EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2226

Регламент (ЕС) 2017/2226 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2017 година за създаване на Система за влизане/излизане (СВИ) с цел регистриране на данните относно влизането и излизането и данните относно отказа за влизане на граждани на трети страни, преминаващи външните граници на държавите членки, за определяне на условията за достъп до СВИ за целите на правоприлагането и за изменение на Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение и регламенти (ЕО) № 767/2008 и (ЕС) № 1077/2011

OJ L 327, 9.12.2017, p. 20–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2226/oj

9.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 327/20


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/2226 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 30 ноември 2017 година

за създаване на Система за влизане/излизане (СВИ) с цел регистриране на данните относно влизането и излизането и данните относно отказа за влизане на граждани на трети страни, преминаващи външните граници на държавите членки, за определяне на условията за достъп до СВИ за целите на правоприлагането и за изменение на Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение и регламенти (ЕО) № 767/2008 и (ЕС) № 1077/2011

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 77, параграф 2, букви б) и г) и член 87, параграф 2, буква а) от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта за законодателен акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

В съобщението си от 13 февруари 2008 г.„Подготовка на следващите стъпки в управлението на границите в Европейския съюз“ Комисията посочи необходимостта от създаване, като част от стратегията на Съюза за интегрирано управление на границите, на Система за влизане/излизане (СВИ), която да регистрира по електронен път времето и мястото на влизане и излизане на гражданите на трети страни, допуснати за краткосрочен престой на територията на държавите членки, и да изчислява продължителността на техния разрешен престой.

(2)

Европейският съвет от 19 и 20 юни 2008 г. подчерта важността на по-нататъшната работа за разработването на стратегия на Съюза за интегрирано управление на границите, в това число по-пълноценното използване на новите технологии за подобряване на управлението на външните граници.

(3)

В съобщението си от 10 юни 2009 г.„Пространство на свобода, сигурност и правосъдие за гражданите“ Комисията се застъпва за идеята за разработването на електронна система за регистриране на влизането и излизането от територията на държавите членки през външните граници, за да се гарантира по-ефективно управление на достъпа до тази територия.

(4)

Европейският съвет от 23 и 24 юни 2011 г. призова за бърз напредък на работата в областта на „интелигентните граници“. На 25 октомври 2011 г. Комисията публикува съобщение „Интелигентни граници — варианти и бъдещи действия“.

(5)

В своите стратегически насоки, приети през юни 2014 г., Европейският съвет подчерта, че „Шенгенското пространство, което позволява на хората да пътуват без проверки по вътрешните граници, и нарастващият брой на хората, пътуващи до Съюза, налагат ефективно управление на общите външни граници на Съюза, за да се гарантира стабилна защита. Той подчерта също, че Съюзът трябва да мобилизира всички инструменти, с които разполага, за да подпомогне държавите членки при изпълнението на техните задачи и че за тази цел интегрираното управление на външните граници следва да бъде модернизирано по икономически ефективен начин, за да се осигури интелигентно управление на границите, включително със система за влизане/излизане и с подкрепата на новата агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи (еu-LISA).

(6)

В съобщението си от 13 май 2015 г.„Европейска програма за миграцията“ Комисията отбеляза, че с инициативата за „интелигентни граници“ ще започне нов етап. Тя има за цел да се повиши ефективността на граничните контролно-пропускателни пунктове и да се улесни преминаването на мнозинството „добросъвестни“ пътници от трети страни, като в същото време се засили борбата с незаконната миграция чрез създаване на регистър на всички преминавания през граница на гражданите на трети страни при пълно спазване на принципа на пропорционалност.

(7)

С цел допълнително подобряване на управлението на външните граници, и по-специално за да се провери спазването на разпоредбите относно разрешения срок на престой в рамките на територията на държавите членки, следва да се създаде СВИ, която да регистрира по електронен път времето и мястото на влизане и излизане на гражданите на трети страни, допуснати за краткосрочен престой на територията на държавите членки, и да изчислява продължителността на техния разрешен престой. Тя следва да замени задължението за подпечатване на паспортите на граждани на трети страни, което се прилага за всички държави членки.

(8)

Необходимо е да бъдат уточнени целите на СВИ, категориите данни, които да се въвеждат в нея, целите, за които да се използват данните, критериите за тяхното въвеждане, органите, на които е разрешен достъп до данните, допълнителните правила за обработване на данните и за защита на личните данни, както и техническата архитектура на СВИ, правилата за нейното функциониране и използване и оперативната съвместимост с други информационни системи. Необходимо е също така да се определят отговорностите по отношение на СВИ.

(9)

СВИ следва да се прилага за гражданите на трети страни, допуснати за краткосрочен престой на територията на държавите членки. Тя следва също така да се прилага за гражданите на трети страни, на които е отказано влизане за краткосрочен престой.

(10)

СВИ следва да функционира на външните граници на държавите членки, които прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген. Желателно е държавите членки, които все още не прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген, да ги прилагат изцяло до началото на пускането в действие на СВИ. В случай че обаче премахването на контрола по вътрешните граници не може да бъде постигнато до пускането в действие на СВИ, е необходимо да се определят условията за функционирането на СВИ в онези държави членки, които не прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген и да се приемат разпоредбите относно функционирането и използването на СВИ по вътрешните граници, където проверките все още не са премахнати.

По отношение на условията за функционирането на СВИ следва СВИ да функционира на външните граници на държавите членки, които все още не прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген, но по отношение на които проверката в съответствие с приложимите процедури за оценка по Шенген вече е завършена успешно, на които е предоставен пасивен достъп до Визовата информационна система (ВИС), установена с Решение 2004/512/ЕО на Съвета (3) за целите на функционирането на СВИ и за които са приведени в действие разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, отнасящи се до Шенгенската информационна система (ШИС), установена с Регламент (ЕО) № 1987/2006 на Европейския парламент и на Съвета (4), в съответствие със съответния Акт за присъединяване. По отношение на разпоредбите относно функционирането на СВИ и използването ѝ от държавите членки, които са изпълнили тези условия, СВИ следва да функционира на всички вътрешни граници на тези държави членки, където проверките все още не са премахнати. Същевременно на такива граници следва да се прилагат специални разпоредби относно функционирането на СВИ и използването ѝ, с цел да се минимизира влиянието на процедурите за гранични проверки по тези граници, без това да засяга нивото на сигурност и правилното функциониране на СВИ, както и останалите задължения за граничен контрол по силата на Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета (5).

(11)

Продължителността на разрешения престой на граждани на трети страни на територията на държавите членки за целите на настоящия регламент е резултат от приложимите достижения на правото от Шенген.

(12)

В СВИ следва да се включи автоматичен калкулатор. Автоматичният калкулатор следва да взема предвид престоя на територията на държавите членки, които използват СВИ, за изчисляването на общото ограничение от 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период. Всяко продължаване на разрешения престой следва да се взема предвид за целите на изчисляването на това общо ограничение при последващо влизане на гражданина на трета страна на територията на държавите членки. Престоят на територията на държавите членки, които все още не използват СВИ, следва да се отчита отделно въз основа на печатите, поставяни в документите за пътуване на гражданите на трети страни.

(13)

Автоматичният калкулатор следва да вземе предвид само престоя на територията на държавите членки, които все още не прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген, но използват СВИ, за целите на проверката за съответствие с общото ограничение от 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период и за целите на проверката на срока на валидност на шенгенската виза за краткосрочно пребиваване. Автоматичният калкулатор не следва да изчислява продължителността на престоя, разрешен с национална виза за краткосрочно пребиваване, издадена от държава членка, която все още не прилага изцяло достиженията на правото от Шенген, но използва СВИ. При изчисляване на продължителността на престоя, разрешен с шенгенска виза за краткосрочно пребиваване, автоматичният калкулатор не следва да взема предвид престоя в държави членки, които все още не прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген, но използват СВИ.

(14)

Следва да бъдат установени точни правила за отговорността за разработването и функционирането на СВИ и отговорността на държавите членки за свързването им със СВИ. Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието, създадена с Регламент (ЕС) № 1077/2011 на Европейския парламент и на Съвета (6), следва да отговаря за разработването и оперативното управление на централизирана СВИ в съответствие с настоящия регламент. Поради това Регламент (ЕС) № 1077/2011 следва да бъде съответно изменен.

(15)

Целта на СВИ следва да бъде да се подобри управлението на външните граници, да се предотврати незаконната имиграция и да се улесни управлението на миграционните потоци. По-специално и когато е приложимо, СВИ следва да допринася за идентифицирането на всяко лице, което не отговаря или вече не отговаря на условията за продължителността на разрешен престой на територията на държавите членки. Наред с това, СВИ следва да допринася за предотвратяването, разкриването и разследването на терористични и други тежки престъпления.

(16)

СВИ следва да се състои от централна система (централна система на СВИ), която управлява централна компютризирана база данни с биометрични и буквено-цифрови данни, национален единен интерфейс във всяка държава членка, сигурен канал за комуникация между централната система на СВИ и централната визова информационна система (централна система на ВИС) на ВИС, и сигурна и криптирана комуникационна инфраструктура между централната система на СВИ и националните единни интерфейси. Всяка държава членка следва да свърже своите национални гранични инфраструктури към националния единен интерфейс по сигурен начин. За да се даде възможност за изготвяне на статистика и докладване, следва да бъде създадено хранилище за данни на централно равнище. С цел да се даде възможност на гражданите на трети страни да проверяват във всеки един момент оставащия разрешен престой, следва да се разработи уеб услуга. Уеб услугата следва също така да дава възможност на превозвачите да проверяват дали гражданите на трети страни, притежаващи еднократна или двукратна входна шенгенска виза за краткосрочно пребиваване, вече са използвали броя на влизанията, разрешени от тяхната визата. На етапа на разработване на уеб услугата следва да се проведат консултации със съответните заинтересовани страни. При изготвянето на техническите спецификации относно достъпа на превозвачите до уеб услугата въздействието върху превоза на пътници и превозвачите следва да бъде сведено до възможния минимум. За тази цел следва да бъдат разгледани възможностите за подходящо интегриране със съответните системи.

(17)

Между СВИ и ВИС следва да се установи оперативна съвместимост чрез пряк канал за комуникация между централната система на ВИС и централната система на СВИ, за да се даде възможност на граничните органи, използващи СВИ, да правят справки във ВИС, за да извличат данни, свързани с визите, с цел създаване или актуализиране на записи за влизане/излизане или записи за отказ за влизане, да се даде възможност на граничните органи да проверяват валидността на визата и самоличността на притежателя на визата чрез пръстовите отпечатъци пряко във ВИС на границите, където функционира СВИ, както и да се даде възможност на граничните органи да проверяват самоличността на гражданите на трети страни, освободени от изискването за виза, чрез проверка на пръстовите отпечатъци във ВИС. Оперативната съвместимост следва също да даде възможност на използващите ВИС гранични органи и визови органи да правят справки пряко в СВИ чрез ВИС с цел да разглеждат заявления за издаване на виза и да вземат решения по тези заявления, както и да даде възможност на визовите органи да актуализират свързаните с визи данни в СВИ в случай на анулиране, отмяна или удължаване на срока на валидност на дадена виза. Поради това Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета (7) следва да бъде съответно изменен. Извличането на данни, свързани с визи, от ВИС, тяхното внасяне в СВИ и актуализирането на данни от ВИС в СВИ следва да се осъществява като автоматизиран процес, след като въпросната операция се инициира от съответния орган. При установяване на оперативната съвместимост между СВИ и ВИС следва да бъде спазен принципът на ограничаване в рамките на целта.

(18)

С настоящия регламент следва да се определи на кои органи на държавите членки може да бъде разрешен достъп до СВИ с цел въвеждане, изменяне, заличаване на данни или справка с тях за конкретните цели на СВИ и доколкото това е необходимо за изпълнението на задачите им.

(19)

Обработването на данните в СВИ следва да е пропорционално на определените цели и да е необходимо за изпълнението на задачите на компетентните органи. Когато използват СВИ, компетентните органи следва да гарантират, че се зачитат човешкото достойнство и неприкосновеността на личността на лицето, чиито данни са поискани, и не следва да допускат дискриминация срещу лицата, основана на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или вяра, политически или други убеждения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, произход по рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация.

(20)

СВИ следва да записва и обработва буквено-цифрови и биометрични данни главно за целите на подобряване на управлението на външните граници, предотвратяване на незаконната имиграция и улесняване на управлението на миграционните потоци. Освен това достъпът до личните данни в СВИ, следва да може да се използва и за да се способства за предотвратяването, разкриването и разследването на терористични и други тежки престъпления само при условията, определени в настоящия регламент. Използването на биометрични данни, въпреки неговото въздействие върху личния живот на пътниците, е оправдано по две причини. На първо място, биометричното разпознаване е надежден метод за установяване на самоличността на граждани на трети страни, които се намират на територията на държавите членки без документи за пътуване или други средства за установяване на самоличността, което е обичайно положение при незаконните мигранти. На второ място, биометричното разпознаване е по-надежден начин за сравняване на данните за влизане и излизане на добросъвестните пътници. Използването на портретна снимка в съчетание с данни за пръстови отпечатъци позволява да се намали броят на пръстовите отпечатъци, които се изисква да се регистрират, като същевременно се постига същата точност на установяване на самоличността.

(21)

В СВИ следва да се регистрират, ако физически е възможно, четири пръстови отпечатъка на гражданин на трети страна, освободен от изискването за виза, което да позволи точна проверка и установяване на самоличността, така че да се гарантира, че гражданинът на трета страна не е вече регистриран под друга самоличност или с друг документ за пътуване, и да се гарантира наличие на достатъчно данни за постигане на целите на СВИ при всякакви обстоятелства. Пръстовите отпечатъци на гражданите на трети страни, които са притежатели на виза, следва да се извършва във ВИС. В СВИ следва да се регистрират портретни снимки както на гражданите на трети страни, освободени от изискването за виза, така и на тези, които притежават виза. Пръстовите отпечатъци или портретните снимки следва да се използват като биометричен идентификатор за проверка на самоличността на гражданите на трети страни, които вече са били регистрирани в СВИ през целия период на съществуване на тяхното лично досие до заличаването му. За да се вземат предвид специфичните характеристики на всеки граничен контролно-пропускателен пункт и различните видове граници, националните органи следва да определят за всеки контролно-пропускателен пункт дали като основен биометричен идентификатор при извършване на необходимите проверки следва да се използват пръстови отпечатъци или портретна снимка.

(22)

В борбата срещу тероризма и други тежки престъпления е необходимо оправомощените органи да разполагат с възможно най-актуалната информация, за да могат да изпълняват задачите си. Достъпът до данни във ВИС за целите на правоприлагането вече доказа своята полезност при установяването на самоличността на жертви на насилствена смърт или в помощ на следователите за постигането на значителен напредък по случаи, свързани с трафик на хора, тероризъм и незаконен трафик на наркотици. Достъпът до данните в СВИ е необходим за предотвратяване, разкриване и разследване на терористични престъпления съгласно Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета (8) или други тежки престъпления съгласно Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета (9). Данните в СВИ следва да могат да се използват като инструмент за проверка на самоличността както в случаите, когато гражданин на трета страна е унищожил своите документи, така и когато оправомощените органи разследват престъпление чрез използването на пръстови отпечатъци или портретни снимки и искат да установят самоличността на дадено лице. Те следва да могат да се използват и като средство за събиране на доказателства чрез проследяване на маршрутите на лице, което е заподозряно в извършването на престъпление или е жертва на престъпление. Ето защо данните в СВИ следва да бъдат на разположение на оправомощените органи на държавите членки и на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането, създадена от Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета (10) („Европол“) при спазване на условията и ограниченията, предвидени в настоящия регламент. Условията за достъп до СВИ за целите на предотвратяването, разкриването или разследването на терористични или други тежки престъпления следва да бъдат такива, че да дават на оправомощените органи на държавите членки възможност за работа по случаи, свързани със заподозрени лица, използващи няколко самоличности. За тази цел намирането на съвпадение при извършване на справка в съответна база данни, преди да се пристъпи към търсене в СВИ, не следва да бъде пречка за получаване на такъв достъп. За целите на правоприлагането и с цел предотвратяване, разкриване и разследване на терористични или други тежки престъпления, търсенето в базата данни на СВИ следва да се счита за пропорционално, ако са налице много сериозни опасения за обществената сигурност. Всяко търсене трябва да бъде надлежно обосновано и пропорционално на съответните интереси.

(23)

Право да извършват справки с данните в СВИ следва да имат само оправомощените органи, които са отговорни за предотвратяването, разкриването или разследването на терористични или други тежки престъпления, за които държавите членки могат да гарантират, че се прилагат всички разпоредби на настоящия регламент и на Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета (11) и по отношение на които правилното прилагане на посочените разпоредби може да бъде проверено от компетентните органи, включително от надзорния орган, създаден в съответствие с Директива (ЕС) 2016/680.

(24)

Европол изпълнява ключова роля по отношение на сътрудничеството между органите на държавите членки в областта на разследването на трансгранични престъпления чрез подкрепа на предотвратяването на престъпления, извършването на анализи и провеждането на разследвания на територията на целия Европейски съюз. Ето защо Европол също следва да има достъп до СВИ в рамките на своите задачи и в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/794. Европейският надзорен орган по защита на данните следва да наблюдава обработването на данни от Европол и да гарантира пълното спазване на приложимите правила за защита на данните.

(25)

Достъпът до СВИ за целите на предотвратяването, разкриването или разследването на терористични или други тежки престъпления представлява намеса в основните права на зачитане на личния живот на лицата и на защита на личните данни на лицата, чиито лични данни се обработват в СВИ. Всяка подобна намеса трябва да бъде в съответствие със закона, който трябва да бъде формулиран достатъчно точно, за да даде на лицата възможност да адаптират своето поведение, да защитава лицата срещу произволни действия и да посочва достатъчно ясно обхвата на правомощието за лична преценка, предоставено на компетентните органи, и начина, по който те трябва да упражняват това правомощие. Освен това всяка намеса в основните права трябва да е ограничена до това, което е необходимо в едно демократично общество за защита на легитимен и пропорционален интерес и трябва да е съизмерима с легитимната цел, която преследва.

(26)

Съпоставянето на данни въз основа на дактилоскопичната следа, която може да бъде открита на местопрестъпление („латентен пръстов отпечатък“), е от основно значение в областта на полицейското сътрудничество. Възможността за сравняване на латентен пръстов отпечатък с данните за пръстови отпечатъци, съхранявани в СВИ, когато има основателни причини да се смята, че е възможно извършителят или жертвата на престъпление да са регистрирани в СВИ, е необходима на оправомощените органи на държавите членки за предотвратяването, разкриването или разследването на терористични или други тежки престъпления, когато например единствените налични доказателства на местопрестъплението са латентни пръстови отпечатъци.

(27)

Необходимо е да бъдат определени компетентните органи на държавите членки, както и централните звена за достъп, чрез които се отправят исканията за достъп до данните в СВИ, и да се води списък на оперативните звена в рамките на оправомощените органи, на които е разрешено да искат такъв достъп за специфичните цели на предотвратяването, разкриването или разследването на терористични или други тежки престъпления.

(28)

Исканията за достъп до данни в СВИ следва да бъдат отправяни от оперативните звена в рамките на оправомощените органи и изпращани до централното звено за достъп, като следва да бъдат надлежно обосновани. Оперативните звена в рамките на оправомощените органите, на които е разрешено да искат достъп до данните в СВИ, не следва да действат като проверяващ орган. Централното звено за достъп следва да бъде орган или структура, на които съгласно националното право е възложено да упражняват публична власт и които следва да могат —със своя квалифициран и достатъчен по количество персонал — да проверяват ефективно дали условията за искане на достъп до СВИ са изпълнени във всеки отделен случай. Централните звена за достъп следва да действат независимо от оправомощените органи и да отговарят за осигуряването, по независим начин, на стриктното спазване на условията за достъп, установени в настоящия регламент. В спешни случаи, когато е необходим бърз достъп, за да се реагира на конкретна и реална заплаха, свързана с терористични или други тежки престъпления, централното звено за достъп следва да може да обработи искането незабавно и да направи проверката едва след това.

(29)

За да се защитават личните данни и за да бъдат изключени систематичните търсения, обработването на данни в СВИ следва да се извършва само в конкретни случаи и когато е необходимо за целите на предотвратяването, разкриването или разследването на терористични или други тежки престъпления. Оправомощените органи и Европол следва да искат достъп до СВИ само когато имат основателни причини да считат, че този достъп ще осигури информация, която значително ще им помогне в предотвратяването, разкриването или разследването на терористични или други тежки престъпления.

(30)

Освен това достъпът до СВИ с цел установяване на самоличността на неизвестни заподозрени, извършители или жертви на терористични или други тежки престъпления, следва да бъде разрешен само при условие че са били извършени търсения в националните бази данни на държавата членка и е било извършено пълно търсене с автоматизираните системи за дактилоскопична идентификация на всички други държави членки съгласно Решение 2008/615/ПВР на Съвета (12) или това търсене не е било завършено в рамките на два дни от започването му.

(31)

За целите на ефективното сравняване и обмен на лични данни държавите членки следва изцяло да изпълняват и прилагат действащите международни споразумения, както и правото на Съюза относно обмена на лични данни, което вече е в сила, и по-специално Решение 2008/615/ПВР.

(32)

Личните данни, запазени в СВИ, не следва да бъдат съхранявани по-дълго от строго необходимото за целите, за които данните се обработват. Достатъчно е данните, свързани с граждани на трети страни, които са спазили срока на разрешен престой, да се съхраняват в СВИ за срок от три години за целите на управлението на границите, така че да се избегне необходимостта от повторно регистриране на гражданите на трети страни в СВИ преди изтичането на този срок. Тригодишният срок на съхраняване на данните ще намали необходимостта от често повторно регистриране и ще бъде от полза за всички пътници, тъй като ще се съкрати средната продължителност на времето, необходимо за преминаване на границите, както и времето за чакане на граничните контролно-пропускателни пунктове. Времето за чакане на граничните контролно-пропускателни пунктове ще се намали дори за пътниците, които влизат еднократно на територията на държавите членки, след като няма да е необходимо повторно регистриране на други пътници, които вече са регистрирани в СВИ, преди изтичането на този тригодишен срок. Тригодишният срок на съхраняване на данните е необходим и за улесняване и ускоряване на преминаването на границите, включително чрез използването на автоматизирани системи и системи за самообслужване. Също така е целесъобразно да се определи тригодишен срок за съхраняване на данните на граждани на трети страни, получили отказ за влизане за краткосрочен престой. За граждани на трети страни, които са членове на семейството на гражданин на Съюза, за когото се прилага Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (13), или които са членове на семейството на гражданин на трета страна, който се ползва от правото на свободно движение съгласно правото на Съюза, и които не притежават карта за пребиваване, посочена в Директива 2004/38/ЕО, е целесъобразно всеки запис на влизане заедно със съответния запис за излизане да се съхранява за максимален срок от една година след датата на излизането от територията на държавите членки, свързано с този запис. След изтичането на съответния срок на съхраняване на данните те следва да бъдат автоматично изтрити.

(33)

Необходим е петгодишен срок на съхраняване на данните за граждани на трети страни, които не са напуснали територията на държавите членки в рамките на разрешения срок на престой, с цел да се подпомогне процесът на установяване на личността и връщане на тези лица. След изтичане на петгодишния срок данните следва да бъдат заличени автоматично, освен ако има основания да бъдат заличени по-рано.

(34)

Необходим е тригодишен срок на съхраняване на личните данни на граждани на трети страни, които са спазили срока на разрешен престой, и на граждани на трети страни, получили отказ за влизане за краткосрочен престой, както и петгодишен срок на съхраняване на личните данни на граждани на трети страни, които не са напуснали територията на държавите членки в рамките на разрешения срок на престой, за да се даде на граничните служители възможността да извършат необходимия анализ на риска, изискван от Регламент (ЕС) 2016/399, преди да разрешат на даден пътник да влезе на територията на държавите членки. Обработването на заявления за издаване на визи в консулските служби също изисква извършването на анализ на пътуванията на кандидата в миналото, така че да се оцени как той е използвал предишни визи и дали е спазил условията на престой. Изоставянето на практиката за подпечатване на паспорта трябва да се компенсира чрез справка в СВИ. Ето защо записите на минали пътувания в СВИ следва да обхващат период от време, който е достатъчен за целите на издаването на визи.

При извършването на анализ на риска на границата и при обработването на заявления за издаване на виза следва да бъдат проверени пътуванията в миналото на гражданите на трети страни, за да се определи дали са надвишили максималния срок на разрешен престой в миналото. Поради това е необходимо личните данни на граждани на трети страни, които не са напуснали територията на държавите членки в рамките на разрешения срок на престой, да се съхраняват за по-дългия период от пет години в сравнение с този за личните данни на граждани на трети страни, които са спазили срока на разрешен престой, и на граждани на трети страни, получили отказ за влизане за краткосрочен престой.

(35)

Следва да се определят правилата, уреждащи отговорността на държавите членки във връзка с вреди, причинени вследствие на неспазване на настоящия регламент.

(36)

Без да се засягат по-специфичните правила, установени в настоящия регламент по отношение на обработването на лични данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (14) се прилага за обработването на лични данни от държавите членки в изпълнение на настоящия регламент, освен ако това обработване се извършва от оправомощените органи или централните звена за достъп на държавите членки за целите на предотвратяването, разследването или разкриването на терористични или други тежки престъпления.

(37)

Без да се засягат по-специфичните правила, установени в настоящия регламент по отношение на обработването на лични данни, националните законови, подзаконови и административни разпоредби, приети в съответствие с Директива (ЕС) 2016/680, следва да се прилагат за обработването на лични данни от компетентните органи на държавите членки за целите на предотвратяването, разследването или разкриването на терористични или други тежки престъпления съгласно настоящия регламент.

(38)

Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (15) следва да се прилага по отношение на дейностите на институциите или органите на Съюза при изпълнението на техните задължения във връзка с отговорността за оперативното управление на СВИ.

