EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CJ0289

Решение на Съда (девети състав) от 12 октомври 2017 г.
Kamin und Grill Shop GmbH срещу Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV.
Преюдициално запитване, отправено от Bundesgerichtshof.
Преюдициално запитване — Земеделие — Биологични продукти — Система за контрол, създадена с Регламент (ЕО) № 834/2007 — Понятие за директна продажба на краен потребител или ползвател.
Дело C-289/16.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:758

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (девети състав)

12 октомври 2017 година ( *1 )

„Преюдициално запитване — Земеделие — Биологични продукти — Система за контрол, създадена с Регламент (ЕО) № 834/2007 — Понятие за директна продажба на краен потребител или ползвател“

По дело C‑289/16

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Bundesgerichtshof (Федерален върховен съд, Германия) с акт от 24 март 2016 г., постъпил в Съда на 24 май 2016 г., в рамките на производство по дело

Kamin und Grill Shop GmbH

срещу

Zentrale zurBekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV,

СЪДЪТ (девети състав),

състоящ се от: E. Juhász (докладчик), изпълняващ функцията на председател на състава, K. Jürimäe и C. Lycourgos, съдии,

генерален адвокат: Е. Танчев,

секретар: A. Calot Escobar,

предвид изложеното в писмената фаза на производството,

като има предвид становищата, представени:

за Kamin und Grill Shop GmbH, от B. Ackermann, Rechtsanwältin,

за Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV, от C. von Gierke, C. Rohnke и T. Winter, Rechtsanwälte,

за Европейската комисия, от A. Lewis и B. Eggers, в качеството на представители,

след като изслуша заключението на генералния адвокат, представено в съдебното заседание от 8 юни 2017 г.,

постанови настоящото

Решение

1

Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ L 189, 2007 г., стр. 1).

2

Запитването е отправено в рамките на правен спор, страни по който са Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV (сдружение за борба с нелоялната конкуренция, наричано по-нататък „Zentrale“) и Kamin und Grill Shop GmbH (наричано по-нататък „Kamin“), по повод на законосъобразността на предлагането на пазара на биологични продукти, когато не са изпълнени задълженията за уведомяване и контрол по член 28, параграф 1 от Регламент № 834/2007.

Правна уредба

Правото на Съюза

3

Съображения 3, 5, 22, 31 и 32 от Регламент № 834/2007 гласят:

„(3)

Правната рамка на Общността, регулираща сектора на биологичното производство, следва да бъде насочена към гарантиране на справедлива конкуренция и правилно функциониране на вътрешния пазар на биологични продукти, както и запазване и оправдаване на потребителското доверие по отношение на продуктите, обозначени като биологични. Освен това тя трябва да цели осигуряването на условия, при които този сектор да може да се развива успоредно с развитието на производството и пазара.

[…]

(5)

Ето защо е целесъобразно да се определят по-ясно целите, принципите и правилата, приложими към биологичното производство, с оглед допринасяне за прозрачността и потребителското доверие, както и за хармонизирано възприятие на концепцията за биологично производство.

[…]

(22)

Важно е да се запази доверието на потребителите в биологичните продукти. Ето защо изключенията от изискванията, приложими към биологичното производство, следва да бъдат строго ограничени до случаите, в които се приема за основателно прилагането на не толкова ограничителни разпоредби.

[…]

(31)

За да се гарантира, че биологичните продукти се произвеждат в съответствие с изискванията, заложени в правната рамка на Общността относно биологичното производство, дейностите, извършвани от операторите на всички етапи на производството, обработката и разпространението на биологични продукти, следва да бъдат подчинени на система за контрол, определена и управлявана в съответствие с разпоредбите, заложени в Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните [(ОВ L 165, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 3, том 58, стр. 216)].

(32)

В някои случаи може да се окаже несъразмерно да се прилагат изискванията за уведомяване и контрол за някои видове оператори на дребно като тези, които продават продукти директно на крайния потребител или ползвател. Следователно е целесъобразно да се даде възможност на държавите членки да освобождават тези оператори от съответните изисквания. Същевременно, с оглед предотвратяване на измами, е необходимо да се изключат от освобождаване оператори на дребно, които произвеждат, обработват или съхраняват другаде, освен в близост до мястото на продажба, които внасят биологични продукти или са предоставили тези дейности за подизпълнение от трет[о лице]“.

4

Член 1, параграф 1, първа алинея от Регламент № 834/2007 гласи следното:

„Настоящият регламент осигурява основата за устойчивото развитие на биологичното производство, като същевременно осигурява ефективното функциониране на вътрешния пазар, гарантира справедлива конкуренция, осигурява потребителското доверие и защитава интересите на потребителите“.

