсидийни мерки със защитни мерки (кодифициран текст)“(COM(2014) 318 final — 2014/0164 (COD)

66


BG

 

Top