(39)

Личните данни, получени от държавите членки по силата на настоящия регламент, не следва да се предават или предоставят на трета държава, международна организация или частен субект, установен в Европейския съюз или извън него. По изключение от това правило, обаче, предаването на такива лични данни на трета държава или на международна организация следва да е възможно при спазването на строги условия и ако това не е необходимо в отделни случаи с цел да се подпомогне установяването на самоличността на гражданин на трета страна във връзка с неговото връщане. При липса на решение относно адекватното ниво на защита посредством акт за изпълнение съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 или на подходящи гаранции, от които са обусловени предаванията на данни съгласно посочения регламент, следва по изключение да е възможно за целите на връщането данните в СВИ да бъдат предадени на трета държава или на международна организация само ако това е необходимо поради важни причини от обществен интерес, както е посочено в същия регламент.

(40)

Следва да бъде възможно да бъдат предавани лични данни, получени от държавите членки по силата на настоящия регламент, на трета държава в изключителни спешни случаи, когато съществува непосредствена опасност, свързана с терористично престъпление, или когато съществува непосредствена опасност за живота на лице, свързана с тежко престъпление. Непосредствената опасност за живота на лице следва да се разбира като включваща опасност в резултат от извършено тежко престъпление срещу това лице, например тежка телесна повреда, незаконна търговия с човешки органи и тъкани, отвличане, противозаконно лишаване от свобода и вземане за заложник, сексуална експлоатация на деца и детска порнография и изнасилване. Такива данни следва да се предават на трета държава само ако бъде гарантирано реципрочното предоставяне на държавата членка, която използва СВИ, на информация относно записи на влизане/излизане, съхранявани от отправилата искането трета държава. Следва да бъде възможно компетентните органи на държавите членки, чиито оправомощени органи имат достъп до СВИ съгласно настоящия регламент, да предоставят данни в СВИ, на държави членки, които не използват СВИ, и на държави членки, за които не се прилага настоящият регламент. Такова предоставяне на информация следва да се осъществява само при наличието на надлежно мотивирано искане и да бъде ограничено до необходимото за предотвратяването, разкриването или разследването на терористично или на друго тежко престъпление. Държава членка, използваща СВИ, следва да може да предоставя такава информация само ако бъде гарантирано реципрочното предоставяне на държавата членка, която използва СВИ, на информация относно записи на влизане/излизане, съхранявани от отправилата искането държава членка. Директива (ЕС) 2016/680 се прилага за всяко последващо обработване на данни, получени от СВИ.

(41)

Във всяка държава членка, надзорният орган, създаден в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679, следва да следи за законосъобразността на обработването на лични данни от страна на държавите членки, а Европейският надзорен орган по защита на данните следва да наблюдава дейността на институциите и органите на Съюза във връзка с обработването на лични данни. Европейският надзорен орган по защита на данните и надзорните органи следва да си сътрудничат при осъществяването на наблюдение на СВИ.

(42)

Във всяка държава членка, надзорният орган, създаден в съответствие с Директива (ЕС) 2016/680, следва да следи за законосъобразността на обработването на лични данни от страна на държавите членки за целите на правоприлагането.

(43)

В допълнение към разпоредбите относно информацията, която да бъде предоставяна в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679, на гражданите на трети страни, чиито данни трябва да се записват в СВИ, следва да се предоставя подходяща информация във връзка с регистрирането на техните данни. Тази информация следва да бъде предоставяна от държавите членки в писмена форма чрез подходящите средства, включително брошури, плакати или подходящи електронни средства.

(44)

С цел ефективното наблюдение на прилагането на настоящия регламент следва да се извърши оценка на настоящия регламент през редовни интервали от време.

(45)

Държавите членки следва да установят правила за санкциите, прилагани при нарушения на разпоредбите на настоящия регламент, и да осигурят тяхното прилагане.

(46)

За да се гарантират еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (16).

(47)

Тъй като целите на настоящия регламент, а именно създаването на СВИ и установяването на общи задължения, условия и ред за използване на данните, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки и следователно, поради обхвата и последиците на действието, могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(48)

След пускането в действие на СВИ, Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение от 14 юни 1985 г. между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенното премахване на контрола по техните общи граници (17) („Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение“) следва да се измени по отношение на двустранните споразумения, сключени от държавите членки, както и по отношение на разрешената продължителност на престой над 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период на граждани на трети страни, освободени от изискването да притежават виза. В цялостната си оценка на СВИ Комисията следва да включва оценка на използването на двустранните споразумения на държавите членки. Комисията следва да може да включи варианти в първия доклад за оценка с оглед на постепенното прекратяване на действието на такива двустранни споразумения и замяната им с инструмент на Съюза.

(49)

Очакваните разходи за СВИ са по-ниски от бюджета, предвиден за „интелигентни граници“ в Регламент (ЕС) № 515/2014 на Европейския парламент и на Съвета (18). Във връзка с това след приемането на настоящия регламент, Комисията следва чрез делегиран акт, предвиден в Регламент (ЕС) № 515/2014, да преразпредели сумата, която понастоящем е определена за разработването на информационни системи, подпомагащи управлението на миграционните потоци през външните граници.

(50)

Настоящият регламент не засяга прилагането на Директива 2004/38/ЕО.

(51)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към ДЕС и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане. Доколкото настоящият регламент представлява развитие на достиженията на правото от Шенген, в срок от шест месеца след вземането на решение от Съвета относно настоящия регламент Дания взема решение, в съответствие с член 4 от посочения протокол, дали да го въведе в националното си право.

(52)

Настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Обединеното кралство не участва в съответствие с Решение 2000/365/ЕО на Съвета (19); следователно Обединеното кралство не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързано от него, нито от неговото прилагане.

(53)

Настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Ирландия не участва в съответствие с Решение 2002/192/ЕО на Съвета (20); следователно Ирландия не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.

(54)

По отношение на Исландия и Норвегия настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението, сключено от Съвета на Европейския съюз, от една страна, и Република Исландия и Кралство Норвегия, от друга страна, за асоциирането на последните в процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген (21), които попадат в областта, посочена в член 1, буква А от Решение 1999/437/ЕО на Съвета (22).

(55)

По отношение на Швейцария настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (23), които попадат в областта, посочена в член 1, буква А от Решение 1999/437/ЕО, във връзка с член 3 от Решение 2008/146/ЕО на Съвета (24) и член 3 от Решение 2008/149/ПВР на Съвета (25).

(56)

По отношение на Лихтенщайн настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (26), които попадат в областта, посочена в член 1, буква А от Решение 1999/437/ЕО, във връзка с член 3 от Решение 2011/350/ЕС на Съвета (27) и член 3 от Решение 2011/349/ЕС на Съвета (28).

(57)

По отношение на Кипър, България, Румъния и Хърватия разпоредбите на настоящия регламент, отнасящи се до ШИС и ВИС, представляват разпоредби, които се основават на достиженията на правото от Шенген или са свързани с тях по смисъла съответно на член 3, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2003 г., член 4, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2005 г. и член 4, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2011 г., във връзка с решения 2010/365/ЕС (29), (ЕС) 2017/733 (30) и (ЕС) 2017/1908 (31) на Съвета.

Освен това за функционирането на СВИ е необходимо да е предоставен пасивен достъп до ВИС и да действат всички разпоредби на достиженията на правото от Шенген, отнасящи се до ШИС, в съответствие с приложимите решения на Съвета. Посочените условия могат да бъдат изпълнени едва след като проверката в съответствие с приложимата процедура за оценка по Шенген приключи успешно. Поради това СВИ следва да се използва само от държавите членки, които са изпълнили посочените условия до пускането в действие на СВИ. Държавите членки, които не използват СВИ от самото начало на нейното пускане в действие, следва да бъдат свързани със СВИ в съответствие с процедурата, установена в настоящия регламент, веднага щом бъдат изпълнени всички от посочените условия.

(58)

С Европейския надзорен орган по защита на данните беше проведена консултация в съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001 и той представи становище на 21 септември 2016 г.

(59)

С настоящия регламент се установяват строги правила за достъп до СВИ и необходимите гаранции за този достъп. В него също така се определят правата на лицата за достъп, корекция, допълване, изтриване и защита, по-специално правото на съдебна защита, както и надзор на дейностите по обработване от страна на публични независими органи. Следователно настоящият регламент спазва основните права и е съобразен с принципите, признати от Хартата на основните права на Европейския съюз, по-специално правото на човешко достойнство, забраната на робството и принудителния труд, правото на свобода и сигурност, зачитането на личния и семейния живот, защитата на личните данни, правото на недискриминация, правата на детето, правата на възрастните хора, правото на интеграция на хората с увреждания и правото на ефективни правни средства за защита.

(60)

Настоящият регламент не засяга задълженията, произтичащи от Женевската конвенция за статута на бежанците от 28 юли 1951 г., допълнена с Протокола от Ню Йорк от 31 януари 1967 г.,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

1.   С настоящия регламент се създава „Система за влизане/излизане“ (СВИ) с цел:

а)

записване и съхраняване на датата, часа и мястото на влизане и излизане на граждани на трети страни, които преминават границите на държавите членки, на които функционира СВИ;

б)

изчисляване на продължителността на разрешения престой на такива граждани на трети страни;

в)

подаване на сигнали към държавите членки, когато срокът на разрешения престой е изтекъл; и

г)

записването и съхраняването на датата, часа и мястото на отказ за влизане на граждани на трети страни, чието влизане за краткосрочен престой е отказано, и на органа на държавата членка, отказал влизането, както и основанията за отказа.

2.   За целите на предотвратяването, разкриването и разследването на терористични или други тежки престъпления, с настоящия регламент се определят и условията, при които оправомощените органи на държавите членки и Европол могат да получат достъп за справки в СВИ.

Член 2

Приложно поле

1.   Настоящият регламент се прилага по отношение на:

а)

граждани на трети страни, които са допуснати за краткосрочен престой на територията на държавите членки и които подлежат на гранични проверки в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/399, когато преминават граници, на които се използва СВИ; и

б)

При влизане и излизане от територията на държавите членки, граждани на трети страни, които:

i)

са членове на семейството на гражданин на Съюза, за когото се прилага Директива 2004/38/ЕО, или членове на семейството на гражданин на трета страна, който се ползва от правото на свободно движение, равностойно на това на граждани на Съюза по силата на споразумение между Съюза и неговите държави членки, от една страна, и трета държава, от друга страна; и

ii)

не притежават карта за пребиваване, съгласно Директива 2004/38/ЕО, или разрешение за пребиваване съгласно Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета (32).

2.   Настоящият регламент се прилага и по отношение на граждани на трети страни, чието влизане за краткосрочен престой на територията на държавите членки е отказано в съответствие с член 14 от Регламент (ЕС) 2016/399.

3.   Настоящият регламент не се прилага по отношение на:

а)

граждани на трети страни, които са членове на семейството на гражданин на Съюза, за когото се прилага Директива 2004/38/ЕО, и които притежават карта за пребиваване съгласно посочената директива, независимо дали придружават или се присъединяват към този гражданин на Съюза;

б)

граждани на трети страни, които са членове на семейството на гражданин на трета страна, независимо дали придружават или се присъединяват към този гражданин на трета страна, когато:

i)

този гражданин на трета страна се ползва от правото на свободно движение, равностойно на това на граждани на Съюза по силата на споразумение между Съюза и неговите държави членки, от една страна, и трета държава, от друга страна, и

ii)

тези граждани на трети страни, притежават карта за пребиваване съгласно Директива 2004/38/ЕО или разрешение за пребиваване съгласно Регламент (ЕО) № 1030/2002;

в)

притежатели на разрешения за пребиваване, посочени в член 2, точка 16 от Регламент (ЕС) 2016/399, различни от посочените в букви а) и б) от настоящия параграф;

г)

граждани на трети страни, упражняващи правото си на мобилност в съответствие с Директива 2014/66/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (33) или Директива (ЕС) 2016/801 на Европейския парламент и на Съвета (34);

д)

притежатели на визи за дългосрочно пребиваване;

е)

граждани на Андора, Монако и Сан Марино, както и притежатели на паспорт, издаден от града държава Ватикан;

ж)

лица или категории лица, които са освободени от гранични проверки или се ползват от специфични правила във връзка с граничните проверки, както е посочено в член 6а, параграф 3, буква ж) от Регламент (ЕС) 2016/399;

з)

лица или категории лица, посочени в член 6а, параграф 3, букви з), и), й) и к) от Регламент (ЕС) 2016/399.

4.   Разпоредбите на настоящия регламент във връзка с изчисляването на продължителността на разрешения престой и подаването на сигнали към държавите членки при изтичането на разрешения престой не се прилагат за граждани на трети страни, които:

а)

са членове на семейството на гражданин на Съюза, за когото се прилага Директива 2004/38/ЕО, или членове на семейството на гражданин на трета страна, който се ползва от правото на свободно движение, равностойно на това на граждани на Съюза по силата на споразумение между Съюза и неговите държави членки, от една страна, и трета държава, от друга страна; и

б)

не притежават карта за пребиваване съгласно Директива 2004/38/ЕО, или разрешение за пребиваване съгласно Регламент (ЕО) № 1030/2002.

Член 3

Определения

1.   За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„външни граници“ означава външни граници съгласно определението в член 2, точка 2 от Регламент (ЕС) 2016/399;

2)

„вътрешни граници“ означава вътрешни граници съгласно определението в член 2, точка 1 от Регламент (ЕС) 2016/399;

3)

„граничен орган“ означава граничен служител, назначен в съответствие с националното право да извършва гранични проверки съгласно определението в член 2, точка 11 от Регламент (ЕС) 2016/399;

4)

„имиграционен орган“ означава компетентния орган, който в съответствие с националното право е отговорен:

а)

да проверява на територията на държавите членки дали са спазени условията за влизане или престой на територията на държавите членки;

б)

да разглежда условията и да вземат решения, свързани с пребиваването на граждани на трети страни на територията на държавите членки, доколкото този орган не е „решаващ орган“ съгласно определението в член 2, буква е) от Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (35), и по целесъобразност да предоставя консултации в съответствие с Регламент (ЕО) № 377/2004 (36);

в)

за връщането на граждани на трети страни в трета страна на произход или на транзитно преминаване;

5)

„визов орган“ означава органът съгласно определението в член 4, точка 3 от Регламент (ЕО) № 767/2008;

6)

„гражданин на трета страна“ означава всяко лице, което не е гражданин на Съюза по смисъла на член 20, параграф 1 от ДФЕС, с изключение на лицата, които се ползват от право на свободно движение, равностойно на правото на гражданите на Съюза съгласно споразумения между Съюза и неговите държави членки, от една страна, и трети държави, от друга страна;

7)

„документ за пътуване“ означава паспорт или друг еквивалентен документ, който дава право на притежателя му да преминава външните граници и в който може да се положи виза;

8)

„краткосрочен престой“ означава престой на територията на държавите членки с продължителност не повече от 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период, както е посочено в член 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/399;

9)

„виза за краткосрочно пребиваване“ означава виза съгласно определението в член 2, точка 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета (37);

10)

„национална виза за краткосрочно пребиваване“ означава разрешение, издадено от държава членка, която не прилага изцяло достиженията на правото от Шенген, с цел планиран престой на територията на тази държава членка с продължителност не повече от 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период;

11)

„разрешен престой“ означава точният брой дни на периода, през който на гражданина на трета страна е позволено да пребивава законно на територията на държавите членки, считано от датата на влизане, в съответствие с приложимите разпоредби;

12)

„отговорна държава членка“ означава държавата членка, която е въвела данните в СВИ;

13)

„проверка“ означава процесът на сравняване на групи от данни с цел установяване на истинността на заявена самоличност (съпоставяне едно към едно);

14)

„установяване на самоличността“ означава процесът за определяне на самоличността на дадено лице посредством търсене в бази данни и съпоставяне с множество групи данни (съпоставяне едно към много);

15)

„буквено-цифрови данни“ означава данни, представени чрез букви, цифри, специални знаци, интервали и препинателни знаци;

16)

„данни за пръстови отпечатъци“ означава данните, свързани с четирите пръстови отпечатъка от показалеца, средния, безименния и малкия пръст на дясната ръка, ако са налице, в противен случай от лявата ръка;

17)

„портретна снимка“ означава дигитални изображения на лицето;

18)

„биометрични данни“ означава данни за пръстови отпечатъци и портретна снимка;

19)

„лице, надвишило разрешения срок на престой“ означава гражданин на трета страна, който не отговаря или е престанал да отговаря на условията, свързани с продължителността на разрешения му краткосрочен престой на територията на държавите членки;

20)

„eu-LISA“ означава Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, създадена с Регламент (ЕС) № 1077/2011;

21)

„надзорни органи“ означава надзорният орган, създаден в съответствие с член 51, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, и надзорният орган, създаден в съответствие с член 41, параграф 1 от Директива (ЕС) 2016/680;

22)

„данни в СВИ“ означава всички данни, съхранявани в централната система на СВИ в съответствие с членове 14 и 16—20;

23)

„правоприлагане“ означава предотвратяването, разкриването или разследването на терористични или други тежки престъпления;

24)

„терористично престъпление“ означава престъпление по националното право, което съответства или е равностойно на едно от престъпленията, посочени в Директива (ЕС) 2017/541;

25)

„тежко престъпление“ означава престъпление, което съответства или е равностойно на едно от престъпленията, посочени в член 2, параграф 2 от Рамково решение 2002/584/ПВР, ако се наказва по националното право с присъда лишаване от свобода или с мярка, изискваща задържане за максимален срок от поне три години;

26)

„оправомощен орган“ означава орган, оправомощен от държава членка в съответствие с член 29 като отговорен за предотвратяването, разкриването или разследването на терористични или други тежки престъпления;

27)

„система за самообслужване“ означава система за самообслужване съгласно определението в член 2, точка 23 от Регламент (ЕС) 2016/399;

28)

„електронна врата“ означава електронна врата съгласно определението в член 2, точка 24 от Регламент (ЕС) 2016/399;

29)

„процент на неуспешно регистриране (FTER)“ означава делът на регистрациите с недостатъчно качество на биометричните данни;

30)

„процент на фалшива положителна идентификация (FPIR)“ означава делът на получените съответствия по време на биометрична справка, които не отговарят на проверявания пътник;

31)

„процент на фалшива отрицателна идентификация (FNIR)“ означава делът на пропуснатите съответствия по време на биометрична справка, въпреки че биометричните данни на пътника са били регистрирани.

2.   Определенията на термините в член 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 имат същото значение в настоящия регламент, доколкото обработването на лични данни се извършва от органите на държавите членки за целите, предвидени в член 6, параграф 1 от настоящия регламент.

3.   Определенията на термините в член 3 от Директива (ЕС) 2016/680 имат същото значение в настоящия регламент, доколкото обработването на лични данни се извършва от органите на държавите членки за целите, посочени в член 6, параграф 2 от настоящия регламент.

Член 4

Граници, на които се функционира СВИ, и използване на СВИ на тези граници

1.   СВИ функционира на външните граници.

2.   Държавите членки, които прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген, въвеждат СВИ по вътрешните си граници с държавите членки, които все още не прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген, но използват СВИ.

3.   Държавите членки, които прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген, и държавите членки, които все още не прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген, но използват СВИ, въвеждат СВИ по вътрешните си граници с държавите членки, които все още не прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген и не използват СВИ.

4.   Държавите членки, които все още не прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген, но използват СВИ, въвеждат СВИ по вътрешните си граници, определени съгласно член 2, точка 1, букви б) и в) от Регламент (ЕС) 2016/399.

5.   Чрез дерогация от член 23, параграф 2, трета и четвърта алинея и от член 27 държава членка, която все още не прилага изцяло достиженията на правото от Шенген, но използва СВИ, въвежда СВИ без биометрични функции по вътрешните си сухопътни граници с държава членка, която все още не прилага изцяло достиженията на правото от Шенген, но използва СВИ. Когато на тези вътрешни граници гражданин на трета страна все още не е регистриран в СВИ, се създава лично досие на този гражданин на трета страна без регистриране на биометрични данни. Биометричните данни се добавят на следващия граничен контролно-пропускателен пункт, където се използва СВИ с биометрични функции.

Член 5

Създаване на СВИ

eu-LISA разработва СВИ и осигурява нейното оперативно управление, включително функционалните характеристики за обработването на биометричните данни, както е посочено в член 16, параграф 1, буква г) и член 17, параграф 1, букви б) и в), както и адекватната за целта сигурност на СВИ.

Член 6

Цели на СВИ

1.   Чрез записването, съхранението на данни в СВИ и осигуряването на държавите членки на достъп до тези данни, целите на СВИ са:

а)

да подобрява ефективността на граничните проверки, като изчислява и следи за продължителността на разрешения престой при влизането и излизането на граждани на трети страни, допуснати за краткосрочен престой;

б)

да спомага за установяването на самоличността на граждани на трети страни, които не отговарят или вече не отговарят на условията за влизане или за краткосрочен престой на територията на държавите членки;

в)

да дава възможност за установяване на самоличността и откриване на лицата, надвишили разрешения срок на престой, както и възможност на компетентните национални органи на държавите членки да предприемат подходящи мерки;

г)

да дава възможност за извършване на електронни проверки в СВИ за откази за влизане;

д)

да дава възможност за автоматизация на граничните проверки на граждани на трети страни;

е)

да дава на визовите органи възможност за достъп до информация относно законното използване на предишни визи;

ж)

да информира гражданите на трети страни за срока на техния разрешен престой;

з)

да събира статистически данни за влизането и излизането, отказите за влизане и случаите на надвишаване на разрешения срок на престой на граждани на трети страни с цел подобряване на оценката на риска от надвишаване на разрешения срок на престой и подпомагане на разработването на основана на факти миграционна политика на Съюза;

и)

да води борба с измамите, свързани със самоличността, и със злоупотребата с документи за пътуване.

2.   Като предоставя достъп на оправомощените органи в съответствие с условията, определени в настоящия регламент, целите на СВИ следва да:

а)

допринасят за предотвратяването, разкриването и разследването на терористични или други тежки престъпления;

б)

дават възможност за генериране на информация за разследванията, свързани с терористични или други тежки престъпления, включително установяване на самоличността на извършители, заподозрени и жертви на такива престъпления, които са преминали през външните граници.

3.   СВИ по целесъобразност подпомага държавите членки в работата по националните им програми за улесняване, създадени в съответствие с член 8г от Регламент (ЕС) 2016/399, с цел улесняване на преминаването на границите от граждани на трети страни, като:

а)

дава на националните компетентни органи, посочени в член 8г от Регламент (ЕС) 2016/399, възможност да получат достъп до информация, свързана с предишни случаи на краткосрочен престой или отказ за влизане, за целите на разглеждането на заявленията за достъп до националните програми за улесняване и приемането на решенията, посочени в член 25 от настоящия член;

б)

уведомява граничните органи, че е предоставен достъп до национална програма за улесняване.

Член 7

Техническа архитектура на СВИ

1.   СВИ се състои от:

а)

централна система (централна система на СВИ);

б)

национален единен интерфейс (NUI) във всяка държава членка, основан на общи технически спецификации и еднакъв за всички държави членки, който осигурява свързването на централната система на СВИ с националните гранични инфраструктури в държавите членки по сигурен начин;

в)

сигурен канал за комуникация между централната система на СВИ и централната система на ВИС;

г)

комуникационна инфраструктура между централната система на СВИ и NUI, която трябва да е сигурна и криптирана;

д)

уеб услугата, посочена в член 13;

е)

хранилището за данни, което се създава на централно равнище, както е посочено в член 63, параграф 2.

2.   Централната система на СВИ се хоства в техническите звена на eu-LISA. Тя предоставя функционалните характеристики, определени в настоящия регламент, в съответствие с условията за наличност, качество и скорост съгласно член 37, параграф 3.

3.   Без да се засяга Решение 2008/602/ЕО на Комисията (38), някои хардуерни и софтуерни компоненти на комуникационната инфраструктура на СВИ се споделят с комуникационната инфраструктура на ВИС, посочена в член 1, параграф 2 от Решение 2004/512/ЕО. Осигурява се логическо разделение между данните на ВИС и данните на СВИ.

Член 8

Оперативна съвместимост с ВИС

1.   eu-LISA създава сигурен канал за комуникация между централната система на СВИ и централната система на ВИС, така че да се осигури оперативна съвместимост между СВИ и ВИС. Прякото извършване на справки между СВИ и ВИС е възможно само ако това е предвидено както в настоящия регламент, така и в Регламент (ЕО) № 767/2008. Извличането на данни, свързани с визи, от ВИС, тяхното внасяне и актуализирането на данни от ВИС в СВИ се осъществява като автоматизиран процес, след като въпросната операция се инициира от съответния орган.

2.   Оперативната съвместимост дава на граничните органи, които използват СВИ, възможност да извършват справка във ВИС през СВИ с цел:

а)

да извличат данните, свързани с визи, пряко от ВИС и да ги въвеждат в СВИ с цел създаване или актуализиране на записа за влизане/излизане или на записа за отказ за влизане на притежател на виза в СВИ в съответствие с членове 14, 16 и 18 от настоящия регламент и член 18а от Регламент (ЕО) № 767/2008;

б)

да извличат данните, свързани с визи, пряко от ВИС и да ги въвеждат в СВИ с цел актуализиране на записа за влизане/излизане в случай на анулиране, отмяна или удължаване на валидността на виза в съответствие с член 19 от настоящия регламент и членове 13, 14 и 18а от Регламент (ЕО) № 767/2008;

в)

да проверяват — съгласно член 23 от настоящия регламент и член 18, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 767/2008 — автентичността и валидността на съответната виза или дали са изпълнени условията за влизане на територията на държавите членки в съответствие с член 6 от Регламент (ЕС) 2016/399;

г)

да проверяват на границите, на които функционира СВИ, дали гражданин на трета страна, освободен от изискването за виза, е бил регистриран по-рано във ВИС в съответствие с член 23 от настоящия регламент и член 19а от Регламент (ЕО) № 767/2008; и

д)

в случаите, когато самоличността на притежател на виза се проверява чрез пръстови отпечатъци, да проверяват на границите, на които функционира СВИ, самоличността на притежателя на виза чрез сверяване на пръстовите отпечатъци на притежателя на виза с данните, записани във ВИС в съответствие с член 23 от настоящия регламент и член 18, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 767/2008.

