Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32012R0486

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 486/2012 ( 2012. gada 30. marts ), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 809/2004 attiecībā uz prospekta, pamatprospekta, kopsavilkuma un galīgo nosacījumu formu un saturu un attiecībā uz informācijas sniegšanas prasībām Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 150, 9.6.2012., 1./65. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 06 Sējums 007 Lpp. 246 - 310

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/486/oj

9.6.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 150/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 486/2012

(2012. gada 30. marts),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 809/2004 attiecībā uz prospekta, pamatprospekta, kopsavilkuma un galīgo nosacījumu formu un saturu un attiecībā uz informācijas sniegšanas prasībām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Direktīvu 2003/71/EK par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību, un par Direktīvas 2001/34/EK grozījumiem (1), un jo īpaši tās 5. panta 5. punktu un 7. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 809/2004 par Direktīvas 2003/71/EK īstenošanu attiecībā uz prospektos iekļauto informāciju, kā arī prospektu formu, informācijas iekļaušanu ar norādi un prospektu publicēšanu, un attiecībā uz reklāmas izplatīšanu (2) sīkāk noteikta informācija, kas jāiekļauj prospektā par dažādu veidu vērtspapīriem, lai nodrošinātu atbilstību Direktīvas 2003/71/EK 5. panta 1. punktam.

(2)

Īstenojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 15. decembra Direktīvu 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, un par grozījumiem Direktīvā 2001/34/EK (3), prasību emitentam katru gadu sagatavot dokumentu, kas satur vai kas attiecas uz visu informāciju, kas publicēta 12 mēnešu laikā pirms prospekta izdošanas, kā noteikts Direktīvas 2003/71/EK 10. pantā, atcēla ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Direktīvu 2010/73/ES, ar ko groza Direktīvu 2003/71/EK par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību, un Direktīvu 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētajā tirgū (4). Šis grozījums būtu jāatspoguļo Regulā (EK) Nr. 809/2004.

(3)

Robežvērtību saistībā ar pienākumu publicēt prospektu, kas noteikta Direktīvas 2003/71/EK 3. pantā, paaugstināja ar Direktīvu 2010/73/ES no EUR 50 000 līdz EUR 100 000. Šis grozījums arī būtu jāievieš Regulā (EK) Nr. 809/2004.

(4)

Ar Direktīvu 2010/73/ES tika ieviesti jauni noteikumi, lai pastiprinātu ieguldītāju aizsardzību, samazinātu administratīvo slogu uzņēmumiem, kad tie piesaista kapitālu vērtspapīru tirgos Savienībā, un palielinātu efektivitāti saistībā ar prospekta režīmu, tāpēc ir nepieciešams pieņemt grozījumus Regulā (EK) Nr. 809/2004 saistībā ar pamatprospekta galīgo nosacījumu formu, prospekta kopsavilkuma formu un sīkāku informāciju par kopsavilkumā iekļaujamās pamatinformācijas saturu un konkrēto formu.

(5)

Lai novērstu to, ka pamatprospekta galīgajos nosacījumos ir iekļauta informācija, kas kompetentajām iestādēm vēl jāapstiprina, pamatprospektā būtu jāiekļauj visa informācija, kas emitentam bija zināma prospekta sastādīšanas laikā.

(6)

Būtu jāparedz, ka pamatprospektā var iekļaut dažādus variantus attiecībā uz visu informāciju, kas norādāma saskaņā ar attiecīgajiem vērtspapīru apraksta plāniem un struktūras moduļiem. Galīgajos nosacījumos būtu jānorāda, kādu variantu piemēro konkrētajai emisijai, atsaucoties uz pamatprospekta attiecīgajām iedaļām vai atkārtoti uzrādot šo informāciju. Galīgajos nosacījumos būtu jābūt atļautam iekļaut noteiktu papildinformāciju, kas nav saistīta ar vērtspapīru aprakstu, ja tādu uzskata par lietderīgu ieguldītājiem. Šāda papildinformācija būtu jāprecizē šajā regulā.

(7)

Galīgajiem nosacījumiem nevajadzētu grozīt vai aizstāt jebkādu pamatprospektā iekļautu informāciju, jo jebkāda jauna informācija, kas var ietekmēt investora veikto emitenta un vērtspapīru novērtējumu, ir jāietver papildinājumā vai jaunā pamatprospektā, ko iepriekš apstiprina kompetentā iestāde. Attiecīgi galīgajos nosacījumos nevajadzētu iekļaut nekādus jaunus maksājumu nosacījumu aprakstus, kas nav bijuši iekļauti pamatprospektā.

(8)

Kopsavilkumam būtu jānodrošina investori ar būtiskāko informāciju saskaņā ar Direktīvas 2003/71/EK 5. panta 2. punktu. Tālab kopsavilkumā par konkrēto emisiju būtu jāapvieno pamatprospekta kopsavilkuma informācija, kas ir būtiska tikai konkrētajai emisijai, un attiecīgās galīgo nosacījumu daļas. Kopsavilkums par konkrēto emisiju būtu jāpievieno galīgajiem nosacījumiem.

(9)

Vērtspapīriem, kuri ir saistīti ar pamataktīvu vai kurus nodrošina pamataktīvs, pamatprospektā būtu jāsniedz visa informācija par pamataktīva veidu, kas jau ir zināma tās apstiprināšanas laikā. Tāpēc galīgajos nosacījumos būtu jāietver tikai ar emisiju saistīta sīkāka informācija attiecībā uz šādu pamataktīvu, jo attiecīgā pamataktīva izvēli var ietekmēt tirgus apstākļi.

(10)

Prospekta kopsavilkuma forma un saturs būtu jānosaka tā, lai līdzvērtīga informācija vienmēr tiktu norādīta vienā un tajā pašā vietā kopsavilkumā un lai līdzīgus produktus būtu iespējams viegli salīdzināt. Attiecīgi, ja kādu elementu nepiemēro prospektam, tas būtu jānorāda kopsavilkumā ar piezīmi “nepiemēro”.

(11)

Kopsavilkumam būtu jābūt prospekta pastāvīgai daļai. Ja emitentam, piedāvātājam vai personai, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, nav pienākuma ietvert prospektā kopsavilkumu, bet tas vēlas sagatavot prospekta iedaļu par vispārēju apskatu, šādas iedaļas nosaukums nevar būt “Kopsavilkums”, ja vien šī iedaļa neatbilst visām prasībām par informācijas sniegšanu kopsavilkumos. Kopsavilkumi būtu jāsagatavo vienkāršā valodā, sniedzot informāciju viegli uztveramā veidā.

(12)

Lai uzlabotu Savienības vērtspapīru tirgu efektivitāti un samazinātu emitentu administratīvās izmaksas, kad tie piesaista kapitālu, būtu jāievieš samērīgs informācijas sniegšanas režīms, kā noteikts Direktīvas 2003/71/EK 7. panta 2. punkta g) apakšpunktā, attiecībā uz akciju piedāvājumiem esošajiem akcionāriem, kuri var vai nu parakstīties uz akcijām, vai pārdot tiesības parakstīties uz akcijām.

(13)

Kā noteikts Direktīvas 2003/71/EK 7. panta 2. punkta e) apakšpunktā, samērīgā informācijas sniegšanas režīmā adekvāti jāņem vērā emitenta lielums, jo īpaši attiecībā uz kredītiestādēm, kuras emitē Direktīvas 2003/71/EK 1. panta 2. punkta j) apakšpunktā minētos vērtspapīrus, kas nav kapitāla vērtspapīri, un kuras izvēlējušās Direktīvā 2003/71/EK paredzēto režīmu, maziem un vidējiem uzņēmumiem un uzņēmumiem ar samazinātu tirgus kapitalizāciju. Tomēr šādiem emitentiem vajadzētu atļaut izvēlēties samērīgu informācijas sniegšanas režīmu vai pilno informācijas sniegšanas režīmu.

(14)

Samērīgā informācijas sniegšanas režīmā jāņem vērā nepieciešamība uzlabot ieguldītāju aizsardzību un tirgiem jau sniegtās informācijas apjoms.

(15)

Ja saskaņā ar Direktīvu 2003/71/EK nav jāizmanto prospekts, ieguldītāji būtu jāinformē, izmantojot reklāmu, ja vien emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, neizvēlas publicēt prospektu, kas atbilst Direktīvas 2003/71/EK un šīs regulas prasībām.

(16)

Ņemot vērā vajadzību nodrošināt emitentiem pārejas laikposmu, lai pielāgotos ar šo regulu ieviestajām jaunajām prasībām, šī regula būtu jāpiemēro tikai prospektiem un pamatprospektiem, ko apstiprinājusi kompetenta iestāde šīs regulas spēkā stāšanās dienā vai vēlāk.

(17)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 809/2004,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 809/2004

Regulu (EK) Nr. 809/2004 groza šādi:

1)

regulas 1. panta 3. punktu svītro;

2)

regulas 2. pantā pievieno šādu 13. punktu:

“13)

“tiesību emisija” ir jebkāda statūtos noteiktu pirmpirkuma tiesību emisija, saskaņā ar kuru var veikt parakstīšanos uz jaunām akcijām, un tā paredzēta tikai esošajiem akcionāriem. Tiesību emisijā ir arī emisija, ar kuru šādas statūtos noteiktās pirmpirkuma tiesības zaudē spēku un tiek aizstātas ar instrumentu vai noteikumu, kas piešķir gandrīz identiskas tiesības esošajiem akcionāriem, ja minētās tiesības atbilst šādiem nosacījumiem:

a)

tiesības akcionāriem tiek piedāvātas bez maksas;

b)

akcionāri ir tiesīgi iegūt jaunas akcijas samērīgi ar savu pašreizējo līdzdalību vai, citu tādu vērtspapīru gadījumā, kuri dod tiesības piedalīties akciju emisijā, samērīgi ar savām tiesībām uz pamatakcijām;

c)

tiesības veikt parakstīšanos ir tirgojamas un pārvedamas vai, pretējā gadījumā, tiesību rezultātā radītās akcijas tiek pārdotas piedāvājuma perioda beigās par labu akcionāriem, kuri nav izmantojuši šīs tiesības;

d)

saistībā ar b) apakšpunktā minētajām tiesībām emitents var noteikt limitus vai ierobežojumus, vai izņēmumus un veikt pasākumus, kas tam šķiet nepieciešami vai atbilstīgi, lai veiktu darījumus ar valdības akcijām vai tiesību daļām, atbilstīgi tiesību aktos vai kāda regulatora noteiktām prasībām jebkurā valstī vai teritorijā;

e)

minimālais periods, kura laikā akcijas var iegūt, ir tāds pats kā periods statūtos noteikto pirmpirkuma tiesību izmantošanai atbilstīgi Padomes Direktīvas 77/91/EEK (5) 29. panta 3. punktam;

f)

tiesības zaudē spēku pēc izmantošanas perioda beigām.

3)

I nodaļā, pievieno šādu 2.a pantu:

“2.a pants

Informācijas kategorijas pamatprospektā un galīgajos nosacījumos

1.   Regulas XX pielikumā norādītās kategorijas nosaka, cik elastīgi informāciju var sniegt pamatprospektā vai galīgajos nosacījumos. Šīs kategorijas definē šādi:

a)

“A kategorija” nozīmē informāciju, kurai jābūt iekļautai pamatprospektā. Šo informāciju nedrīkst atstāt vēlākai ierakstīšanai galīgajos nosacījumos;

b)

“B kategorija” nozīmē, ka pamatprospektā iekļauj visus vispārīgos principus saistībā ar prasīto informāciju, un tikai informāciju, kas nav zināma pamatprospekta apstiprināšanas laikā, var atstāt ierakstīšanai vēlāk galīgajos nosacījumos;

c)

“C kategorija” nozīmē, ka pamatprospektā var atstāt brīvu vietu vēlākai ierakstīšanai informācijai, kas nav bijusi zināma pamatprospekta apstiprināšanas laikā. Šādu informāciju ieraksta galīgajos nosacījumos.

2.   Ja piemēro Direktīvas 2003/71/EK 16. panta 1. punkta nosacījumus, tad ir jāsagatavo papildinājums.

Ja minētie nosacījumi nav piemērojami, emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, publicē paziņojumu par izmaiņām.”;

4)

regulas 3. pantu aizstāj ar šādu:

“3. pants

Prospektā iekļaujamā minimālā informācija

Prospektu sagatavo, izmantojot vienu no šajā regulā norādītajiem plāniem un struktūras moduļiem vai to kombināciju.

Prospektā iekļauj ziņas, kas sniedzamas saskaņā ar I–XVII un XX–XXIX pielikumu atkarībā no emitenta vai emisiju un attiecīgo vērtspapīru veida. Saskaņā ar 4.a panta 1. punktu kompetentā iestāde nevar pieprasīt, lai prospektos būtu ziņas, kas nav iekļautas I–XVII vai XX–XXIX pielikumā.

Lai nodrošinātu Direktīvas 2003/71/EK 5. panta 1. punktā minētā pienākuma izpildi, izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde, apstiprinot prospektu saskaņā ar minētās direktīvas 13. pantu, drīkst, katru gadījumu izskatot atsevišķi, pieprasīt, lai emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, aizpildītu katru informācijas punktu.

Ja emitentam, piedāvātājam vai personai, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, jāietver prospektā kopsavilkumu atbilstīgi Direktīvas 2003/71/EK 5. panta 2. punktam, izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde, apstiprinot prospektu saskaņā ar minētās direktīvas 13. pantu, var, katru gadījumu izskatot atsevišķi, pieprasīt, lai noteikta informācija, kas ietverta prospektā, tiktu iekļauta kopsavilkumā.”;

5)

regulas 4.a pantu groza šādi:

a)

tā 2. punkta pirmās daļas ievadfrāzi aizstāj ar šādu:

“Ikvienu pieprasījumu, kas atbilst 1. punkta pirmās daļas nosacījumiem, kompetentā iestāde pamato ar prasībām, kas noteiktas I pielikuma 20.1. punktā, XXIII pielikuma 15.1. punktā, XXV pielikuma 20.1. punktā, XXVII pielikuma 11.1. punktā un XXVIII pielikuma 20.1. punktā attiecībā uz finanšu informācijas saturu un piemērojamiem grāmatvedības un revīzijas principiem, un šīs prasības tiek atbilstīgi grozītas, ņemot vērā šādus faktorus:”;

b)

tā 4. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

iepriekšējo finanšu informācijā, kas jāsniedz saskaņā ar I pielikuma 20.1. punktu, XXIII pielikuma 15.1. punktu, XXV pielikuma 20.1. punktu, XXVII pielikuma 11.1. punktu un XXVIII pielikuma 20.1. punktu, nav precīzi atspoguļota emitenta uzņēmuma kā kopuma situācija prospekta sagatavošanas laikā;”;

c)

tā 6. punktu aizstāj ar šādu:

“6.   Atbilstoši šā panta 5. punktam un I pielikuma 20.2. punktam, XXIII pielikuma 15.2. punktam un XXV pielikuma 20.2. punktam nozīmīgas bruto izmaiņas nozīmē emitenta situācijas izmaiņas, kas pārsniedz 25 % un attiecas uz vienu vai vairākiem emitenta uzņēmuma darbības lieluma rādītājiem.”;

6)

regulas 7., 8., 12., 16. un 21. pantā un IV, V, VII līdz X, XII, XIII, XV un XVIII pielikumā skaitli “50 000” aizstāj ar “100 000”;

7)

regulas 9. pantā pievieno šādu otro daļu:

“Ja dalībvalsts darbojas kā garantētājs, VI pielikuma 3. punktu nepiemēro.”;

8)

regulas 21. pantā pievieno šādu 3. punktu:

“3.   Emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, var izvēlēties sastādīt prospektu saskaņā ar samērīgajiem plāniem, kas noteikti XXIII–XXIX pielikumā, nevis plāniem, kas noteikti I, III, IV, IX, X un XI pielikumā, kā norādīts otrajā daļā, ar nosacījumu, ka ir izpildīti 26.a, 26.b un 26.c pantā paredzētie attiecīgie nosacījumi.

Ja emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, izdara šādu izvēli:

a)

atsauci uz I pielikumu XVIII pielikumā lasa kā atsauci uz XXIII vai XXV pielikumu;

b)

atsauci uz III pielikumu XVIII pielikumā lasa kā atsauci uz XXIV pielikumu;

c)

atsauci uz IV pielikumu XVIII pielikumā lasa kā atsauci uz XXVI pielikumu;

d)

atsauci uz IX pielikumu XVIII pielikumā lasa kā atsauci uz XXVII pielikumu;

e)

atsauci uz X pielikumu XVIII pielikumā lasa kā atsauci uz XXVIII pielikumu;

f)

atsauci uz XI pielikumu XVIII pielikumā lasa kā atsauci uz XXIX pielikumu.”;

9)

regulas 22. pantu groza šādi:

a)

tā 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Pamatprospektu sagatavo, izmantojot kādu no šajā regulā paredzētajiem plāniem un struktūras moduļiem vai to kombināciju atbilstoši XVIII pielikumā norādītajām kombinācijām dažādu veidu vērtspapīriem.

Atkarībā no emitenta un attiecīgo vērtspapīru veida pamatprospektā ietver tos informācijas punktus, kas paredzēti I–XVII pielikumā, XX pielikumā un XXIII–XXIX pielikumā saskaņā ar šajā regulā izklāstītajiem plāniem un struktūras moduļiem. Kompetentā iestāde nevar pieprasīt, lai pamatprospektā būtu tādas ziņas, kas nav iekļautas I–XVII pielikumā, XX pielikumā vai XXIII–XXIX pielikumā.

Lai nodrošinātu Direktīvas 2003/71/EK 5. panta 1. punktā minētā pienākuma izpildi, izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde, apstiprinot pamatprospektu saskaņā ar minētās direktīvas 13. pantu, drīkst, katru gadījumu izskatot atsevišķi, pieprasīt, lai emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, aizpildītu katru informācijas punktu.

Ja emitentam, piedāvātājam vai personai, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, jāietver pamatprospektā kopsavilkumu atbilstīgi Direktīvas 2003/71/EK 5. panta 2. punktam, izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde, apstiprinot pamatprospektu saskaņā ar minētās direktīvas 13. pantu, var, katru gadījumu izskatot atsevišķi, pieprasīt, lai noteikta informācija, kas ietverta pamatprospektā, tiktu iekļauta kopsavilkumā.”;

b)

iekļauj šādu 1.a punktu:

“1.a   Pamatprospektā var iekļaut variantus saistībā ar informāciju, kas iedalīta kategorijās A kategorija, B kategorija un C kategorija un kas nepieciešama saskaņā ar attiecīgajiem vērtspapīru apraksta plāniem un struktūras moduļiem un norādīta XX pielikumā. Galīgajos nosacījumos norāda, kādu izvēles informāciju piemēro konkrētajai emisijai, atsaucoties uz pamatprospekta attiecīgajām iedaļām vai atkārtoti ierakstot šo informāciju.”;

c)

panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.   Pamatprospektam pievienotajos galīgajos nosacījumos ietver tikai sekojošo:

a)

dažādajos vērtspapīru aprakstu plānos, saskaņā ar kuriem sagatavo pamatprospektu, – informācijas punktus B un C kategorijā, kas iekļauti XX pielikumā. Ja kāds informācijas punkts neattiecas uz prospektu, to iekļauj galīgajos nosacījumos ar norādi “nepiemēro”;

b)

saskaņā ar brīvprātības principu – XXI pielikumā norādīto “papildinformāciju”;

c)

pamatprospektā jau norādīto variantu atkārtojumu vai atsauci uz šiem variantiem, kurus piemēro konkrētajai emisijai.

