Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Многоезичието - преимущество и отговорност

Многоезичието - преимущество и отговорност

Това съобщение на Европейската комисия подчертава значението на езиковото многообразие в ЕС. Съобщението представя стъпките, които трябва да се предприемат, за да се гарантира, че многоезичието е включено в политиките на ЕС, за да се постигне целта от Барселона (европейците да могат да общуват на два други езика освен майчиния език).

АКТ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите - Многоезичието: преимущество за Европа и обща отговорност (COM(2008) 566 final, 18.9.2008 г.).

ОБОБЩЕНИЕ

Това съобщение на Европейската комисия подчертава значението на езиковото многообразие в ЕС. Съобщението представя стъпките, които трябва да се предприемат, за да се гарантира, че многоезичието е включено в политиките на ЕС, за да се постигне целта от Барселона (европейците да могат да общуват на два други езика освен майчиния език).

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ТОВА СЪОБЩЕНИЕ?

  • В съобщението се предлага да се използват съществуващите програми и инициативи за насърчаване на изучаването на езици, оценка на езиковите умения и по-нататъшно развитие на учебните програми за устни и писмени преводачи.
  • Подобрява студентската и трудовата мобилност, съобщава резултатите от проучването на езиковите умения, насърчава творчеството и иновациите в чуждоезиковото обучение и осигурява платформа за съответните заинтересовани страни за обмяна на най-добри практики.
  • Насърчава използването на субтитри и разпространението на европейски произведения; то подкрепя проекти, включващи езикови и комуникационни технологии, както и трансграничното административно сътрудничество, с цел преодоляване на езиковата бариера.
  • Стимулира засилването на икономическите и културните връзки чрез популяризирането на европейските езици в държави извън ЕС.

ОСНОВНИ МОМЕНТИ

  • Многоезичието е важно за социалното сближаване и трудовата мобилност. То е основен момент на Резолюцията на Съвета от 2008 г., която се отнася до европейска стратегия за многоезичието.
  • По-голямо внимание трябва да се обърне на възрастните и тези извън официалното образование, които е много вероятно да са едноезични. Тази идея е част от принципа за „Учене през целия живот“, който е формулиран в Препоръката на Съвета от 2012 г., който призовава държавите от ЕС да предложат на гражданите възможности за работа въз основа на придобития със самостоятелно учене опит.
  • Принципът на учене през целия живот е ключов елемент на програмата„Еразъм +“ , която обединява съществуващите схеми на ЕС в областта на спорта, образованието, младежта и обучението и предлага на повече европейци възможността да живеят и да получат умения в чужбина.
  • Езиковата бариера в рамките на ЕС може да се преодолее с помощта на медиите, новите технологии и преводаческите услуги.
  • Значението на чуждоезиковото обучение и оценяването на езиковите умения се потвърждава от Заключенията на Съвета от 2014 г. относно многоезичието и развиването на езикови компетентности.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Програмата за учене през целия живот е програма, която позволява на европейците да учат на всеки един етап от живота си. Тя попада в обхвата на програмата „Еразъм +“.

Допълнителна информация можете да намерите на уебсайта на Генералната дирекция„Образование и култура“ на Европейската комисия.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Резолюция на Съвета от 21 ноември 2008 г. относно европейска стратегия за многоезичието (2008/C 320/01) (ОВ C 320, 16.12.2008 г., стр. 1-3).

Препоръка на Съвета от 20 декември 2012 година относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене (2012/C 398/01) (ОВ C 398, 22.12.2012 г., стр. 1-5).

Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година за създаване на „Еразъм +“ - програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на решения № 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013, стр. 50-83).

Заключения на Съвета от 20 май 2014 г. относно многоезичието и развиването на езикови компетентности (2014/C 183/06) (ОВ C 183, 14.6.2014 г., стр. 26-29).

последно актуализация 19.12.2014

Top