5

Съгласно член 2 от този регламент:

„За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

a)

„биологично производство“ означава използване на метод на производство, съответстващ на определените в настоящия регламент разпоредби, на всички етапи на производство, обработка и разпространение;

б)

„етапи на производство, обработка и разпространение“ означава всеки етап от […] първичното производство на даден биологичен продукт до […] неговото съхранение, преработка, транспорт, продажба или доставка на крайния потребител, и, когато е целесъобразно, етикетиране, реклама, внос, износ и подизпълнителски дейности;

[…]“.

6

Член 27 от посочения регламент предвижда:

„1.   Държавите членки създават система за контрол и определят един или повече компетентни органи, които да отговарят за контрола във връзка със задълженията, наложени с настоящия регламент в съответствие с Регламент (ЕО) № 882/2004.

[…]

13.   Държавите членки гарантират, че създадената система за контрол осигурява проследяване на всеки продукт през всички етапи на производство, обработка и разпространение, в съответствие с член 18 от Регламент (ЕО) № 178/2002 [на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 година за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 2002 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 8 стр. 68)], [по-специално,] за да се гарантира на потребителите, че биологичните продукти са произведени в съответствие с изискванията, [у]становени в настоящия регламент.

[…]“.

7

Член 28 от Регламент № 834/2007 гласи:

„1.   Всеки оператор, който произвежда, приготвя, складира или внася продукти от трета страна по смисъла на член 1, параграф 2, или който пуска на пазара такива продукти, преди пускането на пазара на биологични продукти или продукти в преход към биологично производство следва да:

a)

уведоми за своята дейност компетентните органи на държавата членка, в която се осъществява дейността;

б)

подложи своето предприятие на посочената в член 27 система за контрол.

[…]

2.   Държавите членки могат да освободят от прилагане на настоящия [член] операторите, които продават продукти директно на крайния потребител или ползвател, при условие че не произвеждат, не приготвят, не складират другаде, освен в мястото на продажба, и не внасят продукти от трета страна, нито възлагат тези дейности на трет[о лице].

[…]“.

Германското право

8

Германският законодател се е възползвал от възможността, предвидена в член 28, параграф 2 от Регламент № 834/2007, в член 3, параграф 2 от Gesetz zur Durchführung der Rechtsakte der Europäischen Union auf dem Gebiet des ökologischen Landbaus — Öko-Landbaugesetz (Закон за прилагане на правните актове на Европейския съюз в областта на биологичното земеделие, наричан по-нататък „ÖLG“).

9

Член 3, параграф 2 от ÖLG предвижда:

„(2)   Операторите, които продават продукти по смисъла на член 1, параграф 2 от Регламент № 834/2007 като биологични продукти или продукти в преход към биологично производство директно на крайния потребител или ползвател, са освободени от спазването на задълженията по член 28, параграф 1 от Регламент № 834/2007, при условие че не произвеждат, не приготвят, не складират другаде, освен в място във връзка с мястото на продажба, и не внасят тези продукти от трета страна, нито възлагат тези дейности на трето лице“.

Спорът в главното производство и преюдициалният въпрос

10

Kamin извършва по занятие дистанционна търговия по интернет с принадлежности за камини и скари. Сред продуктите, които то предлага за продажба през м. декември 2012 г., са различни смески от подправки, предлагани от него на пазара под наименованието „Bio-Gewürze“ (биоподправки). Към посочения момент спрямо Kamin все още не се прилага системата за контрол по член 27 от Регламент № 834/2007.

11

С писмо от 28 декември 2012 г., озаглавено „Предупреждение“, Zentrale възразява срещу предлагането на пазара, посочено в предходната точка от настоящото решение. Тъй като счита, че то представлява нелоялна търговска практика поради нарушение на член 28, параграф 1 от Регламент № 834/2007, съгласно който операторите, търгуващи с биологични продукти, трябва да подложат предприятията си на система за контрол, Zentrale изисква от Kamin едностранно да се задължи да преустанови нарушението, като за неспазването на задължението е предвидена санкция. Дружеството изпълнява това искане, без обаче да признае, че е налице такова нарушение.

12

Впоследствие Zentrale предявява иск, с който претендира възстановяването на част от разходите по предупреждението, в размер на 219,35 EUR, заедно с лихвите.

13

Искането е отхвърлено в първоинстанционното производство, но е уважено в производството по въззивно обжалване.