Galīgie nosacījumi negroza un neaizstāj informāciju pamatprospektā.”;

d)

tā 5. punktā iekļauj šādu 1.a punktu:

“1.a)

iedaļu, kurā ir veidne “galīgo nosacījumu forma” un kuru aizpilda par katru konkrēto emisiju;”;

e)

tā 7. punktā pievieno šādu otro daļu:

“Ja emitentam jāsagatavo papildinājums attiecībā uz informāciju pamatprospektā, kura attiecas tikai uz vienu vai vairākām noteiktām emisijām, ieguldītāju tiesības atsaukt savu piekrišanu saskaņā ar Direktīvas 2003/71/EK 16. panta 2. punktu piemēro tikai attiecīgajām emisijām, nevis citām vērtspapīru emisijām saskaņā ar pamatprospektu.”;

10)

regulas 24. pantu aizstāj ar šādu:

“24. pants

Prospekta, pamatprospekta un konkrētās emisijas kopsavilkuma saturs

1.   Emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, nosaka Direktīvas 2003/71/EK 5. panta 2. punktā minētā kopsavilkuma sīkāku saturu atbilstīgi šim pantam.

Kopsavilkumā iekļauj būtiskāko informāciju, kas noteikta XXII pielikumā. Ja informācija neattiecas uz prospektu, to iekļauj kopsavilkumā ar norādi “nepiemēro”. Kopsavilkuma apjomu nosaka, ņemot vērā emitenta un piedāvāto vērtspapīru sarežģītību, bet tas nepārsniedz 7 % no prospekta jeb 15 lapas, atkarībā no tā, kurš no šiem rādītājiem ir lielāks. Tajā neietver atsauces uz citām prospekta daļām.

Obligāti jāievēro XXII pielikumā norādītā iedaļu un elementu kārtība. Kopsavilkuma sagatavošanā izmanto skaidru formulējumu, sniedzot informāciju viegli uztveramā un saprotamā veidā. Ja emitentam nav pienākuma iekļaut prospektā kopsavilkumu saskaņā ar Direktīvas 2003/71/EK 5. panta 2. punktu, bet tas prospektā sagatavo iedaļu par vispārēju apskatu, šādas iedaļas nosaukums nedrīkst būt “Kopsavilkums”, ja vien emitents nenodrošina atbilstību visām šajā pantā un XXII pielikumā izklāstītajām prasībām par informācijas sniegšanu kopsavilkumos.

2.   Pamatprospekta kopsavilkumā var ietvert šādu informāciju:

a)

pamatprospektā iekļauto informāciju;

b)

variantus saistībā ar informāciju, kas nepieciešama atbilstīgi vērtspapīru apraksta plānam un struktūras moduļiem;

c)

informāciju, kas nepieciešama atbilstīgi vērtspapīru apraksta plānam un struktūras moduļiem un kas atstāta neierakstīta vēlākai iekļaušanai galīgajos nosacījumos.

3.   Kopsavilkumā par konkrēto emisiju sniedz pamatprospekta būtiskāko informāciju apvienojumā ar galīgo nosacījumu attiecīgajām daļām. Kopsavilkumā par konkrēto emisiju iekļauj:

a)

pamatprospekta kopsavilkuma informāciju, kura attiecas tikai uz konkrēto emisiju;

b)

pamatprospektā iekļautos variantus, kas attiecas tikai uz konkrēto emisiju, kā noteikts galīgajos nosacījumos;

c)

galīgajos nosacījumos sniegto būtisko informāciju, kas iepriekš nav tikusi aizpildīta pamatprospektā.

Ja galīgie nosacījumi attiecas uz vairākiem vērtspapīriem, kuriem atšķirīgas ir tikai dažas ļoti ierobežotas detaļas, piemēram, emisijas cena vai dzēšanas termiņš, var pievienot vienu kopēju kopsavilkumu par konkrēto emisiju attiecībā uz visiem šiem vērtspapīriem, ja tiek nepārprotami nošķirta informācija par dažādiem vērtspapīriem.

Uz konkrētās emisijas kopsavilkumu attiecas tādas pašas prasības kā uz galīgajiem nosacījumiem, un kopsavilkumu pievieno tiem.”;

11)

regulas 25. panta 5. punktā pievieno šādu trešo daļu:

“Jebkurā gadījumā par piedāvājumiem, kas veikti pirms jauna kopsavilkuma vai kopsavilkuma papildinājuma sagatavošanas, nav jāiesniedz jauni galīgie nosacījumi un tiem pievienots kopsavilkums par konkrēto emisiju.”;

12)

regulas 26. panta 5. punktu aizstāj ar sekojošo:

“5.   Galīgos nosacījumus sagatavo atsevišķā dokumentā vai arī tos iekļauj pamatprospektā. Galīgos nosacījumus sagatavo viegli analizējamā un saprotamā veidā.

Attiecīgā vērtspapīru apraksta plāna un struktūras moduļa posteņi, kuri ir iekļauti pamatprospektā, netiek atkārtoti norādīti galīgajos nosacījumos.

Emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, var izvēlēties, vai iekļaut galīgajos nosacījumos jebkādu papildinformāciju, kas izklāstīta XXI pielikumā.

Galīgajos nosacījumos skaidri un nepārprotami norāda:

a)

ka galīgie nosacījumi sagatavoti Direktīvas 2003/71/EK 5. panta 4. punkta vajadzībām un tie jāskata kopā ar pamatprospektu un tā papildinājumu(-iem);

b)

kur pamatprospekts un tā papildinājums(-i) ir publicēts(-ti) atbilstīgi Direktīvas 2003/71/EK 14. pantam;

c)

ka pilna informācija iegūstama, vienīgi skatot pamatprospektu kopā ar galīgajiem nosacījumiem;

d)

ka kopsavilkums par konkrēto emisiju pievienots galīgajiem nosacījumiem.

Galīgajos nosacījumos var iekļaut tā juridiskā pārstāvja vai personas parakstu, kas atbild par prospektu atbilstīgi valsts tiesību aktiem, vai arī abu šo personu parakstus.

5.a   Galīgos nosacījumus un kopsavilkumu par konkrēto emisiju sagatavo tajā pašā valodā, kurā sagatavo attiecīgi pamatprospekta galīgo nosacījumu formu tās apstiprinātajā versijā un pamatprospekta kopsavilkumu.

Paziņojot galīgos nosacījumus uzņēmējas dalībvalsts vai uzņēmēju dalībvalstu kompetentajām iestādēm, ja ir vairākas uzņēmējas dalībvalstis, kompetentajai iestādei atbilstīgi Direktīvas 2003/71/EK 5. panta 4. punktam, galīgajiem nosacījumiem un tiem pievienotajam kopsavilkumam piemēro šādus noteikumus par valodu:

a)

ja pamatprospekta kopsavilkums jātulko saskaņā ar Direktīvas 2003/71/EK 19. pantu, kopsavilkumam par konkrēto emisiju, ko pievieno galīgajiem nosacījumiem, piemēro tādas pašas prasības par tulkošanu kā pamatprospekta kopsavilkumam;

b)

ja pamatprospekts jātulko saskaņā ar Direktīvas 2003/71/EK 19. pantu, galīgajiem nosacījumiem un tiem pievienotajam kopsavilkumam par konkrēto emisiju, piemēro tādas pašas prasības par tulkošanu kā pamatprospektam.

Emitents nosūta uzņēmējas dalībvalsts kompetentajai iestādei vai uzņēmēju dalībvalstu kompetentajām iestādēm, ja ir vairākas uzņēmējas dalībvalstis, šos tulkotos dokumentus kopā ar galīgajiem nosacījumiem.”;

13)

iekļauj šādu III.a nodaļu:

“III.a   NODAĻA

SAMĒRĪGS INFORMĀCIJAS SNIEGŠANAS REŽĪMS

26.a pants

Samērīgs režīms attiecībā uz tiesību emisijām

1.   Tiesību emisijām piemēro samērīgus plānus, kas norādīti XXIII un XXIV pielikumā, ja emitentam ir tādas pašas kategorijas akcijas, kas jau iekļautas regulētā tirgū vai tirgotas daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/39/EK (6) 4. panta 1. punkta 15) apakšpunktā.

2.   Emitenti, kuru tādas pašas kategorijas akcijas jau tiek tirgotas daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, var izmantot XXIII un XXIV pielikumā noteiktos plānus tikai tad, ja šīs daudzpusējās tirdzniecības sistēmas noteikumos ir paredzēts sekojošais:

a)

noteikumi, saskaņā ar kuriem emitentam jāpublicē gada finanšu pārskati sešu mēnešu laikā pēc katra finanšu gada beigām, pusgada finanšu pārskati – četru mēnešu laikā pēc katra finanšu gada pirmo sešu mēnešu beigām, kā arī jāpublisko iekšējā informācija, kā definēts Direktīvas 2003/6/EK 1. panta pirmās daļas 1. punktā saskaņā ar minētās direktīvas 6. pantu;

b)

noteikumi, saskaņā ar kuriem emitentiem jānodrošina, ka a) apakšpunktā minētie ziņojumi un informācija ir publiski pieejami to tīmekļa vietnēs;

c)

noteikumi, kas nepieļauj iekšējās informācijas izmantošanu un tirgus ļaunprātīgu izmantošanu saskaņā ar Direktīvu 2003/6/EK.

3.   Paziņojumā prospekta sākumā tiek skaidri norādīts, ka tiesību emisija attiecas uz emitenta akcionāriem un prospektā sniegtās informācijas līmenis ir samērīgs ar šāda veida emisiju.

26.b pants

Samērīgi plāni maziem un vidējiem uzņēmumiem un uzņēmumiem ar samazinātu tirgus kapitalizāciju

Samērīgus plānus, kas norādīti XXV–XXVIII pielikumā, piemēro vērtspapīriem, kurus emitējuši mazie un vidējie uzņēmumi un uzņēmumi ar samazinātu tirgus kapitalizāciju, veicot to publisko piedāvājumu vai iekļaujot regulētā tirgū, kas atrodas vai darbojas dalībvalstī.

Tomēr mazi un vidēji uzņēmumi un uzņēmumi ar samazinātu tirgus kapitalizāciju tā vietā var izvēlēties sastādīt prospektu atbilstīgi plāniem, kas norādīti I–XVII un XX–XXIV pielikumā.

26.c pants

Samērīgas prasības Direktīvas 2003/71/EK 1. panta 2. punkta j) apakšpunktā norādītajām kredītiestāžu emisijām

Kredītiestādēm, kas emitē vērtspapīrus, kuri minēti Direktīvas 2003/71/EK 1. panta 2. punkta j) apakšpunktā, un kas sagatavo prospektu atbilstīgi minētās direktīvas 1. panta 3. punktam, var izvēlēties saskaņā ar šīs regulas XXIX pielikumu iekļaut prospektā iepriekšējo finanšu informāciju, kas attiecas tikai uz iepriekšējo finanšu gadu vai īsāku periodu, kurā emitents darbojies.

14)

regulas 27. pantu svītro;

15)

regulas 34. pantam pievieno šādu otro daļu:

“Ja saskaņā ar Direktīvu 2003/71/EK nav jāizmanto prospekts, jebkurā reklāmas tekstā būtu jāiekļauj attiecīgs brīdinājums, ja vien emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, neizvēlas publicēt prospektu, kas atbilst Direktīvas 2003/71/EK un šīs regulas prasībām.”;

16)

regulas 35. panta 5.a punktu aizstāj ar šādu:

“5.a   Trešo valstu emitentiem nepiemēro prasību saskaņā ar I pielikuma 20.1. punktu, IV pielikuma 13.1. punktu, VII pielikuma 8.2. punktu, X pielikuma 20.1. punktu, XI pielikuma 11.1. punktu, XXIII pielikuma 15.1. punktu, XXV pielikuma 20.1. punktu, XXVI pielikuma 13.1. punktu, XXVIII pielikuma 20.1. punktu vai XXIX pielikuma 11. punktu – atkārtoti norādīt iepriekšējo finanšu informāciju, kas iekļauta prospektā un attiecas uz finanšu gadiem pirms tiem finanšu gadiem, kuri sākās 2015. gada 1. janvārī vai vēlāk, – vai prasību saskaņā ar VII pielikuma 8.2.a punktu, IX pielikuma 11.1. punktu, X pielikuma 20.1.a punktu, XXVII pielikuma 11.1. punktu, XXVIII pielikuma 20.1. punktu – sniegt sīku aprakstu par atšķirībām starp Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kuri pieņemti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002, un grāmatvedības principiem, saskaņā ar kuriem šādu informāciju sagatavo par finanšu gadiem pirms tiem finanšu gadiem, kuri sākas 2015. gada 1. janvārī vai vēlāk, ja iepriekšējo finanšu informāciju sagatavo saskaņā ar Indijas vispārpieņemtajiem grāmatvedības principiem.”;

17)

regulas V pielikuma 4.7. punktu aizstāj ar šādu:

4.7.   Norāda nominālo procentu likmi un noteikumus par izmaksājamiem procentiem:

diena, no kuras jāsāk maksāt procentus, un procentu maksājumu termiņi,

termiņš, kurā var iesniegt prasības izmaksāt procentus un atmaksāt pamatsummu.

Ja likme nav fiksēta, sniedz ziņas par pamatinstrumenta, uz kuru tā balstīta, veidu un tā aprakstu, un metodi, kas izmantota pamatinstrumenta un likmes sasaistīšanai, kā arī norāda, kur var iegūt informāciju par pamatinstrumenta vērtības līdzšinējo un turpmāko attīstību un tās svārstīgumu.

Apraksta visus gadījumus, kad ir bijis tirgus traucējums vai norēķinu pārtraukums, kas ietekmējis pamatinstrumentu.

Izklāsta noteikumus par pielāgošanu, lai ņemtu vērā notikumus, kas ietekmē pamatinstrumentu.

Aprēķina veicējas iestādes nosaukums.

Ja procentu maksājums par vērtspapīru ir balstīts uz atvasinātu instrumentu, sniedz skaidru un izsmeļošu paskaidrojumu, lai palīdzētu ieguldītājiem saprast to, kā viņu ieguldījuma vērtību ietekmē pamatinstrumenta(-u) vērtība, jo īpaši apstākļos, kuros risks ir vislabāk redzams.”;

18)

regulas XIII pielikumā 4.8. punktu aizstāj ar šādu:

4.8.   Norāda nominālo procentu likmi un noteikumus par izmaksājamiem procentiem:

diena, no kuras jāsāk maksāt procentus, un procentu maksājumu termiņi,

termiņš, kurā var iesniegt prasības izmaksāt procentus un atmaksāt pamatsummu.

Ja likme nav fiksēta, sniedz ziņas par pamatinstrumenta veidu un instrumenta aprakstu un metodi, kas izmantota pamatinstrumenta un likmes sasaistīšanai.

Apraksta visus gadījumus, kad ir bijis tirgus traucējums vai norēķinu pārtraukums, kas ietekmējis pamatinstrumentu.

Izklāsta noteikumus par pielāgošanu, lai ņemtu vērā notikumus, kas ietekmē pamatinstrumentu.

Aprēķina veicējas iestādes nosaukums.”;

19)

pievieno XX līdz XXIX pielikumu, kuru teksts ir iekļauts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Pārejas noteikumi

1.   Noteikumus, kas iekļauti 1. panta 3. punktā, 9. punkta a) līdz d) apakšpunktā, 10., 11. un 12. punktā, nepiemēro prospekta vai pamatprospekta papildinājuma apstiprinājumam, ja prospekts vai pamatprospekts ticis apstiprināts pirms 2012. gada 1. jūlija.

2.   Ja izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde saskaņā ar Direktīvas 2003/71/EK 18. pantu informē uzņemošās dalībvalsts kompetento iestādi ar apstiprinājuma sertifikātu attiecībā uz prospektu vai pamatprospektu, kas apstiprināts pirms 2012. gada 1. jūlija, tad izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde sertifikātā skaidri un nepārprotami norāda, ka prospekts vai pamatprospekts ticis apstiprināts pirms 2012. gada 1. jūlija.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā 2012. gada 1. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 30. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 345, 31.12.2003., 64. lpp.

(2)  OV L 149, 30.4.2004., 1. lpp.

(3)  OV L 390, 31.12.2004., 38. lpp.

(4)  OV L 327, 11.12.2010., 1. lpp.

(5)  OV L 26, 31.1.1977., 1. lpp.”;

(6)  OV L 145, 30.4.2004., 1. lpp.”;


PIELIKUMS

XX PIELIKUMS

Vērtspapīru apraksta plānu un struktūras moduļu uzskaitījums

 

V Pielikums

Norādījumi

1.

ATBILDĪGĀS PERSONAS

 

1.1.

Dara zināmas visas personas, kas atbild par prospektā sniegto informāciju un attiecīgi par dažām tā daļām; otrā gadījumā šīs daļas norāda. Ja šīs personas ir fiziskas personas, tostarp emitenta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, norāda viņu vārdus, uzvārdus un amatus; ja šīs personas ir juridiskas personas, norāda nosaukumu un juridisko adresi.

A kategorija

1.2.

Iekļauj par prospektu atbildīgo personu apliecinājumu, ka, šim nolūkam veltot pietiekamu uzmanību, prospektā iekļautā informācija, cik viņām zināms, ir saskaņā ar faktiem un tajā nav izlaistas nekādas ziņas, kas varētu iespaidot tā nozīmi. Attiecīgos gadījumos iekļauj par dažām prospekta daļām atbildīgo personu apliecinājumu, ka tajā prospekta daļā iekļautā informācija, par ko viņas atbild, cik viņām zināms, ir saskaņā ar faktiem un tajā nav izlaistas nekādas ziņas, kas varētu iespaidot tā nozīmi.

A kategorija

2.

RISKA FAKTORI

 

2.1.

Viegli pamanāmā vietā iedaļā ar nosaukumu “Riska faktori” sniedz informāciju par riska faktoriem, kas ir nozīmīgi vērtspapīriem, kurus piedāvā un/vai iekļauj tirgū, lai novērtētu ar šādiem vērtspapīriem saistīto tirgus risku.

A kategorija

3.

GALVENĀ INFORMĀCIJA

 

3.1.

Emisijā/piedāvājumā iesaistītu fizisku un juridisku personu intereses

 

Raksturo jebkuras intereses, arī konfliktējošas intereses, kas ir būtiskas emisijai/piedāvājumam, sniedzot sīkākas ziņas par iesaistītajām personām un interešu būtību.

C kategorija

3.2.

Piedāvājuma iemesli un ieņēmumu izlietojums

 

Min piedāvājuma iemeslus, ja tie nav peļņas gūšana un/vai nodrošināšanās pret dažiem riska veidiem. Attiecīgā gadījumā izpauž paredzamos kopējos emisijas/piedāvājuma izdevumus un paredzamo tīro ieņēmumu summu. Šos izdevumus un ieņēmumus sadala atbilstoši galvenajiem paredzamajiem izlietojumiem un uzskaitot šo izlietojumu secībā. Ja emitents apzinās, ka paredzamie ieņēmumi nebūs pietiekami, lai finansētu visus iecerētos izlietojumus, tad norāda pārējo nepieciešamo līdzekļu summu un avotus.

C kategorija

4.

INFORMĀCIJA PAR VĒRTSPAPĪRIEM, KURUS PIEDĀVĀ VAI IEKĻAUJ TIRGŪ

 

4.1.

i)

Apraksta to, kāda veida un kategorijas vērtspapīrus piedāvā un/vai iekļauj tirgū;

B kategorija

ii)

norāda ISIN (starptautisko vērtspapīru identificēšanas numuru) vai citu tamlīdzīgu vērtspapīru identifikācijas kodu.

C kategorija

4.2.

Min tiesību aktus, pēc kuriem vērtspapīri ir radīti.

A kategorija

4.3.

i)

Norāda, vai šie vērtspapīri ir vārda vērtspapīri vai uzrādītāja vērtspapīri, un to, vai vērtspapīri ir sertifikāta veidā vai dematerializēti;

A kategorija

ii)

pēdējā gadījumā norāda tās juridiskās personas nosaukumu un adresi, kas atbild par uzskaites veikšanu.

C kategorija

4.4.

Vērtspapīru emisijas valūta

C kategorija

4.5.

Iedala kategorijās vērtspapīrus, kurus piedāvā un/vai iekļauj tirgū, kā arī īsi izklāsta visus nosacījumus, ar kuriem paredzēts ietekmēt vērtspapīra klasificēšanu vai pakļaušanu kādām emitenta esošām vai nākotnes saistībām.

A kategorija

4.6.