3.   Оперативната съвместимост дава на визовите органи, които използват ВИС, възможност да извършват справка в СВИ през ВИС с цел:

а)

да разглеждат заявления за визи и да вземат решения по тези заявления в съответствие с член 24 от настоящия регламент и член 15, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 767/2008;

б)

за държавите членки, които все още не прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген, но използват СВИ, да разглеждат заявления за национални визи за краткосрочно пребиваване и да вземат решения по тези заявления;

в)

да актуализират данните, свързани с визи, в записа за влизане/излизане в случай на анулиране, отмяна или удължаване на валидността на виза в съответствие с член 19 от настоящия регламент и членове 13 и 14 от Регламент (ЕО) № 767/2008.

4.   За функционирането на уеб услугата в рамките на СВИ, посочена в член 13, отделната база данни с възможност само за четене, посочена в член 13, параграф 5, се актуализира ежедневно от ВИС чрез еднопосочно извличане на минималната необходима подгрупа данни от ВИС.

Член 9

Достъп до СВИ с цел въвеждане, промяна, заличаване и справка с данни

1.   Достъпът до СВИ с цел въвеждане, промяна, заличаване и справка с данните, посочени в член 14 и в членове 16—20, е запазен изключително за надлежно упълномощените служители на националните органи на всяка държава членка, които са компетентни за целите, посочени в членове 23—35. Този достъп се ограничава до необходимото за изпълнението на задачите на тези национални органи в съответствие с тези цели и е пропорционален на преследваните цели.

2.   Всяка държава членка определя компетентните национални органи, които са гранични органи, визови органи и имиграционни органи за целите на настоящия регламент. Надлежно упълномощените служители на компетентните национални органи разполагат с достъп до СВИ за целите на въвеждането, промяната, заличаването или справката с данни. Всяка държава членка незабавно предоставя списък с тези компетентни национални органи на eu-LISA. В този списък се уточнява целта, за която всеки отделен орган има достъп до данните, съхранявани в СВИ.

3.   Органите, които имат право да правят справка с данни в СВИ или имат достъп до данни в СВИ, с цел предотвратяване, разкриване и разследване на терористични или други тежки престъпления, се определят в съответствие с глава IV.

Член 10

Общи принципи

1.   Всеки компетентен орган, на който е разрешен достъп до СВИ, гарантира, че използването на СВИ е необходимо, целесъобразно и пропорционално.

2.   Всеки компетентен орган гарантира, че използването на СВИ, включително снемането на биометрични данни, се осъществява в съответствие с гаранциите, установени в Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, Хартата на основните права на Европейския съюз и Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на детето. По-специално, когато се снемат данни на деца, се отдава първостепенно значение на висшите интереси на детето.

Член 11

Автоматичен калкулатор и задължение да се информират гражданите на трети страни за оставащия разрешен престой

1.   СВИ включва автоматичен калкулатор, който указва максималния срок на разрешен престой за граждани на трети страни, регистрирани в СВИ.

Автоматичният калкулатор не се прилага по отношение на граждани на трети страни, които:

а)

са членове на семейството на гражданин на Съюза, за когото се прилага Директива 2004/38/ЕО, или членове на семейството на гражданин на трета страна, който се ползва от правото на свободно движение, равностойно на това на граждани на Съюза по силата на споразумение между Съюза и неговите държави членки, от една страна, и трета държава, от друга страна; и

б)

не притежават карта за пребиваване съгласно Директива 2004/38/ЕО, или разрешение за пребиваване съгласно Регламент (ЕО) № 1030/2002.

2.   Автоматичният калкулатор информира компетентните органи:

а)

при влизане — за максималния срок на разрешен престой на граждани на трети страни и дали броят на разрешените влизания по силата на еднократна или двукратна входна виза за краткосрочно пребиваване, е изчерпан;

б)

по време на контрол или проверки, извършвани на територията на държавите членки — за оставащия разрешен престой или за продължителността на надвишаването на разрешения срок на престой на граждани на трети страни;

в)

при излизане — за евентуално надвишаване на разрешения срок на престой на граждани на трети страни;

г)

при разглеждане и вземане на решение във връзка със заявления за издаване на виза за краткосрочно пребиваване — за максималния оставащ срок на разрешен престой въз основа на планирани дати на влизане.

3.   Граничните органи информират гражданина на трета страна за максималния срок на разрешения престой, в който се вземат предвид броят на влизанията и продължителността на престоя, разрешени от визата, в съответствие с член 8, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2016/399. Тази информация се предоставя от граничния служител в момента на граничната проверка или посредством инсталирано на граничния контролно-пропускателен пункт съоръжение, което дава на гражданина на трета страна възможност да направи справка с уеб услугата, посочена в член 13, параграфи 1 и 2 от настоящия регламент.

4.   Що се отнася до гражданите на трети страни, за които се прилага изискването за виза за краткосрочно пребиваване или национална виза за краткосрочно пребиваване в държава членка, която все още не прилага изцяло достиженията на правото от Шенген, но използва СВИ, автоматичният калкулатор не указва продължителността на разрешения престой въз основа на визата за краткосрочно пребиваване или националната виза за краткосрочно пребиваване.

В случая, посочен в първа алинея, автоматичният калкулатор проверява само:

а)

дали е спазено общото ограничение от 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период; и

б)

за визите за краткосрочно пребиваване — дали е спазен срокът на валидност на тези визи.

5.   За целите на проверката дали гражданите на трети страни, притежаващи еднократна или двукратна входна виза за краткосрочно пребиваване, вече са използвали броя на влизанията, разрешени от тяхната виза за краткосрочно пребиваване, автоматичният калкулатор отчита само влизанията на територията на държавите членки, които прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген. Тази проверка не се извършва обаче при влизане на териториите на държавите членки, които все още не прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген, но използват СВИ.

6.   Автоматичният калкулатор се прилага също така за краткосрочния престой въз основа на виза за краткосрочно пребиваване с ограничена териториална валидност, издадена съгласно член 25, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 810/2009. В този случай автоматичният калкулатор взема предвид разрешения престой, посочен в тази виза, независимо от това дали кумулативният престой на съответния гражданин на трета страна надхвърля 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период.

Член 12

Механизъм за информиране

1.   СВИ съдържа механизъм, който автоматично засича записите за влизане/излизане, при които няма данни за излизане веднага след датата на изтичане на срока на разрешен престой, както и записите, при които е надвишен максималният срок на разрешен престой.

2.   За граждани на трети страни, които пресичат границата въз основа на валиден документ за улеснен транзит, издаден в съответствие с Регламент (ЕО) № 693/2003 на Съвета (39) (FTD), СВИ съдържа механизъм, който автоматично засича записите за влизане/излизане, при които няма данни за излизане веднага след изтичането на времето за разрешен престой, както и записите, при които е надвишен максималният срок на разрешен престой.

3.   Компетентните национални органи, оправомощени съгласно член 9, параграф 2, разполагат със списък, генериран от СВИ, в който се съдържат данните, посочени в членове 16 и 17, за всички лица, за които е установено, че са лица, надвишили разрешения срок на престой, така че да могат да вземат подходящи мерки.

Член 13

Уеб услуга

1.   С цел да се даде възможност на гражданите на трети страни да проверяват по всяко време оставащия разрешен престой, на тяхно разположение има защитен интернет достъп до уеб услуга, хоствана в техническите звена на eu-LISA, чрез която гражданите на трети страни могат да предоставят исканите данни съгласно член 16, параграф 1, буква б), заедно с планираната дата на влизане или излизане или и двете. Въз основа на тези данни уеб услугата дава на гражданите на трети страни отговор „OK/NOT OK“, както и информация за оставащия разрешен престой.

2.   Чрез дерогация от параграф 1, за планиран престой в държава членка, която все още не прилага изцяло достиженията на правото от Шенген, но използва СВИ, уеб услугата не предоставя информация относно разрешения престой въз основа на виза за краткосрочно пребиваване или национална виза за краткосрочно пребиваване.

В случая, посочен в първа алинея, гражданите на трети страни имат възможност чрез уеб услугата да проверяват съответствието с общото ограничение от 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период и да получават информация за оставащия разрешен престой в рамките на това ограничение. Тази информация се предоставя за престоите в рамките на 180-дневния период до момента на справката в уеб услугата или до планираната дата на влизане или излизане или и двете.

3.   С оглед на изпълнението на задълженията си по член 26, параграф 1, буква б) от Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение превозвачите използват уеб услугата, за да проверяват дали гражданите на трети страни, притежаващи еднократна или двукратна входна виза за краткосрочно пребиваване, вече са използвали броя на влизанията, разрешени от визата. Превозвачите предоставят данните, изброени в член 16, параграф 1, букви а), б) и в) от настоящия регламент. Въз основа на тези данни уеб услугата представя на превозвачите отговор OK/NOT OK. Превозвачите могат да съхраняват изпратената информация и получения отговор в съответствие с приложимото право. Превозвачите създават схема за автентификация, за да се гарантира, че само упълномощени служители могат да имат достъп до уеб услугата. Отговорът OK/NOT OK не може да се разглежда като решение за разрешаване или отказ за влизане в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/399.

4.   За целите на прилагането на член 26, параграф 2 от Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение или за целите на решаване на евентуални спорове, произтичащи от член 26 от Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение, eu-LISA води регистър на всички операции за обработване на данни, извършени чрез уеб услугата от страна на превозвачите. В този регистър се записват датата и часът на всяка операция, използваните за целите на запитването данни, подадените от уеб услугата данни и наименованието на въпросния превозвач.

Записите се съхраняват за срок от две години. Записите са защитени с подходящите мерки срещу всякакъв неразрешен достъп.

5.   Уеб услугата използва отделна база данни само за четене, която се актуализира ежедневно чрез еднопосочно извличане на минимално необходимата подгрупа данни от СВИ и ВИС. eu-LISA отговаря за сигурността на уеб услугата, за сигурността на съдържащите се в нея лични данни и за процеса на извличане на личните данни в отделната база данни само за четене.

6.   Уеб услугата не дава на превозвачите възможност да проверяват дали гражданите на трети страни, притежаващи еднократна или двукратна национална входна виза за краткосрочно пребиваване, вече са използвали броя на влизанията, разрешени от тази виза.

7.   Комисията приема актове за изпълнение относно подробните правила за условията за функциониране на уеб услугата и правилата за защита на данните и сигурността, приложими към уеб услугата. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 68, параграф 2.

ГЛАВА II

ВЪВЕЖДАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИТЕ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ

Член 14

Процедури за въвеждане на данни в СВИ

1.   Граничните органи проверяват в съответствие с член 23 дали в СВИ преди това вече е създадено лично досие за гражданина на трета страна, както и неговата или нейната самоличност. Когато гражданин на трета страна използва система за самообслужване, за да регистрира предварително данни или за извършването на гранични проверки, проверката се извършва чрез системата за самообслужване.

2.   Ако преди това вече е създадено лично досие за гражданина на трета страна, граничният орган при необходимост:

а)

актуализира личното досие, а именно данните, посочени в членове 16, 17 и 18, според приложимото, и

б)

въвежда данните за влизане за всяко влизане и данните за излизане за всяко излизане в съответствие с членове 16 и 17 или, ако е приложимо, за отказа за влизане в съответствие с член 18.

Тези записи, посочени в първа алинея, буква б) от в настоящия параграф се свързват с личното досие на съответния гражданин на трета страна.

Когато е приложимо, данните, посочени в член 19, параграфи 1, 2, 4 и 5, се добавят към записа за влизане/излизане на съответния гражданин на трета страна. В личното досие на гражданина на трета страна се добавят документите за пътуване и различните самоличности, използвани законно от гражданина на трета страна.

Когато има регистрирано предходно лично досие и гражданинът на трета страна представи валиден документ за пътуване, който се различава от вече регистрирания, данните, посочени в член 16, параграф 1, буква г) и член 17, параграф 1, буква б), също се актуализират в съответствие с член 15.

3.   Когато е необходимо да се въведат или актуализират данни в записа за влизане/излизане на притежател на виза, граничните органи могат да извлекат от ВИС и да внесат в СВИ данните, предвидени в член 16, параграф 2, букви в)—е) от настоящия регламент, в съответствие с член 8 от настоящия регламент и член 18а от Регламент (ЕО) № 767/2008.

4.   При липса на предходна регистрация на гражданин на трета страна в СВИ, граничният орган създава лично досие на гражданина на трета страна като въвежда в него данните, посочени в член 16, параграфи 1 и 6, член 17, параграф 1 и член 18, параграф 1, според приложимото.

5.   Когато гражданин на трета страна използва система за самообслужване, за да регистрира предварително данни, се прилага член 8а от Регламент (ЕС) 2016/399. В този случай гражданинът на трета страна може да регистрира предварително данните в личното досие или, ако е приложимо, данните в записа за влизане/излизане, които трябва да бъдат актуализирани. Данните се потвърждават от граничните органи, когато решението за разрешаване или отказ на влизането е взето в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/399. Данните, изброени в член 16, параграф 2, букви в)—е) от настоящия регламент, могат да бъдат извлечени от ВИС и внесени в СВИ.

6.   Когато гражданин на трета страна използва система за самообслужване за извършването на гранични проверки, се прилага член 8б от Регламент (ЕС) 2016/399. В този случай проверката, посочена в параграф 1 от настоящия член, се извършва чрез системата за самообслужване.

7.   Когато гражданин на трета страна използва електронна врата с цел преминаване на външните граници или вътрешните граници, където контролът не е премахнат, се прилага член 8б от Регламент (ЕС) 2016/399. В този случай съответстващото въвеждане на записа за влизане/излизане и свързването на този запис със съответното лично досие се извършва чрез електронната врата.

8.   Без да се засягат член 20 от настоящия регламент и член 12, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/399, ако краткосрочният престой на гражданин на трета страна, който се намира на територията на държава членка, започва непосредствено след престой въз основа на разрешение за пребиваване или виза за дългосрочно пребиваване и не е създавано предходно лично досие, гражданинът на трета страна може да поиска компетентните органи, посочени в член 9, параграф 2 от настоящия регламент, да му създадат лично досие и запис за влизане/излизане, като въведат данните, посочени в член 16, параграфи 1, 2 и 6 и член 17, параграф 1 от настоящия регламент. Вместо данните, посочени в член 16, параграф 2, буква а) от настоящия регламент, компетентните органи въвеждат началната дата на краткосрочния престой, а вместо данните, посочени в член 16, параграф 2, буква б) от настоящия регламент, въвеждат името на органа, въвел тези данни.

Член 15

Портретна снимка на граждани на трети страни

1.   Когато е необходимо да се създаде лично досие или да се актуализира портретната снимка, посочена в член 16, параграф 1, буква г) и член 17, параграф 1, буква б), портретната снимка се прави на място.

2.   Чрез дерогация от параграф 1, в изключителни случаи, когато спецификациите за качеството и разделителната способност, определени за регистрирането на направена на място портретна снимка в СВИ, не могат да бъдат изпълнени, портретната снимка може да бъде извлечена по електронен път от чипа на електронния машинночетим документ за пътуване (еМЧДП). В тези случаи портретната снимка се включва в личното досие едва след като бъде направена електронна проверка, че портретната снимка, записана в чипа на еМЧДП, съответства на портретната снимка на съответния гражданин на трета страна, направена на място.

3.   Веднъж годишно всяка държава членка изпраща на Комисията доклад за прилагането на параграф 2. В доклада се посочва броят на засегнатите граждани на трети страни и се съдържа обяснение за възникналите изключителни случаи.

4.   Портретната снимка на гражданин на трета страна е с достатъчна разделителна способност и качество, за да се използва при автоматизираното съпоставяне на биометрични данни.

5.   В срок от две години след началото на пускането в действие на СВИ Комисията изготвя доклад за стандартите за качество на портретните снимки, съхранявани във ВИС, и за това дали те са такива, че да дават възможност за съпоставяне на биометричните данни с оглед на използването на портретните снимки, съхранявани във ВИС, на границите и на територията на държавите членки, за целите на проверката на самоличността на граждани на трети страни, за които има изискване за виза, без такава портретна снимка да се съхранява в СВИ. Комисията предоставя доклада на Европейския парламент и на Съвета. Този доклад следва да бъде съпроводен, когато Комисията счете за подходящо, от законодателни предложения, включително предложения за изменение на настоящия регламент,Регламент (ЕО) № 767/2008 или и двата, що се отнася до използването на портретните снимки на граждани на трети страни, съхранявана във ВИС, за целите, посочени в настоящия параграф.

Член 16

Лични данни на гражданите на трети страни, за които има изискване за виза

1.   На границите, на които функционира СВИ, граничният орган създава лично досие на гражданина на трета страна, за когото има изискване за виза, чрез въвеждане на следните данни:

а)

фамилно име; собствено(и) име(имена); дата на раждане; гражданство на една или повече държави; пол;

б)

вид и номер на документа или документите за пътуване и трибуквен код на държавата, издала документа или документите за пътуване;

в)

датата, на която изтича срокът на валидност на документа или документите за пътуване;

г)

портретната снимка„ както е посочено в член 15;

2.   При всяко влизане на гражданин на трета страна, за когото има изискване за виза, на граница, на която се използва СВИ, в запис за влизане/излизане се въвеждат следните данни:

а)

датата и часът на влизане;

б)

граничният контролно-пропускателен пункт на влизане и органът, който е разрешил влизането;

в)

ако е приложимо, статутът на гражданина на трета страна, който показва, че той или тя е гражданин на трета страна, който:

i)

е член на семейството на гражданин на Съюза, за когото се прилага Директива 2004/38/ЕО, или член на семейството на гражданин на трета страна, който се ползва от правото на свободно движение, равностойно на това на граждани на Съюза по силата на споразумение между Съюза и неговите държави членки, от една страна, и трета държава, от друга страна; и

ii)

не притежава карта за пребиваване съгласно Директива 2004/38/ЕО, или разрешение за пребиваване съгласно Регламент (ЕО) № 1030/2002;

г)

номерът на стикера на визата за краткосрочно пребиваване, включително трибуквеният код на издаващата държава членка, видът на визата за краткосрочно пребиваване, датата, на която изтича максималният срок на престоя, разрешен с визата за краткосрочно пребиваване, като този срок се актуализира при всяко влизане, и ако е приложимо датата на изтичане на валидността на визата за краткосрочно пребиваване,;

д)

при първото влизане с виза за краткосрочно пребиваване — броят на влизанията и продължителността на престоя, разрешен с визата за краткосрочно пребиваване, съгласно посоченото на стикера на визата за краткосрочно пребиваване;

е)

ако е приложимо — информацията, указваща, че издадената виза за краткосрочно пребиваване е с ограничена териториална валидност, съгласно член 25, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 810/2009;

ж)

за държавите членки, които все още не прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген, но използват СВИ, когато е приложимо, уведомителна бележка, че гражданинът на трета страна е използвал национална виза за краткосрочно пребиваване при влизането.

Записът за влизане/излизане, посочен в първа алинея, се свързва с индивидуалното досие на съответния гражданин на трета страна посредством личния референтен номер, генериран от СВИ при създаването на досието.

3.   При всяко излизане на гражданин на трета страна, за когото има изискване за виза, се въвеждат следните данни на граница, където се използва СВИ, в съответния запис за влизане/излизане:

а)

датата и часът на излизане;

б)

граничният контролно-пропускателен пункт на излизане.

Когато гражданинът на трета страна използва виза, различна от визата, отбелязана в последния запис на влизане, данните в записа за влизане/излизане, посочени в параграф 2, букви г)—ж), съответно се актуализират.

Записът за влизане/излизане, посочен в първа алинея, се свързва с индивидуалното досие на съответния гражданин на трета страна.

4.   Когато няма данни за излизане непосредствено след датата на изтичане на разрешения престой, СВИ обозначава записа за влизане/излизане със знак и данните на гражданина на трета страна, за когото има изискване за виза, идентифициран като лице, надвишило разрешения срок на престой, се вписват в списъка, посочен в член 12.

5.   За вписването или актуализирането на запис за влизане/излизане на гражданин на трета страна, за когото има изискване за виза, граничният орган може да извлича от ВИС и внася в СВИ данните, предвидени в параграф 2, букви в)—е) от настоящия член, от ВИС в съответствие с член 18а от Регламент (ЕО) № 767/2008.

6.   Когато гражданинът на трета страна се ползва от национална програма за улесняване на държава членка в съответствие с член 8г от Регламент (ЕС) 2016/399, съответната държава членка въвежда уведомителна бележка в личното досие на същия гражданин на трета страна, като посочва националната програма за улесняване на съответната държавата членка.

7.   Специалните разпоредби, изложени в приложение II, се прилагат за гражданите на трети страни, които преминават границата въз основа на валиден FTD.

Член 17

Лични данни на граждани на трети страни, освободени от изискването за виза

1.   Граничният орган създава личното досие на граждани на трети страни, освободени от изискването за виза, като въвежда следното:

а)

данните, предвидени в член 16, параграф 1, букви а), б) и в);

б)

портретната снимка в съответствие с член 15;

в)

данни за пръстовите отпечатъци от дясната ръка, ако са налице, а в противен случай съответните данни за пръстовите отпечатъци от лявата ръка; данните за пръстовите отпечатъци са с достатъчна разделителна способност и качество, за да се използват при автоматизираното съпоставяне на биометрични данни;

г)

ако е приложимо — съответните данни, предвидени в член 16, параграф 6.

2.   За гражданите на трети страни, освободени от изискването за виза, се прилагат mutatis mutandis член 16, параграф 2, букви а), б) и в), член 16, параграф 3, букви а) и б) и член 16, параграф 4.

3.   Деца на възраст под 12 години са освободени от изискването за снемане на пръстови отпечатъци.

4.   Лица, от които снемането на пръстови отпечатъци е физически невъзможно, са освободени от изискването за даване на пръстови отпечатъци.

Когато обаче невъзможността за снемане на пръстови отпечатъци е временна, този факт се записва в СВИ и от лицето се изисква да даде пръстови отпечатъци на излизане или при следващото влизане. Тази информация се заличава от СВИ, след като пръстовите отпечатъци бъдат дадени. Граничните органи имат право да поискат допълнително разяснение относно причините за временната невъзможност за даване на пръстови отпечатъци. Държавите членки осигуряват наличието на подходящи процедури, предоставящи гаранции за зачитане на личното достойнство на лицето в случай че възникнат затруднения при снемането на пръстови отпечатъци.

5.   Когато съответното лице е освободено от изискването за даване на пръстови отпечатъци съгласно параграф 3 или 4, в съответното поле се отбелязва „не се прилага“.

Член 18

Лични данни на граждани на трети страни, на които е отказано влизане

1.   Когато в съответствие с член 14 от Регламент (ЕС) 2016/399 и приложение V към него граничният орган е взел решение да откаже влизането на гражданин на трета страна за краткосрочен престой на територията на държавите членки, и когато в СВИ няма регистрирано по-рано досие за същия гражданин на трета страна, граничният орган създава лично досие, в което вписва:

а)

по отношение на граждани на трети страни, за които има изискване за виза — буквено-цифровите данни, изисквани по член 16, параграф 1 от настоящия регламент, и където е приложимо — данните, посочени в член 16, параграф 6 от настоящия регламент;

б)

по отношение на граждани на трети страни, освободени от изискването за виза — буквено-цифровите данни, изисквани по член 17, параграф 1 от настоящия регламент.

2.   Когато на гражданин на трета страна е отказано влизане на основание, съответстващо на буква Б, Г или З от част Б на приложение V към Регламент (ЕС) 2016/399, и в СВИ няма регистрирано по-рано досие с биометрични данни за този гражданин на трета страна, граничният орган създава лично досие, в което вписва буквено-цифровите данни, които се изискват съгласно член 16, параграф 1 или член 17, параграф 1 от настоящия регламент, според случая, както и следните данни:

а)

по отношение на граждани на трети страни, за които има изискване за виза — портретната снимка, посочена в член 16, параграф 1, буква г) от настоящия регламент;

б)

по отношение на граждани на трети страни, освободени от изискването за виза — биометричните данни, изисквани по член 17, параграф 1, букви б) и в) от настоящия регламент;

в)

по отношение на граждани на трети страни, за които има изискване за виза, но които не са регистрирани във ВИС — портретната снимка, посочена в член 16, параграф 1, буква г) от настоящия регламент, и данните за пръстовите отпечатъци, посочени в член 17, параграф 1, буква в) от настоящия регламент.

3.   Чрез дерогация от параграф 2 от настоящия член, когато причината съответства на буква З от част Б на приложение Vкъм Регламент (ЕС) 2016/399 и биометричните данни на гражданин на трета страна са записани в сигнала в ШИС, в резултат на който е отказано влизането, биометричните данни на този гражданин на трета страна не се въвеждат в СВИ.

4.   Когато на гражданин на трета страна е отказано влизане на основание, съответстващо на буква И от част Б на приложение V към Регламент (ЕС) 2016/399, и в СВИ няма регистрирано по-рано досие с биометрични данни за този гражданин на трета страна, биометричните данни се въвеждат в СВИ само ако влизането е отказано, защото гражданинът на трета страна се счита за заплаха за вътрешната сигурност, включително, когато е приложимо, елементи на обществения ред.

5.   Ако на гражданин на трета страна е отказано влизане на основание, съответстващо на буква Й от част Б на приложение V към Регламент (ЕС) 2016/399, граничният орган създава личното досие на този гражданин на трета страна без да добавя биометрични данни. Ако гражданинът на трета страна притежава еМЧДП, портретната снимка се извлича от този еМЧДП.

6.   Когато в съответствие с член 14 от Регламент (ЕС) 2016/399 и приложение V към него граничният орган е взел решение да откаже влизането на гражданин на трета страна за краткосрочен престой на територията на държавите членки, в отделен запис за отказ за влизане се въвеждат следните данни:

а)

датата и часът на отказа за влизане;

б)

граничният контролно-пропускателен пункт;

в)

органът, отказал влизането;

г)

точката(ите), съответстваща(и) на причината(ите) за отказа за влизане, съгласно част Б на приложение V към Регламент (ЕС) 2016/399.