14

Сезираният с ревизионна жалба Bundesgerichtshof (Федерален върховен съд, Германия) счита, че разпоредбите на член 28, параграф 2 от Регламент № 834/2007, съгласно които продуктите трябва да се продават директно на крайния потребител или ползвател, могат да се тълкуват по няколко начина.

15

Действително, от една страна, можело да се приеме, че тази продажба трябва да се извършва на мястото, в което се съхранява продуктът, като едновременно присъстват операторът или негови служители по продажбите и купувачът. Съгласно това тълкуване търговията по интернет, както и другите форми на дистанционни продажби не можели да попадат в обхвата на предвиденото в член 28, параграф 2 от Регламент № 834/2007 освобождаване. От друга страна, тази разпоредба може да се тълкува и в смисъл, че изискването продажбата да се извършва директно, изключва продажбите с участието на посредник.

16

По-специално посочената юрисдикция отбелязва, че е много малко вероятно крайният потребител или ползвател, придобиващ от оператор продукти, които не са негово собствено производство, да разполага с по-добри възможности за контрол върху спазването на изискванията по Регламент № 834/2007, когато продажбата е осъществена в определен магазин на дребно на мястото на съхранение на продуктите и в присъствието на оператора или негови служители по продажбите, отколкото когато продажбата е осъществена дистанционно, включително по интернет.

17

При тези условия Bundesgerichtshof (Федерален върховен съд) решава да спре производството и да постави на Съда следния преюдициален въпрос:

„Налице ли е „директна“ продажба на крайни потребители по смисъла на член 28, параграф 2 от Регламент № 834/2007, когато операторът или негови служители по продажбите продават продуктите на крайния потребител без междинното участие на трето лице, или, за да е налице „директна“ продажба, освен това е необходимо продажбата да се извършва на мястото на съхраняване на продуктите, като едновременно присъстват операторът или негови служители по продажбите и крайният потребител?“.

По преюдициалния въпрос

18

С въпроса си запитваща юрисдикция по същество иска да се установи дали член 28, параграф 2 от Регламент № 834/2007 трябва да се тълкува в смисъл, че за да се счита, че по смисъла на тази разпоредба дадени продукти се продават „директно“ на краен потребител или ползвател, е необходимо при извършването на продажбата едновременно да присъстват операторът или негови служители по продажбите и крайният потребител, или е достатъчно продажбата да е извършена без междинното участие на трето лице.

19

Съгласно член 28, параграф 2 от Регламент № 834/2007 държавите членки могат да освободят от прилагане на параграф 1 от посочения член операторите, които продават продукти директно на крайния потребител или ползвател, при условие че не произвеждат, не приготвят, не складират другаде, освен в мястото на продажба, и не внасят продукти от трета страна, нито възлагат тези дейности на трето лице.

20

На първо място, следва да се подчертае, че тъй като позволява на държавите членки при определените в нея условия да не прилагат спрямо определени оператори режима на контрол по член 27 от Регламент № 834/2007, посочената разпоредба въвежда изключение от правилото, установено в член 28, параграф 1 от този регламент, и като изключение от правилото трябва да се тълкува стеснително (вж. по аналогия решение от 26 септември 2013 г., Dansk Jurist- og Økonomforbund, C‑546/11, EU:C:2013:603, т. 41).

21

Освен това обстоятелството, че в съображение 22 от Регламент № 834/2007 се подчертава, че изключенията от изискванията, приложими към биологичното производство, следва да бъдат строго ограничени до случаите, в които се приема за основателно прилагането на не толкова ограничителни разпоредби, също е довод в подкрепа на стеснително тълкуване на освобождаването, предвидено в член 28, параграф 2 от този регламент, като се има предвид, че съгласно определението в член 2, буква а) от посочения регламент понятието „биологично производство“ означава използване на метод на производство, съответстващ на определените в същия регламент разпоредби, на всички етапи на производство, обработка и разпространение.

22

По-нататък, съгласно постоянната съдебна практика при тълкуването на разпоредба от правото на Съюза трябва да се имат предвид не само нейният текст, но и контекстът ѝ и целите на правната уредба, от която тя е част (решение от 6 юли 2017 г., Air Berlin, C‑290/16, EU:C:2017:523, т. 22 и цитираната съдебна практика).

23

В това отношение във връзка с разпоредбите на член 28, параграф 2 от Регламент № 834/2007, съгласно които от прилагането на член 28, параграф 1 от този регламент могат да бъдат освободени операторите, които препродават продуктите директно на крайния потребител или ползвател, следва да се отбележи, че посоченият член 28, параграф 2 съдържа няколко условия, чиято цел е да се ограничат категориите продавачи, които могат да се ползват от така предвиденото освобождаване.