Sniedz ziņas par tiesībām, kas ir saistītas ar vērtspapīriem, ieskaitot visus šo tiesību ierobežojumus, kā arī par šo tiesību realizēšanas procedūru:

B kategorija

4.7.

i)

nominālā procentu likme;

C kategorija

ii)

noteikumi par izmaksājamiem procentiem;

B kategorija

iii)

diena, no kuras jāsāk maksāt procentus;

C kategorija

iv)

procentu maksājumu termiņi;

C kategorija

v)

termiņš, kurā var iesniegt prasības izmaksāt procentus un atmaksāt pamatsummu.

B kategorija

Ja likme nav fiksēta:

 

vi)

ziņas par pamatinstrumenta veidu;

A kategorija

vii)

instrumenta apraksts;

C kategorija

viii)

metode, kas izmantota šo abu faktoru sasaistīšanai;

B kategorija

ix)

norāda, kur var iegūt informāciju par pamatinstrumenta līdzšinējiem un turpmākiem darbības rezultātiem un to svārstīgumu;

C kategorija

x)

apraksta visus gadījumus, kad ir bijis tirgus traucējums vai norēķinu pārtraukums, kas ietekmējis pamatinstrumentu;

B kategorija

xi)

sniedz noteikumus par pielāgošanu, lai ņemtu vērā notikumus, kas ietekmē pamatinstrumentu;

B kategorija

xii)

norāda aprēķina veicējas iestādes nosaukumu;

C kategorija

xiii)

ja procentu maksājums par vērtspapīru ir balstīts uz atvasinātu instrumentu, sniedz skaidru un izsmeļošu paskaidrojumu, lai palīdzētu ieguldītājiem saprast, kā viņu ieguldījuma vērtību ietekmē pamatinstrumentu vērtība, sevišķi apstākļos, kad risks ir vislabāk redzams.

B kategorija

4.8.

i)

Atmaksāšanas termiņš;

C kategorija

ii)

aizņēmuma amortizācijas noteikumi, ieskaitot atmaksāšanas kārtību. Ja pēc emitenta vai vērtspapīru turētāja iniciatīvas ir iecerēta priekšlaicīga amortizācija, izklāsta šādas amortizācijas nosacījumus.

B kategorija

4.9.

i)

Ziņas par ienesīgumu;

C kategorija

ii)

īsumā apraksta metodi, ko izmanto ienesīguma aprēķināšanā.

B kategorija

4.10.

Norāda, kā tiek pārstāvēti parāda vērtspapīru turētāji, kā arī norāda organizāciju, kas pārstāv ieguldītājus, un noteikumus par šādu pārstāvību. Norāda vietu, kur ir publiski pieejami līgumi, kas attiecas uz šīm pārstāvības formām.

B kategorija

4.11.

Jaunu emisiju gadījumā sniedz ziņas par rezolūcijām, atļaujām vai apstiprinājumiem, uz kuru pamata attiecīgie vērtspapīri ir vai tiks radīti un/vai emitēti.

C kategorija

4.12.

Jaunu emisiju gadījumā norāda paredzamo vērtspapīru emisijas datumu.

C kategorija

4.13.

Dara zināmus visus ierobežojumus brīvai vērtspapīru pārvedamībai

A kategorija

4.14.

Par valsti, kurā ir emitenta juridiskā adrese, un valsti(-īm), kurā(-ās) tiek izteikts piedāvājums vai tiek lūgta atļauja iekļaušanai tirgū, norāda šādas ziņas:

informāciju par vērtspapīru ienākuma nodokļiem, ko ietur ienākuma gūšanas vietā,

norādi par to, vai emitents uzņemas atbildību par nodokļa ieturēšanu ienākuma gūšanas vietā.

A kategorija

5.

PIEDĀVĀJUMA NOTEIKUMI

 

5.1.

Nosacījumi, statistikas dati par piedāvājumu, paredzamais grafiks un informācija par to, kā var pieteikties uz piedāvājumu

 

5.1.1.

Nosacījumi, kas attiecas uz piedāvājumu

C kategorija

5.1.2.

Emisijas/piedāvājuma kopapjoms; ja šis apjoms nav noteikts, sniedz ziņas par kārtību, kādā notiks publiska paziņošana par galīgo piedāvājuma apjomu, un laiku.

C kategorija

5.1.3.

i)

Laika posms, minot iespējamās izmaiņas, kurā piedāvājums būs spēkā;

C kategorija

ii)

izklāsta pieteikšanās procedūru.

C kategorija

5.1.4.

Sniedz ziņas par iespēju ierobežot parakstīšanos un par veidu, kādā parakstītājiem tiks atmaksāta pārsnieguma summa.

C kategorija

5.1.5.

Sniedz sīkākas ziņas par minimālo un/vai maksimālo apjomu, uz ko var pieteikties (norādot vai nu vērtspapīru skaitu, vai kopējo summu, kas jāiegulda).

C kategorija

5.1.6.

Norāda vērtspapīru apmaksas un piegādes metodi un laiku.

C kategorija

5.1.7.

Sīki izklāsta, kādā veidā un kurā datumā piedāvājuma rezultāti tiks publiskoti.

C kategorija

5.1.8.

Kārtība, kādā realizējamas pirmpirkuma tiesības, iespējas tirgot parakstīšanās tiesības un noteikumi par nerealizētajām parakstīšanās tiesībām

C kategorija

5.2.

Vērtspapīru izplatīšanas un sadales plāns

 

5.2.1.

i)

Dažādās potenciālo ieguldītāju kategorijas, kam vērtspapīrus piedāvā;

A kategorija

ii)

ja piedāvājumu izsaka vienlaikus divu vai vairāku valstu tirgos un ja kādam no šiem tirgiem vērtspapīru laidiens ir vai tiek rezervēts, tad norāda, kāds ir šis laidiens.

C kategorija

5.2.2.

Izklāsta, kā pieteikumu iesniedzējiem paziņos par piešķirto daudzumu, un norāda, vai tirdzniecība var sākties, pirms tas ir paziņots.

C kategorija

5.3.

Cenas noteikšana

 

5.3.1.

i)

Norāda paredzamo cenu, par kādu vērtspapīrus piedāvās;

C kategorija

ii)

norāda cenas noteikšanas metodi un tās izpaušanas procedūru;

B kategorija

iii)

norāda visu izdevumu un nodokļu summu, kas būs jāsedz tieši parakstītājam vai pircējam.

C kategorija

5.4.

Izvietošana un emisijas izplatīšana

 

5.4.1.

Norāda kopējā piedāvājuma un atsevišķu piedāvājuma daļu koordinatora(-u) nosaukumu(-us) un adresi(-es), kā arī, ciktāl emitentam vai piedāvātājam zināms, vērtspapīru izvietotāju nosaukumus un adreses dažādajās valstīs, uz kurām attiecas piedāvājums.

C kategorija

5.4.2.

Norāda katrā valstī pilnvaroto maksātāju un pilnvaroto depozitāriju nosaukumus un adreses.

C kategorija

5.4.3.

Norāda to juridisko personu nosaukumus un adreses, kas piekritušas izplatīt visu emisiju, kā arī to juridisko personu nosaukumus un adreses, kas piekritušas izvietot vērtspapīrus, tos nenopērkot, vai kas apņēmušās pārdot pēc iespējas vairāk uzņēmuma vērtspapīru. Norāda noslēgto līgumu būtiskākos aspektus, ieskaitot kvotas. Ja nav nopirkta visa emisija, tad sniedz paziņojumu par to daļu, kas nav izpirkta. Norāda emisijas izplatīšanas komisijas maksas un izvietošanas komisijas maksas kopējo summu.

C kategorija

5.4.4.

Norāda laiku, kad emisijas izplatīšanas līgums ir vai tiks noslēgts.

C kategorija

6.

IEKĻAUŠANA TIRGŪ UN TIRDZNIECĪBAS KĀRTĪBA

 

6.1.

i)

Norāda, vai par piedāvājamiem vērtspapīriem ir vai tiks iesniegts pieprasījums par iekļaušanu tirgū, lai tos izplatītu regulētā tirgū vai citos līdzvērtīgos tirgos, norādot šos attiecīgos tirgus. Šis apstāklis jāpiemin, neradot iespaidu, ka iekļaušana tirgū noteikti tiks apstiprināta;

B kategorija

ii)

norāda visdrīzāko iespējamo termiņu (ja tas ir zināms), kad vērtspapīri tiks iekļauti tirgū.

C kategorija

6.2.

Min visus regulētos tirgus vai līdzvērtīgos tirgus, kuros, cik emitentam zināms, jau ir iekļauti tirgū tās pašas kategorijas vērtspapīri, kurus plānots piedāvāt vai iekļaut tirgū.

C kategorija

6.3.

Uzrāda to juridisko personu nosaukumus un adreses, kuras ir stingri apņēmušās būt par starpniekiem otrreizējā tirgū un kuras iegūst likvīdus līdzekļus no starpības starp pirkšanas cenu un piedāvājumu cenu, kā arī izklāsta šīs apņemšanās galvenos nosacījumus.

C kategorija

7.

PAPILDU INFORMĀCIJA

 

7.1.

Ja vērtspapīru aprakstā ir minēti ar emisiju saistīti padomnieki, tad norāda, kādā statusā šie padomnieki ir darbojušies.

C kategorija

7.2.

Norāda pārējo vērtspapīru aprakstā iekļauto informāciju, kuru ir pārbaudījuši vai pārskatījuši apstiprināti revidenti un kuru revidenti ir iekļāvuši ziņojumā. Reproducē šo ziņojumu vai ar kompetentās iestādes atļauju iekļauj tā kopsavilkumu.

A kategorija

7.3.

Ja vērtspapīru aprakstā ir iekļauts kādas personas, kuru uzskata par lietpratēju, izteikums vai ziņojums, norāda šo personu vārdus, uzvārdus, darbavietas adreses, kvalifikāciju un to, vai viņām ir būtiska interese par emitentu. Ja ziņojums ir sagatavots pēc emitenta pieprasījuma, vērtspapīru aprakstā to paskaidro, tāpat kā veidu un kontekstu, kādā tas ir iekļauts, un jābūt tās personas piekrišanai, kas ir apstiprinājusi attiecīgās vērtspapīru apraksta daļas saturu.

A kategorija

7.4.

Ja informāciju ir sniegusi trešā persona, tad apstiprina, ka šī informācija ir precīzi reproducēta un ka, cik emitentam ir zināms un ciktāl viņš par to var pārliecināties, izlasot šīs trešās personas publicēto informāciju, neviens fakts nav izlaists, kā rezultātā šī reproducētā informācija būtu neprecīza vai maldinoša. Turklāt norāda informācijas avotu(-us).

C kategorija

7.5.

i)

Sniedz ziņas par kredītvērtējumiem, kas, pēc emitenta pieprasījuma vai emitentam sadarbojoties vērtēšanas procesā, izsniegti par emitentu, un īsumā paskaidro šo vērtējumu nozīmi, ja vērtējuma sniedzējs tādu skaidrojumu jau ir publicējis;

A kategorija

ii)

sniedz ziņas par kredītvērtējumiem, kas, pēc emitenta pieprasījuma vai emitentam sadarbojoties vērtēšanas procesā, izsniegti par vērtspapīriem, un īsumā paskaidro šo vērtējumu nozīmi, ja vērtējuma sniedzējs tādu skaidrojumu jau ir publicējis.

C kategorija

 

XII Pielikums

Norādījumi

1.

ATBILDĪGĀS PERSONAS

 

1.1.

Dara zināmas visas personas, kas atbild par prospektā sniegto informāciju un attiecīgi par atsevišķām tā daļām; otrā gadījumā šīs daļas norāda. Ja šīs personas ir fiziskas personas, tostarp emitenta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, norāda viņu vārdus, uzvārdus un amatus; ja šīs personas ir juridiskas personas, norāda nosaukumu un juridisko adresi.

A kategorija

1.2.

Sniedz par prospektu atbildīgo personu apliecinājumu tam, ka, šim nolūkam veltot pietiekamu uzmanību, prospektā iekļautā informācija, cik viņām zināms, ir saskaņā ar faktiem un ka tajā nav izlaistas nekādas ziņas, kas varētu iespaidot tā nozīmi. Attiecīgos gadījumos sniedz par dažām prospekta daļām atbildīgo personu apliecinājumu tam, ka, veltot pietiekamu uzmanību, lai to nodrošinātu, tajā prospekta daļā iekļautā informācija, par ko viņas atbild, cik viņām zināms, ir saskaņā ar faktiem un ka tajā nav izlaistas nekādas ziņas, kas varētu iespaidot tā nozīmi.

A kategorija

2.

RISKA FAKTORI

 

2.1.

Viegli pamanāmā vietā iedaļā ar nosaukumu “Riska faktori” sniedz informāciju par riska faktoriem, kas ir nozīmīgi vērtspapīriem, kurus piedāvā un/vai iekļauj tirgū, lai novērtētu ar šādiem vērtspapīriem saistīto tirgus risku. Jāiekļauj arī brīdinājums par risku, ar kuru ieguldītāju informē, ka viņš var zaudēt attiecīgi visu sava ieguldījuma vērtību vai tās daļu, un/vai, ja ieguldītāja risks neaprobežojas tikai ar viņa ieguldījuma vērtību, paziņo par to, izklāstot arī apstākļus, kas rada papildu risku, un iespējamo finansiālo ietekmi.

A kategorija

3.

GALVENĀ INFORMĀCIJA

 

3.1.

Emisijā/piedāvājumā iesaistītu fizisku un juridisku personu intereses

 

Raksturo jebkuras intereses, arī konfliktējošas intereses, kas ir būtiskas emisijai/piedāvājumam, sniedzot sīkākas ziņas par iesaistītajām personām un interešu būtību.

C kategorija

3.2.

Piedāvājuma iemesli un ieņēmumu izlietojums, ja tā nav peļņas gūšana un/vai dažu riska veidu ierobežošana

 

Ja tiek izpausti piedāvājuma iemesli un ieņēmumu izlietojums, norāda kopējos tīros ieņēmumus un kopējo emisijas/piedāvājuma izdevumu tāmi.

C kategorija

4.

INFORMĀCIJA PAR VĒRTSPAPĪRIEM, KURUS PIEDĀVĀ VAI IEKĻAUJ TIRGŪ

 

4.1.

Informācija par vērtspapīriem

 

4.1.1.

i)

Apraksta to, kāda veida un kategorijas vērtspapīrus piedāvā un/vai iekļauj tirgū;

B kategorija

ii)

norāda ISIN (starptautisko vērtspapīru identificēšanas numuru) vai citu tamlīdzīgu vērtspapīru identifikācijas kodu.

C kategorija

4.1.2.

Sniedz skaidru un izsmeļošu paskaidrojumu, lai palīdzētu ieguldītājiem saprast, kā viņu ieguldījuma vērtību ietekmē pamatinstrumenta(-u) vērtība, sevišķi apstākļos, kad risks ir vislabāk redzams, izņemot, ja vērtspapīru nominālvērtība par vienu vienību ir EUR 100 000 vai ja tos var iegādāties tikai mazākais par EUR 100 000 par vienu vienību.

B kategorija

4.1.3.

Min tiesību aktus, pēc kuriem vērtspapīri ir radīti.

A kategorija

4.1.4.

i)

Norāda, vai šie vērtspapīri ir vārda vērtspapīri vai uzrādītāja vērtspapīri un vai vērtspapīri ir sertifikāta veidā vai dematerializēti;

A kategorija

ii)

otrā gadījumā norāda tās juridiskās personas nosaukumu un adresi, kas atbild par uzskaites veikšanu.

C kategorija

4.1.5.

Vērtspapīru emisijas valūta

C kategorija

4.1.6.

Iedala kategorijās vērtspapīrus, kurus piedāvā un/vai iekļauj tirgū, kā arī īsi izklāsta visus nosacījumus, ar kuriem paredzēts ietekmēt vērtspapīra klasificēšanu vai pakļaušanu kādām emitenta esošām vai nākotnes saistībām.

A kategorija

4.1.7.

Sniedz ziņas par tiesībām, kas ir saistītas ar vērtspapīriem, ieskaitot visus šo tiesību ierobežojumus, kā arī par šo tiesību realizēšanas procedūru.

B kategorija

4.1.8.

Jaunu emisiju gadījumā sniedz ziņas par rezolūcijām, atļaujām vai apstiprinājumiem, uz kuru pamata attiecīgie vērtspapīri ir vai tiks radīti un/vai emitēti.

C kategorija

4.1.9.

Norāda vērtspapīru emisijas datumu.

C kategorija

4.1.10.

Dara zināmus visus ierobežojumus brīvai vērtspapīru pārvedamībai.

A kategorija

4.1.11.

i)

Norāda atvasināto vērtspapīru termiņa izbeigšanās datumu;

C kategorija

ii)

norāda opcijas izmantošanas termiņu vai pēdējo kotēšanas dienu.

C kategorija

4.1.12.

Izklāsta atvasināto vērtspapīru norēķinu procedūru.

B kategorija

4.1.13.

i)

Apraksta, kā notiek atvasināto vērtspapīru atdeve (1);

B kategorija

ii)

norāda apmaksas vai piegādes dienu;

C kategorija

iii)

norāda aprēķina metodi.

B kategorija

4.1.14.

Par valsti, kurā ir emitenta juridiskā adrese, un valsti(-īm), kurā(-ās) tiek izteikts piedāvājums vai kurā(-ās) emitents vēlas iekļaut akcijas tirgū, norāda šādas ziņas:

informāciju par vērtspapīru ienākuma nodokļiem, ko ietur ienākuma iegūšanas vietā,

norādi, vai emitents uzņemas atbildību par nodokļa ieturēšanu ienākuma gūšanas vietā.

A kategorija

4.2.

Informāciju par pamatinstrumentu

 

4.2.1.

Norāda pamatinstrumenta opcijas izmantošanas cenu vai pēdējo kotēto cenu.

C kategorija

4.2.2.

Iekļauj paziņojumu par pamatinstrumenta veidu.

A kategorija

Sniedz sīkākas ziņas par vietām, kur var iegūt informāciju par pamatinstrumenta līdzšinējiem un turpmākiem darbības rezultātiem un to svārstīgumu.

C kategorija

i)

Ja pamatinstruments ir vērtspapīrs, norāda:

 

vērtspapīra emitenta nosaukumu,

C kategorija

ISIN (starptautisko vērtspapīru identificēšanas numuru) vai citu tamlīdzīgu vērtspapīra identifikācijas kodu.

C kategorija

ii)

Ja pamatinstruments ir indekss, norāda:

 

indeksa nosaukumu,

C kategorija

indeksa aprakstu, ja emitents indeksu ir izveidojis,

A kategorija

ja emitents indeksu nav izveidojis, tad norāda vietas, kur var iegūt informāciju par indeksu.

C kategorija

iii)

Ja pamatinstruments ir procentu likme, norāda:

 

procentu likmes aprakstu.

C kategorija

iv)

Citi:

 

ja pamatinstruments neatbilst nevienai no iepriekš norādītajām kategorijām, tad vērtspapīra aprakstā iekļauj līdzvērtīgu informāciju.

C kategorija

v)

Ja pamatinstruments ir pamatinstrumentu grozs:

 

sniedz informāciju par attiecīgo katra pamatinstrumenta svērumu grozā.

C kategorija

4.2.3.

Apraksta visus gadījumus, kad ir bijis tirgus traucējums vai norēķinu pārtraukums, kas ietekmējis pamatinstrumentu.

B kategorija

4.2.4.

Izklāsta noteikumus par korekciju, lai ņemtu vērā notikumus, kas ietekmē pamatinstrumentu.

B kategorija

5.

PIEDĀVĀJUMA NOTEIKUMI

 

5.1.

Nosacījumi, statistikas dati par piedāvājumu, paredzamais grafiks un informācija par to, kā var pieteikties uz piedāvājumu

 

5.1.1.

Izklāsta nosacījumus, kuri attiecas uz piedāvājumu.

C kategorija

5.1.2.

Norāda emisijas/piedāvājuma kopapjomu; ja šis apjoms nav noteikts, sniedz ziņas par kārtību, kādā notiks publiska paziņošana par piedāvājuma apjomu, un laiku.

C kategorija

5.1.3.

i)

Norāda laika posmu, minot iespējamās izmaiņas, kurā piedāvājums būs spēkā;

C kategorija

ii)

izklāsta pieteikšanās procedūru.