Освен това, в записа за отказ за влизане за гражданите на трети страни, за които има изискване за виза, се въвеждат данните, посочени в член 16, параграф 2, букви г)—ж) от настоящия регламент.

За създаването или актуализирането на запис за отказ за влизане на граждани на трети страни, за които има изискване за виза, компетентният граничен контролен орган може да извлича от ВИС и да внася в СВИ данните, предвидени в член 16, параграф 2, букви г), д) и е) от настоящия регламент, в съответствие с член 18а от Регламент (ЕО) № 767/2008.

7.   Записът на отказ за влизане, посочен в параграф 6, е свързан с личното досие на съответния гражданин на трета страна.

Член 19

Данни, които се добавят при отмяна, анулиране или удължаване на разрешението за краткосрочен престой

1.   Когато е взето решение за отмяна или анулиране на разрешение за краткосрочен престой или на виза или за удължаване на срока на разрешен престой или на визата, компетентният орган, взел това решение, добавя следните данни в последния съответен запис за влизане/излизане:

а)

информация относно текущия статус, указваща, че разрешението за краткосрочен престой или визата е било(а) отменено(а) или анулирано(а) или че срокът на разрешения престой или на визата е бил удължен;

б)

наименованието на органа, който е отменил или анулирал разрешението за краткосрочен престой или визата или е удължил срока на разрешения престой или на визата;

в)

мястото и датата на решението за отмяна или анулиране на разрешението за краткосрочен престой или на визата или за удължаване на срока на разрешения престой или на визата;

г)

ако е приложимо — номера на новия визов стикер, включително трибуквения код на издаващата държава;

д)

когато е приложимо, срока на удължаване на разрешения престой;

е)

когато е приложимо, новата дата на изтичане на валидността на разрешения престой или на визата.

2.   Когато срокът на разрешения престой е бил удължен в съответствие с член 20, параграф 2 от Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение, компетентният орган, който е удължил разрешения престой, добавя в последния съответен запис за влизане/излизане данните за срока на удължаване на разрешения престой и отбелязва, когато е приложимо, че срокът на разрешения престой е бил удължен в съответствие с член 20, параграф 2, буква б) от Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение.

3.   Когато е взето решение за отмяна, анулиране на виза или за удължаване на срока на валидност на виза, визовият орган, взел това решение, незабавно извлича от ВИС посочените в параграф 1 от настоящия член данни и ги внася пряко в СВИ в съответствие с членове 13 и 14 от Регламент (ЕО) № 767/2008.

4.   В записа за влизане/излизане се посочва(т) основанието(ята) за отмяната или анулирането на краткосрочния престой, по-специално:

а)

решението за връщане, прието съгласно Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (40);

б)

всяко друго решение, взето от компетентните органи на държавата членка в съответствие с националното право, което води до връщането,извеждането или доброволното отпътуване на гражданина на трета страна, който не отговаря или вече не отговаря на условията за влизане или за краткосрочния престой на територията на държавите членки.

5.   В записа за влизане/излизане се посочват основанията за удължаването на срока на разрешения престой.

6.   Когато лицето отпътува или бъде изведено от територията на държавите членки по силата на решение, както е посочено в параграф 4 от настоящия член, компетентният орган въвежда данните в съответствие с член 14, параграф 2 в съответния запис за влизане/излизане на това конкретно влизане.

Член 20

Данни, които се добавят в случай на отхвърляне на презумпцията, че гражданинът на трета страна не отговаря на условията за продължителността на разрешен престой

Без да се засяга член 22, ако за гражданин на трета страна, намиращ се на територията на държава членка, няма създадено лично досие в СВИ или не съществува последен съответен запис за влизане/излизане за този гражданин на трета страна, компетентните органи могат да приемат, че гражданинът на трета страна не отговаря или повече не отговаря на условията за продължителността на разрешен престой на територията на държавите членки.

В случая, посочен в параграф 1 на настоящия член, се прилага член 12 от Регламент (ЕС) 2016/399 и ако презумпцията бъде отхвърлена в съответствие с член 12, параграф 3 от същия регламент, компетентните органи:

а)

създават в СВИ лично досие за този гражданин на трета страна, ако това е необходимо:

б)

актуализират последния запис за влизане/излизане, като въвеждат липсващите данни в съответствие с членове 16 и 17 от настоящия регламент; или

в)

заличават съществуващо досие, когато член 35 от настоящия регламент предвижда такова заличаване.

Член 21

Извънредни процедури в случай на техническа невъзможност за въвеждане на данни или неизправност на СВИ

1.   Когато по технически причини е невъзможно да се въведат данни в централната система на СВИ или в случай на неизправност на централната система на СВИ, данните, посочени в членове 16—20, се съхраняват временно в NUI. Ако това не е възможно, данните се съхраняват временно на място в електронна форма. И в двата случая данните се въвеждат в централната система на СВИ възможно най-скоро след като техническата невъзможност или неизправността е била отстранена. Държавите членки вземат подходящи мерки и осигуряват необходимата инфраструктура, оборудване и ресурси, за да гарантират, че посоченото по-горе временно съхраняване на място може да бъде извършено по всяко време и за всеки от техните гранични контролно-пропускателни пунктове.

2.   Без да се засяга задължението за извършване на гранични проверки съгласно Регламент (ЕС) 2016/399, граничният орган при извънредна ситуация, когато е технически невъзможно да бъдат въведени данни в централната система на СВИ и в NUI и е технически невъзможно данните да се съхраняват временно на място в електронна форма, съхранява ръчно данните за влизане/излизане в съответствие с членове 16—20 от настоящия регламент, с изключение на биометричните данни, и поставя печат за влизане или излизане в документа за пътуване на гражданина на трета страна. Тези данни се въвеждат в централната система на СВИ веднага щом това е технически възможно.

Държавите членки информират Комисията за подпечатването на документите за пътуване в случай на извънредни ситуации, посочени в първа алинея от настоящия параграф. Комисията приема актове за изпълнение относно подробните правила относно информацията, която трябва да се предостави на Комисията. Тези актове за изпълнение се приемат съгласно процедурата по разглеждане, посочена в член 68, параграф 2.

3.   СВИ съдържа индикация, че данните, посочени в членове 16—20, са въведени в резултат на извънредна процедура и че в личното досие, създадено съгласно параграф 2 от настоящия член, липсват биометрични данни. Биометричните данни се въвеждат в СВИ в следващия граничен контролно-пропускателен пункт.

Член 22

Преходен период и преходни мерки

1.   За период от 180 дни след началото на функционирането на СВИ, за да се провери при влизане и излизане дали гражданин на трета страна, допуснат за краткосрочен престой, не е надвишил максималния срок на разрешен престой, и съответно, за да се провери при влизане дали гражданин на трета страна не е надхвърлил броя на влизанията, разрешени с еднократната или двукратна входна виза за краткосрочно пребиваване, компетентните гранични органи вземат предвид престоите на територията на държавите членки през 180-дневния период, предшестващ влизането или излизането, като освен данните за влизане/излизане, регистрирани в СВИ, проверяват и печатите в документите за пътуване.

2.   Когато гражданин на трета страна е влязъл на територията на държавите членки, преди СВИ да е започнала да функционира, и излиза след като СВИ е започнала да функционира, при излизането му се създава лично досие и в записа за влизане/излизане, в съответствие с член 16, параграф 2, се въвежда датата на влизане, нанесена с печата в паспорта. Това правило не се ограничава до 180 дни, след като СВИ е започнала да функционира, както е посочено в параграф 1 от настоящия член. В случай на несъответствие между печата за влизане и данните в СВИ, печатът има предимство.

Член 23

Употреба на данните за проверка на границите, на които функционира СВИ

1.   Граничните органи имат достъп до СВИ за проверка на самоличността и на предишната регистрация на гражданин на трета страна, за актуализиране на данните в СВИ, ако е необходимо, и за справка с данните, доколкото това е необходимо за извършването на граничните проверки.

2.   При осъществяване на задълженията, посочени в параграф 1 от настоящия член, граничните органи имат достъп за търсене в данните, посочени в член 16, параграф 1, букви а), б) и в) и член 17, параграф 1, буква а).

Освен това, за целите на справката във ВИС за проверка в съответствие с член 18 от Регламент (ЕО) № 767/2008, за граждани на трети страни, за които има изискване за виза, граничните органи предприемат търсене във ВИС пряко от СВИ, като използват същите буквено-цифрови данни или, ако е приложимо, правят справка във ВИС в съответствие с член 18, параграф 2а от Регламент (ЕО) № 767/2008.

Ако при търсенето с тези данни в СВИ, посочени в първа алинея на настоящия параграф, се установи, че данните на гражданин на трета страна са регистрирани в СВИ, граничните органи сравняват направената на място портретна снимка на гражданина на трета страна с портретната снимка, посочена в член 16, параграф 1, буква г) и член 17, параграф 1, буква б) от настоящия регламент или — по отношение на граждани на трети страни, освободени от изискването за виза, граничните органи проверяват пръстовите отпечатъци в СВИ, а за граждани на трети страни, за които има изискване за виза, проверяват пръстовите отпечатъци пряко във ВИС в съответствие с член 18 от Регламент (ЕО) № 767/2008. За проверката на пръстовите отпечатъци на притежателите на виза във ВИС граничните органи могат да извършват търсенето във ВИС пряко от СВИ, както е предвидено в член 18, параграф 6 от посочения регламент.

Ако проверката посредством портретната снимка е неуспешна, проверката се извършва посредством пръстовите отпечатъци, и обратно.

3.   Ако при търсенето по данните, посочени в параграф 2, се установи, че в СВИ са записани данни на гражданин на трета страна, на граничния орган се дава достъп за справка с данните в личното досие на този гражданин на трета страна и записа(ите) за влизане/излизане или записа(ите) за отказ за влизане, свързани с него.

4.   Когато при търсенето по буквено-цифровите данни, посочени в параграф 2 настоящия член, се установи, че в СВИ не са записани данни на гражданин на трета страна, когато проверката на гражданин на трета страна съгласно параграф 2 от настоящия член е неуспешна или когато има съмнения относно самоличността на гражданин на трета страна, граничните органи имат достъп до данните за установяване на самоличността в съответствие с член 27 от настоящия регламент.

В допълнение на установяването на самоличността, посочено в първа алинея на настоящия параграф, се прилагат следните разпоредби:

а)

за граждани на трети страни, за които има изискване за виза, ако търсенето във ВИС по данните, посочени в член 18, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 767/2008, покаже, че данните на гражданина на трета страна са регистрирани във ВИС, се извършва проверка на пръстовите отпечатъци спрямо данните във ВИС в съответствие с член 18, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 767/2008. За тази цел граничният орган може да извърши търсенето във ВИС през СВИ съгласно предвиденото в член 18, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 767/2008. При неуспешна проверка на гражданина на трета страна по параграф 2 от настоящия член граничните органи използват достъпа до данните във ВИС за установяване на самоличността в съответствие с член 20 от Регламент (ЕО) № 767/2008.

б)

за граждани на трети страни, за които няма изискване за виза и за които не са открити данни в СВИ при проверката за установяване на самоличността по член 27 от настоящия регламент, се прави справка във ВИС в съответствие с член 19а от Регламент (ЕО) № 767/2008. Граничният орган може да извърши търсенето във ВИС през СВИ съгласно предвиденото в член 19а от Регламент (ЕО) № 767/2008.

5.   За граждани на трети страни, чиито данни вече са записани в СВИ, но чието лично досие в нея е било създадено от държава членка, която все още не прилага изцяло достиженията на правото от Шенген, но използва СВИ, и чиито данни са били въведени в системата въз основа на национална виза за краткосрочно пребиваване, граничните органи правят справка във ВИС в съответствие с параграф 4, втора алинея, буква а)„ когато за първи път след създаването на личното досие гражданинът на трета страна предприеме преминаване на граница на държава членка, прилагаща изцяло достиженията на правото от Шенген, на която се използва СВИ.

ГЛАВА III

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СВИ ОТ ДРУГИ ОРГАНИ

Член 24

Използване на СВИ за разглеждане на заявления за издаване на визи и вземане на решение по тях

1.   Визовите органи правят справка в СВИ при разглеждането на заявления за издаване на виза и вземането на решение по тези заявления, включително решения за анулиране, отмяна или удължаване на срока на валидност на издадена виза, в съответствие с Регламент (ЕО) № 810/2009.

Освен това визовите органи на държава членка, която все още не прилага изцяло достиженията на правото от Шенген, но използва СВИ, правят справки в СВИ при разглеждането на заявления за национални визи за краткосрочно пребиваване и при вземането на решения по тези заявления, включително решения за анулиране, отмяна или удължаване на срока на валидност на издадена национална виза за краткосрочно пребиваване.

2.   На визовия орган се предоставя достъп за търсене в СВИ пряко през ВИС по един или няколко от следните видове данни:

а)

данните, посочени в член 16, параграф 1, букви а), б) и в);

б)

номера на стикера на визата за краткосрочно пребиваване, включително трибуквения код на издаващата държава членка, както е посочено в член 16, параграф 2, буква г);

в)

данните за пръстови отпечатъци или данните за пръстови отпечатъци в комбинация с портретната снимка.

3.   Ако при търсенето по данните, посочени в параграф 2, се установи, че в СВИ са записани данни на гражданин на трета страна, на визовите органи се дава достъп за справка с данните в личното досие на този гражданин на трета страна и записите за влизане/излизане, както и записите за отказ за влизане, свързани с това лично досие. На визовите органи се дава достъп за справка с автоматичния калкулатор с цел проверка на максималния оставащ срок на разрешен престой. Освен това визовите органи имат възможност за справка в СВИ и нейния калкулатор при разглеждането и вземането на решение във връзка с ново заявление за издаване на виза, с цел да се определи автоматично максималният срок на разрешен престой.

4.   Визовите органи на държава членка, която все още не прилага изцяло достиженията на правото от Шенген, но използва СВИ, получават достъп за търсене в СВИ по един или няколко от видовете данни, посочени в параграф 2. Ако при търсенето се установи, че в СВИ са записани данни на гражданин на трета страна, на визовите органи се дава достъп за справка с данните в личното досие на този гражданин на трета страна и записите за влизане/излизане, както и записите за отказ за влизане, свързани с това лично досие. Визовите органи на държава членка, която все още не прилага изцяло достиженията на правото от Шенген, но използва СВИ, получават достъп за справка с автоматичния калкулатор с цел установяване на максималния оставащ срок на разрешен престой. Освен това визовите органи имат възможност за справка в СВИ и нейния автоматичен калкулатор при разглеждането и вземането на решения във връзка с нови заявления за издаване на виза, с цел да се определи максималният срок на разрешен престой.

Член 25

Използване на СВИ за разглеждане на заявления за достъп до национални програми за улесняване

1.   Компетентните органи, посочени в член 8г от Регламент (ЕС) 2016/399, извършват справка в СВИ с цел разглеждане на заявленията за достъп до националните програми за улесняване, посочени във въпросния член, и вземането на решения по тези заявления, включително решения за отказ, отмяна или удължаване на срока на валидност на достъпа до националните програми за улесняване в съответствие с посочения член.

2.   На компетентния орган се предоставя достъп за търсене по един или няколко от следните видове данни:

а)

данните, посочени в член 16, параграф 1, букви а), б) и в), или данните, посочени в член 17, параграф 1, буква а);

б)

данните за пръстови отпечатъци или данните за пръстови отпечатъци в комбинация с портретната снимка.

3.   Ако при търсенето по данните, посочени в параграф 2, се установи, че в СВИ са записани данни на гражданин на трета страна, на компетентния орган се дава достъп за справка с данните в личното досие на този гражданин на трета страна и записите за влизане/излизане, както и записите за отказ за влизане, свързани с това лично досие.

Член 26

Достъп до данни с цел извършване на проверка на територията на държавите членки

1.   С цел проверка на самоличността на гражданин на трета страна или, справка или проверка дали са спазени условията за влизане или престой на територията на държавите членки, или и двете, имиграционните органи на държавите членки имат достъп за търсене по данните, посочени в член 16, параграф 1, букви а), б) и в) и член 17, параграф 1, буква а).

Ако при търсенето по данните се установи, че в СВИ са записани данни на гражданин на трета страна, имиграционните органи могат да:

а)

сравнят направената на място портретна снимка на гражданина на трета страна с портретната снимка, посочена в член 16, параграф 1, буква г) и член 17, параграф 1, буква б) от настоящия регламент; или

б)

имиграционните органи могат да проверят в СВИ пръстовите отпечатъци на граждани на трети страни, освободени от изискването за виза, а за гражданите на трети страни, за които има изискване за виза — във ВИС в съответствие с член 19 от Регламент (ЕО) № 767/2008.

2.   Ако при търсенето по данните, посочени в параграф 1, се установи, че в СВИ са записани данни на гражданина на трета страна, на имиграционните органи се дава достъп за справка с автоматичния калкулатор, с данните в личното досие на гражданина на трета страна, със записа(ите) за влизане/излизане и със записа за всеки отказ за влизане, свързани с това лично досие.

3.   Ако при търсенето по данните, посочени в параграф 1 от настоящия член, се установи, че в СВИ не са записани данни на гражданина на трета страна, ако проверката на гражданина на трета страна не даде резултат или при съмнения относно самоличността на гражданина на трета страна, на имиграционните органи се дава достъп до данните за установяване на самоличността в съответствие с член 27.

Член 27

Достъп до данни с цел установяване на самоличността

1.   Граничните органи или имиграционните органи имат достъп за търсене по данни за пръстови отпечатъци или данни за пръстови отпечатъци в комбинация с портретна снимка единствено с цел да се установи самоличността на гражданин на трета страна, който може да е бил регистриран по-рано в СВИ под друга самоличност или който не отговаря или вече не отговаря на условията за влизане или за престой на територията на държавите членки.

Ако при търсенето по данни за пръстови отпечатъци или данни за пръстови отпечатъци в комбинация с портретна снимка се установи, че в СВИ не са записани данни на гражданина на трета страна, достъпът до данни с цел установяване на самоличността се извършва във ВИС в съответствие с член 20 от Регламент (ЕО) № 767/2008. На границите, на които функционира СВИ, преди всякакви проверки за установяване на самоличността чрез ВИС компетентните органи първо търсят във ВИС в съответствие с членове 18 или 19а от Регламент (ЕО) № 767/2008.

Ако пръстовите отпечатъци на гражданин на трета страна не могат да бъдат използвани или търсенето по пръстови отпечатъци или по пръстови отпечатъци в комбинация с портретна снимка не е дало резултат, търсенето се извършва по всички или по част от данните, посочени в член 16, параграф 1, букви а), б) и в) и член 17, параграф 1, буква а).

2.   Ако при търсенето по данните, посочени в параграф 1, се установи, че в СВИ са записани данни на гражданина на трета страна, на компетентния орган се дава достъп за справка с данните в личното досие и свързаните с него записи за влизане/излизане и за отказ за влизане.

Член 28

Съхранение на данните, извлечени от СВИ

Данните, извлечени от СВИ съгласно настоящата глава, могат да се съхраняват в национални досиета само ако това е необходимо в конкретен случай, в съответствие с целта, за която са били извлечени, и с приложимото право на Съюза, по-специално относно защитата на данни, и за срок, не по-дълъг от строго необходимото в този конкретен случай.

ГЛАВА IV

ПРОЦЕДУРА И УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП ДО СВИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПРАВОПРИЛАГАНЕТО

Член 29

Оправомощени органи на държавите членки

1.   Държавите членки определят органи, които са оправомощени да извършват справка с данните в СВИ, с цел предотвратяване, разкриване и разследване на терористични или други тежки престъпления.

2.   Всяка държава членка води списък на оправомощените органи. Всяка държава членка уведомява eu-LISA и Комисията за своите оправомощени органи и може по всяко време да промени или замени своето уведомление.

3.   Всяка държава членка определя централно звено за достъп, което има достъп до СВИ. Централното звено за достъп проверява дали са изпълнени условията за отправяне на искане за достъп до СВИ, установени в член 32.

Оправомощеният орган и централното звено за достъп може да са част от една организация, ако това се допуска от националното право, но централното звено за достъп действа напълно независимо от оправомощените органи при изпълнението на възложените му в съответствие с настоящия регламент задачи. Централното звено за достъп е отделно от оправомощените органи и не получава инструкции от тях по отношение на резултата от проверката, която извършва независимо.

В изпълнение на своите конституционни или законови задължения държавите членки могат да определят повече от едно централно звено за достъп съобразно своята организационна и административна структура.

4.   Държавите членки уведомяват eu-LISA и Комисията за своето централно звено за достъп и могат по всяко време да променят или заменят своите уведомления.

5.   На национално ниво всяка държава членка поддържа списък на оперативните звена в рамките на оправомощените органи, на които е разрешено да искат достъп до данните в СВИ, чрез централните звена за достъп.

6.   Само на надлежно упълномощени служители на централните звена за достъп е разрешен достъп до СВИ в съответствие с членове 31 и 32.

Член 30

Европол

1.   Европол определя едно от своите оперативни звена за „оправомощения от Европол орган“ и го оправомощава да отправя искане за достъп до СВИ чрез централното звено за достъп на Европол, посочено в параграф 2, за да подпомага и подкрепя действията на държавите членки за предотвратяване, разкриване и разследване на терористични или други тежки престъпления.

2.   Европол определя специализирано звено с надлежно оправомощени служители на Европол като централното звено за достъп на Европол. Централното звено за достъп на Европол проверява дали са изпълнени условията за отправяне на искане за достъп до СВИ, установени в член 33.

Централното звено за достъп на Европол действа независимо при изпълнението на възложените му в съответствие с настоящия регламент задачи и не получава инструкции от оправомощения от Европол орган по отношение на резултата от проверката.

Член 31

Процедура за достъп до СВИ за целите на правоприлагането

1.   Оперативното звено, посочено в член 29, параграф 5, подава до централното звено за достъп, посочено в член 29, параграф 3, мотивирано искане в електронна или писмена форма за достъп до данните в СВИ. При получаване на искане за достъп централното звено за достъп проверява дали са изпълнени условията за достъп, посочени в член 32. Ако условията за достъп са изпълнени, това централно звено за достъп обработва искането. Данните в СВИ, до които е осъществен достъп, се предават на оперативното звено, посочено в член 29, параграф 5, по начин, който не застрашава сигурността на тези данни.

2.   При спешни случаи, когато е необходимо да се предотврати непосредствена опасност за живота на лице, свързана с терористично или друго тежко престъпление, централното звено за достъп, посочено в член 29, параграф 3, обработва искането незабавно и едва след това проверява дали са изпълнени всички условия, посочени член 32, включително дали даденият случай действително е бил спешен. Тази последваща проверка се извършва без ненужно забавяне и във всички случаи не по-късно от седем работни дни след обработването на искането.

3.   Когато последващата проверка установи, че достъпът до данни в СВИ е бил неоснователен, всички органи, които са имали достъп до тези данни, заличават информацията, получена от СВИ, и уведомяват съответното централно звено за достъп на държавата членка, в която е направено искането, за това заличаване.

Член 32

Условия за достъп на оправомощени органи до данни в СВИ

1.   Оправомощените органи могат да имат достъп до СВИ, за да извършват справка, когато са изпълнени всички посочени по-долу условия:

а)

достъпът за справката е необходим за целите на предотвратяването, разкриването или разследването на терористично или друго тежко престъпление;

б)

достъпът за справката е необходим и пропорционален за конкретния случай;

в)

налице са доказателства или основателни причини да се счита, че справката с данните в СВИ ще допринесе за предотвратяването, разкриването или разследването на което и да е от въпросните престъпления, по-специално когато има обосновано подозрение, че заподозреният, извършителят или жертвата на терористично или друго тежко престъпление попада в категория, обхваната от настоящия регламент.

2.   Достъпът до СВИ като инструмент за установяване на самоличността на неизвестен заподозрян, извършител или жертва на терористично или друго тежко престъпление се разрешава, ако в допълнение на условията, посочени в параграф 1, са изпълнени и следните условия:

а)

извършено е предварително търсене в националните бази данни; и

б)

в случай на справка по пръстови отпечатъци — започнато е предварително търсене в автоматизираната система за дактилоскопична идентификация на другите държави членки съгласно Решение 2008/615/ПВР, когато сравняването на пръстови отпечатъци е технически възможно, и това търсене или е извършено изцяло, или не е било завършено в рамките на два дни от започването му.

Въпреки това допълнителните условия в букви а) и б) от първа алинея не се прилагат, когато са налице основателни причини да се счита, че сравняването със системите на другите държави членки не би довело до удостоверяване на самоличността на субекта на данните или, в спешни случаи, когато е необходимо да се предотврати непосредствена опасност за живота на лице, свързана с терористично или друго тежко престъпление. Тези основателни причини се включват в искането в електронна или писмена форма, изпратено от оперативното звено на оправомощения орган до централното звено за достъп.

Искането за справка във ВИС за същия субект на данни може да се отправи успоредно с искане за справка в СВИ, в съответствие с условията, посочени в Решение 2008/633/ПВР на Съвета (41).

3.   Достъпът до СВИ като средство за справка за минали пътувания или за срокове на престой на територията на държавите членки на известен заподозрян, извършител или предполагаема жертва на терористично или друго тежко престъпление се разрешава, ако са изпълнени условията, посочени в параграф 1.

4.   Справката в СВИ с цел определяне на самоличността, както е посочено в параграф 2, се ограничава до търсене в личното досие по които и да било от следните данни в СВИ:

а)

пръстови отпечатъци на граждани на трети страни, освободени от изискването за виза, или на притежатели на FTD. За да започне справката в СВИ, може да бъдат използвани латентни пръстови отпечатъци и следователно да се правят сравнения с пръстовите отпечатъци, съхранявани в СВИ;

б)

портретни снимки.