24

Така, макар използването на термина „директно“ безспорно да има за цел да изключи всяко междинно участие на трето лице, следва също така да се вземат предвид и другите елементи, които съдържа посочената разпоредба.

25

Контекстът, в който се вписва уредбата, от която е част разглежданата в главното производство разпоредба, както и преследваните с тази уредба цели също изискват стеснително тълкуване.

26

Член 28, параграф 2 от Регламент № 834/2007 е сред разпоредбите на този регламент, които се отнасят до контрола на изискванията, установени по силата на правната уредба на Съюза в областта на биологичното производство. Както се напомня в съображение 31 от Регламент № 834/2007, за да се гарантира, че биологичните продукти се произвеждат в съответствие с тези изисквания, дейностите, извършвани от операторите на всички етапи на производството, обработката и разпространението на биологични продукти, следва да бъдат подложени на системата за контрол, предвидена в член 27, параграф 1 от този регламент.

27

Всъщност съгласно член 27, параграф 13 от посочения регламент създадената система за контрол има за цел да осигури проследяване на всеки продукт през всички етапи на производство, обработка и разпространение, по-специално за да се гарантира на потребителите, че биологичните продукти са произведени в съответствие с изискванията, установени в същия регламент.

28

В този контекст в съображение 32 от Регламент № 834/2007 не се поставя за цел общо освобождаване от задължението по член 28, параграф 1 от този регламент, а изрично се споменават „някои видове оператори на дребно“ и „някои случаи“, за да се очертаят случаите, в които прилагането на изискванията в областта на уведомяването и контрола би могло да изглежда непропорционално.

29

Ето защо би било в противоречие със създадената с посочения регламент система да се утвърди тълкуване, което би превърнало изключение — замислено за точно определени и ограничени по брой и по икономическо значение случаи — в правило, което може да представлява дерогация от системата за контрол за голяма част от търговията по интернет, както и за други форми на дистанционна продажба, независимо от обстоятелството че тези търговски канали са от съществено и нарастващо значение в рамките на биологичното производство.

30

Освен това, като се има предвид целта за защита на потребителите, която — както е установено в съображения 3 и 5 от Регламент № 834/2007 — изисква по-специално запазване и оправдаване на тяхното доверие по отношение на продуктите, обозначени като биологични, би било в противоречие с тази цел да се приеме, че изключението по член 28, параграф 2 от Регламент № 834/2007 може да се прилага извън рамките на изрично предвидените от законодателя случаи.

31

На последно място, възприетото тълкуване на член 28, параграф 2 от Регламент № 834/2007 не се поставя под въпрос посредством довода, че не е доказано, че крайният потребител може по-добре да контролира спазването на изискванията по Регламент № 834/2007 при извършването на покупки в магазин на дребно, отколкото при извършването на покупки по интернет или на дистанционни покупки.

32

Както отбелязва Комисията, предвиденото в член 28, параграф 2 от Регламент № 834/2007 освобождаване не се основава върху изложените съображения, а има за цел след обща оценка на рисковете в контекста на биологичното производство да се зачита принципът на пропорционалност, като се допусне изключение, ограничено до случаите, в които прилагането на изискванията в областта на уведомяването и контрола би могло да се счита за прекомерно.

33

В това отношение следва да се посочи в съответствие с отбелязаното от Комисията, че прилагането на тези изисквания изглежда напълно обосновано в случаите на осъществявана на дребно търговия по интернет или дистанционна търговия, тъй като съхраняването на продуктите — по правило в много големи количества — и доставката им от посредници крие риск от преетикетиране, подмяна и замърсяване, като не може да се приеме, че този риск като цяло е малък.

34

С оглед на изложените съображения на поставения въпрос следва да се отговори, че член 28, параграф 2 от Регламент № 834/2007 трябва да се тълкува в смисъл, че за да се счита, че по смисъла на тази разпоредба дадени продукти се продават „директно“ на краен потребител или ползвател, е необходимо при извършването на продажбата едновременно да присъстват операторът или негови служители по продажбите и крайният потребител.

По съдебните разноски

35

С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред запитващата юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноски. Разходите, направени за представяне на становища пред Съда, различни от тези на посочените страни, не подлежат на възстановяване.

 

По изложените съображения Съдът (девети състав) реши:

 

Член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 трябва да се тълкува в смисъл, че за да се счита, че по смисъла на тази разпоредба дадени продукти се продават „директно“ на краен потребител или ползвател, е необходимо при извършването на продажбата едновременно да присъстват операторът или негови служители по продажбите и крайният потребител.

 

Подписи


( *1 ) Език на производството: немски.

Top