C kategorija

5.1.4.

Sniedz sīkākas ziņas par minimālo un/vai maksimālo apjomu, uz ko var pieteikties (norādot vai nu vērtspapīru skaitu, vai kopējo summu, kas jāiegulda).

C kategorija

5.1.5.

Norāda vērtspapīru apmaksas un piegādes metodi un laiku.

C kategorija

5.1.6.

Sīki izklāsta, kādā veidā un kurā datumā piedāvājuma rezultāti tiks publiskoti.

C kategorija

5.2.

Vērtspapīru izplatīšanas un sadales plāns

 

5.2.1.

i)

Uzskaita dažādās potenciālo ieguldītāju kategorijas, kam vērtspapīrus piedāvā;

A kategorija

ii)

ja piedāvājumu izsaka vienlaikus divu vai vairāku valstu tirgos un ja kādam no šiem tirgiem vērtspapīru laidiens ir vai tiek rezervēts, tad norāda, kāds ir šis laidiens.

C kategorija

5.2.2.

Izklāsta, kā pieteikumu iesniedzējiem paziņos par piešķirto daudzumu, un norāda, vai tirdzniecība var sākties, pirms tas ir paziņots

C kategorija

5.3.

Cenas noteikšana

 

5.3.1.

i)

Norāda paredzamo cenu, par kādu vērtspapīrus piedāvās;

C kategorija

ii)

norāda cenas noteikšanas metodi un tās izpaušanas procedūru;

B kategorija

iii)

norāda visu izdevumu un nodokļu summu, kas būs jāsedz tieši parakstītājam vai pircējam.

C kategorija

5.4.

Izvietošana un emisijas izplatīšana

 

5.4.1.

Norāda kopējā piedāvājuma un atsevišķo piedāvājuma daļu koordinatora(-u) nosaukumu(-us) un adresi(-es), kā arī, ciktāl emitentam vai piedāvātājam zināms, vērtspapīru izvietotāju nosaukumus un adreses dažādajās valstīs, uz kurām attiecas piedāvājums.

C kategorija

5.4.2.

Norāda katrā valstī pilnvaroto maksātāju un pilnvaroto depozitāriju nosaukumus un adreses

C kategorija

5.4.3.

Norāda juridiskās personas, kas apņēmušās izplatīt visu emisiju, kā arī tās juridiskās personas, kas piekritušas izvietot vērtspapīrus, tos nenopērkot, vai apņēmušās pārdot pēc iespējas vairāk uzņēmuma vērtspapīru. Ja nav nopirkta visa emisija, tad sniedz paziņojumu par to daļu, kas nav izpirkta.

C kategorija

5.4.4.

Norāda laiku, kad emisijas izplatīšanas līgums ir vai tiks noslēgts.

C kategorija

5.4.5.

Sniedz aprēķina veicējas iestādes nosaukumu un adresi.

C kategorija

6.

IEKĻAUŠANA TIRGŪ UN TIRDZNIECĪBAS KĀRTĪBA

 

6.1.

i)

Norāda, vai par piedāvājamiem vērtspapīriem ir vai tiks iesniegts pieprasījums to iekļaušanai tirgū ar mērķi tos izplatīt regulētā tirgū vai citos līdzvērtīgos tirgos, norādot šos attiecīgos tirgus. Šis apstāklis jāpiemin, neradot iespaidu, ka iekļaušana tirgū noteikti tiks atļauta;

B kategorija

ii)

norāda visdrīzāko iespējamo termiņu (ja tas ir zināms), kad vērtspapīri tiks iekļauti tirgū.

C kategorija

6.2.

Min visus regulētos tirgus vai līdzvērtīgos tirgus, kuros, cik emitentam zināms, jau ir iekļauti tirgū tās pašas kategorijas vērtspapīri, kurus plānots piedāvāt vai iekļaut tirgū.

C kategorija

6.3.

Sniedz to juridisko personu nosaukumus un adreses, kuras ir stingri apņēmušās rīkoties starpnieka statusā otrreizējā tirgū un kuras nodrošina likviditāti, izmantojot pieprasījuma un piedāvājuma cenu, kā arī izklāsta šīs apņemšanās galvenos nosacījumus.

C kategorija

7.

PAPILDU INFORMĀCIJA

 

7.1.

Ja vērtspapīru aprakstā ir minēti ar emisiju saistīti padomnieki, tad norāda, kādā statusā šie padomnieki ir darbojušies.

C kategorija

7.2.

Norāda pārējo vērtspapīru aprakstā iekļauto informāciju, kuru ir pārbaudījuši vai pārskatījuši apstiprināti revidenti un kuru revidenti ir iekļāvuši ziņojumā. Reproducē šo ziņojumu vai ar kompetentās iestādes atļauju iekļauj tā kopsavilkumu.

A kategorija

7.3.

Ja vērtspapīru aprakstā ir iekļauts kādas personas, kuru uzskata par lietpratēju, izteikums vai ziņojums, norāda šīs personas vārdu, uzvārdu, darbavietas adresi, kvalifikāciju un to, vai viņai ir būtiska interese par emitentu. Ja ziņojums ir sagatavots pēc emitenta pieprasījuma, vērtspapīru aprakstā to paskaidro, tāpat kā veidu un kontekstu, kādā tas ir iekļauts, un jābūt tās personas piekrišanai, kas ir apstiprinājusi attiecīgās vērtspapīru apraksta daļas saturu.

A kategorija

7.4.

Ja informāciju ir sniegusi trešā persona, tad apstiprina, ka šī informācija ir precīzi reproducēta un ka, cik emitentam ir zināms un ciktāl viņš par to var pārliecināties, izlasot šīs trešās personas publicēto informāciju, neviens fakts nav izlaists, kā rezultātā šī reproducētā informācija būtu neprecīza vai maldinoša. Turklāt emitents norāda informācijas avotu(-us).

C kategorija

7.5.

Prospektā norāda to, vai emitents plāno vai neplāno sniegt informāciju pēc emisijas. Ja emitents ir norādījis, ka plāno ziņot šādu informāciju, tad emitents prospektā precizē, kāda informācija tiks ziņota un kur šādu informāciju var iegūt.

C kategorija

 

XIII Pielikums

Norādījumi

1.

ATBILDĪGĀS PERSONAS

 

1.1.

Dara zināmas visas personas, kas atbild par prospektā sniegto informāciju un attiecīgi par atsevišķām tā daļām; otrā gadījumā šīs daļas norāda. Ja šīs personas ir fiziskas personas, tostarp emitenta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, norāda viņu vārdus, uzvārdus un amatus; ja šīs personas ir juridiskas personas, norāda nosaukumu un juridisko adresi.

A kategorija

1.2.

Sniedz par prospektu atbildīgo personu apliecinājumu tam, ka, šim nolūkam veltot pietiekamu uzmanību, prospektā iekļautā informācija, cik viņām zināms, ir saskaņā ar faktiem un ka tajā nav izlaistas nekādas ziņas, kas varētu iespaidot tā nozīmi. Attiecīgos gadījumos iekļauj par dažām prospekta daļām atbildīgo personu apliecinājumu tam, ka tajā prospekta daļā iekļautā informācija, par ko viņas atbild, cik viņām zināms, ir saskaņā ar faktiem un ka tajā nav izlaistas nekādas ziņas, kas varētu iespaidot tā nozīmi.

A kategorija

2.

RISKA FAKTORI

 

Viegli pamanāmā vietā iedaļā ar nosaukumu “Riska faktori” sniedz informāciju par riska faktoriem, kas ir nozīmīgi vērtspapīriem, kurus piedāvā un/vai iekļauj tirgū, lai novērtētu ar šādiem vērtspapīriem saistīto tirgus risku.

A kategorija

3.

GALVENĀ INFORMĀCIJA

 

Emisijā iesaistītu fizisku un juridisku personu intereses.

 

Raksturo jebkuras intereses, arī konfliktējošas intereses, kas ir būtiskas emisijai, sniedzot sīkākas ziņas par iesaistītajām personām un interešu būtību.

C kategorija

4.

INFORMĀCIJA PAR VĒRTSPAPĪRIEM, KURUS IEKĻAUJ TIRGŪ

 

4.1.

Norāda tādu vērtspapīru kopējo summu, kurus iekļauj tirgū.

C kategorija

4.2.

i)

Apraksta, kāda veida un kategorijas vērtspapīrus piedāvā un/vai iekļauj tirgū;

B kategorija

ii)

norāda ISIN (starptautisko vērtspapīru identificēšanas numuru) vai citu tamlīdzīgu vērtspapīru identifikācijas kodu.

C kategorija

4.3.

Min tiesību aktus, pēc kuriem vērtspapīri ir radīti.

A kategorija

4.4.

i)

Norāda, vai šie vērtspapīri ir vārda vērtspapīri vai uzrādītāja vērtspapīri un vai vērtspapīri ir sertifikāta veidā vai dematerializēti;

A kategorija

ii)

otrā gadījumā norāda tās juridiskās personas nosaukumu un adresi, kas atbild par uzskaites veikšanu.

C kategorija

4.5.

Vērtspapīru emisijas valūta

C kategorija

4.6.

Iedala kategorijās vērtspapīrus, kurus iekļauj tirgū, kā arī īsi izklāsta visus nosacījumus, ar kuriem paredzēts ietekmēt vērtspapīra klasificēšanu vai pakļaušanu kādām emitenta esošām vai nākotnes saistībām.

A kategorija

4.7.

Sniedz ziņas par tiesībām, kas ir saistītas ar vērtspapīriem, ieskaitot visus šo tiesību ierobežojumus, kā arī par šo tiesību realizēšanas procedūru.

B kategorija

4.8.

i)

Norāda nominālo procentu likmi;

C kategorija

ii)

norāda noteikumus par izmaksājamiem procentiem;

B kategorija

iii)

norāda dienu, no kuras jāsāk maksāt procentus;

C kategorija

iv)

norāda procentu maksājuma termiņu;

C kategorija

v)

norāda termiņu, kurā var iesniegt prasības izmaksāt procentus un atmaksāt pamatsummu.

B kategorija

Ja likme nav fiksēta,

 

vi)

sniedz ziņas par pamatinstrumenta veidu;

A kategorija

vii)

sniedz instrumenta aprakstu;

C kategorija

viii)

apraksta metodi, kas izmantota šo abu faktoru sasaistīšanai;

B kategorija

ix)

apraksta visus gadījumus, kad ir bijis tirgus traucējums vai norēķinu pārtraukums, kas ietekmējis pamatinstrumentu;

B kategorija

x)

dara zināmus noteikumus par korekciju, lai ņemtu vērā notikumus, kas ietekmē pamatinstrumentu;

B kategorija

xi)

norāda aprēķina veicējas iestādes nosaukumu.

C kategorija

4.9.

i)

Norāda atmaksāšanas termiņu;

C kategorija

ii)

norāda aizņēmuma amortizācijas noteikumus, ieskaitot atmaksāšanas kārtību. Ja pēc emitenta vai vērtspapīru turētāja iniciatīvas ir iecerēta priekšlaicīga dzēšana, jāizklāsta šādas dzēšanas nosacījumi.

B kategorija

4.10.

i)

Sniedz ziņas par ienesīgumu.

C kategorija

4.11.

Norāda, kā tiek pārstāvēti parāda vērtspapīru turētāji, kā arī norāda organizāciju, kas pārstāv ieguldītājus, un noteikumus par šādu pārstāvību. Norāda vietas, kur sabiedrībai ir pieejami līgumi, kas attiecas uz šīm pārstāvības formām.

B kategorija

4.12.

Norāda rezolūcijas, atļaujas un apstiprinājumus, pēc kuriem vērtspapīri ir radīti un/vai emitēti.

C kategorija

4.13.

Norāda vērtspapīru emisijas datumu.

C kategorija

4.14.

Dara zināmus visus ierobežojumus brīvai vērtspapīru pārvedamībai.

A kategorija

5.

IEKĻAUŠANA TIRGŪ UN TIRDZNIECĪBAS KĀRTĪBA

 

5.1.

i)

Norāda tirgu, kur vērtspapīrus tirgos un kam ir publicēts prospekts;

B kategorija

ii)

norāda visdrīzāko iespējamo termiņu (ja tas ir zināms), kad vērtspapīri tiks iekļauti tirgū.

C kategorija

5.2.

Norāda katrā valstī pilnvaroto maksātāju un pilnvaroto depozitāriju nosaukumus un adreses.

C kategorija

6.

IZDEVUMI, KAS RODAS, IEKĻAUJOT TIRGŪ

 

Iekļauj kopējo izdevumu tāmi, kas saistīta ar iekļaušanu tirgū.

C kategorija

7.

PAPILDU INFORMĀCIJA

 

7.1.

Ja vērtspapīru aprakstā ir minēti padomnieki, tad norāda, kādā statusā šie padomnieki ir darbojušies.

C kategorija

7.2.

Norāda pārējo vērtspapīru aprakstā iekļauto informāciju, kuru ir pārbaudījuši vai pārskatījuši revidenti un kuru revidenti ir iekļāvuši ziņojumā. Reproducē šo ziņojumu vai ar kompetentās iestādes atļauju iekļauj tā kopsavilkumu.

A kategorija

7.3.

Ja vērtspapīru aprakstā ir iekļauts kādas personas, kuru uzskata par lietpratēju, izteikums vai ziņojums, norāda šīs personas vārdu, uzvārdu, darbavietas adresi, kvalifikāciju un to, vai viņai ir būtiska interese par emitentu. Ja ziņojums ir sagatavots pēc emitenta pieprasījuma, vērtspapīru aprakstā to paskaidro, tāpat kā veidu un kontekstu, kādā tas ir iekļauts, un jābūt tās personas piekrišanai, kas ir apstiprinājusi attiecīgās vērtspapīru apraksta daļas saturu.

A kategorija

7.4.

Ja informāciju ir sniegusi trešā persona, tad apstiprina, ka šī informācija ir precīzi reproducēta un ka, cik emitentam ir zināms un ciktāl viņš par to var pārliecināties, izlasot šīs trešās personas publicēto informāciju, neviens fakts nav izlaists, kā rezultātā šī reproducētā informācija būtu neprecīza vai maldinoša. Turklāt norāda informācijas avotu(-us).

C kategorija

7.5.

i)

Sniedz ziņas par kredītvērtējumiem, kas, pēc emitenta pieprasījuma vai emitentam sadarbojoties vērtēšanas procesā, izsniegti par emitentu;

A kategorija

ii)

sniedz ziņas par kredītvērtējumiem, kas, pēc emitenta pieprasījuma vai emitentam sadarbojoties vērtēšanas procesā, izsniegti par emitenta vērtspapīriem.

C kategorija

 

VIII Pielikums

Norādījumi

1.

VĒRTSPAPĪRI

 

1.1.

Norāda emisijas minimālo nominālvērtību.

C kategorija

1.2.

Ja tiek sniegtas ziņas par kādu uzņēmumu/debitoru, kas emisijā nepiedalās, apstiprina, ka ziņas par šo uzņēmumu/debitoru ir precīzi reproducētas no informācijas, ko šis uzņēmums vai debitors ir publicējis. Apstiprina, ka, cik emitentam ir zināms un ciktāl viņš par to var pārliecināties, izlasot šā uzņēmuma/debitora publicēto informāciju, neviens fakts nav izlaists, kā rezultātā šī reproducētā informācija būtu neprecīza vai maldinoša.

C kategorija

Turklāt, ja vērtspapīru aprakstā ir sniegta informācija, kas ir reproducēta no kāda cita uzņēmuma/debitora publicētās informācijas, tad norāda tās avotu(-us).

C kategorija

2.

PAMATAKTĪVI

 

2.1.

Apstiprina, ka vērtspapīrotiem aktīviem, kas nodrošina emisiju, piemīt spēja ģenerēt līdzekļus, lai apkalpotu maksājumus par vērtspapīriem, kuriem pienācis samaksas termiņš.

A kategorija

2.2.

Attiecībā uz diskrētu aktīvu kopu, kas nodrošina emisiju

 

2.2.1.

Sniedz juridisko pamatojumu, kas reglamentē aktīvu kopu.

C kategorija

2.2.2.

a)

Sniedz katra debitora vispārīgu aprakstu, ja ir neliels skaits viegli identificējamu debitoru;

A kategorija

b)

visos pārējos gadījumos sniedz ziņas par šo debitoru vispārējām iezīmēm un raksturo ekonomiskos apstākļus,

B kategorija

kā arī sniedz vispārējos statistikas datus par vērtspapīrotiem aktīviem.

C kategorija

2.2.3.

Aktīvu juridiskais raksturs.

C kategorija

2.2.4.

Aktīvu beigu termiņš vai dzēšanas datums.

C kategorija

2.2.5.

Aktīvu kopsumma.

C kategorija

2.2.6.

Aizņēmuma attiecība pret vērtību vai nodrošinājuma pakāpe.

C kategorija

2.2.7.

Aktīvu radīšanas metode un – attiecībā uz aizdevumiem un kredītlīgumiem – galvenie aizdevuma izsniegšanas kritēriji, kā arī ziņas par tādiem aizņēmumiem, kas šiem kritērijiem neatbilst, un par tiesībām vai saistībām turpināt aizdevuma izmaksāšanu.

B kategorija

2.2.8.

Norāda nozīmīgus apliecinājumus un nodrošinājumus, kas piešķirti emitentam saistībā ar aktīviem.

C kategorija

2.2.9.

Tiesības aizstāt aktīvus, aizstāšanas metodes un tādu kategoriju aktīvi, kurus var apmainīt; ja aktīvus var aizstāt ar citas kategorijas vai kvalitātes aktīviem, par ko sniedz atbilstošu paziņojumu, kā arī apraksta šādas aizstāšanas ietekmi.

B kategorija

2.2.10.

Visas svarīgās apdrošināšanas polises, kas attiecas uz aktīviem. Ja pastāv koncentrācija ar vienu apdrošinātāju, par to jāinformē, ja tam ir būtiska nozīme attiecībā uz darījumu.

B kategorija

2.2.11.

Ja aktīvus veido ne vairāk kā piecu debitoru, kas ir juridiskās personas, saistības vai ja debitora daļa aktīvos ir 20 % vai vairāk, vai ja debitora daļa aktīvos ir nozīmīga, cik tas emitentam ir zināms un/vai ciktāl viņš par to var pārliecināties, izlasot debitora(-u) publicēto informāciju, tad norāda vienu no šiem punktiem:

 

a)

informācija par katru debitoru, it kā tas būtu emitents, kas sagatavo reģistrācijas dokumentu parāda un atvasinātajiem vērtspapīriem, kuru vienības nominālvērtība ir vismaz EUR 100 000;

A kategorija

b)

ja debitoram vai garantiju devējam ir tādi vērtspapīri, kas jau ir iekļauti regulētā vai līdzvērtīgā tirgū, vai saistību izpildi garantē juridiska persona, kam atļauts tirgot regulētā vai līdzvērtīgā tirgū, tad norāda tā nosaukumu, adresi, dibināšanas valsti, uzņēmējdarbības veidu un tā tirgus nosaukumu, kurā vērtspapīri ir iekļauti tirgū.

C kategorija

2.2.12.

Ja starp emitentu, garantiju devēju un debitoru pastāv sakari, kam ir būtiska nozīme attiecībā uz emisiju, sniedz sīkākas ziņas par šo sakaru galvenajiem nosacījumiem.

C kategorija

2.2.13.

Ja aktīvus veido saistības, kas netiek tirgotas regulētā vai līdzvērtīgā tirgū, izklāsta galvenos saistību nosacījumus.

B kategorija

2.2.14.

Ja aktīvus veido kapitāla vērtspapīri, kas ir iekļauti regulētā vai līdzvērtīgā tirgū, tad sniedz šādas ziņas:

 

a)

šo vērtspapīru aprakstu;

C kategorija

b)

aprakstu par tirgu, kurā tie tiek tirgoti, iekļaujot šā tirgus izveidošanas datumu, to, kā tiek publicēta informācija par cenu, dienas tirdzniecības apjomu, informāciju par šā tirgus stāvokli attiecīgajā valstī un tirgus regulētājas iestādes nosaukumu;

C kategorija

c)

to, cik bieži tiek publicētas attiecīgo vērtspapīru cenas.