При намерено съответствие справката в СВИ дава достъп до всички други данни от личното досие, посочени в член 16, параграфи 1 и 6, член 17, параграф 1 и член 18, параграф 1.

5.   Справката в СВИ за минали пътувания на съответния гражданин на трета страна се ограничава до търсене — в личното досие или в записите за влизане/излизане или за отказ за влизане, по които и да било от следните данни в СВИ:

а)

фамилно име, собствено(и) име(имена), дата на раждане, гражданство на една или повече държави; пол;

б)

вид и номер на документа или документите за пътуване, трибуквен код на издаващата държава и дата, на която изтича срокът на валидност на документа за пътуване;

в)

номер на визовия стикер и дата на изтичане на срока на валидност на визата;

г)

пръстови отпечатъци, включително латентни пръстови отпечатъци;

д)

портретна снимка;

е)

дата и час на влизане, орган, разрешил влизането, и граничен контролно-пропускателен пункт на влизане;

ж)

дата и час на излизане и граничен контролно-пропускателен пункт на излизане.

При намерено съответствие справката в СВИ дава достъп до данните, изброени в първа алинея, както и до всички други данни от личното досие, записите за влизане/излизане и за отказ за влизане, включително данните, свързани с отмяна или удължаване на разрешението за краткосрочен престой в съответствие с член 19.

Член 33

Процедура и условия за достъп на Европол до данни в СВИ

1.   Европол има достъп за справки в СВИ, когато са изпълнени всички посочени по-долу условия:

а)

справката е необходима за подпомагане и подкрепа на действията на държавите членки за предотвратяване, разкриване или разследване на терористични или други тежки престъпления от компетентността на Европол;

б)

справката е необходима и пропорционална за конкретния случай;

в)

налице са доказателства или основателни причини да се счита, че справката с данните в СВИ ще допринесе за предотвратяването, разкриването или разследването на което и да е от въпросните престъпления, по-специално когато има обосновано подозрение, че заподозреният, извършителя или жертвата на терористично или друго тежко престъпление попадат в категория, обхваната от настоящия регламент.

2.   Достъпът до СВИ като средство за установяване на самоличността на неизвестен заподозрян, извършител или предполагаема жертва на терористично или друго тежко престъпление се разрешава, ако са изпълнени условията, изброени в параграф 1, и справката, като въпрос с приоритетно значение, с данните, съхранявани в базите данни, които са технически и законно достъпни за Европол, не е довела до установяване на самоличността на въпросното лице.

Искане за справка във ВИС за същия субект на данни може да се отправи успоредно с искане за справка в СВИ в съответствие с условията, посочени в Решение 2008/633/ПВР.

3.   Прилагат се съответно определените условия по член 32, параграфи 3—5.

4.   Оправомощеният орган на Европол може да изпрати обосновано искане в електронна форма за справка с всички данни в СВИ или конкретен набор от данни в СВИ, до централното звено за достъп на Европол, посочено в член 30, параграф 2. При получаване на искане за достъп централното звено за достъп на Европол проверява дали са изпълнени условията за достъп, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член. Ако са изпълнени всички условия за достъп, надлежно упълномощените служители на централното звено за достъп на Европол обработват искането. Данните в СВИ, до които е осъществен достъп, се предават на оперативното звено на Европол по начин, който не застрашава сигурността на тези данни.

5.   Европол обработва информацията, получена в резултат на справката с данните в СВИ, само при условие на разрешение от държавата членка по произход. Това разрешение се получава чрез националното звено на Европол на тази държава членка.

ГЛАВА V

СЪХРАНЯВАНЕ И ИЗМЕНЯНЕ НА ДАННИТЕ

Член 34

Срок на съхраняване на данните

1.   Всеки запис за влизане/излизане или за отказ за влизане, свързан с лично досие, се съхранява в централната система на СВИ за срок от три години след датата на записа за излизане или за отказа за влизане, според приложимото.

2.   Всяко лично досие и свързаният(-те) с него запис(и) за влизане/излизане или за отказ за влизане се съхраняват в централната система на СВИ за срок от три години и един ден след датата на последния запис за излизане или отказ за запис за влизане, ако няма запис за влизане в срок от три години от датата на последния запис за излизане или за отказ за влизане.

3.   Ако няма запис за излизане след датата на изтичане на срока на разрешения престой, данните се съхраняват за срок от пет години след датата на изтичане на срока на разрешения престой. Три месеца преди планираното заличаване на данните на лица, надвишили разрешения срок на престой, СВИ автоматично уведомява държавите членки, така че те да могат да приемат подходящите мерки.

4.   Чрез дерогация от параграф 1 всеки запис за влизане/излизане на граждани на трети страни, които имат статуса, посочен в член 2, параграф 1, буква б), се съхранява в СВИ за максимален срок от една година след излизането на такива граждани на трети страни. Ако няма запис за излизане, данните се съхраняват за срок от пет години от датата на последния запис за влизане.

5.   След изтичането на срока за съхраняване на данните, посочен в параграфи 1—4, тези данни се заличават автоматично от централната система на СВИ.

Член 35

Изменяне на данните и заличаване на данните преди изтичане на установения срок

1.   Отговорната държава членка има право да изменя данните, които тя е въвела в СВИ, като поправя, допълва или заличава тези данни.

2.   Ако отговорната държава членка разполага с обективна информация за това, че данните, записани в СВИ, са фактически неточни или непълни или че в СВИ са били обработени данни в нарушение на настоящия регламент, тя проверява съответните данни и при необходимост незабавно ги поправя или допълва, или ги заличава от СВИ и — когато е приложимо — от списъка на идентифицираните лица, посочени в член 12, параграф 3. Данните може да бъдат проверявани и поправяни, допълвани или заличавани и по искане на засегнатото лице в съответствие с член 52.

3.   Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 от настоящия член, когато държава членка, различна от отговорната държава членка, разполага с обективна информация за това, че данните, записани в СВИ, са фактически неточни или непълни или че в СВИ са били обработени данни в нарушение на настоящия регламент, тя проверява съответните данни, ако е възможно, без да се консултира с отговорната държава членка, и при необходимост незабавно ги поправя или допълва, или ги заличава от СВИ и — когато е приложимо — от списъка на идентифицираните лица, посочени в член 12, параграф 3. Когато не е възможно данните да се проверят без консултация с отговорната държава членка, държавата членка се свързва с органите на отговорната държава членка в срок от седем дни и отговорната държава членка проверява точността на данните и законността на обработването им в срок от един месец. Данните може да бъдат проверявани и поправяни, допълвани или заличавани и по искане на засегнатия гражданин на трета страна в съответствие с член 52.

4.   Когато държава членка разполага с обективна информация за това, че данните във връзка с визи, записани в СВИ, са фактически неточни или непълни или че в СВИ са били обработени такива данни в нарушение на настоящия регламент, тя първо проверява точността на тези данни чрез справка във ВИС и при необходимост ги поправя или, допълва, или ги заличава в СВИ. Ако записаните във ВИС данни са същите като тези в СВИ, тя незабавно информира държавата членка, която е отговорна за въвеждането на тези данни във ВИС, чрез инфраструктурата на ВИС в съответствие с член 24, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 767/2008. Държавата членка, която е отговорна за въвеждането на данните във ВИС, проверява тези данни и при необходимост незабавно ги поправя, или допълва, или ги заличава от ВИС и информира съответната държава членка, която при необходимост незабавно ги поправя или допълва, или ги заличава в СВИ и — когато е приложимо — от списъка на идентифицираните лица, посочени в член 12, параграф 3.

5.   Данните на идентифицираните лица, посочени в член 12, се заличават незабавно от този списък и се поправят или допълват в СВИ, ако съответният гражданин на трета страна представи доказателства в съответствие с националното право на отговорната държава членка или на държавата членка, до която е отправено искането, че е бил принуден да надвиши срока на разрешен престой поради непредвидими и важни обстоятелства, или че е придобил законно право на престой, или в случай на грешка. Без да се засягат наличните административни или извънсъдебни средства за защита, този гражданин на трета страна има достъп до ефективни съдебни средства за защита, за да се гарантира, че данните са поправени, допълнени или заличени.

6.   Когато гражданин на трета страна придобие гражданство на държава членка или попадне в обхвата на член 2, параграф 3 преди изтичането на приложимия срок, посочен в член 34, личното досие и свързаните с личното досие записи за влизане/излизане в съответствие с членове 16 и 17 и записите за отказ за влизане в съответствие с член 18 се заличават в СВИ, както и, когато е приложимо, от списъка на идентифицираните лица, посочени в член 12, параграф 3, незабавно и във всеки случай не по-късно от пет работни дни, считано от момента, когато гражданинът на трета страна придобива гражданство на държава членка или попада в обхвата на член 2, параграф 3, преди да е изтекъл срокът, посочен в член 34:

а)

от държавата членка, чието гражданство е придобило лицето; или

б)

от държавата членка, издала разрешението или картата за пребиваване или визата за дългосрочно пребиваване.

Когато гражданин на трета страна придобие гражданство на Андора, Монако или Сан Марино или когато гражданин на трета страна притежава паспорт, издаден от града държава Ватикан, той информира за тази промяна компетентните органи на следващата държава членка, в която влиза. Тази държава членка незабавно заличава неговите данни от СВИ. Този гражданин на трета страна има достъп до ефективни съдебни средства за защита, за да се гарантира, че данните са заличени.

7.   Централната система на СВИ незабавно уведомява всички държави членки за заличаването на данни в СВИ и, когато е приложимо, от списъка на идентифицираните лица, посочени в член 12, параграф 3.

8.   В случай че държава членка, различна от отговорната държава членка, поправи, допълни или заличи данни в съответствие с настоящия регламент, същата държава членка става отговорна държава членка за поправката, допълнението или заличаването. СВИ записва всички направени поправки, допълнения и заличавания.

ГЛАВА VI

РАЗРАБОТВАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ОТГОВОРНОСТИ

Член 36

Приемане от Комисията на актове за изпълнение преди етапа на разработване

Комисията приема актовете за изпълнение, необходими за разработването и техническото изпълнение на централната система на СВИ, NUI, комуникационната инфраструктура, уеб услугата, посочена в член 13, и хранилището за данни, посочено в член 63, параграф 2, и по-специално мерки за:

а)

спецификациите за качеството, разделителната способност и използването на пръстови отпечатъци за биометрична проверка и установяване на самоличността в СВИ;

б)

спецификациите за качеството, разделителната способност и използването на портретни снимки за биометрична проверка и установяване на самоличността в СВИ, включително когато са направени на място или са извлечени по електронен път от еМЧДП;

в)

въвеждането на данните в съответствие с членове 16—20;

г)

достъпа до данните в съответствие с членове 23—33;

д)

изменянето, заличаването на данни и заличаването им преди изтичане на установения срок в съответствие с член 35;

е)

поддържането и достъпа до регистрите в съответствие с член 46;

ж)

изискванията за експлоатационните характеристики, включително минимални спецификации за техническото оборудване, както и изискванията за свързаните с биометричните данни експлоатационни характеристики на СВИ, по-специално по отношение на изискванията за процента на фалшива положителна идентификация, за процента на фалшива отрицателна идентификация и за процента на неуспешно регистриране;

з)

спецификациите и условията за уеб услугата, посочена в член 13, включително специални разпоредби за защита на данните, предоставени от или за превозвачите;

и)

създаването и проектирането в общ вид на оперативната съвместимост, както е посочено в член 8;

й)

спецификациите и условията за хранилището на данни, посочено в член 63, параграф 2;

к)

съставянето на списъка на идентифицираните лица посочени в член 12, параграф 3, и процедурата за разпространение на списъка сред държавите членки;

л)

спецификациите за технически решения за свързване на централните звена за достъп в съответствие с членове 31, 32 и 33, както и за техническо решение за събиране на статистическите данни, изисквани съгласно член 72, параграф 8.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 68, параграф 2.

За приемането на актовете за изпълнение, посочени в буква и) на първа алинея на настоящия член, комитетът, създаден по силата на член 68 от настоящия регламент, се консултира с Комитета ВИС, създаден по силата на член 49 от Регламент (ЕО) № 767/2008.

Член 37

Разработване и оперативно управление

1.   eu-LISA отговаря за разработването на централната система на СВИ, NUI, комуникационната инфраструктура и защитения канал за комуникация между централната система на СВИ и централната система на ВИС. eu-LISA отговаря също за разработването на уеб услугата, посочена в член 13, и на хранилището за данни, посочено в член 63, параграф 2, в съответствие с подробни правила, посочени в член 13, параграф 7 и член 63, параграф 2 и спецификациите и условията, приети съгласно член 36, първа алинея, точки з) и й).

еu-LISA определя проекта на физическата архитектура на СВИ, включително комуникационната ѝ инфраструктура, както и техническите спецификации и тяхното развитие по отношение на централната система на СВИ, NUI, комуникационната инфраструктура, сигурния канал за комуникация между централната система на СВИ и централната система на ВИС„ уеб услугата, посочена в член 13 от настоящия регламент, и хранилището за данни, посочено в член 63, параграф 2 от настоящия регламент. Тези технически спецификации се приемат от Управителния съвет на eu-LISA при положително становище от Комисията. Освен това eu-LISA въвежда всички необходими промени във ВИС, произтичащи от създаването на оперативна съвместимост със СВИ, както и от прилагането на измененията на Регламент (ЕО) № 767/2008, посочени в член 61 от настоящия регламент.

eu-LISA разработва и внедрява централната система на СВИ, NUI, комуникационната инфраструктура, защитения канал за комуникация между централната система на СВИ и централната система на ВИС, уеб услугата, посочена в член 13, и хранилището за данни, посочено в член 63, параграф 2, във възможно най-кратък срок след приемането от страна на Комисията на мерките, предвидени в член 36.

Разработването се състои в изготвянето и изпълнението на технически спецификации, провеждането на изпитвания и извършването на цялостна координация на проекта.

При разработването и внедряването на централната система на СВИ, NUI, комуникационната инфраструктура, защитения канал за комуникация между централната система на СВИ и централната система на ВИС, уеб услугата, посочена в член 13, и хранилището на данни, посочено в член 63, параграф 2„ задачите на eu-LISA са също така да:

а)

извършва оценка на риска за сигурността;

б)

спазва принципите за неприкосновеност на личния живот още при проектирането и по подразбиране по време на целия жизнен цикъл на развитие на СВИ;

в)

извършва оценка на риска за сигурността във връзка с оперативната съвместимост с ВИС, посочена в член 8, както и оценка на необходимите мерки за сигурност, нужни за прилагането на оперативната съвместимост с ВИС.

2.   По време на фазата на проектиране и разработване се създава Съвет за програмно управление, съставен от най-много десет членове. Той се състои от седем членове, които се определят от Управителния съвет на eu-LISA измежду членовете или заместник-членовете на Управителния съвет, председателя на Консултативната група по СВИ, посочена в член 69, един член, който представлява eu-LISA и се определя от нейния изпълнителен директор, и един член, определен от Комисията. Членовете, определени от Управителния съвет на eu-LISA, се избират единствено от тези държави членки, които съгласно правото на Съюза са изцяло обвързани от законодателните инструменти, уреждащи разработването, създаването, експлоатацията и използването на всички широкомащабни информационни системи, управлявани от eu-LISA, и които отговарят на условията по член 66, параграф 2.

Съветът за програмно управление заседава редовно и поне три пъти на тримесечие. Той гарантира подходящо управление на фазата на проектиране и разработване на СВИ и осигурява съгласуваност между централния и националните проекти за СВИ.

Съветът за програмно управление представя на Управителния съвет на eu-LISA ежемесечни писмени доклади относно напредъка на проекта. Съветът за програмно управление не разполага с правомощия за вземане на решения, нито с мандат да представлява членовете на Управителния съвет на eu-LISA.

Управителният съвет на eu-LISA изработва процедурния правилник на Съвета за програмно управление, в който се включват по-специално правила относно:

а)

неговото председателство;

б)

местата на провеждане на заседанията;

в)

подготовката на заседанията;

г)

участието на експерти на заседанията;

д)

планове за комуникация, с които да се осигури пълна информация за неучастващите членове на Управителния съвет на eu-LISA.

Председателството на Съвета за програмно управление се поема от държава членка, която съгласно правото на Съюза е изцяло обвързана от законодателните инструменти, уреждащи разработването, създаването, експлоатацията и използването на всички широкомащабни информационни системи, управлявани от eu-LISA.

Всички пътни и дневни разходи, направени от членовете на Съвета за програмно управление, се изплащат от eu-LISA, като се прилага mutatis mutandis член 10 от Процедурния правилник на eu-LISA. eu-LISA осигурява секретариат на Съвета за програмно управление.

По време на фазата на проектиране и разработване Консултативната група по СВИ, посочена в член 69, се състои от ръководителите на националните проекти за СВИ и се председателства от eu-LISA. Тя заседава редовно и поне три пъти на тримесечие до пускането в действие на СВИ. След всяко заседание Консултативната група докладва на Съвета за програмно управление. Тя предоставя техническия експертен опит в подкрепа на изпълнението на задачите на Съвета за програмно управление, както и осъществява последващ контрол върху степента на готовност на държавите членки.

3.   eu-LISA отговаря за оперативното управление на централната система на СВИ, NUI и защитения канал за комуникация между централната система на СВИ и централната система на ВИС. В сътрудничество с държавите членки тя следи за това винаги да се използва най-добрата — според направен анализ на разходите и ползите, налична технология за централната система на СВИ, NUI, комуникационната инфраструктура, защитения канал за комуникация между централната система на СВИ и централната система на ВИС, уеб услугата, посочена в член 13, и хранилището за данни, посочено в член 63, параграф 2. eu-LISA отговаря и за оперативното управление на комуникационната инфраструктура между централната система на СВИ и NUI, за уеб услугата, посочена в член 13, и хранилището за данни, посочено в член 63, параграф 2.

Оперативното управление на СВИ обхваща всички задачи, необходими за осигуряването на 24-часов режим на работа, 7 дни в седмицата, в съответствие с настоящия регламент, по-специално необходимите поддръжка и технически промени, за да се гарантира, че СВИ функционира със задоволително оперативно качество, по-специално по отношение на времето за отговор на запитвания в централната система на СВИ от граничните власти, в съответствие с техническите спецификации.

4.   Без да се засягат разпоредбите на член 17 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз, Условиятa за работа на другите служители на Съюза, установен чрез Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета (42) eu-LISA осигурява прилагането на съответни правила за служебна тайна или други равностойни задължения за поверителност по отношение на онези от своите служители, които работят с данни в СВИ или с данни, съхранявани в СВИ. Това задължение е в сила и след като служителите напуснат длъжността си или работата си, или след прекратяване на дейността им.

Член 38

Отговорности на държавите членки и Европол

1.   Всяка държава членка отговаря за:

а)

интегрирането на съществуващата национална гранична инфраструктура и свързването ѝ към NUI;

б)

организирането, управлението, експлоатацията и поддръжката на своята съществуваща национална гранична инфраструктура и на свързването ѝ със СВИ за целите на член 6, с изключение на член 6, параграф 2;

в)

организацията на централните звена за достъп и свързването им с NUI за целите на правоприлагането;

г)

управлението и мерките за достъп на надлежно оправомощените и надлежно упълномощените служители на компетентните национални органи до СВИ в съответствие с настоящия регламент и за съставянето и редовното актуализиране на списък на тези служители и техните профили.

2.   Всяка държава членка определя националния орган, който предоставя на компетентните органи, посочени в член 9, параграф 2, достъп до СВИ. Всяка държава членка свързва този национален орган към NUI. Всяка държава членка свързва съответните си централни звена за достъп, посочени в член 29, към NUI.

3.   Всяка държава членка използва автоматизирани процедури за обработване на данните в СВИ.

4.   Държавите членки гарантират, че техническите характеристики на инфраструктурата за граничен контрол, наличността и продължителността на граничните проверки и качеството на данните се наблюдават стриктно, така че да се гарантира спазването на общите изисквания за правилното функциониране на СВИ и ефикасността на процеса на гранични проверки.

5.   Преди да получат разрешение за обработване на данните, съхранявани в СВИ, служителите на органите, които имат право на достъп до нея, преминават подходящо обучение, по-специално за сигурността на данните и правилата за защита на данните, както и за съответните основни права.

6.   Държавите членки не обработват данните в/от СВИ или се извличат от СВИ за цели, различни от предвидените в настоящия регламент.

7.   Европол поема отговорностите, предвидени в параграф 1, буква г) и в параграфи 3, 5 и 6. Той свързва и е отговорен за свързването на централното звено за достъп на Европол към СВИ.

Член 39

Отговорност за обработването на данните

1.   Във връзка с обработването на лични данни в СВИ всяка държава членка определя органа, който да се счита за администратор съгласно член 4, точка 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 и който носи основната отговорност за обработването на данни от тази държава членка. Всяка държава членка съобщава този орган на Комисията.

Всяка държава членка гарантира, че данните, събрани и записани в СВИ, се обработват законно, и по-специално, че само надлежно оправомощени служители имат достъп до тях за изпълнение на своите задачи. Отговорната държава членка гарантира по-специално, че данните:

а)

се събират по законен начин и при пълно зачитане на човешкото достойнство на гражданина на трета страна;

б)

се записват в СВИ по законен начин;

в)

са верни и актуализирани, когато се изпращат в СВИ.

2.   eu-LISA гарантира, че СВИ се експлоатира в съответствие с настоящия регламент и актовете за изпълнение, предвидени в член 36. По-специално eu-LISA:

а)

предприема необходимите мерки, за да гарантира сигурността на централната система на СВИ и комуникационната инфраструктура между централната система на СВИ и NUI, без да се засяга отговорността на държавите членки;

б)

гарантира, че само надлежно оправомощени служители имат достъп до обработваните данни в СВИ.

3.   eu-LISA информира Европейския парламент, Съвета и Комисията, както и Европейския надзорен орган по защита на данните, за мерките, които предприема в съответствие с параграф 2 с оглед на пускането в действие на СВИ.

Член 40

Съхраняване на данни в национални архиви и национални системи за влизане/излизане

1.   Всяка държава членка може да съхранява буквено-цифровите данни, които е въвела в СВИ в съответствие с целите на СВИ, в националната си система за влизане/излизане или равностойни национални архиви при пълно спазване на правото на Съюза.

2.   Данните не се съхраняват в националните системи за влизане/излизане или равностойни национални архиви за срок, по-дълъг от срока на съхраняването им в СВИ.

3.   Всяко използване на данни, което не е в съответствие с параграф 1, се счита за злоупотреба съгласно националното право на всяка държава членка и съгласно правото на Съюза.

4.   Настоящият член не може да се тълкува като изискващ каквато и да била техническа адаптация на СВИ. Държавите членки могат да съхраняват данни в съответствие с настоящия член за своя собствена сметка и риск и като използват свои собствени технически средства.

Член 41

Предоставяне на данни на трети страни, международни организации и частни субекти

1.   Данните, съхранявани в СВИ, не се предават или предоставят на трета държава, международна организация или частен субект.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член данните по член 16, параграф 1 и член 17, параграф 1, букви а), б) и в) от настоящия регламент могат да се предават от граничните или имиграционните органи на трета държава или международна организация, посочена в приложение I към настоящия регламент, в отделни случаи, когато е необходимо да се докаже самоличността на граждани на трети страни единствено с цел връщане, само ако е изпълнено едно от следните условия:

а)

Комисията е приела решение относно подходящата защита на личните данни в съответната трета държава в съответствие с член 45, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/679;

б)

предвидени са подходящи гаранции, както е посочено в член 46 от Регламент (ЕС) 2016/679, например чрез споразумение за обратно приемане на лица, което е в сила между Съюза или държава членка и въпросната трета държава; или

в)

приложим е член 49, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) 2016/679.

3.   Данните, посочени в член 16, параграф 1 и член 17, параграф 1, букви а), б) и в) от настоящия регламент могат да бъдат предавани в съответствие с параграф 2 от настоящия член само ако са спазени всички от следните условия:

а)

предаването на данните се прави в съответствие с приложимите разпоредби на правото на Съюза, по-специално разпоредбите относно защитата на данни, включително глава V от Регламент (ЕС) 2016/679, и споразуменията за обратно приемане, както и националното право на държавата членка, която предава данните;

б)

третата държава или международната организация е съгласна да обработва данните само за целите, за които те са били предоставени; и

в)

по отношение на съответния гражданин на трета страна е издадено решение за връщане, прието съгласно Директива 2008/115/ЕО, при условие че изпълнението на решението за връщане не е спряно и че не е подадена жалба, която може да доведе до временно спиране на неговото изпълнение.

4.   Предаването на лични данни на трети държави или международни организации по силата на параграф 2 не засяга правата на кандидатите за международна закрила и на лицата, ползващи се от такава закрила, по-специално по отношение на принципа за забрана на връщане.

5.   Личните данни, които държава членка или Европол получава от централната система на СВИ за целите на правоприлагането, не се предават или предоставят на трета държава, международна организация или частен субект, установен във или извън Съюза. Забраната се прилага и когато тези данни са допълнително обработени на национално равнище или между държавите членки в съответствие с Директива (ЕС) 2016/680.

6.   Чрез дерогация от параграф 5 от настоящия член, оправомощеният орган може да предава данни, посочени в член 16, параграф 1, букви а), б) и в), член 16, параграф 2, букви а) и б), член 16, параграф 3, букви а) и б) и член 17, параграф 1, буква а), на трета държава в отделни случаи и само ако са изпълнени всички от следните условия:

а)

в изключително спешни случаи, когато има:

i)

непосредствена опасност, свързана с терористично престъпление; или

ii)

непосредствена опасност за живота на дадено лице, като тази опасност е свързана с тежко престъпление;

б)

предаването на данните е необходимо за предотвратяването, разкриването или разследването, извършвани на територията на държавите членки или в съответната трета държава по отношение на такова терористично престъпление или тежко престъпления;

в)

оправомощеният орган има достъп до такива данни в съответствие с процедурата и условията, установени в членове 31 и 32;

г)

предаването се извършва в съответствие с приложимите условия, определени в Директива (ЕС) 2016/680, по-специално глава V от нея;

д)

подадена е надлежно мотивирана молба, в писмена или електронна форма, от третата държава; и

е)

и е гарантирано реципрочното предоставяне на всякаква информация относно записи на влизане/излизане, с които разполага отправилата искането трета държава, на държавата членка, която използва СВИ.