C kategorija

2.2.15.

Ja vairāk nekā desmit procentus (10 %) aktīvu veido kapitāla vērtspapīri, kas nav iekļauti regulētā vai līdzvērtīgā tirgū, tad raksturo kapitāla vērtspapīrus un sniedz informāciju, kas ir līdzvērtīga akciju reģistrācijas dokumenta plānā sniegtajai informācijai par katru šādu vērtspapīru emitentu.

A kategorija

2.2.16.

Ja būtiska aktīvu daļa ir nodrošināta ar nekustamo īpašumu, tad iekļauj novērtējuma ziņojumu par šo īpašumu, izklāstot gan īpašuma novērtējumu, gan naudas plūsmu/ieņēmumu plūsmu. Šī prasība nav jāievēro, ja emisiju veido vērtspapīri, kas nodrošināti ar hipotekārajiem aizdevumiem, kur par nodrošinājumu tiek izmantots īpašums, ja emisijas vajadzībām nav veikta atkārtota īpašumu novērtēšana un ja ir skaidri norādīts, ka kotētie novērtējumi attiecas uz datumu, kurā uzsākts sākotnējais hipotekārais aizdevums.

A kategorija

2.3.

Attiecībā uz aktīvi pārvaldītu aktīvu kopu, kas nodrošina emisiju, norāda šeit turpmāk minēto informāciju

 

2.3.1.

Informācija, kas ir līdzvērtīga 2.1. un 2.2. punktā ietvertajai informācijai, lai varētu novērtēt to portfelī iekļauto aktīvu veidu, kvalitāti, pietiekamību un likviditāti, ar kuriem tiks nodrošināta emisija.

skatīt 2.1. un 2.2. punktu

2.3.2.

Norāda parametrus, pēc kuriem var veikt ieguldījumus, par šādu pārvaldību atbildīgās juridiskās personas nosaukumu un aprakstu, iekļaujot ziņas par šīs juridiskās personas kompetenci un pieredzi, apkopo noteikumus par sadarbības izbeigšanu ar šādu juridisku vienību un citas pārvaldes iestādes iecelšanu, kā arī apraksta šīs juridiskās vienības saikni ar citiem emisijas dalībniekiem.

B kategorija

2.4.

Ja emitents grasās emitēt papildu vērtspapīrus, kas balstīti uz tiem pašiem aktīviem, par to viegli pamanāmā vietā sniedz paziņojumu un, ja vien šie papildu vērtspapīri nav atvietojami ar jau esošu parāda vērtspapīru kategorijām vai nav tām pakārtoti, sniedz ziņas par to, kā tiks informēti esošās kategorijas vērtspapīru turētāji.

C kategorija

3.

STRUKTŪRA UN NAUDAS PLŪSMA

 

3.1.

Sniedz ziņas par darījuma struktūru, vajadzības gadījumā iekļaujot arī struktūras shēmu.

A kategorija

3.2.

Sniedz ziņas par juridiskajām personām, kas piedalās emisijā, un apraksta viņu funkcijas.

A kategorija

3.3.

Apraksta metodi un norāda datumu, kad notiek aktīvu vai kādu aktīvos nostiprinātu tiesību un/vai pienākumu pret emitentu tirgošana, nodošana, pārjaunošana vai cesija, vai attiecīgā gadījumā norāda, kādā veidā emitents pilnīgi investēs ieņēmumus no emisijas, vai laika posmu, kurā ieguldījumi tiks īstenoti.

B kategorija

3.4.

Sniedz skaidrojumu par līdzekļu plūsmu, iekļaujot turpmāk noteikto

 

3.4.1.

Ziņas par to, kā emitents izmantos naudas plūsmu no aktīviem, lai izpildītu savas saistības pret vērtspapīru turētājiem, vajadzības gadījumā iekļaujot arī finanšu pakalpojumu tabulu un pieņēmumus, uz kuru pamata šī tabula ir izstrādāta.

B kategorija

3.4.2.

Sniedz informācija par visiem papildu kredītiem, norāda, kur var parādīties būtisks likviditātes trūkums, un iespējamos likviditātes avotus, kā arī norāda rezerves, kas paredzētas, lai novērstu risku saistībā ar līdzekļu nepietiekamību, lai veiktu procentu vai pamatsummas maksājumus.

B kategorija

3.4.3.

Neierobežojot 3.4.2. punkta prasības, sniedz ziņas par jebkuru subordinētā parāda finansēšanu.

C kategorija

3.4.4.

Norāda likvīdo aktīvu pagaidu atlikuma ieguldījuma parametrus un sniedz ziņas par personām, kuras atbild par šādu ieguldījumu.

B kategorija

3.4.5.

Sniedz ziņas par to, kā tiek iekasēti maksājumi attiecībā uz aktīviem.

B kategorija

3.4.6.

Norāda secību, kādā emitents veic maksājumus attiecīgās kategorijas vērtspapīru turētājiem.

A kategorija

3.4.7.

Sniedz sīkākas ziņas par citiem noteikumiem, uz kuru pamata tiek veikti procentu un pamatsummas maksājumi ieguldītājiem.

A kategorija

3.5.

Sniedz vērtspapīroto aktīvu iniciatoru nosaukumus, adreses un svarīgākās uzņēmējdarbības jomas.

C kategorija

3.6.

Ja vērtspapīra atdeve un/vai atmaksa ir saistīta ar citu tādu aktīvu darbības rezultātiem vai kredītu, kuri nav emitenta aktīvi, tad jāiekļauj 2.2. un 2.3. punkts.

Skatīt 2.2. un 2.3. punktu

3.7.

Sniedz pārvaldnieka, aprēķina veicējas iestādes vai par līdzīgiem uzdevumiem atbildīgo personu nosaukumus/vārdus, uzvārdus, adreses un svarīgākās uzņēmējdarbības jomas, izklāsta pārvaldnieka/aprēķina veicēju pienākumus, viņu saistību ar aktīvu iniciatoru, kā arī izklāsta noteikumus par līguma izbeigšanu ar pārvaldnieku/aprēķina veicēju vai cita pārvaldnieka/aprēķina veicēja iecelšanu.

C kategorija

3.8.

Sniedz nosaukumus, adreses un īsu aprakstu:

 

a)

par visiem mijmaiņas darījumu partneriem un personām, kas nodrošina būtiskus pasākumus kredīta/likviditātes kvalitātes nodrošināšanai;

A kategorija

b)

par bankām, kurās ir atvērti galvenie konti darījuma sakarā.

C kategorija

4.

ZIŅOŠANA PĒC EMISIJAS

 

4.1.

Prospektā norāda, vai tajā paredzēts pēc emisijas sniegt informāciju par darījumiem ar tirgū iekļaujamajiem vērtspapīriem un par pamatā esošā nodrošinājuma efektivitāti. Ja emitents ir norādījis, ka plāno paziņot šādu informāciju, prospektā precizē, kādu informāciju tas sniegs, kur šo informāciju varēs iegūt un cik bieži šādu informāciju sniegs.

C kategorija

 

XIV Pielikums

Norādījumi

1.

Sniedz pamatakcijas aprakstu.

 

1.1.

Norāda akciju veidu un kategoriju.

A kategorija

1.2.

Norāda tiesību aktus, pēc kuriem akcijas ir vai tiks radītas.

A kategorija

1.3.

Norāda, vai šie vērtspapīri ir vārda vērtspapīri vai uzrādītāja vērtspapīri un vai vērtspapīri ir sertifikāta veidā vai dematerializēti. Otrā gadījumā norāda tās juridiskās personas nosaukumu un adresi, kas atbild par uzskaites veikšanu.

A kategorija

1.4.

Norāda akciju emisijas valūtu.

A kategorija

1.5.

Sniedz ziņas par tiesībām, kas ir saistītas ar šiem vērtspapīriem, ieskaitot visus šo tiesību ierobežojumus, kā arī par šo tiesību realizēšanas procedūru.

Tiesības saņemt dividendes:

noteikts(-i) datums(-i), kurā šīs tiesības stājas spēkā,

termiņš, pēc kura beigām tiesības saņemt dividendes tiek zaudētas, un ziņas par personu, kas tā rezultātā ir labuma guvēja,

ierobežojumi dividenžu izsniegšanai un procedūras attiecībā uz nerezidentiem vērtspapīru turētājiem,

dividenžu lielums vai tā aprēķina metode, maksājumu regularitāte un kumulatīvais vai nekumulatīvais raksturs.

Balsstiesības.

Pirmpirkuma tiesības piedāvājumos pierakstīties uz vienas un tās pašas kategorijas vērtspapīriem.

Tiesības uz emitenta peļņas daļu.

Tiesības uz iespējamā atlikuma daļu likvidācijas gadījumā.

Atpakaļpieņemšanas noteikumi.

Konvertēšanas noteikumi.

A kategorija

1.6.

Jaunu emisiju gadījumā sniedz ziņas par rezolūcijām, atļaujām un apstiprinājumiem, uz kuru pamata akcijas ir vai tiks radītas un/vai emitētas, kā arī norāda emisijas datumu.

C kategorija

1.7.

Norāda vietu un laiku akciju iekļaušanai tirgū.

C kategorija

1.8.

Dara zināmus visus ierobežojumus brīvai akciju pārvedamībai.

A kategorija

1.9.

Norāda, vai attiecībā uz akcijām pastāv kādi noteikumi par obligātiem pārņemšanas piedāvājumiem un/vai par tiesībām iegādāties atlikušās akcijas un mazākumdalībnieku tiesībām pārdot savas akcijas kontrolpaketes turētājam.

A kategorija

1.10.

Sniedz ziņas par publiskiem emitenta akciju kapitāla pārņemšanas piedāvājumiem, ko trešās personas izteikušas pēdējā finanšu gada un kārtējā finanšu gada laikā. Jāuzrāda cena vai maiņas noteikumi šādos piedāvājumos, kā arī to rezultāti.

A kategorija

1.11.

Norāda no pamatakcijām izrietošo tiesību realizēšanas ietekmi uz šo akciju emitentu un iespējamās vērtības samazināšanās ietekmi akcionāriem.

C kategorija

2.

Ja pamatinstrumenta emitents ir juridiska persona, kura ietilpst vienā un tajā pašā koncernā, par šo emitentu sniedzamā informācija ir informācija, ko pieprasa akciju reģistrācijas dokumenta plāns.

A kategorija

 

VI Pielikums

Norādījumi

1.

GARANTIJAS VEIDS

 

Sniedz aprakstu par pasākumiem, kas veikti, lai ar garantiju, nodrošinājumu, Keep well līgumu, viena apdrošināšanas veida polisi vai citām līdzvērtīgām saistībām (šeit turpmāk ērtības labad vispārīgi “garantijas”, bet to nodrošinātājs – “garantiju devējs”) nodrošinātu, ka tiek pienācīgi izpildīti visi pienākumi saistībā ar emisiju.

Neierobežojot iepriekš teiktā vispārīgo raksturu, tādos pasākumos ietilpst arī saistības par to, ka parādnieks ievēros savu pienākumu atmaksāt parāda vērtspapīrus un/vai samaksāt procentus, un aprakstā izklāsta, kā ar šo pasākumu paredzēts nodrošināt, ka garantētie maksājumi tiks pienācīgi veikti.

B kategorija

2.

GARANTIJAS DARBĪBAS JOMA

 

Sniedz sīkākas ziņas par garantijas nosacījumiem un darbības jomu. Neierobežojot iepriekš teiktā vispārīgo raksturu, šīs ziņas ir par garantijas piemērošanas nosacījumu izpildi gadījumā, ja netiks pildītas nodrošinājuma nosacījumos noteiktās saistības un kāds būtisks viena veida apdrošināšanas noteikums vai starp emitentu un garantiju devēju noslēgta Keep well līguma noteikums. Sīkākas ziņas jāsniedz arī par garantiju devēja veto tiesībām attiecībā uz izmaiņām vērtspapīru turētāja tiesībās, kādas bieži vien ir iekļautas viena veida apdrošināšanā.

B kategorija

3.

INFORMĀCIJA, KAS JĀSNIEDZ PAR GARANTIJU DEVĒJU

 

Garantiju devējam informācija par sevi jāsniedz tā, it kā tas būtu emitents tāda paša veida vērtspapīram, par ko ir izdota garantija.

A kategorija

4.

ATKLĀTĪBĀ PIEEJAMIE DOKUMENTI

 

Norāda vietas, kur atklātībai ir pieejami nozīmīgie līgumi un citi dokumenti, kas saistīti ar garantiju.

A kategorija

XXI PIELIKUMS

“Papildu informācijas” uzskaitījums galīgajos nosacījumos

PAPILDU INFORMĀCIJA

Sarežģītu atvasināto vērtspapīru piemēri, kā norādīts Prospektu regulas 18. apsvērumā

Papildu noteikumi, kas nav paredzēti attiecīgajā vērtspapīru aprakstā un attiecas uz pamatinstrumentu

Valstis, kurās vērtspapīri tiek publiski piedāvāti

Valstis, kurās iesniegts pieprasījums iekļaušanai regulētos tirgos

Valstis, kuras informētas par attiecīgo pamatprospektu

Sērijas numurs

Laidiena numurs

XXII PIELIKUMS

Prasības informācijas sniegšanai kopsavilkumos

NORĀDĪJUMI PAR TABULU IZMANTOŠANU

1.

Kopsavilkumi veidoti kā moduļi saskaņā ar šīs regulas pielikumiem, kas ir prospekta pamatā. Piemēram, akciju prospekta kopsavilkumā sniedz informāciju, kas noteikta kā elementi I un III pielikumā.

2.

Katru kopsavilkumu veido piecas tabulas, kā sīkāk norādīts turpmāk.

3.

Obligāti jāievēro A–E iedaļā noteiktā secība. Katrā iedaļā elementus uzrāda tabulā sniegtajā secībā.

4.

Ja elementu nepiemēro prospektam, to norāda kopsavilkumā ar norādi “nepiemēro”.

5.

Saskaņā ar elementa prasībām apraksts ir vispārīgs.

6.

Kopsavilkumos neiekļauj atsauces uz noteiktām prospekta daļām.

7.

Ja prospekts attiecas uz tādu vērtspapīru iekļaušanu regulētā tirgū, kas nav kapitāla vērtspapīri un kuru nominālvērtība ir vismaz EUR 100 000, saskaņā ar IX un/vai XIII pielikumu, un dalībvalsts pieprasa kopsavilkumu saskaņā ar Direktīvas 2003/71/EK 5. panta 2. punktu un 19. panta 4. punktu, vai tas tiek iesniegts brīvprātīgi, prasības informācijas sniegšanai kopsavilkumā saistībā ar IX un XIII pielikumu norādītas tabulās. Ja emitentam nav pienākuma iekļaut kopsavilkumu prospektā, bet tas vēlas sagatavot iedaļu par vispārīgu apskatu, tas nodrošina, ka šādas nodaļas nosaukums nav “Kopsavilkums”, ja vien tas nenodrošina atbilstību visām prasībām par informācijas sniegšanu kopsavilkumos.

A iedaļa.   Ievads un brīdinājumi

Pielikums

Elements

Prasība informācijas sniegšanai

Visi

A.1

Brīdina par to, ka:

[šis] kopsavilkums jāskata kā prospekta ievads,

pieņemot ikvienu lēmumu veikt ieguldījumu vērtspapīros, ieguldītājs apsver prospektu kopumā,

ja prasība saistībā ar informāciju prospektā tiek iesniegta tiesā, ieguldītājam, kas ir prasītājs, saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem var veidoties pienākums segt izmaksas par prospekta tulkošanu pirms tiesas procesa uzsākšanas,

civiltiesiskā atbildība tiek piemērota tikai tām personām, kas iesniegušas kopsavilkumu kopā ar tā tulkojumu un piemērojušas paziņojumu, bet tikai tādos gadījumos, kad kopsavilkums ir maldinošs, neprecīzs vai nekonsekvents, ja to skata kopā ar citām prospekta daļām, vai, ja to skata kopā ar citām prospekta daļām, tas nesniedz būtiskāko informāciju, kas palīdzētu ieguldītājam pieņemt lēmumu veikt ieguldījumu šādos vērtspapīros.


B iedaļa.   Emitents un ikviens garantijas devējs

Pielikums

Elements

Prasība informācijas sniegšanai

1., 4., 7., 9., 11.

B.1

Norāda emitenta juridisko nosaukumu un komercnosaukumu.

1., 4., 7., 9., 11.

B.2

Norāda emitenta atrašanās valsti un juridisko formu, tiesību aktus, pēc kuriem emitents darbojas, un tā dibināšanas valsti.

1.

B.3

Sniedz ziņas par emitenta darījumu un galveno darbības jomu veidu un būtiskākajiem faktoriem, norādot galvenās pārdoto produktu/veikto pakalpojumu kategorijas un galvenos tirgus, kuros emitents darbojas.

1.

B.4a

Apraksta nozīmīgākās jaunākās tendences, kas ietekmējušas emitentu un nozari, kurā tas darbojas.

4., 11.

B.4b

Sniedz informāciju par visām apzinātajām tendencēm, kas ietekmējušas emitentu un nozari, kurā tas darbojas.

1., 4., 9., 11.

B.5

Ja emitents ir koncerna dalībnieks, apraksta koncernu un emitenta stāvokli koncernā.

1.

B.6

Norāda, ciktāl emitentam tas ir zināms, ikvienas personas vārdu, kurai tieši vai netieši ir tāda līdzdalība emitenta kapitālā vai balsstiesībās, par kuru jāsniedz informācija saskaņā ar emitenta valsts tiesību aktiem, norādot arī katras šādas personas līdzdalības apmēru.

Norāda, vai emitenta galvenajiem akcionāriem ir atšķirīgas balsstiesības.

Norāda, ciktāl emitentam tas ir zināms, vai emitents tieši vai netieši kādai personai pieder vai ir tās kontrolē, kas ir šīs personas, un apraksta šādas kontroles būtību.

1.

B.7

Norāda atlasītu būtiskāko iepriekšējo finanšu informāciju par emitentu, ko sniedz par katru finanšu gadu iepriekšējo finanšu informācijas aptvertā perioda laikā, un par ikvienu turpmāku finanšu starpperiodu, pievienojot salīdzinošus datus par to pašu periodu iepriekšējā finanšu gadā, izņemot to, ka prasība sniegt salīdzinošu bilances informāciju tiek izpildīta, sniedzot gada beigu bilances informāciju.

Šai informācijai pievieno aprakstu par nozīmīgām emitenta finansiālā stāvokļa un darbības rezultātu pārmaiņām būtiskākās iepriekšējās finanšu informācijas aptvertā perioda laikā vai pēc šā perioda beigām.

1., 2.

B.8

Norāda atlasītu būtiskāko standarta finanšu informāciju, kas attiecīgi norādīta kā šāda veida informācija.

Atlasītajā būtiskākajā standarta finanšu informācijā skaidri norāda to, ka savas būtības dēļ šāda informācija attiecas uz hipotētiskām situācijām un attiecīgi nesniedz informāciju par uzņēmuma faktisko finanšu stāvokli vai rezultātiem.

1., 4., 9., 11.

B.9

Ja veido peļņas prognozi vai novērtējumus, norāda apjomu.

1., 4., 9., 11.

B.10

Apraksta, vai iepriekšējo finanšu informācijas revīzijas ziņojumā bijušas ierunas.

3.

B.11

Ja emitenta apgrozāmais kapitāls nav pietiekams tā kārtējām prasībām, sniedz paskaidrojumu.

4., 9., 11.

B.12

Izmanto tikai pirmo rindkopu B.7 ailē un:

sniedz paziņojumu par to, ka prognozēs par emitentu nav būtisku negatīvu pārmaiņu pēc pēdējo revidēto finanšu pārskatu publicēšanas, vai sniedz šādu būtisku negatīvu pārmaiņu aprakstu,

apraksta nozīmīgas pārmaiņas finansiālajā vai komerciālajā stāvoklī pēc iepriekšējo finanšu informācijas aptvertā perioda beigām.

4., 9., 11.

B.13

Apraksta ikvienu pēdējā laika notikumu saistībā ar emitentu, kas lielā mērā ir būtisks emitenta maksātspējas novērtēšanai.

4., 9., 11.

B.14

B.5 un:

“Ja emitents ir atkarīgs no juridiskajām personām koncernā, tas nepārprotami jānorāda.”

4., 9., 11.

B.15

Apraksta emitenta galvenās darbības jomas.

4., 7., 9., 11.

B.16

Izmanto tikai pēdējo rindkopu B.6 ailē

5., 13.

B.17

Norāda kredītvērtējumus, kas, pēc emitenta pieprasījuma vai emitentam sadarbojoties vērtēšanas procesā, izsniegti par emitentu vai tā parāda vērtspapīriem.

6.

B.18

Apraksta garantijas būtību un darbības jomu.

6.

B.19

Sniedz B iedaļas informāciju par garantijas devēju, it kā tas būtu emitents tāda paša veida vērtspapīram, par ko ir izdota garantija. Tādējādi šo informāciju sniedz atbilstīgi attiecīgajā pielikumā norādītajām prasībām par kopsavilkumu.

7.

B.20

Sniedz paziņojumu par to, vai emitents ir dibināts kā īpašam nolūkam izveidota sabiedrība vai juridiska persona, kuras mērķis ir emitēt ar aktīviem nodrošinātus vērtspapīrus.

7.

B.21

Apraksta emitenta galvenās darbības jomas, sniedzot arī kopēju pārskatu par personām, kas iesaistītas programmā pārvēršanai vērtspapīros, kā arī informāciju par tiešām vai netiešām īpašuma vai kontroles saiknēm starp šīm personām.

7.

B.22

Ja emitents kopš dibināšanas vai izveidošanas dienas vēl nav sācis darījumus un uz reģistrācijas dokumenta datēšanas dienu vēl nav finanšu pārskatu, par to sniedz atbilstošu paziņojumu.

7.

B.23

Izmanto tikai pirmo rindkopu B.7 ailē

7.

B.24

Iekļauj paziņojumu, ka kopš pēdējo publicēto, revidēto finanšu pārskatu dienas emitenta perspektīvas nav būtiski mainījušās uz negatīvo pusi.

8.

B.25

Apraksta pamataktīvus, iekļaujot:

apstiprinājumu, ka vērtspapīrotiem aktīviem, kas nodrošina emisiju, piemīt īpašība, kas parāda to spēju ģenerēt līdzekļus, lai apkalpotu maksājumus par vērtspapīriem, kuriem pienācis samaksas termiņš,

debitoru vispārīgu aprakstu un, ja ir neliels skaits viegli identificējamu debitoru, vispārīgu aprakstu par katru debitoru,

aprakstu par aktīvu juridisko raksturu,

aizņēmuma attiecību pret vērtību vai nodrošinājuma pakāpi,

ja novērtējuma ziņojumu par nekustamo īpašumu iekļauj prospektā, apraksta novērtējumu.

8.

B.26

Attiecībā uz aktīvi pārvaldītu aktīvu kopu, kas nodrošina emisiju, norāda parametrus, pēc kuriem var veikt ieguldījumus, un sniedz par šādu pārvaldību atbildīgās juridiskās personas nosaukumu un aprakstu, īsumā aprakstot arī šīs juridiskās vienības saikni ar citiem emisijas dalībniekiem.

8.

B.27

Ja emitents grasās emitēt papildu vērtspapīrus, kas balstīti uz tiem pašiem aktīviem, sniedz attiecīgu paziņojumu.

8.

B.28

Sniedz ziņas par darījuma struktūru, vajadzības gadījumā iekļaujot arī struktūras shēmu.

8.

B.29

Apraksta līdzekļu plūsmas, ieskaitot informāciju par visiem mijmaiņas darījumu partneriem un citiem nozīmīgiem pasākumiem kredīta/likviditātes kvalitātes nodrošināšanai un šādu pasākumu veicējiem.

8.

B.30

Sniedz vērtspapīroto aktīvu iniciatora nosaukumu un aprakstu.

10.

B.31

Norāda šādās ailēs noteikto informāciju par pamatakciju emitentu:

B.1

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

B.7

B.9

B.10

D.4

10.

B.32

Norāda informāciju par depozitāro sertifikātu emitentu:

“Depozitāro sertifikātu emitenta nosaukums un juridiskā adrese.”

“Tiesību akti, saskaņā ar kuriem depozitāro sertifikātu emitents veic darbību, un juridiskā forma, ko tas pieņēmis saskaņā ar šiem tiesību aktiem.”

15.

B.33

Norāda šādās ailēs noteikto informāciju 1. pielikumā:

B.1

B.2

B.5

B.6

B.7

B.8

B.9

B.10

C.3

C.7

D.2

15.

B.34

Apraksta kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma ieguldījumu mērķi un politiku, ieskaitot ieguldījumu ierobežojumus, un tā izmantotos instrumentus.

15.

B.35

Norāda, kādi kolektīvo ieguldījumu uzņēmumam ir aizņēmuma un/vai papildu saistību ierobežojumi. Ja ierobežojumu nav, iekļauj paziņojumu par to.

15.

B.36

Norāda kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma reglamentējošo statusu kopā ar tā regulatora nosaukumu uzņēmuma reģistrācijas valstī.

15.

B.37

Raksturo tipiska ieguldītāja profilu, kuram kolektīvais ieguldījumu uzņēmums ir izveidots.

15.

B.38

Ja prospekta pamattekstā norādīts, ka vairāk nekā 20 % no kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma bruto aktīviem var

a)

tieši vai netieši ieguldīt vienā pamataktīvā; vai

b)

ieguldīt vienā vai vairākos kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos, kas savukārt var ieguldīt vairāk nekā 20 % no bruto aktīviem citos kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos; vai

c)

ja uzņēmums ir atkarīgs no kāda darījuma partnera kredītspējas vai maksātspējas,

norāda fiziskās personas identitāti un apraksta atkarību (piem., darījuma partneri), kā arī sniedz informāciju par tirgu, kurā tā vērtspapīri tiek uzņemti.

15.

B.39

Ja kolektīvo ieguldījumu uzņēmums var ieguldīt vairāk nekā 40 % no saviem bruto aktīviem citā kolektīvo ieguldījumu uzņēmumā, kopsavilkumā vispārīgi paskaidro:

a)

vai nu atkarību un kolektīvo pamatieguldījumu uzņēmuma identitāti un sniedz šā kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma kopsavilkuma aprakstā prasīto informāciju;

b)

vai arī, ja kolektīvo pamatieguldījumu uzņēmums emitētie vērtspapīri jau ir iekļauti regulētā tirgū vai līdzvērtīgā tirgū, kolektīvo pamatieguldījumu uzņēmuma identitāti.

15.

B.40

Apraksta pieteikuma iesniedzēja pakalpojumu sniedzējus, kā arī maksimālo atlīdzību par pakalpojumiem.

15.

B.41

Norāda ieguldījumu pārvaldnieka, ieguldījumu konsultanta, glabātāja, pilnvarotāja vai citas uzticības personas (tostarp ikviena pakalpojuma sniedzēja, kam deleģētas glabāšanas pilnvaras) identitāti un reglamentējošo statusu.

15.

B.42

Apraksta, cik bieži tiks noteikta kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma neto aktīvu vērtība un kā tā tiks paziņota ieguldītājiem.

15.

B.43

Kolektīvo ieguldījumu jumta uzņēmuma gadījumā paziņo par savstarpēju atbildību, kas var pastāvēt starp vērtspapīru kategorijām vai ieguldījumiem citā kolektīvo ieguldījumu uzņēmumā.

15.

B.44

B.7 ailē norādītā informācija un:

“Ja kolektīvo ieguldījumu uzņēmums uz reģistrācijas dokumenta datēšanas dienu vēl nav sācis darījumus un tam vēl nav finanšu pārskatu, sniedz atbilstošu paziņojumu.”

15.

B.45

Apraksta kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma portfeli.

15.

B.46

Norāda visjaunāko tīro aktīvu vērtību par vienu vērtspapīru (ja piemēro).

16.

B.47

Apraksta emitentu, norādot:

emitenta juridisko nosaukumu un emitenta stāvokli valsts pārvaldes struktūrā,

emitenta juridisko formu,

jaunākos notikumus, kas saistīti ar emitenta maksātspējas novērtējumu,

emitenta ekonomiku, kā arī tās struktūru un sīkāku informāciju par galvenajām ekonomikas nozarēm.

16.

B.48

Apraksta būtiskākos faktus par valsts finansēm un tirdzniecības informāciju pēdējo divu fiskālo gadu laikā pirms prospekta datuma. Apraksta ikvienas nozīmīgas pārmaiņas šajā informācijā pēc iepriekšējā fiskālā gada beigām.

17.

B.49

Apraksta emitentu, norādot:

emitenta juridisko nosaukumu un juridisko statusu,

emitenta juridisko formu,

emitenta mērķus un funkcijas,

finansējuma avotus, garantijas un citas emitentu locekļu saistības pret emitentu,

jaunākos notikumus, kas saistīti ar emitenta maksātspējas novērtējumu.

17.

B.50

Norāda atlasītu būtiskāko iepriekšējo finanšu informāciju par pēdējiem diviem finanšu gadiem. Pievieno aprakstu par nozīmīgām pārmaiņām emitenta finanšu stāvoklī pēc pēdējās revidētās finanšu informācijas.


C iedaļa.   Vērtspapīri

Pielikums

Elements

Prasība informācijas sniegšanai

3., 5., 12., 13.

C.1

Apraksta tādu vērtspapīru veidu un kategoriju, kuri tiek piedāvāti un/vai iekļauti tirgos, kā arī vērtspapīru identifikācijas numuru.

3., 5., 12., 13.

C.2

Norāda vērtspapīru emisijas valūtu.

1.

C.3

Norāda emitēto un pilnīgi apmaksāto un emitēto, bet nepilnīgi apmaksāto akciju skaitu.

Norāda vienas akcijas nominālvērtību vai to, ka akcijām nav nominālvērtības.

3.

C.4

Apraksta ar vērtspapīriem saistītās tiesības.

3., 5., 12., 13.

C.5

Apraksta visus ierobežojumus brīvai vērtspapīru pārvedamībai.

3.

C.6

Norāda, vai par piedāvājamiem vērtspapīriem ir vai tiks iesniegts pieprasījums par iekļaušanu, un visu to regulēto tirgu identitāti, kuros vērtspapīri tiek vai tiks tirgoti.

1.

C.7

Sniedz aprakstu par dividenžu politiku.

5., 12., 13.

C.8

C.4 ailē norādītā informācija un:

“ieskaitot dalījumu kategorijās”,

“ieskaitot šādu tiesību ierobežojumus”.

5., 13.

C.9

C.8 ailē norādītā informācija un:

“nominālā procentu likme”,

“diena, no kuras jāsāk maksāt procentus, un procentu maksājumu termiņi”,

“ja likme nav fiksēta, apraksts par pamatinstrumentu, kas pamato likmi”,

“atmaksāšanas termiņš un aizņēmuma amortizācijas noteikumi, ieskaitot atmaksāšanas kārtību”,

“ziņas par ienesīgumu”,

“parāda vērtspapīru turētāju pārstāvja nosaukums/vārds un uzvārds”.

5.

C.10

C.9 ailē norādītā informācija un:

“ja procentu maksājums par vērtspapīru ir balstīts uz atvasinātu(-iem) instrumentu(-iem), sniedz skaidru un izsmeļošu paskaidrojumu, lai palīdzētu ieguldītājiem saprast, kā viņu ieguldījuma vērtību ietekmē pamatinstrumenta(-u) vērtība, sevišķi apstākļos, kad risks ir vislabāk redzams”.

5., 12.

C.11

Norāda, vai piedāvājamiem vērtspapīriem ir vai tiks iesniegts pieprasījums par iekļaušanu tirgū to izplatīšanai regulētā tirgū vai citā līdzvērtīgā tirgū, norādot attiecīgos tirgus.

8.

C.12

Norāda emisijas minimālo nominālvērtību.

10.

C.13

Norāda informāciju par pamatakcijām šādās ailēs:

C.1

C.2

C.3

C.4

C.5

C.6

C.7

10.

C.14

Norāda informāciju par depozitārajiem sertifikātiem šādās ailēs:

C.1

C.2

C.4

C.5

“Apraksta ar pamatakcijām saistīto tiesību, jo īpaši balsstiesību, realizēšanu un labumu no tām, nosacījumus, ar kādiem šīs tiesības drīkst izmantot depozitāro sertifikātu emitents, un pasākumus, kas paredzēti, lai saņemtu depozitāro sertifikātu turētāju norādījumus, kā arī tiesības uz peļņas daļu un iespējamo atlikuma daļu likvidācijas gadījumā, kuras netiek nodotas depozitārā sertifikāta turētājam.”

“Apraksta bankas garantijas vai citas garantijas, kas attiecas uz depozitārajiem sertifikātiem un kas paredzētas emitenta saistību izpildes garantēšanai.”

12.

C.15

Apraksta, kā ieguldījuma vērtību ietekmē pamatinstrumentu vērtība, ja vien vērtspapīru nominālvērtība nav vismaz EUR 100 000.

12.

C.16

Norāda atvasināto vērtspapīru termiņa izbeigšanās jeb atmaksāšanas datumu – izmantošanas termiņu vai pēdējo kotēšanas dienu.

12.

C.17

Apraksta atvasināto vērtspapīru norēķinu procedūru.

12.

C.18

Apraksta, kā notiek atvasināto vērtspapīru atdeve.

12.

C.19

Norāda pamatinstrumenta izmantošanas termiņu vai pēdējo kotēšanas cenu.

12.

C.20

Apraksta pamatinstrumenta veidu un to, kur var atrast informāciju par pamatinstrumentu.

13.

C.21

Norāda tirgu, kurā vērtspapīri tiks tirgoti, un vērtspapīrus, par kuriem ir publicēts prospekts.

14.

C.22

Norāda informāciju par pamatakciju:

“apraksta pamatakciju”,

C.2 ailē norādīto informāciju,

C.4 ailē norādīto informāciju un formulējumu “… un procedūra šo tiesību īstenošanai”,

“kur un kad akcijas tiks vai ir iekļautas tirgū”,

C.5 ailē norādīto informāciju,

“Ja pamatinstrumenta emitents ir juridiska persona, kura ietilpst vienā un tajā pašā koncernā, par šo emitentu sniedzamā informācija ir informācija, ko pieprasa akciju reģistrācijas dokumenta plāns. Attiecīgi sniedz 1. pielikumā noteikto informāciju.”


D iedaļa.   Riski

Pielikums

Elements

Prasība informācijas sniegšanai

1.

D.1

Norāda būtiskāko informāciju par būtiskākajiem riskiem, kas ir raksturīgi emitentam vai tā nozarei.

4., 7., 9., 11., 16., 17.

D.2

Norāda būtiskāko informāciju par būtiskākajiem riskiem, kas ir raksturīgi emitentam.

3., 5., 13.

D.3

Norāda būtiskāko informāciju par būtiskākajiem riskiem, kas ir raksturīgi vērtspapīriem.

10.

D.4

Norāda informāciju par pamatakciju emitentu:

D.2 ailē norādītā informācija.

10.

D.5

Norāda informāciju par depozitārajiem sertifikātiem:

D.3 ailē norādītā informācija.

12.

D.6

D.3 ailē norādītā informācija un:

“Iekļauj brīdinājums par risku, ar kuru ieguldītāju informē, ka viņš var zaudēt attiecīgi visu sava ieguldījuma vērtību vai tās daļu, un/vai, ja ieguldītāja risks neaprobežojas tikai ar viņa ieguldījuma vērtību, paziņo par to, izklāstot arī apstākļus, kas rada papildu risku, un iespējamo finansiālo ietekmi.”


E iedaļa.   Piedāvājums

Pielikums

Elements

Prasība informācijas sniegšanai

3., 10.

E.1

Norāda tīro ieņēmumu summu un kopējās paredzamās emisijas/piedāvājuma izmaksas, ieskaitot paredzamo izdevumu tāmi, ko ieguldītājam iesniedz emitents vai piedāvātājs.

3., 10.

E.2a

Norāda piedāvājuma iemeslus, ieņēmumu izmantošanu, paredzamo tīro ieņēmumu summu.

5., 12.

E.2b

Norāda piedāvājuma iemeslus un ieņēmumu izmantošanu, ja tie nav peļņas gūšana un/vai nodrošināšanās pret dažiem riska veidiem.

3., 5., 10., 12.

E.3

Apraksta piedāvājuma nosacījumus.

3., 5., 10., 12., 13.

E.4

Apraksta intereses, kas ir būtiskas emisijai/piedāvājumam, tostarp konfliktējošas intereses.

3., 10.

E.5

Norāda tās personas vārdu un uzvārdu vai juridiskās personas nosaukumu, kas piedāvā pārdot vērtspapīru.

Norāda vienošanos par akciju bloķēšanu: iesaistītās personas un akciju bloķēšanas termiņa ilgumu.

3., 10.

E.6

Norāda no piedāvājuma tieši izrietošās vērtības samazināšanās apjomu un procentus.

Attiecībā uz piedāvājumu parakstīties, ko izsaka esošiem kapitāla vērtspapīru turētājiem, tiešās vērtības samazināšanās apjomu un procentus norāda tad, ja viņi neparakstās uz jaunu piedāvājumu.

Visi

E.7

Norāda paredzamo izdevumu tāmi, ko emitents vai piedāvātājs iesniedz ieguldītājam.

XXIII PIELIKUMS

Samērīgs plāns prasībām minimālas informācijas sniegšanai reģistrācijas dokumentā par akcijām saistībā ar tiesību emisiju

1.   ATBILDĪGĀS PERSONAS

1.1.   Dara zināmas visas personas, kas atbild par reģistrācijas dokumentā sniegto informāciju un attiecīgi par dažām tā daļām; pēdējā gadījumā šīs daļas norāda. Ja šīs personas ir fiziskas personas, tostarp emitenta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, norāda viņu vārdus, uzvārdus un amatus; ja šīs personas ir juridiskas personas, norāda nosaukumu un juridisko adresi.

1.2.   Iekļauj par reģistrācijas dokumentu atbildīgo personu apliecinājumu tam, ka, šim nolūkam veltot pietiekamu uzmanību, reģistrācijas dokumentā iekļautā informācija, cik viņiem zināms, ir saskaņā ar faktiem un ka tajā nav izlaistas nekādas ziņas, kas varētu iespaidot tā nozīmi. Attiecīgos gadījumos iekļauj par dažām reģistrācijas dokumenta daļām atbildīgo personu apliecinājumu tam, ka tajā reģistrācijas dokumenta daļā iekļautā informācija, par ko viņi ir atbildīgi, cik viņiem zināms, ir saskaņā ar faktiem un ka tajā nav izlaistas nekādas ziņas, kas varētu iespaidot tā nozīmi.

2.   APSTIPRINĀTI REVIDENTI

2.1.   Norāda to emitenta revidentu vārdus, uzvārdus un adreses, kuri bija atbildīgi par periodu, uz kuru attiecas iepriekšējo finanšu informācija (norādot arī to dalību profesionālā struktūrā).

2.2.   Ja revidenti ir atteikušies no amata, atlaisti vai nav atkārtoti iecelti amatā periodā, uz kuru attiecas iepriekšējo finanšu informācija, norāda sīkākas ziņas, ja tās ir būtiskas.

3.   RISKA FAKTORI

Viegli pamanāmā vietā iedaļā ar nosaukumu “Riska faktori” izpauž riska faktorus, kas ir raksturīgi emitentam vai tā nozarei.

4.   INFORMĀCIJA PAR EMITENTU

4.1.   Norāda emitenta juridisko nosaukumu un komercnosaukumu.

4.2.   Ieguldījumi

4.2.1.

Sniedz emitenta galveno ieguldījumu aprakstu (ieskaitot apjomu), kas veikti no tā perioda beigām, kas aptver jaunākos publicētos revidētos finanšu pārskatus, līdz dienai, ar kuru ir datēts reģistrācijas dokuments.

4.2.2.