Когато предаването се прави на основание на първа алинея от настоящия параграф, то се документира и документацията се предоставя при поискване на надзорния орган, създаден съгласно член 41, параграф 1 от Директива (ЕС) 2016/680, включително дата и час на предаването, информация относно получаващия компетентен орган, обосновката на предаването и предадените лични данни.

Член 42

Условия за предоставяне на данни на държава членка, която все още не използва СВИ, и на държава членка, спрямо която настоящият регламент не се прилага

1.   Оправомощеният орган може да предава данни, посочени в член 16, параграф 1, букви а), б) и в), член 16, параграф 2, букви а) и б), член 16, параграф 3, букви а) и б) и член 17, параграф 1, буква а), на държава членка, която все още не използва СВИ, и на държава членка, спрямо която настоящият регламент не се прилага, в отделни случаи и само когато са изпълнени всички от следните условия:

а)

в изключително спешни случаи, когато има:

i)

непосредствена опасност, свързана с терористично престъпление; или

ii)

тежко престъпление;

б)

предаването на данните е необходимо за предотвратяването, разкриването или разследването на това) терористично или тежко престъпление;

в)

оправомощеният орган има достъп до такива данни в съответствие с процедурата и условията, установени в членове 31 и 32;

г)

приложима е Директива (ЕС) 2016/680;

д)

подадена е надлежно мотивирана молба в писмена или електронна форма; и

е)

е гарантирано реципрочното предоставяне на всякаква информация относно записи на влизане/излизане, с които разполага отправилата искането държава членка, на държавата членка, която използва СВИ.

Когато предаването се извършва съгласно първа алинея от настоящия параграф, то се документира и документацията се предоставя при поискване на надзорния орган, създаден съгласно член 41, параграф 1 от Директива (ЕС) 2016/680, включително дата и час на предаването, информация относно получаващия компетентен орган, обосновката на предаването и предадените лични данни.

2.   В случаите, когато се предоставят данни съгласно настоящия член, се прилагат mutatis mutandis същите условия, като посочените в член 43, параграф 1, член 45, параграфи 1 и 3, член 48 и член 58, параграф 4.

Член 43

Сигурност на данните

1.   Отговорната държава членка гарантира сигурността на данните преди и по време на изпращането им до NUI. Всяка държава членка гарантира сигурността на данните, които получава от СВИ.

2.   По отношение на своята национална гранична инфраструктура всяка държава членка приема необходимите мерки, включително план за сигурността и план за непрекъснатостта на работния процес и за възстановяване след бедствия, с цел:

а)

да се осигури физическа защита на данните, включително чрез изготвяне на планове за действие в извънредни ситуации за защита на критичната инфраструктура;

б)

да се предотврати достъпът на неоправомощени лица до оборудването за обработка на данни и националните съоръжения, в които държавата членка осъществява дейностите съгласно целите на СВИ;

в)

да се предотврати неразрешеното четене, копиране, изменяне или премахване на носители на данни;

г)

да се предотврати неразрешеното въвеждане на данни и неразрешената проверка, изменяне или заличаване на съхранявани лични данни;

д)

да се предотврати използването на автоматизирани системи за обработка на данни от неоправомощени лица, използващи оборудване за предаване на данни;

е)

да се предотврати неразрешеното обработване на данни в СВИ и всяко неразрешено изменяне или заличаване на обработвани в СВИ данни;

ж)

да се гарантира, че лицата, имащи право на достъп до СВИ, имат достъп само до данните, за които са оправомощени, посредством индивидуални и уникални потребителски профили и само в режим на поверителен достъп;

з)

да се гарантира, че всички органи с право на достъп до СВИ създават профили с описание на функциите и задълженията на лицата, които са оправомощени да въвеждат, да изменят, да заличават, да правят справки със и да търсят по данните, и предоставят тези профили на надзорните органи;

и)

да се гарантира възможност да се провери и установи на кои органи могат да се предават лични данни чрез използване на комуникационно оборудване;

й)

да се гарантира възможност да се провери и установи какви данни са били обработени в СВИ, както и кога, от кого и с каква цел са били обработени;

к)

да се предотврати неразрешеното четене, копиране, изменяне или заличаване на лични данни по време на предаването на лични данни до или от СВИ или по време на преноса на носители на данни, по-специално чрез съответните техники на криптиране;

л)

да се гарантира, че в случай на прекъсване може да бъде възстановено нормалното функциониране на инсталираните системи;

м)

да се осигури надеждност, като се гарантира правилното докладване на евентуални проблеми във функционирането на СВИ;

н)

да се наблюдава ефективността на мерките за сигурност по настоящия параграф и да се предприемат необходимите организационни мерки, свързани с вътрешния надзор, за да се гарантира спазване на настоящия регламент.

3.   По отношение на функционирането на СВИ, eu-LISA предприема необходимите мерки за постигане на определените в параграф 2 цели, включително приемането на план за сигурността и план за непрекъснатостта на работния процес и за възстановяване след бедствия. Освен това eu-LISA осигурява надеждност, като гарантира, че са налице необходимите технически мерки, с които се осигурява възможност за възстановяване на личните данни в случай на повреда поради лошо функциониране на СВИ.

4.   eu-LISA и държавите членки си сътрудничат, за да се гарантира хармонизиран подход към сигурността на данните, основан на процес на управление на риска за сигурността в рамките на цялата Система за влизане/излизане.

Член 44

Инциденти, свързани със сигурността

1.   Всяко събитие, което има или може да има въздействие върху сигурността на СВИ и което може да доведе до повреждане или загуба на данни, съхранявани в СВИ, се разглежда като инцидент, свързан със сигурността, особено когато може да е бил осъществен неразрешен достъп до данни или когато наличността, целостта и поверителността на данните са били или е могло да бъдат компрометирани.

2.   Инциденти, свързани със сигурността, се управляват по начин, гарантиращ бърза, ефективна и правилна реакция.

3.   Без да се засягат уведомяването и съобщаването за нарушаване на сигурността на личните данни съгласно член 33 от Регламент (ЕС) 2016/679 и/или член 30 от Директива (ЕС) 2016/680, държавите членки уведомяват Комисията, eu-LISA и Европейския надзорен орган по защита на данните за инциденти, свързани със сигурността. В случай на инцидент, свързан със сигурността на централната система на СВИ, eu-LISA уведомява Комисията и Европейския надзорен орган по защита на данните.

4.   За инциденти, свързани със сигурността, които имат или може да имат въздействие върху функционирането на СВИ или върху наличността, целостта и поверителността на данните, се предоставя информация на държавите членки и се докладва в съответствие с плана за управление на инциденти, изготвен от eu-LISA.

5.   Засегнатите държави членки и eu-LISA си сътрудничат в случай на инцидент, свързан със сигурността.

Член 45

Отговорност

1.   Всяко лице или държава членка, които са понесли материални или нематериални вреди поради незаконно обработване или действие, несъвместимо с настоящия регламент, имат право да получат обезщетение от държавата членка, отговорна за понесените вреди. Тази държава членка се освобождава от отговорност, отчасти или изцяло, ако докаже, че по никакъв начин не е отговорна за действието, предизвикало вредата.

2.   Ако държава членка не спазва задълженията си по настоящия регламент и причини вреди на СВИ, тази държава членка носи отговорност за вредите, освен ако и доколкото eu-LISA или друга държава членка, участваща в СВИ, са пропуснали да предприемат разумни мерки за предотвратяване на вредите или за намаляване на последиците от тях.

3.   Исковете за обезщетение, предявени срещу държава членка за вредите по параграфи 1 и 2, се уреждат от разпоредбите на националното право на държавата членка ответник.

Член 46

Поддържане на регистри от eu-LISA и държавите членки

1.   eu-LISA поддържа регистри за всички операции по обработване на данни в СВИ. Тези регистри включват следното:

а)

целта на достъпа по член 9, параграф 2;

б)

датата и часът;

в)

предадените данни, посочени в членове 16—19;

г)

данните, използвани за извършване на запитването в съответствие с членове 23—27; и

д)

името на органа, който въвежда или извлича данните.

2.   За справките, посочени в член 8, се поддържа регистър за всяка операция по обработване на данни, осъществена в СВИ и във ВИС, в съответствие с настоящия член и член 34 от Регламент (ЕО) № 767/2008. По-специално eu-LISA гарантира поддържане на даден регистър на съответните операции за обработване на данни в случаите, в които компетентните органи стартират операция за обработване на данни пряко от едната система в другата.

3.   В допълнение към параграфи 1 и 2, всяка държава членка поддържа регистри на персонала, който е надлежно оправомощен да обработва данните в СВИ.

4.   Тези регистри могат да се използват само за наблюдение на защитата на данните, включително за проверка на допустимостта на искането и законността на обработването на данните както и за гарантиране на сигурността на данните съгласно член 43. Регистрите са защитени с подходящи мерки против неразрешен достъп и се заличават една година след изтичане на срока на съхранение, посочен в член 34, освен ако не са необходими за процедури за наблюдение, които вече са започнали.

Член 47

Самонаблюдение

Държавите членки гарантират, че всеки орган, който има право на достъп до данни в СВИ, предприема необходимите мерки за спазване на настоящия регламент и при необходимост оказва съдействие на надзорните органи.

Член 48

Санкции

Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че всяко използване на данните, въведени в СВИ, в нарушение на настоящия регламент, се наказва с ефективни, пропорционални и възпиращи санкции, които са в съответствие с националното право, член 84 от Регламент (ЕС) 2016/679 и член 57 от Директива (ЕС) 2016/680.

Член 49

Защита на данните

1.   Регламент (ЕО) № 45/2001 се прилага за обработването на лични данни от eu-LISA въз основа на настоящия регламент.

2.   Регламент (ЕС) 2016/679 се прилага за обработването на лични данни от националните органи въз основа на настоящия регламент, с изключение на обработването за целите, посочени в член 1, параграф 2 от настоящия регламент.

3.   Директива (ЕС) 2016/680 се прилага за обработването на лични данни от оправомощените от държавите членки органи въз основа на настоящия регламент за целите, посочени в член 1, параграф 2 от настоящия регламент.

4.   Регламент (ЕС) № 2016/794 се прилага за обработването на лични данни от Европол въз основа на настоящия регламент.

ГЛАВА VII

ПРАВА И НАДЗОР НА ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ

Член 50

Право на информация

1.   Без да се засяга правото на информация по член 13 от Регламент (ЕС) 2016/679, гражданите на трети страни, чиито данни предстои да бъдат записани в СВИ, се информират от отговорната държава членка относно следното:

а)

факта, че държавите членки и Европол могат да имат достъп до СВИ за целите на правоприлагането;

б)

задължението за снемане на пръстови отпечатъци от гражданите на трети страни, освободени от изискването за виза, и от притежателите на FTD;

в)

задължението за записване на портретната снимка на всички граждани на трети страни, които подлежат на регистрация в СВИ;

г)

това че събирането на данни е задължително за проверка на спазването на условията за влизане;

д)

факта, че влизането ще бъде отказано, ако гражданин на трета страна откаже да предостави изискваните биометрични данни за регистрация, проверка или установяване на самоличността в СВИ;

е)

правото им да получат информация за максималния оставащ срок на разрешения им престой в съответствие с член 11, параграф 3;

ж)

факта, че личните данни, съхранявани в СВИ, могат да бъдат предавани на трета държава или международна организация, посочена в приложение I, за целите на връщането, както и на трета държава в съответствие с член 41, параграф 6 и на държавите членки в съответствие с член 42;

з)

посочва се съществуването на правото да се поиска от администратора достъп до отнасящи се до тях данни, правото да се поиска поправка на отнасящи се до тях неточни данни, а отнасящи се до тях непълни лични данни да бъдат попълнени, отнасящи се до тях незаконно обработвани лични данни да бъдат заличени или обработването им да бъде ограничено, както и правото на получаване на информация относно процедурите за упражняване на тези права, включително на данните за връзка на администратора и на надзорните органи, или ако е приложимо — на Европейския надзорен орган по защита на данните, които разглеждат жалбите във връзка със защитата на личните данни;

и)

факта, че до данните в СВИ се предоставя достъп за целите на управлението и улесняването на работата по границите и че надвишаването на разрешения срок на престой автоматично ще доведе до включването на техните данни в списък на идентифицираните лица, посочени в член 12, параграф 3, и се посочват евентуалните последици от надвишаването на разрешения срок на престой;

й)

посочва се срокът за съхранение на данните, определен за записите за влизане и излизане, за записите за отказ за влизане и за личните досиета в съответствие с член 34;

к)

указва се правото на лицата, надвишили разрешения им срок на престой, на заличаване на личните им данни от списъка на идентифицираните лица, посочени в член 12, параграф 3, и поправка в СВИ, когато те представят доказателство, че са надвишили разрешения срок на престой поради непредвидими и важни обстоятелства;

л)

правото на подаване на жалба до надзорните органи.

2.   Информацията, предвидена в параграф 1 от настоящия член, се предоставя писмено, с подходящи средства, в сбит, прозрачен, понятен и лесно достъпен вид, на ясен и разбираем език, на езикова версия, която засегнатото лице разбира или може разумно да се предполага, че разбира, за да се гарантира, че гражданите на трети страни са информирани за правата си по време на създаването на личното досие на въпросното лице в съответствие с член 16, 17 или 18.

3.   Освен това Комисията създава уебсайт, който съдържа информацията, посочена в параграф 1.

4.   Комисията приема актове за изпълнение относно съставянето на информацията, посочена в параграф 1 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 68, параграф 2.

5.   Комисията осигурява информацията, посочена в параграф 1 от настоящия член във вид на образец. Образецът се изготвя по такъв начин, че да дава възможност на държавите членки да го попълват с допълнителна, специфична за тях информация. Тази специфична за дадена държава членка информация включва най-малко информация относно правата на субекта на данните, възможността за помощ от страна на надзорните органи, както и данните за контакт на службата на администратора на данни и на длъжностното лице за защита на данните и надзорните органи. Комисията приема актове за изпълнение относно спецификациите и условията за уебсайта, посочен в параграф 3 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат преди СВИ да започне да функционира в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 68, параграф 2.

Член 51

Информационна кампания

Комисията, в сътрудничество с надзорните органи и Европейския надзорен орган по защита на данните, придружава пускането в действие на СВИ с информационна кампания, която да информира обществеността, и по-специално гражданите на трети страни, за целите на СВИ, данните, съхранявани в СВИ, органите, които имат достъп, и правата на засегнатите лица. Такива информационни кампании се провеждат редовно.

Член 52

Право на достъп, поправка, допълване и заличаване на лични данни и ограничаване на обработката

1.   Исканията на граждани на трети страни във връзка с правата по членове 15—18 от Регламент (ЕС) 2016/679 могат да бъдат адресирани до компетентния орган на всяка държава членка.

Отговорната държава членка или държавата членка, до която е отправено искането, изпраща отговор на това искане в срок от 45 дни от датата на искането.

2.   Ако бъде подадено искане за поправка, допълване или заличаване на лични данни или ограничаване на обработката им до държава членка, различна от отговорната държава членка, органите на държавата членка, до която е отправено искането, проверяват точността на данните и законосъобразността на обработването на данни в СВИ в срок от 30 дни от получаване на искането, в случай че проверката може да се направи без консултиране с отговорната държава членка. В противен случай държавата членка, до която е било подадено искането, се свързва с органите на отговорната държава членка в срок от седем дни и отговорната държава членка проверява точността на данните и законосъобразността на обработването им в срок 30 дни от свързването с нея.

3.   В случай че записаните в СВИ данни са фактически неточни, непълни или са били записани по незаконосъобразен начин, отговорната държава членка или ако е приложимо, държавата членка, до която е отправено искането, поправя, допълва или заличава личните данни или ограничава обработката на личните данни в съответствие с член 35. Отговорната държава членка или ако е приложимо, държавата членка, до която е отправено искането, уведомява без отлагане и в писмен вид въпросното лице, че е предприела мерки, за да поправи, допълни или заличи личните данни на това лице или да ограничи обработката на такива лични данни.

В случай че записаните в СВИ данни във връзка с визи са фактически неверни, непълни или са били записани по незаконосъобразен начин, отговорната държава членка или ако е приложимо, държавата членка, до която е отправено искането, първо проверява точността на данните, като ги сравнява с данните във ВИС, и при необходимост ги изменя в СВИ. Ако записаните във ВИС данни са същите като тези в СВИ, отговорната държава членка или когато е приложимо, държавата членка, до която е отправено искането, се свързва в срок от седем дни с органите на държавата членка, която е отговорна за въвеждането на тези данни във ВИС. Държавата членка, която е отговорна за въвеждането на тези данни във ВИС, проверява в срок от 30 дена от това свързване точността на данните във връзка с визи и законосъобразността на тяхното обработване в СВИ и информира отговорната държава членка или държавата членка, до която е оправено искането, която от своя страна при необходимост незабавно поправя или допълва личните данни на въпросното лице, ограничава обработката на такива данни в СВИ или заличава такива данни от СВИ и когато е приложимо — от списъка на идентифицираните лица, посочени в член 12, параграф 3.

4.   Ако отговорната държава членка или ако е приложимо, държавата членка, до която е отправено искането, не е съгласна, че вписаните в СВИ данни са фактически неточни, непълни или са били записани по незаконосъобразен начин, тя незабавно приема административно решение, в което обяснява в писмен вид на заинтересования гражданин на трета страна защо не е съгласна да поправи, допълни или заличи отнасящите се до него лични данни или да ограничи обработката на такива данни.

5.   Държавата членка, която е взела административно решение по параграф 4 от настоящия член, предоставя на заинтересования гражданин на трета страна и информация, с която обяснява стъпките, които той или тя могат да предприемат, ако не приемат предоставеното обяснение. Това включва информация как да се предяви иск или да се подаде жалба пред компетентните органи или съдилища на тази държава членка и относно всички видове помощ, която се предоставя в съответствие със законовите и подзаконовите актове и процедурите на тази държава членка, включително от надзорния орган, определен в съответствие с член 51, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

6.   Всяко искане, отправено по силата на параграфи 1 и 2, съдържа минималната информация, необходима за установяване на самоличността на съответния гражданин на трета страна. Пръстови отпечатъци могат да бъдат поискани за тази цел само в надлежно обосновани случаи и когато съществуват съществени съмнения относно самоличността на подалия искането. Тази информация се използва само за да позволи на гражданина на трета страна да упражнява правата по параграф 1 и след това незабавно се заличава.

7.   Когато дадено лице подаде искане в съответствие с параграф 1 от настоящия член, компетентният орган на отговорната държава членка или на държавата членка, до която е отправено искането, регистрира под формата на писмен документ, че е отправено такова искане.Този документ съдържа информация относно как е обработено това искане и от кой орган. В срок от седем дни компетентният орган предоставя този документ на надзорния орган, определен в съответствие с член 51, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Член 53

Сътрудничество за упражняване на правата във връзка със защитата на данните

1.   Компетентните органи на държавите членки активно си сътрудничат с цел упражняване на правата по член 52.

2.   Във всяка държава членка надзорният орган, определен в съответствие с член 51, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, при поискване подпомага и консултира субекта на данните при упражняване на правата му за поправяне, допълване или заличаване на личните данни, отнасящи се до него, или за ограничаване на обработването на такива данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.

За постигането на тези цели, посочени в първа алинея, надзорният орган на отговорната държава членка, предала данните, и надзорният орган на държавата членка, до която е подадено искането, си сътрудничат.

Член 54

Правни средства за защита

1.   Без да се засягат членове 77 и 79 от Регламент (ЕС) 2016/679, във всяка държава членка всяко лице има право да предяви иск или да подаде жалба пред компетентните органи или съдилища на тази държава членка, която му е отказала правото на достъп или на поправка, допълване или заличаване на отнасящи се до него данни, предвидено в член 52 и член 53, параграф 2 от настоящия регламент. Правото на предявяване на такъв иск или подаване на жалба се прилага също така в случаи, когато на исканията за достъп, поправка, допълване или заличаване не е отговорено в рамките на сроковете, предвидени в член 52, или тези искания въобще не са били разгледани от администратора на данни.

2.   Съдействието на надзорния орган, определен в съответствие с член 51, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, остава достъпно по време на цялото производство.

Член 55

Надзор от страна на надзорния орган

1.   Всяка държава членка гарантира, че надзорният орган, определен в съответствие с член 51, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, следи по независим начин за законосъобразността на обработването на личните данни, посочени в глави II, III, V и VI от настоящия регламент, от въпросната държава членка, включително на предаването им към и от СВИ.

2.   Надзорният орган, създаден в съответствие с член 51, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, гарантира, че най-малко на всеки три години, считано от момента на пускане в действие на СВИ, и в съответствие с приложимите международни стандарти за одит се извършва одит на дейността по обработване на данни в националната гранична инфраструктура. Резултатите от одита могат да бъдат взети предвид при оценките, извършвани в рамките на механизма, създаден с Регламент (ЕС) № 1053/2013 на Съвета (43). Надзорният орган, създаден в съответствие с член 51, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, публикува ежегодно броя на исканията за поправка, допълване или заличаване на данни, или за ограничаване на обработването на данни, предприетите впоследствие действия и броя на поправките, допълванията, заличаванията и ограничаването на обработването, направени в отговор на искания от засегнати лица.

3.   Държавите членки гарантират, че надзорният им орган, създаден в съответствие с член 51, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, разполага с достатъчно ресурси, за да изпълнява задачите, които са му възложени по силата на настоящия регламент, и разполага с достъп до консултации с лица, имащи необходимите познания по биометричните данни.

4.   Държавите членки предоставят всяка информация, поискана от надзорния орган, създаден в съответствие с член 51, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, като му предоставят, по-специално, информация за дейностите, извършвани в съответствие с член 38, член 39, параграф 1 и член 43. Държавите членки предоставят на надзорния орган, създаден в съответствие с член 51, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, достъп до регистрите си по член 46 и му дава възможност за достъп по всяко време до всички свои помещения, свързани със СВИ.

Член 56

Надзор от страна на Европейския надзорен орган по защита на данните

1.   Европейският надзорен орган по защита на данните отговаря за наблюдението на осъществяваните от eu-LISA дейности по обработване на лични данни във връзка със СВИ и за гарантиране, че тези дейности се извършват в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 и с настоящия регламент.

2.   Европейският надзорен орган по защита на данните гарантира, че най-малко на всеки три години и в съответствие с приложимите международни стандарти за одит се извършва одит на дейностите на eu-LISA по обработване на лични данни. Доклад от одита се изпраща на Европейския парламент, Съвета, Комисията, eu-LISA и надзорните органи. На eu-LISA се предоставя възможност да направи коментари, преди докладът да бъде приет.

3.   eu-LISA предоставя исканата информация на Европейския надзорен орган по защита на данните, дава му достъп до всички документи и до регистрите си по член 46 и му предоставя възможност за достъп по всяко време до всички свои помещения.

Член 57

Сътрудничество между надзорните органи и Европейския надзорен орган по защита на данните

1.   Надзорните органи и Европейският надзорен орган по защита на данните, като всеки от тях действа в своята област на компетентност, си сътрудничат активно в рамките на своите отговорности и осигуряват координиран надзор на СВИ и националните гранични инфраструктури.

2.   Надзорните органи и Европейският надзорен орган по защита на данните обменят информация, сътрудничат си при извършването на одити и проверки, обсъждат затрудненията при тълкуването или прилагането на настоящия регламент, оценяват проблеми, свързани с упражняването на независим надзор или с упражняването на правата на субекта на данни, изготвят хармонизирани предложения за съвместни решения на проблеми и насърчават повишаването на осведомеността относно правата, свързани със защита на данните, в зависимост от нуждите.

3.   За целта по параграф 2 надзорните органи и Европейският надзорен орган по защита на данните се срещат най-малко два пъти годишно в рамките на Европейския комитет по защита на данните, създаден с Регламент (ЕС) 2016/679 („Европейският комитет по защита на данните“). Разходите за тези заседания са за сметка на този Комитет и организирането на тези заседания се извършва от същия Комитет. На първото заседание се приема процедурен правилник. При необходимост съвместно се разработват допълнителни работни методи.

4.   На всеки две години Европейският комитет по защита на данните изпраща на Европейския парламент, Съвета, Комисията и eu-LISA съвместен доклад за дейността. Докладът съдържа по една глава за всяка държава членка, изготвена от надзорните органи на тази държава членка.

Член 58

Защита на личните данни, до които се предоставя достъп в съответствие с глава IV

1.   Всяка държава членка гарантира, че националното ѝ право, регламентите и административните разпоредби, приети по силата на Директива (ЕС) 2016/680, се прилагат и по отношение на достъпа до СВИ на нейните национални органи съгласно член 1, параграф 2 от настоящия регламент, включително по отношение на правата на лицата, до чиито данни има такъв достъп.

2.   Надзорните органи, определени съгласно член 41, параграф 1 от Директива (ЕС) 2016/680 наблюдават законосъобразността на достъпа на държавите членки до лични данни в съответствие с глава IV от настоящия регламент, включително тяхното предаване към и от СВИ. Прилага се съответно член 55, параграфи 3 и 4 от настоящия регламент.

3.   Обработката на лични данни от Европол съгласно настоящия регламент се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/794 и под надзора на Европейския надзорен орган по защита на данните.

4.   Личните данни, до които е получен достъп в СВИ в съответствие с глава IV, се обработват единствено за целите на предотвратяването, разкриването или разследването на конкретния случай, за който държава членка или Европол са поискали данните.

5.   Централната система на СВИ, оправомощените органи, централните звена за достъп и Европол съхраняват регистри на търсенията с цел да се позволи на надзорния орган, създаден в съответствие с член 41, параграф 1 от Директива (ЕС) 2016/680, и на Европейския надзорен орган по защита на данните да следят за спазването при обработката на данните на правилата на Съюза и на националните правила за защита на данните. С изключение на посочената цел, личните данни, както и регистрите на търсенията се заличават от всички национални архиви и архивите на Европол след 30 дни, освен ако тези данни и регистри не са необходими за целите на конкретно текущо наказателно разследване, във връзка с което данните са поискани от държава членка или от Европол.