Sniedz emitenta galveno kārtējo ieguldījumu aprakstu, ieskaitot šo ieguldījumu ģeogrāfisko sadalījumu (iekšzemē un ārzemēs), un finansēšanas metodi (iekšēja vai ārēja).

4.2.3.

Sniedz ziņas par emitenta galvenajiem plānotajiem ieguldījumiem, par kuriem emitenta vadības struktūras jau ir uzņēmušās saistības.

5.   UZŅĒMĒJDARBĪBAS APSKATS

5.1.   Galvenās darbības jomas

Sniedz ziņas par emitenta darījumu un galveno darbības jomu veidu, un jebkurām nozīmīgām pārmaiņām, kas ietekmējušas tā darbību laikposmā pēc pēdējo revidēto finanšu pārskatu publicēšanas, kā arī norāda visas nozīmīgās preces un/vai pakalpojumus, kas ieviesti no jauna, un attiecībā uz jaunu produktu vai pakalpojumu izstrādi, ciktāl to izstrāde ir publiski atklāta, norāda, kādā izstrādes stadijā tie atrodas.

5.2.   Galvenie tirgi

Sniedz aprakstu par galvenajiem tirgiem, kuros emitents darbojas, un nozīmīgām pārmaiņām, kas ietekmējušas šos tirgus pēc pēdējo revidēto finanšu pārskatu publicēšanas.

5.3.   Ja informāciju, kas sniegta saskaņā ar 5.1. un 5.2. punktu, pēc pēdējo revidēto finanšu pārskatu publicēšanas ir ietekmējuši ārkārtas faktori, to piemin.

5.4.   Sniedz apkopojošu informāciju par to, cik lielā mērā emitents ir atkarīgs no patentiem vai licencēm, no ražošanas, tirdzniecības vai finanšu līgumiem vai no jauniem ražošanas procesiem, ja šie faktori ir nozīmīgi emitenta uzņēmējdarbībā vai rentabilitātē.

5.5.   Sniedz pamatojumu katram emitenta paziņojumam par savu konkurētspēju.

6.   ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA

6.1.   Ja emitents ietilpst kādā uzņēmumu koncernā, sniedz īsu aprakstu par šo koncernu un par emitenta stāvokli tajā.

7.   INFORMĀCIJA PAR TENDENCĒM

7.1.   Visnozīmīgākās jaunākās tendences produkcijā, pārdošanā un inventārā, kā arī izmaksās un pārdošanas cenās kopš pēdējā finanšu gada beigām līdz reģistrācijas dokumenta datēšanas dienai.

7.2.   Sniedz informāciju par visām apzinātajām tendencēm, nedrošības faktoriem, pieprasījumiem, saistībām vai notikumiem, kas var būtiski ietekmēt emitenta perspektīvas vismaz kārtējā finanšu gadā.

8.   PEĻŅAS PROGNOZES VAI NOVĒRTĒJUMI

Ja emitents izvēlas iekļaut peļņas prognozi vai peļņas novērtējumu reģistrācijas dokumentā, tajā iekļauj informāciju, kas noteikta 8.1. un 8.2. punktā:

8.1.

Sniedz paziņojumu, kurā norāda galvenos pieņēmumus, uz kādiem emitents ir balstījis prognozes vai novērtējumu.

Jābūt skaidri nošķirtiem pieņēmumiem par faktoriem, kurus var ietekmēt pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, no tiem pieņēmumiem par faktoriem, kuri pilnīgi nav pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļu ietekmes zonā; pieņēmumiem jābūt ieguldītājiem viegli saprotamiem, konkrētiem un precīziem, un tiem nav jābūt atkarīgiem no tā, vai prognožu pamatā esošie novērtējumi visumā ir precīzi.

8.2.

Iekļauj neatkarīgu grāmatvežu vai revidentu sagatavotu ziņojumu, kurā norāda, ka, pēc neatkarīgo grāmatvežu vai revidentu domām, prognoze vai novērtējums ir sastādīts pareizi, balstoties uz noteikto bāzi, un ka peļņas prognozēm vai novērtējumam izmantotā aprēķinu bāze ir saskaņā ar emitenta grāmatvedības politikām.

8.3.

Bāzei, ko izmanto, sagatavojot peļņas prognozes vai novērtējumu, jābūt salīdzināmai ar bāzi, ko izmanto iepriekšējo finanšu informācijas sagatavošanā.

8.4.

Ja peļņas prognozes ir publicētas prospektā, kas vēl ir spēkā, tad sniedz paziņojumu, kurā izklāsta, vai šīs prognozes reģistrācijas dokumenta datēšanas dienā joprojām ir vai vairs nav pareizas, un attiecīgā gadījumā sniedz paskaidrojumu, kāpēc šādas prognozes vairs nav spēkā.

9.   PĀRVALDES, VADĪBAS UN UZRAUDZĪBAS STRUKTŪRAS UN AUGSTĀKĀ LĪMEŅA VADĪBA

9.1.   Turpmāk minēto personu vārdi, uzvārdi, darbavietu adreses un ieņemamie amati emitentsabiedrībā un galvenās darbības jomas, ko viņas veic ārpus emitentsabiedrības, ja tās ir svarīgas attiecībā uz šo emitentu:

a)

pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi;

b)

biedri ar neierobežotu atbildību komanditsabiedrības ar akciju kapitālu gadījumā;

c)

dibinātāji, ja emitents pastāv mazāk nekā piecus gadus;

d)

visas augstākās vadības amatpersonas, kas ir svarīgas, lai garantētu, ka emitentam ir attiecīgā kompetence un pieredze vadīt emitenta uzņēmējdarbību.

Norāda arī to, vai starp kādām no šīm personām pastāv ģimenes saites, un kāda veida ģimenes saites tās ir.

Par katru emitenta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekli un par katru pirmās daļas b) un d) apakšpunktā minēto personu sniedz sīkākas ziņas par to, kāda ir šīs personas kompetence un pieredze attiecībā uz vadību, kā arī šādu informāciju:

a)

visu sabiedrību un personālsabiedrību nosaukumi, kurās šīs personas iepriekšējo piecu gadu laikā ir bijušas pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru vai komanditsabiedrības locekļi, norādot, vai viņi joprojām ir pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru vai komanditsabiedrības locekļi. Nav nepieciešams uzskaitīt arī visus emitenta meitasuzņēmumus, kurās šāda persona ir pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru loceklis;

b)

informācija par to, vai vismaz iepriekšējo piecu gadu laikā personai ir pierādīta vaina krāpnieciskos nodarījumos;

c)

sīkākas ziņas par visiem bankrotiem, maksātnespējas administrēšanu vai likvidāciju, kur vismaz iepriekšējo piecu gadu laikā ir bijusi iesaistīta pirmās daļas a) un d) apakšpunktā aprakstītā persona, kas rīkojās kādas no pirmās daļas a) un d) apakšpunktā norādīto amatpersonu statusā;

d)

sīkākas ziņas par to, vai vismaz piecu iepriekšējo gadu laikā likumā paredzētas vai pārvaldes iestādes (tostarp specializētas profesionālās struktūras) pret šādu personu ir cēlušas oficiālu, publisku apsūdzību, vai šādai personai ar tiesas lēmumu bijis noteikts aizliegums būt par kāda emitenta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekli, ieņemt amatu vadībā vai kārtot kāda emitenta darījumus.

Ja tāda veida informācijas nav, tad sniedz atbilstošu paziņojumu.

9.2.   Interešu konflikti starp pārvaldes, vadības un uzraudzības struktūrām un augstāko vadību

Skaidri jānorāda iespējamie interešu konflikti starp 9.1. punktā minēto personu pienākumiem pret emitentu un viņu privātajām interesēm vai/un citiem pienākumiem. Ja tādu konfliktu nav, sniedz atbilstošu paziņojumu.

Norāda visas norunas vai vienošanās ar galvenajiem akcionāriem, klientiem, piegādātājiem vai citiem, pēc kurām jebkura no 9.1. punktā minētajām personām izraudzīta par pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūras locekli vai augstākās vadības locekli.

Tālāk sniedz sīkākas ziņas par to, vai 9.1. punktā minētās personas ir noteiktu laikposmu piekritušas kādiem ierobežojumiem attiecībā uz emitenta vērtspapīru turējuma atsavināšanu.

10.   ATALGOJUMS UN PRIEKŠROCĪBAS

Attiecībā uz emitentiem, kas nav iekļauti regulētā tirgus sarakstos, un saistībā ar pēdējo pilno finanšu gadu par 9.1. punkta pirmās daļas a) un d) apakšpunktā minētajām personām norāda šādas ziņas:

10.1.   Samaksātā atalgojuma apmēru (ieskaitot jebkuru no rezultātiem atkarīgu vai atliktu atlīdzību) un pabalstus natūrā, ko tādām personām piešķīris emitents un tā meitasuzņēmumi par pakalpojumiem, ko šīs personas sniegušas emitentam un tā meitasuzņēmumiem.

Šī informācija jāsniedz par katru personu atsevišķi, ja vien emitenta izcelsmes valsts individuālu ziņu sniegšanu nepieprasa vai ja emitents informāciju publiski jau sniedzis citādā veidā.

10.2.   Kopsummas, ko emitents vai tā meitasuzņēmumi rezervējuši vai uzkrājuši pensijas vai līdzīgu pabalstu nodrošināšanai.

11.   VADĪBAS PRAKSE

Attiecībā uz emitentiem, kas nav iekļauti regulētā tirgus sarakstos, un saistībā ar emitenta pēdējo noslēgto finanšu gadu un, ja nav norādīts citādi, par tām personām, kas minētas 9.1. punkta pirmās daļas a) apakšpunktā, norāda šādas ziņas:

11.1.

Piemērotos gadījumos kārtējā amata laika beigu datumu un laika posmu, kurā persona ir ieņēmusi attiecīgo amatu.

11.2.

Informāciju par pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļu pakalpojumu sniegšanas līgumiem ar emitentu vai kādu tā meitasuzņēmumu, kuros ir paredzēti pabalsti pēc darba attiecību izbeigšanas, vai sniedz attiecīgu noliedzošu paziņojumu.

11.3.

Sniedz informāciju par emitenta revīzijas komiteju un atalgojuma samaksas komiteju, ieskaitot komitejas locekļu vārdus un uzvārdus, kā arī sīki izklāsta komitejas darba uzdevumu.

11.4.

Sniedz paziņojumu par to, vai emitents ievēro vai neievēro tā dibināšanas valstī spēkā esošo(-os) uzņēmumu vadības režīmu(-us). Ja emitents tādu režīmu neievēro, iekļauj atbilstošu paziņojumu par to kopā ar paskaidrojumu, kāpēc emitents režīmu neievēro.

12.   DARBINIEKI

12.1.   Attiecībā uz akciju paketi un akciju opcijām par katru personu, kas minēta 9.1. punkta pirmās daļas a) un d) apakšpunktā, sniedz pēc iespējas jaunāku informāciju par viņas akciju daļu un visām šo akciju opcijām emitentā.

12.2.   Apraksta visas vienošanās, pēc kurām darbinieki var iegūt emitenta kapitāla daļas.

13.   GALVENIE AKCIONĀRI

13.1.   Ciktāl emitentam zināms, norāda visu to personu vārdus un uzvārdus, kas nav pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi un kam tieši vai netieši ir līdzdalība emitenta kapitālā vai balsstiesības, par kurām ir jāziņo saskaņā ar emitenta valsts tiesību aktiem, kā arī norāda katras tādas personas līdzdalības procentus vai, ja tādu personu nav, sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.

13.2.   Norāda, vai emitenta galvenajiem akcionāriem ir atšķirīgas balsstiesības, vai arī sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.

13.3.   Ciktāl emitentam zināms, min, vai emitentam ir tiešs vai netiešs īpašnieks vai kontrole, kas ir šis īpašnieks vai kā kontrolē tas ir, un apraksta šādas kontroles raksturu, kā arī to, kādi pasākumi tiek veikti, lai nodrošinātu, ka šādu kontroli neizmanto ļaunprātīgi.

13.4.   Apraksta visas vienošanās, kādas emitentam ir zināmas, kuru izpilde vēlāk var novest pie izmaiņām emitenta kontrolē.

14.   SAISTĪTO PUŠU DARĪJUMI

Ja emitentam nepiemēro Starptautisko finanšu pārskatu standartus, kas pieņemti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002, sniedz šādu informāciju par periodu, uz kuru attiecas iepriekšējo finanšu informācija, un līdz reģistrācijas dokumenta datēšanas dienai:

a)

visu to darījumu veidu un apjomu, kuri atsevišķi vai kopumā emitentam ir ļoti nozīmīgi. Ja tādi saistīto pušu darījumi nav noslēgti godīgas konkurences apstākļos, paskaidro, kāpēc. Ja ir nenomaksāti aizdevumi, tostarp jebkāda veida garantijas, tad norāda nenomaksāto summu;

b)

to, kādu summu vai procentuālo daļu no emitenta apgrozījuma sastāda saistīto pušu darījumi.

Ja emitentam piemēro Starptautisko finanšu pārskatu standartus, kas pieņemti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002, iepriekšminēto informāciju norāda tikai par darījumiem, kas veikti pēc tāda iepriekšējā finanšu perioda beigām, par kuru publicēti revidēti finanšu pārskati.

15.   FINANŠU INFORMĀCIJA PAR EMITENTA AKTĪVIEM UN PASĪVIEM, FINANSIĀLO STĀVOKLI, PEĻŅU UN ZAUDĒJUMIEM

15.1.   Iepriekšējo finanšu informācija

Sniedz revidētu iepriekšējo finanšu informāciju par pēdējo finanšu gadu (vai īsāku periodu, ja emitenta pastāvēšanas mūžs ir īsāks) un revīzijas ziņojumu. Ja emitents mainījis grāmatvedības atsauces datumu periodā, par kuru nepieciešama iepriekšējo finanšu informācija, revidētā vēsturiskā informācija aptver vismaz 12 mēnešus vai visu periodu, kurā emitents darbojies, atkarībā no tā, kurš no šiem periodiem ir īsāks. Eiropas Savienības emitenti šādu finanšu informāciju gatavo atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1606/2002 vai, ja to nepiemēro, atbilstīgi dalībvalsts grāmatvedības standartiem.

Trešo valstu emitentiem šāda finanšu informācija jāsagatavo saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kas pieņemti atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1606/2002 3. pantā paredzētajai procedūrai, vai saskaņā ar šiem standartiem līdzvērtīgiem trešās valsts grāmatvedības standartiem. Ja tāda veida finanšu informācija nav līdzvērtīga šiem standartiem, tad vēlreiz jāsniedz finanšu pārskati.

Revidēta iepriekšējo finanšu informācija jāsniedz un jāsagatavo tā, lai tā saskanētu ar informāciju, ko emitents publicēs nākamajos gada finanšu pārskatos, ņemot vērā grāmatvedības standartus un grāmatvedības politikas, kā arī šādiem gada finanšu pārskatiem piemērojamos tiesību aktus.

Ja emitents pašreizējā saimnieciskās darbības jomā ir darbojies mazāk nekā vienu gadu, tad revidētā iepriekšējo finanšu informācija par šo periodu jāsagatavo saskaņā ar standartiem, kas attiecas uz gada finanšu pārskatiem atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1606/2002 vai, ja minētā Regula nav piemērojama, tad saskaņā ar dalībvalsts grāmatvedības standartiem, ja emitents ir no Eiropas Savienības. Trešo valstu emitentiem iepriekšējo finanšu informācija jāsagatavo saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kas pieņemti atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1606/2002 3. pantā paredzētajai procedūrai, vai saskaņā ar šiem standartiem līdzvērtīgiem trešās valsts grāmatvedības standartiem. Šai iepriekšējo finanšu informācijai jābūt revidētai.

Ja revidētā finanšu informācija ir sagatavota saskaņā ar valsts grāmatvedības standartiem, tad saskaņā ar šo iedaļu sniedzamajā finanšu informācijā jāiekļauj vismaz šādas ziņas:

a)

bilance;

b)

peļņas vai zaudējumu aprēķins;

c)

pārskats vai nu par visām pašu kapitāla izmaiņām, vai arī par tādām pašu kapitāla izmaiņām, kuras nerodas no kapitāla darījumiem ar īpašniekiem un no labumu sadales īpašniekiem;

d)

naudas plūsmas pārskats;

e)

grāmatvedības politikas un paskaidrojumi.

Iepriekšējo finanšu informācijai jābūt saskaņā ar dalībvalstī piemērojamiem revīzijas standartiem vai līdzvērtīgu standartu neatkarīgi revidētai vai tāda ziņojuma priekšmetam, kurā norāda, vai reģistrācijas dokumenta vajadzībām tā atspoguļo vai neatspoguļo patiesu un godīgu viedokli.

15.2.   Standarta finanšu informācija

Nozīmīgu bruto izmaiņu gadījumā apraksta, kā darījums būtu varējis ietekmēt emitenta aktīvus, pasīvus un ieņēmumus, ja darījums būtu veikts ziņojumā aptvertā perioda sākumā vai norādītajā dienā.

Parasti šī prasība tiks izpildīta, iekļaujot standarta finanšu informāciju.

Šī standarta finanšu informācija jāsniedz, kā norādīts II pielikumā, un tajā jāiekļauj tur norādītās ziņas.

Standarta finanšu informācija jāpapildina ar neatkarīgu grāmatvežu vai revidentu sagatavotu ziņojumu.

15.3.   Finanšu pārskati

Ja emitents sagatavo gan individuālo, gan konsolidēto gada finanšu pārskatu, reģistrācijas dokumentā iekļauj vismaz konsolidēto gada finanšu pārskatu.

15.4.   Iepriekšējo gada finanšu informācijas revīzija

15.4.1.

Sniedz paziņojumu, ka iepriekšējo finanšu informācija ir revidēta. Ja apstiprinātie revidenti ir atteikušies sniegt revīzijas ziņojumus par iepriekšējo finanšu informāciju vai ja tajos ir ierunas vai atrunas, tad tādu atteikumu, tādas ierunas vai atrunas pilnā formā iekļauj prospektā un min attiecīgos iemeslus.

15.4.2.

Norāda uz citu informāciju reģistrācijas dokumentā, kuru pārbaudījuši revidenti.

15.4.3.

Ja finanšu dati reģistrācijas dokumentā nav ņemti no emitenta revidētajiem finanšu pārskatiem, min šo datu avotu un norāda, ka dati nav revidēti.

15.5.   Jaunākās finanšu informācijas pastāvēšanas ilgums.

15.5.1.

Revidētā finanšu informācija par pēdējo finanšu gadu nedrīkst būt vecāka par:

a)

18 mēnešiem, skaitot no dienas, ar kuru ir datēts reģistrācijas dokuments, ja emitents reģistrācijas dokumentā iekļauj revidētus starpperioda finanšu pārskatus;

b)

15 mēnešiem, skaitot no dienas, ar kuru ir datēts reģistrācijas dokuments, ja emitents reģistrācijas dokumentā iekļauj nerevidētus starpperioda finanšu pārskatus.

15.6.   Starpperioda un cita finanšu informācija

15.6.1.

Ja emitents pēc dienas, ar kuru ir datēti pēdējie revidētie finanšu pārskati, ir publicējis ceturkšņa vai pusgada finanšu informāciju, tā jāiekļauj reģistrācijas dokumentā. Ja ceturkšņa vai pusgada finanšu informācija ir pārskatīta vai revidēta, tad jāiekļauj arī pārskata vai revīzijas ziņojums. Ja šī ceturkšņa vai pusgada finanšu informācija nav revidēta vai nav pārskatīta, norāda arī to.

15.6.2.

Ja reģistrācijas dokuments ir sagatavots vairāk nekā deviņus mēnešus pēc pēdējā revidētā finanšu gada beigām, tajā jāiekļauj starpperioda finanšu informācija, kas drīkst būt nerevidēta (tādā gadījumā šis fakts ir jānorāda) un kas attiecas vismaz uz pirmajiem sešiem finanšu gada mēnešiem.

Starpperioda finanšu informācijā jāiekļauj salīdzināmi pārskati par vienu un to pašu periodu iepriekšējā finanšu gadā, ja vien šo prasību par salīdzināmu bilances informāciju nevar izpildīt, sniedzot gada beigu bilanci.