Член 59

Водене на регистри и документация

1.   Всяка държава членка и Европол правят необходимото всички операции по обработка на данни в резултат на искания за достъп до данни в СВИ в съответствие с глава IV да бъдат заведени в регистър или документирани с цел проверка на допустимостта на искането, наблюдение на законосъобразността на обработката на данни и целостта и сигурността на данните, както и с цел самонаблюдение.

2.   Регистърът или документацията във всички случаи съдържат следните елементи:

а)

точната цел на искането за достъп до данни в СВИ, включително конкретното терористично или друго тежко престъпление, а за Европол — точната цел на искането за достъп;

б)

основателните причини да не се прави сравнение с други държави членки съгласно Решение 2008/615/ПВР, в съответствие с член 32, параграф 2, буква б) от настоящия регламент;

в)

референтния номер в националния архив;

г)

датата и точния час на искането за достъп от централното звено за достъп до централната система на СВИ;

д)

името на органа, поискал достъп за справка;

е)

когато е приложимо, използването на спешната процедура по член 31, параграф 2 от настоящия регламент и решението, взето във връзка с последващата проверка;

ж)

данните, използвани за справка;

з)

в съответствие с националните разпоредби или с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/794 — уникалният идентификационен знак на служителя, извършил търсенето, и на служителя, наредил търсенето.

3.   Регистрите и документацията се използват само за наблюдение на законосъобразността на обработката на данните и за гарантиране на целостта и сигурността на данните. Единствено регистрите, които не съдържат лични данни, могат да бъдат използвани за наблюдението и оценката по член 72 от настоящия регламент. На надзорния орган, определен в съответствие с член 41, параграф 1 от Директива (ЕС) 2016/680, който отговаря за проверката на допустимостта на искането и за наблюдението на законосъобразността на обработката на данните и целостта и сигурността на данните, се предоставя достъп, при поискване, до тези регистри, за да може да изпълнява служебните си задължения.

ГЛАВА VIII

ИЗМЕНЕНИЯ НА ДРУГИ ПРАВНИ ИНСТРУМЕНТИ НА СЪЮЗА

Член 60

Изменение на Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение

Член 20 от Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение се изменя както следва:

1)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Разпоредбите на параграф 1 не засягат правото на всяка от договарящите страни да продължи престоя на чуждия гражданин на територията си за повече от 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период:

а)

при извънредни обстоятелства; или

б)

в съответствие с двустранно споразумение, сключено преди влизането в сила на настоящата конвенция и за което Комисията е нотифицирана съгласно параграф 2г.“;

2)

вмъкват се следните параграфи:

„2а.   Престоят на чужд гражданин на територията на договаряща страна може да бъде удължен в съответствие с двустранно споразумение съгласно параграф 2, буква б) по искане на чуждия гражданин, подадено до компетентните органи на тази договаряща страна при влизането или по време на престоя най-късно в последния работен ден на 90-дневния му престой в рамките на всеки 180-дневен период.

Когато чуждият гражданин не е подал искане по време на 90-дневния си престой в рамките на всеки 180-дневен период, неговият престой може да бъде удължен по силата на двустранно споразумение, сключено от договаряща страна, и престоят му, който надвишава 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период, предхождащ това удължаване, може да се счита за законосъобразен от страна на компетентните органи на тази договаряща страна, при условие че чуждият гражданин представи достоверни доказателства, които показват, че през този период от време е пребивавал само на територията на тази договаряща страна.

2б.   Когато престоят се удължава съгласно параграф 2 от настоящия член, компетентните органи на тази договаряща страна въвеждат данните, свързани с удължаването на престоя, в най-новия релевантен запис за влизане/излизане, свързан с личното досие на чуждия гражданин, съдържащ се в Система за влизане/излизане, създадена с Регламент (ЕС) 2017/2226 на Европейския парламент и на Съвета (*1). Тези данни се въвеждат в съответствие с член 19 от посочения регламент.

2в.   Когато престоят се удължава в съответствие с параграф 2, на съответния чужд гражданин се разрешава да пребивава само на територията на тази договаряща страна и да я напусне през външните граници на тази договаряща страна.

Компетентният орган, удължил престоя, уведомява съответния чужд гражданин, че удължаването на престоя позволява на чуждия гражданин да пребивава само на територията на тази договаряща страна и че трябва я да напусне през външните граници на тази договаряща страна.

2г.   До 30 март 2018 г. договарящите страни предоставят на Комисията текста на релевантните си приложими двустранни споразумения, посочени в параграф 2, буква б). Ако договаряща страна престане да прилага някое от тези двустранни споразумения, тя уведомява Комисията за това. Комисията публикува информацията относно такива двустранни споразумения в Официален вестник на Европейския съюз, включваща най-малко държавите членки и заинтересованите трети държави, правата, произтичащи за чуждите граждани от тези двустранни споразумения, както и всички промени в тях.

(*1)  Регламент (ЕС) 2017/2226 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2017 г. за създаване на Система за влизане/излизане (СВИ) с цел регистриране на данните относно влизането и излизането и данните относно отказа за влизане на граждани на трети страни, преминаващи външните граници на държавите членки, за определяне на условията за достъп до СВИ за целите на правоприлагането и за изменение на Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение и регламенти (ЕО) № 767/2008 и (ЕС) № 1077/2011 (ОВ L 327, 9.12.2017 г., стр. 20).“"

Член 61

Изменения на Регламент (ЕО) № 767/2008

Регламент (ЕО) № 767/2008 се изменя, както следва:

1)

Член 10, параграф 1 се изменя, както следва:

а)

вмъква се следната буква:

„га)

ако е приложимо — информация, указваща, че издадената виза е с ограничена териториална валидност съгласно член 25, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 810/2009;“;

б)

добавя се следната буква:

„л)

ако е приложимо — статут на лицето, указващ, че гражданинът на трета страна е член на семейството на гражданин на Съюза, за когото се прилага Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (*2), или на гражданин на трета страна, който се ползва от правото на свободно движение, равностойно на това на гражданин на Съюза съгласно споразумение между Съюза и неговите държави членки от една страна и трета държава от друга страна.

(*2)  Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите–членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща Директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО (ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 77).“;"

2)

В член 13 се добавя следният параграф:

„3.   Когато е взето решение за анулиране или отмяна на виза, визовият орган, който е взел решението, незабавно извлича и експортира от ВИС в Системата за влизане/излизане (СВИ), създадена с Регламент (ЕС) 2017/2226 на Европейския парламент и на Съвета (*3), данните, посочени в член 19, параграф 1 от посочения регламент.

(*3)  Регламент (ЕС) 2017/2226 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2017 г. за създаване на Система за влизане/излизане (СВИ) с цел регистриране на данните относно влизането и излизането и на данните относно отказа за влизане на граждани на трети страни, преминаващи външните граници на държавите членки, и за определяне на условията за достъп до СВИ за целите на правоприлагането и за изменение на Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение и на регламенти (ЕО) № 767/2008 и (ЕО) № 1077/2011 (ОВ L 327, 9.12.2017 г., стр. 20).“;"

3)

В член 14 се добавя следният параграф:

„3.   Визовият орган, който е взел решение за удължаване на срока на валидност, на продължителността на престоя по силата на издадена виза или на двете, незабавно извлича и експортира от ВИС в СВИ данните, посочени в член 19, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2226.“;

4)

Член 15 се изменя, както следва:

а)

в параграф 2 букви б) и в) се заменят със следното:

„б)

фамилно име, собствено(и) име(имена); дата на раждане, гражданство(а); пол;

в)

вид и номер на документа за пътуване; трибуквен код на държавата, издала документа за пътуване, и дата, на която изтича срокът на валидност на документа за пътуване;“;

б)

добавят се следните параграфи:

„4.   За целите на извършването на справки в СВИ за разглеждането на заявления за издаване на виза и вземането на решение по тях в съответствие с член 24 от Регламент (ЕС) 2017/2226, на компетентния визов орган се дава достъп пряко от ВИС да търси в СВИ по един или няколко от видовете данни, посочени в същия член.

5.   Когато търсенето с данните, посочени в параграф 2 от настоящия член, показва, че във ВИС не са записани данни на гражданина на трета страна, или когато има съмнения относно самоличността на гражданина на трета страна, компетентният визов орган има достъп до данните за установяване на самоличността в съответствие с член 20.“;

5)

В глава III се вмъква следният член:

„Член 17а

Оперативна съвместимост със СВИ

1.   От пускането в действие на СВИ съгласно член 66, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2226 се създава оперативна съвместимост между СВИ и ВИС, за да се гарантира по-голяма ефективност и бързина на граничните проверки. За тази цел eu-LISA създава сигурен канал за комуникация между централната система на СВИ и централната система на ВИС. Прякото извършване на справки между централната система на СВИ и централната система на ВИС е възможно единствено ако това е предвидено както в настоящия регламент, така и в Регламент (ЕС) 2017/2226. Извличането на данни, свързани с визи, от ВИС, експортирането им в СВИ и актуализирането на данни от ВИС в СВИ се осъществява като автоматизиран процес, след като въпросната операция се инициира от съответния орган.

2.   Оперативната съвместимост дава на визовите органи, които използват ВИС, възможността да извършват справка в СВИ през ВИС:

а)

при разглеждането на заявления за издаване на виза и вземането на решение по тях, както е посочено в член 24 от Регламент (ЕС) 2017/2226 и член 15, параграф 4 от настоящия регламент;

б)

с цел да извличат и експортират пряко от ВИС в СВИ данните, свързани с визи, в случаите, когато визата е анулирана, отменена или срокът ѝ на валидност е удължен в съответствие с член 19 от Регламент (ЕС) 2017/2226 и членове 13 и 14 от настоящия регламент.

3.   Оперативната съвместимост дава на граничните органи, които използват СВИ, възможност да извършват справка във ВИС през СВИ с цел:

а)

да извличат данните, свързани с визи, пряко от ВИС и да ги въвеждат в СВИ така че да може да се създаде или актуализира запис за влизане/излизане или запис за отказ за влизане на притежател на виза в съответствие с членове 14, 16 и 18 от Регламент (ЕС) 2017/2226 и член 18а от настоящия регламент;

б)

да извличат данните, свързани с визи, пряко от ВИС и да ги въвеждат в СВИ в случаите, когато визата е анулирана, отменена или срокът ѝ на валидност е удължен в съответствие с член 19 от Регламент (ЕС) 2017/2226 и членове 13 и 14 от настоящия регламент;

в)

да проверяват автентичността и валидността на визата, дали са изпълнени условията за влизане на територията на държавите членки съгласно член 6 от Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета (*4), или и двете, в съответствие с член 18, параграф 2 от настоящия регламент;

г)

да проверяват дали граждани на трети страни, които нямат лично досие в СВИ, в миналото не са били регистрирани във ВИС в съответствие с член 23 от Регламент (ЕС) 2017/2226 и член 19а от настоящия регламент;

д)

в случаите, когато самоличността на притежател на виза се проверява чрез пръстови отпечатъци, да проверяват самоличността на притежател на виза чрез сверяване на пръстовите отпечатъци с данните във ВИС в съответствие с член 23, параграфи 2 и 4 от Регламент (ЕС) 2017/2226 и член 18, параграф 6 от настоящия регламент.

4.   За функционирането на уеб услугата в рамките на СВИ, посочена в член 13 от Регламент (ЕС) 2017/2226, отделната база данни с възможност само за четене, посочена в член 13, параграф 5 от същия регламент, се актуализира ежедневно от ВИС чрез еднопосочно извличане на минималната необходима подгрупа данни от ВИС.

5.   Съгласно член 36 от Регламент (ЕС) 2017/2226 Комисията приема необходимите мерки за създаването и проектирането в общ вид на оперативната съвместимост. С цел установяване на оперативната съвместимост със СВИ, Управителният орган разработва необходимите промени и/или адаптации на централната ВИС, националния интерфейс във всяка държава членка и комуникационната инфраструктура между централната ВИС и националните интерфейси. Държавите членки адаптират и разработват националните инфраструктури.

(*4)  Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ L 77, 23.3.2016 г., стр. 1).“"

6)

Член 18 се заменя със следното:

„Член 18

Достъп до данни за проверка на границите, на които функционира СВИ

1.   Единствено с цел проверка на самоличността на притежателите на виза, на автентичността на визата, на нейната времева и териториална валидност и състоянието на визата или дали са изпълнени условията за влизане на територията на държавите членки, или и двете, в съответствие с член 6 от Регламент (ЕС) 2016/399, компетентните органи за извършване на проверки по границите, на които функционира СВИ, имат достъп за търсене до ВИС, като използват следните данни:

а)

фамилно име, собствено(и) име(имена); дата на раждане, гражданство(а); пол; вид и номер на документа(документите) за пътуване; трибуквен код на държавата, издала документа(документите) за пътуване, и дата, на която изтича срокът на валидност на документа(документите) за пътуване; или

б)

или номер на визовия стикер.

2.   Единствено за целите, посочени в параграф 1 от настоящия член, когато се извършва търсене в СВИ съгласно член 23, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2226, компетентният граничен орган извършва търсене във ВИС пряко от СВИ, като използва данните, посочени в параграф 1, буква а) от настоящия член.

3.   Чрез дерогация от параграф 2 от настоящия член, когато се извършва търсене в СВИ съгласно член 23, параграф 2 или 4 от Регламент (ЕС) 2017/2226, компетентният граничен орган може да извърши търсене във ВИС, без да използва оперативната съвместимост със СВИ, когато това се налага от конкретните обстоятелства, по-специално когато във връзка с конкретното положение на гражданин на трета страна е по-подходящо да се извърши търсене, като се използват данните, посочени в параграф 1 от настоящия член, буква б), или когато е временно технически невъзможно да се направи справка с данните в СВИ или в случай на неизправност на СВИ.

4.   Ако при търсенето по данните, посочени в параграф 1, стане ясно, че във ВИС се съхраняват данни относно една или повече издадени или удължени визи, чийто срок на валидност не е изтекъл и не е нарушена териториалната им валидност за преминаване на границата, на компетентния орган за извършване на проверки по границите, на които функционира СВИ, се предоставя достъп за справка със следните данни, съдържащи се в съответното досие за издаване за виза, както и в свързаното(ите) досие(та) за издаване на виза съгласно член 8, параграф 4, единствено за целите, посочени в параграф 1 от настоящия член:

а)

данните за състоянието на визата и данните, взети от заявлението за издаване на виза, посочени в член 9, параграфи 2 и 4;

б)

снимки;

в)

данните, посочени в членове 10, 13 и 14 и вписани във връзка с издадена(и), анулирана(и), отменена(и) виза(и) или виза(и), чийто срок на валидност е удължен.

Освен това, за притежателите на виза, за които не се изисква предоставянето на някои данни по причини от правно естество или поради фактическа невъзможност, компетентният орган за извършване на проверки по границите, на които функционира СВИ, получава уведомление във връзка със съответните полета със специфични данни, които се отбелязват с „не се прилага“.

5.   Ако при търсенето по данните, посочени в параграф 1 от настоящия член, стане ясно, че данни на лицето са регистрирани във ВИС, но няма регистрирана(и) валидна(и) виза(и), на компетентния орган за извършване на проверки по границите, на които функционира СВИ, се предоставя достъп за справка със следните данни, съдържащи се в досието(тата) за издаване на виза, както и в свързаното(ите) досие(та) за издаване на виза съгласно член 8, параграф 4, единствено за целите, посочени в параграф 1 от настоящия член:

а)

данните за състоянието на визата и данните, взети от заявлението за издаване на виза, посочени в член 9, параграфи 2 и 4;

б)

снимки;

в)

данните, посочени в членове 10, 13 и 14 и вписани във връзка с издадена(и), анулирана(и), отменена(и) виза(и) или виза(и), чийто срок на валидност е удължен.

6.   Освен справката, извършвана по параграф 1 от настоящия член, компетентният орган за извършване на проверки по границите, на които функционира СВИ, проверява самоличността на лицето във ВИС, ако търсенето по данните, изброени в параграф 1 от настоящия член, покаже, че данни за лицето са записани във ВИС, и е изпълнено едно от следните условия:

а)

самоличността на лицето не може да бъде проверена в СВИ в съответствие с член 23, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2226, защото:

i)

притежателят на визата все още не е регистриран в СВИ;

ii)

на съответния граничен контролно-пропускателен пункт самоличността се проверява посредством пръстови отпечатъци в съответствие с член 23, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2226;

iii)

има съмнения относно самоличността на притежателя на визата;

iv)

поради каквато и да е друга причина;

б)

самоличността на лицето може да бъде проверена в СВИ, но се прилага член 23, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/2226.

Компетентните органи за извършване на проверки по границите, на които функционира СВИ, сравняват пръстовите отпечатъци на притежателя на визата с пръстовите отпечатъци, регистрирани във ВИС. За притежателите на визи, чиито пръстови отпечатъци не могат да бъдат използвани, търсенето по параграф 1 се извършва само с буквено-цифровите данни, предвидени в параграф 1.

7.   С цел проверка на пръстовите отпечатъци във ВИС, съгласно предвиденото в параграф 6, компетентният орган може да извърши търсене във ВИС през СВИ.

8.   Когато проверката на притежателя на визата или на самата виза не даде резултат или когато са налице съмнения относно самоличността на притежателя на визата или автентичността на визата или на документа за пътуване, надлежно оправомощените служители на компетентните органи за извършване на проверки по границите, на които функционира СВИ, разполагат с достъп до данни съгласно член 20, параграфи 1 и 2.“

7)

Вмъква се следният член:

„Член 18а

Извличане на данни от ВИС за създаване или актуализиране на запис за влизане/излизане или запис за отказ за влизане на притежател на виза в СВИ

Единствено с цел създаване или актуализиране на запис за влизане/излизане или запис за отказ за влизане на притежател на виза в СВИ в съответствие с член 14, параграф 2 и членове 16 и 18 от Регламент (ЕС) 2017/2226, на компетентния орган за извършване на проверки по границите, на които функционира СВИ, се предоставя достъп да извлича от ВИС и да импортира в СВИ данните, които се съхраняват във ВИС и са изброени в член 16, параграф 2, букви в)—е) от посочения регламент.“;

8)

Вмъква се следният член:

„Член 19а

Използване на ВИС преди създаването в СВИ на лично досие на граждани на трети страни, освободени от изискването за виза

1.   С цел да се провери дали лицето е било регистрирано по-рано във ВИС, компетентните органи за извършване на проверки на контролно-пропускателните пунктове на външните граници в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/399 извършват справка във ВИС преди създаването в СВИ на лично досие на граждани на трети страни, освободени от изискването за виза, съгласно член 17 от Регламент (ЕС) 2017/2226.

2.   За целите на параграф 1 от настоящия член, когато се прилага член 23, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/2226 и от търсенето, посочено в член 27 от същия регламент, стане ясно, че данни за въпросния гражданин на трета страна не са записани в СВИ, компетентният орган за извършване на проверки по границите, на които функционира СВИ, има достъп за търсене във ВИС по следните данни: фамилно име, собствено(и) име(имена); дата на раждане, гражданство(а); пол; вид и номер на документа за пътуване; трибуквен код на държавата, издала документа за пътуване, и дата, на която изтича срокът на валидност на документа за пътуване.

3.   Единствено за целите, посочени в параграф 1 от настоящия член, след търсене в СВИ в съответствие с член 23, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/2226, компетентният орган за извършване на проверки по границите, на които функционира СВИ, може да извърши търсене във ВИС пряко от СВИ, като използва буквено-цифровите данни, предвидени в параграф 2 от настоящия член.

4.   Освен това, ако при търсенето по данните, посочени в параграф 2, стане ясно, че данни относно гражданина на трета страна са регистрирани във ВИС, компетентният орган за извършване на проверки по границите, на които функционира СВИ, сравнява пръстовите отпечатъци на гражданина на трета страна о с пръстовите отпечатъци, регистрирани във ВИС. Този орган може да извърши проверката от СВИ. За гражданите на трети страни, чиито пръстови отпечатъци не могат да бъдат използвани, търсенето се извършва само с буквено-цифровите данни, предвидени в параграф 2.

5.   Ако при търсенето по данните, посочени в параграф 2 от настоящия член, и проверката по параграф 4 от настоящия член стане ясно, че данни на лицето са регистрирани във ВИС, на компетентния орган за извършване на проверки по границите, на които функционира СВИ, се дава достъп за справка със следните данни, съдържащи се в съответното(ите) досие(та) за издаване на виза, както и в свързаното(ите) досие(та) за издаване на виза съгласно член 8, параграф 4, единствено за целите, посочени в параграф 1 от настоящия член:

а)

данните за състоянието на визата и данните, взети от заявлението за издаване на виза, посочени в член 9, параграфи 2 и 4;

б)

снимки;

в)

данните, посочени в членове 10, 13 и 14 и вписани във връзка с издадена(и), анулирана(и), отменена(и) виза(и) или виза(и), чийто срок на валидност е удължен.

6.   Когато проверката по параграф 4 или параграф 5 от настоящия член не даде резултат или когато са налице съмнения относно самоличността на лицето или автентичността на документа за пътуване, надлежно оправомощените служители на компетентните органи за извършване на проверки по границите, на които функционира СВИ, разполагат с достъп до данни съгласно член 20, параграфи 1 и 2. Компетентният орган за извършване на проверки по границите, на които функционира СВИ, може да извърши установяването на самоличността, посочено в член 20 от, СВИ.“;

9)

В член 20, параграф 1 първа алинея се заменя със следното:

„1.   Единствено за целите на установяването на самоличността на лице, което може да е било регистрирано по-рано във ВИС или което може да не отговаря или може вече да не отговаря на условията за влизане, престой или пребиваване на територията на държавите членки, компетентните органи за извършване на проверки по границите, на които функционира СВИ, или на територията на държавите членки относно това дали са изпълнени условията за влизане, престой или пребиваване на територията на държавите членки, имат достъп за търсене във ВИС по пръстовите отпечатъци на лицето.“;

10)

В член 26 се вмъква следният параграф:

„3а.   От 30 юни 2018 г. Управителният орган отговаря за задачите, посочени в параграф 3.“;

11)

Член 34 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се изменя, както следва:

„1.   Всяка държава членка и Управителният орган съхраняват данни за всички операции по обработката на данни във ВИС. Тези данни показват:

а)

целта на достъп, посочена в член 6, параграф 1 и в членове 15 — 22;

б)

датата и часа;

в)

вида на изпратените данни по членове 9 — 14;

г)

вида на данните, използвани за запитването по член 15, параграф 2, член 17, член 18, параграфи 1 и 6, член 19, параграф 1, член 19а, параграфи 2 и 4, член 20, параграф 1, член 21, параграф 1 и член 22, параграф 1; и

д)

името на органа, въвел или извлякъл данните.

Освен това, всяка държава членка съхранява данни за персонала, надлежно упълномощен да въвежда или извлича данни.“;

б)

вмъква се следният параграф:

„1а.   За операциите, изброени в член 17а, се съхраняват данни за всяка операция по обработка на данни, осъществена във ВИС и в СВИ, в съответствие с настоящия член и член 46 от Регламент (ЕС) 2017/2226.“

Член 62

Изменения на Регламент (ЕС) № 1077/2011

Регламент (ЕС) № 1077/2011 се изменя, както следва:

1)

В член 1 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Агенцията отговаря за оперативното управление на Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II), Визовата информационна система (ВИС), „Евродак“ и Системата за влизане/излизане (СВИ), създадена с Регламент (ЕС) 2017/2226 на Европейския парламент и на Съвета (*5).

(*5)  Регламент (ЕС) 2017/2226 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2017 г. за създаване на Система за влизане/излизане (СВИ) с цел регистриране на данните относно влизането и излизането и на данните относно отказа за влизане на граждани на трети страни, преминаващи външните граници на държавите членки, и за определяне на условията за достъп до СВИ за целите на правоприлагането и за изменение на Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение и на регламенти (ЕО) № 767/2008 и (ЕО) № 1077/2011 (ОВ L 327, 9.12.2017 г., стр. 20).“;"

2)

Вмъква се следният член:

„Член 5а

Задачи, свързани със СВИ

По отношение на СВИ Агенцията изпълнява:

а)

задачите, които са ѝ възложени с Регламент (ЕС) 2017/2226;

б)

задачите, свързани с обучението по техническото използване на СВИ.“

3)

В член 7 параграфи 5 и 6 се заменят със следното:

„5.   Задачите, свързани с оперативното управление на комуникационната инфраструктура, могат да бъдат възложени на външни организации или структури от частния сектор в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (*6). В такъв случай доставчикът на мрежови услуги е обвързан от мерките за сигурност, посочени в параграф 4 от настоящия член, и по никакъв начин няма достъп до оперативни данни от ШИС II, ВИС, „Евродак“ или СВИ или свързания с ШИС II обмен на данни по линия на SIRENE.

6.   Без да се засягат съществуващите договори относно мрежата на ШИС II, ВИС, „Евродак“ и СВИ, управлението на криптографските ключове остава в рамките на компетентност на Агенцията и не може да се възлага на външна организация от частния сектор.

(*6)  Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).“;"

4)

В член 8 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Агенцията осъществява наблюдение на постиженията в научноизследователската дейност, които имат отношение към оперативното управление на ШИС II, ВИС, „Евродак“, СВИ и други широкомащабни информационни системи.“;

5)

В член 12 параграф 1 се изменя, както следва:

а)

вмъква се следната буква:

„та)

приема докладите за разработването на СВИ в съответствие с член 72, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2226;“;

б)

буква у) се заменя със следното:

„у)

приема докладите за техническото функциониране на ШИС II съгласно член 50, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1987/2006 и член 66, параграф 4 от Решение 2007/533/ПВР, за техническото функциониране на ВИС съгласно член 50, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 767/2008 и член 17, параграф 3 от Решение 2008/633/ПВР и за техническото функциониране на СВИ съгласно член 72, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/2226;“;

в)

буква х) се заменя със следното:

„х)

прави коментари във връзка с докладите от одитите, изготвени от Европейския надзорен орган по защита на данните съгласно член 45, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1987/2006, член 42, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 767/2008, член 31, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 603/2013 и член 56, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2226 и предприема подходящи мерки във връзка с тези одити;“;

г)

вмъква се следната буква:

„ча)

публикува статистически данни във връзка със СВИ в съответствие с член 63 от Регламент (ЕС) 2017/2226;“;

д)

вмъква се следната буква:

„ща)

осигурява ежегодно публикуване на списъка с компетентни органи съгласно член 65, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2226;“;

6)

В член 15 параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Европол и Евроюст могат да присъстват на заседанията на управителния съвет като наблюдатели, когато се обсъжда въпрос, засягащ ШИС II, във връзка с прилагането на Решение 2007/533/ПВР. Европол може също да присъства на заседанията на управителния съвет като наблюдател, когато се обсъжда въпрос, засягащ ВИС, във връзка с прилагането на Решение 2008/633/ПВР, когато се обсъжда въпрос, засягащ Евродак, във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) № 603/2013, или когато се обсъжда въпрос, засягащ СВИ, във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 2017/2226.“;

7)

Член 17 се изменя, както следва:

а)

в параграф 5 буква ж) се заменя със следното:

„ж)

без да се засяга член 17 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз, установява изисквания за поверителност в изпълнение на член 17 от Регламент (ЕО) № 1987/2006, член 17 от Решение 2007/533/ПВР, член 26, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 767/2008, член 4, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 603/2013 и член 37, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/2226;“;

б)

в параграф 6 се добавя следната точка:

„к)

доклади относно актуалното състояние на разработването на СВИ, посочени в член 72, параграф 2 на Регламент (ЕС) 2017/2226.“;

8)

Член 19 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 се вмъква следната точка:

„га)

консултативна група по СВИ;“;

б)

параграф 3 се заменя със следното:

„Европол и Евроюст могат да назначат по един свой представител в рамките на консултативната група по ШИС II. Европол може също така да назначи свой представител в съответната консултативна група по ВИС, по Евродак и по СВИ.“

ГЛАВА IХ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 63

Използване на данни с цел докладване и статистика

1.   Надлежно упълномощените служители на компетентните органи на държавите членки, на Комисията и на eu-LISA имат достъп за справка със следните данни единствено с цел докладване и статистика, без да се допуска установяване на самоличността на отделни лица и в съответствие с гаранциите, свързани с недискриминация, посочени в член 10, параграф 2:

а)

информация за състоянието;

б)

гражданство, пол и година на раждане на гражданина на трета страна;

в)

дата и граничен контролно-пропускателен пункт на влизане в държава членка и дата и граничен контролно-пропускателен пункт на излизане от държава членка;

г)

вид на документа за пътуване и трибуквен код на издаващата държава;

д)

брой на лицата, за които е установено, че са лица, надвишили разрешения срок на престой, посочени в член 12, гражданство на лицата, за които е установено, че са лица, надвишили разрешения срок на престой и гранични контролно-пропускателни пунктове на влизане;

е)

въведени данни по отношение на отменено разрешение за престой или разрешение за престой с удължен срок на валидност;

ж)

трибуквен код на държавата членка, издала визата, ако е приложимо;

з)

брой на лицата, освободени от изискването за снемане на пръстови отпечатъци в съответствие с член 17, параграфи 3 и 4;

и)

брой на гражданите на трети страни, на които е отказано влизане, гражданство на гражданите на трети страни, на които е отказано влизане, и вид на границата (сухопътна, въздушна, морска) и граничния контролно-пропускателен пункт, където е отказано влизането, както и основанията да бъде отказано влизането, както е посочено в член 18, параграф 6, буква г).

Надлежно упълномощените служители на Европейската агенция за гранична и брегова охрана, създадена с Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета (44) имат достъп за справка с данните, посочени в първа алинея от настоящия параграф с цел извършване на анализ на риска и оценка на уязвимостта, както е посочено в членове 11 и 13 от посочения регламент.

2.   За целите на параграф 1 от настоящия член eu-LISA създава, внедрява и поддържа в техническите си звена хранилище на централно равнище, в което се съдържат данните, посочени в параграф 1 от настоящия член.Това хранилище на данни не позволява установяване на самоличността на лицата, но дава възможност на органите, посочени в параграф 1 от настоящия член, да получат персонализирани доклади и статистически данни относно влизането и излизането, отказите за влизане и надвишаването на разрешения срок на престой на граждани на трети страни, за да се засили ефективността на граничните проверки, да се помогне на консулствата, които обработват заявления за визи, и да се способства за разработване на основана на факти политика на Съюза в областта на миграцията. Това хранилище на данни съдържа също така ежедневна статистика за данните, посочени в параграф 4. Достъпът до хранилището на данни се предоставя чрез обезопасен достъп през TESTA с контрол на достъпа и специфични потребителски профили единствено с цел докладване и статистика. В съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 68, параграф 2, се приемат подробни правила относно функционирането на хранилището на данни и правилата за защита на данните и изискванията за сигурност, приложими към централното хранилище.

3.   Процедурите, въведени от eu-LISA за наблюдение на разработването и функционирането на СВИ, посочени в член 72, параграф 1, включват възможността за редовното изготвяне на статистически отчети за гарантиране на това наблюдение.

4.   Всяко тримесечие eu-LISA публикува статистически данни за СВИ, в които по-специално се посочват броят, гражданството, възрастта, полът, продължителността на престоя и граничният контролно-пропускателен пункт на влизане на лицата, надвишили разрешения срок на престой, на гражданите на трети страни, на които е отказано влизане, включително основанията за отказ, и на гражданите на трети страни, чиито разрешения за престой са били отменени или продължени, както и броят на гражданите на трети страни, освободени от изискването за снемане на пръстови отпечатъци.

5.   В края на всяка година статистическите данни се събират под формата на годишен доклад за съответната година. Статистическите отчети съдържат разбивка на данните по държави членки. Докладът се публикува и се предава на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията, на Европейската агенция за гранична и брегова охрана, на Европейския надзорен орган по защита на данните и на националните надзорни органи.

6.   По искане на Комисията eu-LISA ѝ предоставя статистически данни относно специфични аспекти, свързани с прилагането на настоящия регламент, както и статистика в съответствие с параграф 3.

Член 64

Разходи

1.   Разходите, извършени във връзка със създаването и функционирането на централната система на СВИ, комуникационната инфраструктура, NUI, уеб услугата и хранилището на данни, посочено в член 63, параграф 2, се поемат от общия бюджет на Съюза.

2.   Разходите, свързани с интегрирането на съществуващата национална гранична инфраструктура и свързването ѝ с NUI, както и тези, свързани с хостинга на NUI, се поемат от общия бюджет на Съюза.

Изключват се следните разходи:

а)

разходи на държавите членки за управление на проекта (срещи, командировки, офиси);

б)

хостинг на национални ИТ системи (пространство, изпълнение, електроенергия, охлаждане);

в)

функциониране на национални ИТ системи (оператори и договори за поддръжка);

г)

персонализиране на съществуващите системи за гранични проверки и полицейска дейност във връзка с национални системи за влизане/излизане;

д)

управление на проекти във връзка с национални системи за влизане/излизане;

е)

проектиране, разработване, изпълнение, функциониране и поддръжка на национални комуникационни мрежи;

ж)

системи за автоматизиран граничен контрол, системи за самообслужване и електронни врати.

3.   Разходите, направени от централните звена за достъп, посочени в членове 29 и 30, се поемат съответно от всяка държава членка и Европол. Разходите за свързването на тези централни звена за достъп с NUI и СВИ се поемат съответно от всяка държава членка и Европол.

4.   Всяка държава членка и Европол създават и поддържат на свои разноски техническата инфраструктура, необходима за изпълнение на глава IV, и отговарят за поемането на разходите, свързани с достъпа до СВИ за тази цел.

Член 65

Уведомяване

1.   Държавите членки уведомяват Комисията за органа, който следва да се счита за администратор по смисъла на член 39.

2.   Държавите членки уведомяват Комисията и eu-LISA за компетентните органи по член 9, параграф 2, които имат достъп да въвеждат, изменят, заличават и извършват справки или търсения в данните. Три месеца след като СВИ започне да функционира в съответствие с член 66 eu-LISA публикува консолидиран списък на тези органи в Официален вестник на Европейския съюз. Държавите членки съобщават без забавяне и всички промени в него. Ако в този списък настъпят промени, eu-LISA публикува веднъж годишно актуализирана, консолидирана версия на тази информация.

3.   Държавите членки уведомяват Комисията и eu-LISA за своите оправомощени органи и централни звена за достъп, посочени в член 29, и ги уведомяват незабавно за всяко изменение във връзка с тях.

4.   Европол уведомява Комисията и eu-LISA за органа, който оправомощава и своето централно звено за достъп, посочени в член 30, и ги уведомява незабавно за всяко изменение във връзка с тях.

5.   eu-LISA уведомява Комисията за успешното приключване на изпитването, посочено в член 66, параграф 1, буква б).

6.   Комисията публикува информацията, посочена в параграфи 1, 3 и 4, в Официален вестник на Европейския съюз. Ако в нея настъпят промени, Комисията публикува веднъж годишно актуализирана, консолидирана версия на тази информация. Комисията поддържа публичен уебсайт, съдържащ тази информация, който се актуализира непрекъснато.

Член 66

Пускане в действие

1.   Комисията определя датата, от която СВИ започва да действа, след като са изпълнени следните условия:

а)

приети са мерките по член 36 и член 50, параграфи 4 и 5;

б)

eu-LISA е обявила успешното приключване на цялостното изпитване на СВИ, което се провежда от eu-LISA в сътрудничество с държавите членки;

в)

държавите членки са утвърдили техническите и правните условия за събиране и предаване на данните по членове 16—20 към СВИ и са уведомили Комисията за тях;

г)

държавите членки са уведомили Комисията съгласно член 65, параграфи 1, 2 и 3.

2.   СВИ се използва от:

а)

държавите членки, които прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген, и

б)

държавите членки, които все още не прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген, но за които са изпълнени всички изброени по-долу условия:

i)

проверката в съответствие с приложимите процедури за оценка по Шенген е завършила успешно;

ii)

разпоредбите от достиженията на правото от Шенген, свързани с ШИС, са въведени в действие съгласно съответния акт за присъединяване; и

iii)

разпоредбите от достиженията на правото от Шенген, свързани с ВИС, които са необходими за функционирането на СВИ в съответствие с посоченото в настоящия регламент, са въведени в действие съгласно съответния акт за присъединяване.

3.   Държава членка, която не е обхваната от разпоредбите на параграф 2, се свързва към СВИ веднага щом бъдат изпълнени условията, посочени в параграф 1, букви б), в) и г) и параграф 2, буква б). Комисията определя датата, от която СВИ започва да действа в тези държави членки.

4.   Комисията информира Европейския парламент и Съвета за резултатите от изпитването, извършено в съответствие с параграф 1, буква б).

5.   Решението на Комисията по параграфи 1 и 3 се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

6.   Държавите членки и Европол започват да използват СВИ от датата, определена от Комисията в съответствие с параграф 1, или когато е приложимо — в съответствие с параграф 3.

Член 67

Сеута и Мелиля

Настоящият регламент не накърнява специалните правила, валидни за градовете Сеута и Мелиля, както са определени в декларацията на Кралство Испания относно градовете Сеута и Мелиля в заключителния акт към Споразумението за присъединяване на Кралство Испания към Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение от 14 юни 1985 г.

Член 68

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитет. Комитетът е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 69

Консултативна група

eu-LISA създава консултативна група с цел да предоставя експертен опит, свързан със СВИ, по-специално в контекста на изготвянето на годишната ѝ работна програма и годишния ѝ доклад за дейността. По време на фазата на проектиране и разработване на СВИ се прилага член 37, параграф 2.

Член 70

Обучение

eu-LISA изпълнява задачите, свързани с предоставянето на обучение за целите на техническото използване на СВИ в съответствие с Регламент (ЕС) № 1077/2011.

Член 71

Практическо ръководство

В тясно сътрудничество с държавите членки, eu-LISA и други имащи отношение агенции Комисията предоставя практическо ръководство за прилагането и управлението на СВИ. В практическото ръководство се предоставят технически и оперативни указания, препоръки и добри практики. Комисията приема практическото ръководство под формата на препоръка.

Член 72

Наблюдение и оценка

1.   eu-LISA гарантира, че са налице процедури за наблюдение на разработването на СВИ по отношение на целите, свързани с планирането и разходите, и за наблюдение на функционирането на СВИ по отношение на целите, свързани с техническите резултати, разходната ефективност, сигурността и качеството на обслужването.

2.   До 30 юни 2018 г. и на всеки шест месеца след това по време на фазата на разработване на система на СВИ, eu-LISA представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно актуалното състояние на разработването на централната система на СВИ, единните интерфейси и комуникационната инфраструктура между централната система на СВИ и единните интерфейси. Този доклад съдържа подробна информация относно направените разходи, както и информация за всички рискове, които могат да окажат въздействие върху цялостните разходи на СВИ, които се поемат от общия бюджет на Европейския съюз, в съответствие с член 64, параграф 1 и член 64, параграф 2, първа алинея. След завършване на разработването на СВИ, eu-LISA представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, в който подробно се обяснява как са изпълнени целите, по-специално във връзка с планирането и разходите, и се дава обосновка за евентуални отклонения от тях.

3.   За целите на техническата поддръжка eu-LISA има достъп до необходимата информация, свързана с дейностите по обработване на данни, осъществявани в СВИ.

4.   Две години след пускането в действие на СВИ и на всеки две години след това eu-LISA представя на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията доклад за техническото функциониране на системата, в това число и за нейната сигурност.

5.   Три години след пускането в действие на СВИ и на всеки четири години след това Комисията изготвя цялостна оценка на системата. Тази цялостна оценка включва:

а)

оценка на прилагането на настоящия регламент;

б)

преглед на постигнатите резултати спрямо заложените цели и въздействие върху основните права;

в)

оценка дали основната обосновка на СВИ остава в сила;

г)

оценка доколко са подходящи използваните биометрични данни за правилното функциониране на СВИ;

д)

оценка на използването на печати при изключителни обстоятелства, посочено в член 21, параграф 2;

е)

оценка на сигурността на СВИ;

ж)

оценка на евентуални последици, включително всякакво непропорционално въздействие върху потока на движението на граничните контролно-пропускателни пунктове, както и последици с отражение върху бюджета на Съюза.

Оценките включват всички необходими препоръки. Комисията предава доклада за оценка на Европейския парламент, на Съвета, на Европейския надзорен орган по защита на данните и на Агенцията на Европейския съюз за основните права, създадена с Регламент (ЕО) № 168/2007 на Съвета (45).

Посочените оценки включват и оценка на използването на разпоредбите, посочени в член 60, както по отношение на честотата (брой на използвалите тези разпоредби граждани на трети страни за всяка държава членка, тяхното гражданство и средната продължителност на престоя им), така и на практическите последици и се вземат предвид всички промени, свързани с развитието на визовата политика на Съюза. Първият доклад за оценка може да включва варианти с оглед на постепенното премахване на разпоредбите, упоменати в член 60, и замяната им с инструмент на Съюза. Той се придружава, ако е целесъобразно, от законодателно предложение за изменение на разпоредбите, посочени в член 60.

6.   Държавите членки и Европол предоставят на eu-LISA и на Комисията необходимата информация за изготвяне на докладите по параграфи 4 и 5 съгласно количествени показатели, предварително определени от Комисията, eu-LISA, или и двете. Тази информация не може по никакъв начин да застрашава методите на работа, нито да включва данни, които разкриват източници, служители или разследвания на оправомощените органи.

7.   eu-LISA предоставя на Комисията необходимата информация за изготвяне на цялостната оценка по параграф 5.

8.   Като се спазват разпоредбите на националното право относно оповестяването на чувствителна информация, всяка държава членка и Европол изготвят годишни доклади относно ефективността на достъпа за целите на правоприлагането до данни в СВИ, съдържащи информация и статистически данни за:

а)

това дали справката е направена с цел установяване на самоличността или за записи за влизане/излизане, и вида терористично или тежко престъпление, довело до извършване на справката;

б)

основанията, приведени в подкрепа на подозрението, че въпросното лице попада в обхвата на настоящия регламент;

в)

посочените причини да не се предприеме търсене в автоматизираните системи на други държави членки за дактилоскопична идентификация съгласно Решение 2008/615/ПВР, в съответствие с член 32, параграф 2, буква б) от настоящия регламент;

г)

броя на исканията за достъп до СВИ за целите на правоприлагането;

д)

броя и вида случаи, в които достъпът до СВИ за целите на правоприлагането е довел до успешно установяване на самоличността;

е)

броя и вида случаи, при които са използвани процедурите по спешност, посочени в член 31, параграф 2 и член 32, параграф 2, втора алинея, включително за случаите, при които спешността не е била приета при последващата проверка, извършена от централното звено за достъп.

На държавите членки се предоставя техническо решение, така че да се улесни събирането на данните, посочени в първа алинея от настоящия параграф, с цел генериране на статистическите данни, посочени в настоящия параграф. Комисията приема актове за изпълнение относно спецификациите на техническото решение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 68, параграф 2.

Годишните доклади на държавите членки и на Европол се предават на Комисията до 30 юни на следващата година.

Член 73

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент се прилага от датата, определена от Комисията в съответствие с член 66, параграф 1 от настоящия регламент, с изключение на следните разпоредби, които се прилагат от 29 декември 2017 г.: членове 5, 36, 37, 38, 43, 51 от настоящия регламент, член 61, точка 5 от настоящия регламент по отношение на член 17а, параграф 5 от Регламент (ЕО) 767/2008, член 61, точка 10 от настоящия регламент по отношение на член 26, параграф 3а от Регламент (ЕО) № 767/2008, и членове 62, 64, 65, 66, 68, 69 и 70 и член 72, параграф 2 от настоящия регламент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2017 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

M. MAASIKAS


(1)  ОВ C 487, 28.12.2016 г., стр. 66.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 25 октомври 2017 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 20 ноември 2017 г.

(3)  Решение 2004/512/ЕО на Съвета от 8 юни 2004 г. за създаване на визова информационна система (ВИС) (ОВ L 213, 15.6.2004 г., стр. 5).

(4)  Регламент (ЕО) № 1987/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II) (ОВ L 381, 28.12.2006 г., стр. 4).

(5)  Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ L 77, 23.3.2016 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕС) № 1077/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (ОВ L 286, 1.11.2011 г., стр. 1).

(7)  Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно Визовата информационна система (ВИС) и обмена на данни между държави членки относно визите за краткосрочно пребиваване (Регламент за ВИС) (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 60).

(8)  Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за изменение на Решение 2005/671/ПВР на Съвета (ОВ L 88, 31.3.2017 г., стр. 6).

(9)  Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г. относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки (ОВ L 190, 18.7.2002 г., стр. 1).

(10)  Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и за замяна и отмяна на решения 2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 24.5.2016 г., стр. 53).

(11)  Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89).

(12)  Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност (ОВ L 210, 6.8.2008 г., стр. 1).

(13)  Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО (ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 77).

(14)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

(15)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

(16)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(17)  ОВ L 239, 22.9.2000 г., стр. 19.

(18)  Регламент (ЕС) № 515/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за създаване на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ и за отмяна на Решение № 574/2007/ЕО (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 143).

(19)  Решение 2000/365/ЕО на Съвета от 29 май 2000 г. относно искането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (ОВ L 131, 1.6.2000 г., стр. 43).

(20)  Решение 2002/192/ЕО на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (ОВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 20).

(21)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 36.

(22)  Решение 1999/437/ЕО на Съвета от 17 май 1999 г. относно определени условия по прилагането на Споразумението между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за асоцииране на тези две държави при изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 31).

(23)  ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 52.

(24)  Решение 2008/146/ЕО на Съвета от 28 януари 2008 г. за сключване от името на Европейската общност на Споразумение между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария за асоцииране на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 1).

(25)  Решение 2008/149/ПВР на Съвета от 28 януари 2008 г. за сключване от името на Европейския съюз на Споразумение между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария за асоцииране на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 50).

(26)  ОВ L 160, 18.6.2011 г., стр. 21.

(27)  Решение 2011/350/ЕС на Съвета от 7 март 2011 г. за сключване от името на Европейския съюз на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, по отношение на премахването на проверките по вътрешните граници и движението на хора (ОВ L 160, 18.6.2011 г., стр. 19).

(28)  Решение 2011/349/ЕС на Съвета от 7 март 2011 г. за сключване от името на Европейския съюз на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, по отношение по-специално на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси и полицейското сътрудничество (ОВ L 160, 18.6.2011 г., стр. 1).

(29)  Решение 2010/365/ЕС на Съвета от 29 юни 2010 г. относно прилагането на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген във връзка с Шенгенската информационна система в Република България и в Румъния (ОВ L 166, 1.7.2010 г., стр. 17).

(30)  Решение (ЕС) 2017/733 на Съвета от 25 април 2017 г. относно прилагането на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген във връзка с Шенгенската информационна система в Република Хърватия (ОВ L 108, 26.4.2017 г., стр. 31).

(31)  Решение (ЕС) 2017/1908 на Съвета от 12 октомври 2017 г. относно привеждането в действие на някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген, свързани с Визовата информационна система, в Република България и в Румъния (ОВ L 269, 19.10.2017 г., стр. 39).

(32)  Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни (ОВ L 157, 15.6.2002 г., стр. 1).

(33)  Директива 2014/66/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави в рамките на вътрешнокорпоративен трансфер (ОВ L 157, 27.5.2014 г., стр. 1).

(34)  Директива (ЕС) 2016/801 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми „au pair“ (ОВ L 132, 21.5.2016 г., стр. 21).

(35)  Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 60).

(36)  Регламент (ЕО) № 377/2004 на Съвета от 19 февруари 2004 г. за създаване на мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията (ОВ L 64, 2.3.2004 г., стр. 1).

(37)  Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс) (ОВ L 243, 15.9.2009 г., стр. 1).

(38)  Решение 2008/602/ЕО на Комисията от 17 юни 2008 г. относно определяне на физическата архитектура и изискванията на националните интерфейси и на съобщителната инфраструктура между Централната ВИС и националните интерфейси за етапа на разработване (ОВ L 194, 23.7.2008 г., стр. 3).

(39)  Регламент (ЕО) № 693/2003 на Съвета от 14 април 2003 г. за създаване на документ за улеснен транзит (FTD) и на документ за улеснен транзит с влак (FRTD), както и за изменение на Общите консулски инструкции и на Общия наръчник (ОВ L 99, 17.4.2003 г., стр. 8).

(40)  Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 98).

(41)  Решение 2008/633/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. относно достъпа до Визовата информационна система (ВИС) за справки от оправомощени органи на държавите-членки и от Европол с цел предотвратяване, разкриване и разследване на терористични действия и други тежки престъпления (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 129).

(42)  ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1.

(43)  Регламент (ЕС) № 1053/2013 на Съвета от 7 октомври 2013 г. за създаването на механизъм за оценка и наблюдение с цел проверка на прилагането на достиженията на правото от Шенген и за отмяна на решението на изпълнителния комитет от 16 септември 1998 г. за създаване на Постоянен комитет за оценка и прилагане на Споразумението от Шенген (ОВ L 295, 6.11.2013 г., стр. 27).

(44)  Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за европейската гранична и брегова охрана, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета и Решение 2005/267/ЕО на Съвета (ОВ L 251, 16.9.2016 г., стр. 1).

(45)  Регламент (ЕО) № 168/2007 на Съвета от 15 февруари 2007 г. за създаване на Агенция на Европейския съюз за основните права (ОВ L 53, 22.2.2007 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПИСЪК НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 41, ПАРАГРАФ 2

1.

Организации на ООН (като ВКБООН);

2.

Международната организация по миграция (МOM);

3.

Международният комитет на Червения кръст.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ, КОИТО ПРЕМИНАВАТ ГРАНИЦАТА ВЪЗ ОСНОВА НА ВАЛИДЕН FTD

1)

Чрез дерогация от член 16, параграфи 1—3 от настоящия регламент, за гражданите на трети страни, които преминават границата въз основа на валиден FTD, граничните органи:

а)

създават или актуализират личното им досие, което съдържа данните, посочени в член 17, параграф 1, букви а)—в) от настоящия регламент. Освен това в личното им досие се посочва, че съответният гражданин на трета страна притежава FTD. Това обозначение автоматично води до добавянето на характеристиката за многократно влизане на FTD към записа за влизане/излизане,

б)

въвеждат запис за влизане/излизане за всяко от влизанията, направени въз основа на валиден FTD, данните, посочени в член 16, параграф 2, букви а), б) и в) от настоящия регламент, както и обозначението, че влизането е направено въз основа на FTD.

За да се изчисли максималната продължителност на транзита, като начален момент на този транзит се определят датата и часът на влизане. Датата и часът на изтичане на разрешения транзит се изчисляват автоматично от СВИ в съответствие с член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 693/2003.

2)

Освен това, при първото влизане въз основа на FTD в записа за влизане/излизане се отбелязва датата, на която изтича срокът на валидност на FTD.

3)

Разпоредбите на член 16, параграфи 3 и 4 се прилагат mutatis mutandis за граждани на трети страни, притежаващи FTD.

4)

За целите на проверките, осъществявани по граница, на която се използва СВИ, и на територията на държавите членки, гражданите на трети страни, преминаващи границата въз основа на валиден FTD, подлежат mutatis mutandis на проверките и установяването на самоличността, предвидени в членове 23 и 26 от настоящия регламент и член 19а от Регламент (ЕО) № 767/2008, приложими за граждани на трети страни, за които не се изисква виза.

5)

Точки 1)—4) не се прилагат за гражданите на трети страни, които преминават границата въз основа на валиден FTD, при условие че са спазени всички от следните условия:

а)

те осъществяват транзита с влак; и

б)

те не слизат на територията на държава членка.


Top