15.7.   Dividenžu politika

Izklāsta emitenta politiku attiecībā uz dividenžu sadali un visiem ierobežojumiem šajā sakarā.

15.7.1.

Par katru finanšu gadu periodā, uz kuru attiecas iepriekšējo finanšu informācija, norāda dividenžu skaitu par vienu akciju, ko beigās salīdzināšanas vajadzībām koriģē, ja emitentā akciju skaits ir mainījies.

15.8.   Tiesvedība un arbitrāža

Sniedz ziņas par visām valsts intervencēm, tiesas prāvām vai arbitrāžas procesiem (ieskaitot visus nepabeigtus vai gaidāmus tiesas procesus, par kuriem emitentam ir zināms) vismaz iepriekšējo divpadsmit mēnešu laikā, kuri nesenajā pagātnē varēja būtiski ietekmēt vai ir būtiski ietekmējuši emitenta un/vai koncerna finansiālo stāvokli vai rentabilitāti, vai sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.

15.9.   Nozīmīgas izmaiņas emitenta finansiālajā vai komerciālajā stāvoklī

Izklāsta visas nozīmīgās izmaiņas koncerna finansiālajā vai komerciālajā stāvoklī, kas ir notikušas pēc pēdējā finanšu perioda beigām, par kuru ir publicēta revidēta finanšu informācija vai starpperioda finanšu informācija, vai sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.

16.   PAPILDU INFORMĀCIJA

16.1.   Pamatkapitāls

Sniedz šādas ziņas, kas datētas ar to pašu dienu, kad visjaunākā iepriekšējo finanšu informācijā iekļautā bilance:

16.1.1.

Norāda emitētā kapitāla apjomu un par katru akciju kategoriju:

a)

apstiprināto akciju skaitu;

b)

emitēto un pilnīgi apmaksāto, kā arī emitēto, bet nepilnīgi apmaksāto akciju skaitu;

c)

vienas akcijas nominālvērtību vai to, ka akcijām nav nominālvērtības;

d)

apgrozībā esošo akciju skaita salīdzinājumu gada sākumā un beigās. Ja periodā, uz kuru attiecas iepriekšējo finanšu informācija, par vairāk nekā 10 % kapitālu ir samaksāts ar aktīviem, kas nav skaidra nauda, to norāda.

16.1.2.

Ja ir akcijas, kas nepārstāv kapitālu, tad uzrāda šādu akciju skaitu un galvenos raksturlielumus.

16.1.3.

Norāda, cik daudz ir konvertējamu vērtspapīru, apmaināmu vērtspapīru vai vērtspapīru ar garantijām, kā arī min nosacījumus un procedūras, kas regulē konvertēšanu, maiņu vai parakstīšanos.

16.1.4.

Sniedz ziņas un nosacījumus par iegādes tiesībām un/vai par saistībām attiecībā uz reģistrēto, bet vēl neemitēto pamatkapitālu vai attiecībā uz kapitāla palielināšanu.

16.1.5.

Sniedz ziņas par ikviena koncerna dalībnieka iespējamo kapitālu, uz kuru ir opcijas tiesības vai par kuru ir panākta vienošanās ar vai bez ierobežojumiem par opcijas tiesībām uz šo kapitālu, un ziņas par šādām opcijām, tostarp par visām personām, uz kurām šīs opcijas attiecas.

17.   NOZĪMĪGI LĪGUMI

Īsumā apkopo ziņas par ikvienu nozīmīgu līgumu, izņemot parastā uzņēmējdarbības gaitā noslēgtos līgumus, kam emitents vai kāds cits koncerna dalībnieks ir līgumslēdzēja puse un kas noslēgts gada laikā līdz reģistrācijas dokumenta publicēšanas dienai.

Īsi apkopo ziņas par visiem citiem reģistrācijas dokumenta datēšanas dienā spēkā esošiem līgumiem (izņemot parastā uzņēmējdarbības gaitā noslēgtus līgumus), kuru noslēdzis kāds no koncerna dalībniekiem un kurā ir noteikums, pēc kura kāds koncerna dalībnieks uzņemas saistības vai iegūst tiesības, kas ir nozīmīgas visam koncernam.

18.   TREŠO PERSONU INFORMĀCIJA, EKSPERTU IZTEIKUMS UN ZIŅAS PAR TO, VAI TREŠĀM PERSONĀM IR INTERESE PAR EMITENTU

18.1.   Ja reģistrācijas dokumentā ir iekļauts kādas personas, kuru uzskata par lietpratēju, izteikums vai ziņojums, norāda šīs personas vārdu, uzvārdu, darbavietas adresi, kvalifikāciju un to, vai šai personai ir būtiska interese par emitentu. Ja ziņojums ir sagatavots pēc emitenta pieprasījuma, reģistrācijas dokumentā to paskaidro, tāpat kā veidu un kontekstu, kādā tas ir iekļauts, un jābūt tās personas piekrišanai, kas ir apstiprinājusi attiecīgās reģistrācijas dokumenta daļas saturu.

18.2.   Ja informāciju ir sniegusi trešā persona, tad apstiprina, ka šī informācija ir precīzi reproducēta un ka, cik emitentam ir zināms un ciktāl viņš par to var pārliecināties, izlasot šīs trešās personas publicēto informāciju, neviens fakts nav izlaists, kā rezultātā šī reproducētā informācija būtu neprecīza vai maldinoša. Turklāt norāda informācijas avotu(-us).

19.   SABIEDRĪBAI PIEEJAMIE DOKUMENTI

Iekļauj paziņojumu, ka reģistrācijas dokumenta derīguma laikā attiecīgā gadījumā drīkst aplūkot šādus dokumentus (vai to kopijas):

a)

emitenta dibināšanas līgumu un statūtus;

b)

visus ziņojumus, vēstules un citus dokumentus, iepriekšējo finanšu informāciju, novērtējumus un izteikumus, kurus sagatavojis kāds eksperts pēc emitenta pieprasījuma un kuri daļēji ir iekļauti reģistrācijas dokumentā vai ir izdarīta atsauce uz tiem.

Norāda vietu, kur šos sabiedrībai pieejamos dokumentus var aplūkot papīra vai elektroniskā formātā.

XXIV PIELIKUMS

Samērīgs plāns prasībām minimālās informācijas sniegšanai vērtspapīru aprakstā par akcijām saistībā ar tiesību emisiju

1.   ATBILDĪGĀS PERSONAS

1.1.   Dara zināmas visas personas, kas atbild par prospektā sniegto informāciju un attiecīgi par dažām tā daļām; pēdējā gadījumā šīs daļas norāda. Ja šīs personas ir fiziskas personas, tostarp emitenta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, norāda viņu vārdus, uzvārdus un amatus; ja šīs personas ir juridiskas personas, norāda nosaukumu un juridisko adresi.

1.2.   Iekļauj par prospektu atbildīgo personu apliecinājumu tam, ka, šim nolūkam veltot pietiekamu uzmanību, prospektā iekļautā informācija, cik viņiem zināms, ir saskaņā ar faktiem un ka tajā nav izlaistas nekādas ziņas, kas varētu iespaidot tā nozīmi. Attiecīgos gadījumos iekļauj par dažām prospekta daļām atbildīgo personu apliecinājumu tam, ka tajā prospekta daļā iekļautā informācija, par ko viņi ir atbildīgi, cik viņiem zināms, ir saskaņā ar faktiem un ka tajā nav izlaistas nekādas ziņas, kas varētu iespaidot tā nozīmi.

2.   RISKA FAKTORI

Viegli pamanāmā vietā iedaļā ar nosaukumu “Riska faktori” sniedz informāciju par riska faktoriem, kas ir nozīmīgi vērtspapīriem, kurus piedāvā un/vai iekļauj tirgū, lai novērtētu ar šādiem vērtspapīriem saistīto tirgus risku.

3.   GALVENĀ INFORMĀCIJA

3.1.   Paziņojums par apgrozāmo kapitālu

Emitents paziņo, ka, pēc viņa domām, apgrozāmais kapitāls ir pietiekami liels, lai apmierinātu emitenta pašreizējās vajadzības, vai, ja tas ir nepietiekams, norāda, kā viņš grasās nodrošināt vajadzīgo apgrozāmā kapitāla papildu apjomu.

3.2.   Kapitalizācija un parādsaistības

Sniedz ziņas par kapitalizāciju un parādsaistībām (izšķirot, vai tās ir garantētas vai negarantētas, nodrošinātas vai nenodrošinātas parādsaistības). Šīs ziņas nedrīkst būt vecākas par 90 dienām, skaitot no dokumenta datēšanas dienas. Parādsaistībās ietilpst arī netiešas un eventuālas parādsaistības.

3.3.   Emisijā/piedāvājumā iesaistītu fizisku un juridisku personu intereses

Raksturo jebkuras intereses, arī konfliktējošas intereses, kas ir būtiskas emisijai/piedāvājumam, sniedzot sīkākas ziņas par iesaistītajām personām un interešu būtību.

3.4.   Piedāvājuma iemesli un ieņēmumu izlietojums

Min piedāvājuma iemeslus un attiecīgā gadījumā paredzamo tīro ieņēmumu summu, sadalot atbilstoši galvenajiem paredzamajiem izlietojumiem un uzskaitot šo izlietojumu secībā. Ja emitents apzinās, ka paredzamie ieņēmumi nebūs pietiekami, lai finansētu visus iecerētos izlietojumus, tad norāda pārējo nepieciešamo līdzekļu summu un avotus. Sīkākas ziņas jāsniedz par to ieņēmumu izlietojumu, jo īpaši, ja tos izmanto, lai iegādātos aktīvus, kas nav paredzēti parastajai uzņēmējdarbības gaitai, lai finansētu cita uzņēmuma pārņemšanu vai lai dzēstu, samazinātu vai izpirktu parādsaistības.

4.   INFORMĀCIJA PAR VĒRTSPAPĪRIEM, KURUS PIEDĀVĀ VAI IEKĻAUJ TIRGŪ

4.1.   Apraksta, kāda veida un kategorijas vērtspapīrus piedāvā un/vai iekļauj tirgū, ieskaitot ISIN (starptautisko vērtspapīru identificēšanas numuru) vai citu tamlīdzīgu vērtspapīru identifikācijas kodu.

4.2.   Norāda tiesību aktus, pēc kuriem vērtspapīri ir radīti.

4.3.   Norāda, vai šie vērtspapīri ir vārda vērtspapīri vai uzrādītāja vērtspapīri un vai vērtspapīri ir sertifikāta veidā vai dematerializēti. Pēdējā gadījumā norāda tās juridiskās personas nosaukumu un adresi, kas atbild par uzskaites veikšanu.

4.4.   Vērtspapīru emisijas valūta.

4.5.   Sniedz ziņas par tiesībām, kas ir saistītas ar vērtspapīriem, ieskaitot visus šo tiesību ierobežojumus, kā arī par šo tiesību realizēšanas procedūru.

 

Tiesības saņemt dividendes:

noteikts(-i) datums(-i), kurā šīs tiesības stājas spēkā,

termiņš, pēc kura beigām tiesības saņemt dividendes tiek zaudētas, un ziņas par personu, kas tā rezultātā ir labuma guvēja,

ierobežojumi dividenžu saņemšanai un procedūras attiecībā uz nerezidentiem vērtspapīru turētājiem,

dividenžu lielums vai tā aprēķina metode, maksājumu regularitāte un kumulatīvais vai nekumulatīvais raksturs.

 

Balsstiesības.

 

Pirmpirkuma tiesības piedāvājumos parakstīties uz vienas un tās pašas kategorijas vērtspapīriem.

 

Tiesības uz emitenta peļņas daļu.

 

Tiesības uz iespējamā atlikuma daļu likvidācijas gadījumā.

 

Atpakaļpieņemšanas noteikumi.

 

Konvertēšanas noteikumi.

4.6.   Jaunu emisiju gadījumā paziņo par rezolūcijām, atļaujām vai apstiprinājumiem, uz kuru pamata attiecīgie vērtspapīri ir vai tiks radīti un/vai emitēti.

4.7.   Norāda paredzamo vērtspapīru emisijas datumu.

4.8.   Dara zināmus visus ierobežojumus brīvai vērtspapīru pārvedamībai.

4.9.   Par valsti, kurā ir emitenta juridiskā adrese, un valsti(-īm), kurā(-ās) tiek izteikts piedāvājums vai tiek lūgta atļauja iekļaušanai tirgū, norāda šādas ziņas:

formāciju par vērtspapīru ienākuma nodokļiem, ko ietur ienākuma gūšanas vietā,

to, vai emitents uzņemas atbildību par nodokļa ieturēšanu ienākuma gūšanas vietā.

5.   PIEDĀVĀJUMA NOTEIKUMI

5.1.   Nosacījumi, statistikas dati par piedāvājumu, paredzamais grafiks un informācija par to, kā var pieteikties uz piedāvājumu.

5.1.1.

Izklāsta nosacījumus, kas attiecas uz piedāvājumu.

5.1.2.

Norāda emisijas/piedāvājuma kopapjomu.

5.1.3.

Norāda laika posmu, minot iespējamās izmaiņas, kurā piedāvājums būs spēkā, un izklāsta pieteikšanās procedūru.

5.1.4.

Norāda, kad un kādos apstākļos piedāvājumu drīkst atcelt vai apturēt, kā arī to, vai to var atcelt pēc tam, kad tirdzniecība jau ir sākusies.

5.1.5.

Sniedz ziņas par iespēju samazināt parakstīšanos un par veidu, kādā pieteikumu iesniedzējiem tiks atmaksāta pārsnieguma summa.

5.1.6.

Sniedz sīkākas ziņas par minimālo un/vai maksimālo apjomu, uz ko var pieteikties (norādot vai nu vērtspapīru skaitu, vai arī kopējo summu, kas jāiegulda).

5.1.7.

Ja ieguldītājiem ir atļauts atsaukt savu pieteikumu uz piedāvājumu, tad norāda laika posmu, kurā to drīkst darīt.

5.1.8.

Norāda vērtspapīru apmaksas un piegādes metodi un laiku.

5.1.9.

Sīki izklāsta, kādā veidā un kurā datumā sabiedrība tiks iepazīstināta ar piedāvājuma rezultātiem.

5.1.10.

Izklāsta kārtību, kādā realizējamas pirmpirkuma tiesības, iespējas tirgot parakstīšanās tiesības, un noteikumus par nerealizētajām parakstīšanās tiesībām.

5.2.   Sadale

5.2.1.

Ciktāl emitentam zināms, norāda to, vai uz piedāvājumu plāno pieteikties galvenie akcionāri vai emitenta vadības, uzraudzības vai pārvaldes struktūru locekļi, vai arī to, vai kāda persona plāno parakstīties vairāk nekā uz pieciem procentiem no piedāvājuma.

5.2.2.

Izklāsta, kā pieteikumu iesniedzējiem paziņos par piešķirto daudzumu, un norāda, vai tirdzniecība var sākties, pirms tas ir paziņots.

5.3.   Cenas noteikšana

5.3.1.

Norāda cenu, par kādu vērtspapīrus piedāvās. Ja cena nav zināma vai ja attiecīgajiem vērtspapīriem nav atzīta un/vai pietiekami likvīda tirgus, tad norāda piedāvājuma cenas noteikšanas metodi, iekļaujot paziņojumu par to, kurš šos kritērijus ir izveidojis vai kurš ir oficiāli atbildīgs par cenas noteikšanu. Norāda visu izdevumu un nodokļu summu, kas būs jāsedz tieši parakstītājam vai pircējam.

5.3.2.

Izklāsta piedāvājuma cenas izpaušanas procedūru.

5.3.3.

Ja emitenta akciju kapitāla turētājiem ir pirmpirkuma tiesības un šīs tiesības ir ierobežotas vai atceltas, norāda, uz kāda pamata ir noteikta emisijas cena, ja akcijas tiek emitētas pret skaidro naudu, kā arī šāda ierobežojuma vai atcelšanas iemeslus un labuma guvējus no tās.

5.4.   Izvietošana un emisijas izplatīšana

5.4.1.

Norāda kopējā piedāvājuma un atsevišķo piedāvājuma daļu koordinatora(-u) nosaukumu(-us) un adresi(-es), kā arī, ciktāl emitentam vai piedāvātājam zināms, vērtspapīru izvietotāju nosaukumus un adreses dažādajās valstīs, uz kurām attiecas piedāvājums.

5.4.2.

Norāda katrā valstī pilnvaroto maksātāju un pilnvaroto depozitāriju nosaukumus un adreses.

5.4.3.

Norāda to juridisko personu nosaukumus un adreses, kas piekritušas izplatīt visu emisiju, nopērkot vērtspapīrus, kā arī to juridisko personu nosaukumus un adreses, kas piekritušas izvietot vērtspapīrus, tos nenopērkot, vai kas apņēmušās pārdot pēc iespējas vairāk uzņēmuma vērtspapīru. Norāda noslēgto līgumu būtiskākos aspektus, ieskaitot kvotas. Ja izplatīšana neaptver visu emisiju, norāda neaptverto daļu. Norāda emisijas izplatīšanas komisijas maksas un izvietošanas komisijas maksas kopējo summu.

5.4.4.

Norāda laiku, kad emisijas izplatīšanas līgums ir vai tiks noslēgts.

6.   IEKĻAUŠANA TIRGŪ UN TIRDZNIECĪBAS NOSACĪJUMI

6.1.   Norāda, vai par piedāvājamiem vērtspapīriem ir vai tiks iesniegts pieprasījums par iekļaušanu tirgū, lai tos izplatītu regulētā tirgū vai citos līdzvērtīgos tirgos, norādot šos attiecīgos tirgus. Šis apstāklis jāpiemin, neradot iespaidu, ka iekļaušana tirgū noteikti tiks apstiprināta. Norāda visdrīzāko iespējamo termiņu (ja tas ir zināms), kad vērtspapīri tiks iekļauti tirgū.

6.2.   Min visus regulētos tirgus vai līdzvērtīgos tirgus, kuros, cik emitentam zināms, jau ir iekļauti tirgū tās pašas kategorijas vērtspapīri, kurus plānots piedāvāt vai iekļaut tirgū.

6.3.   Ja vienlaikus vai gandrīz vienlaikus ar to vērtspapīru radīšanu, kurus vēlas laist regulētā tirgū, notiek privāta parakstīšanās uz tās pašas kategorijas vērtspapīriem vai to izvietošana vai ja tiek radīti citas kategorijas vērtspapīri publiskai vai privātai izvietošanai, tad sniedz sīkākas ziņas par šādu darījumu veidu un par attiecīgo vērtspapīru skaitu un raksturlielumiem.

6.4.   Sniedz sīkākas ziņas par juridiskām personām, kuras ir stingri apņēmušās rīkoties starpnieku statusā otrreizējā tirgū un kuras nodrošina likvīdus līdzekļus no starpības starp pirkšanas cenu un piedāvājumu cenu, kā arī izklāsta šīs apņemšanās galvenos nosacījumus.

7.   VIENOŠANĀS PAR VĒRTSPAPĪRU BLOĶĒŠANU

7.1.   Vienošanās par vērtspapīru bloķēšanu

Norāda attiecīgās puses.

Izklāsta vienošanās saturu un izņēmumus.

Norāda vērtspapīru bloķēšanas termiņa ilgumu.

8.   EMISIJAS/PIEDĀVĀJUMA IZMAKSAS

8.1.   Norāda tīro ieņēmumu summu un kopējās paredzamās emisijas/piedāvājuma izmaksas.

9.   VĒRTĪBAS SAMAZINĀŠANĀS

9.1.   Norāda no emisijas/piedāvājuma tieši izrietošās vērtības samazināšanās apjomu un procentus.

9.2.   Norāda tiešās samazināšanās apjomu un procentus, ja viņi neparakstās uz jaunu piedāvājumu.

10.   PAPILDU INFORMĀCIJA

10.1.   Ja vērtspapīru aprakstā ir minēti ar emisiju saistīti padomnieki, tad norāda, kādā statusā šie padomnieki ir darbojušies.

10.2.   Norāda pārējo vērtspapīru aprakstā iekļauto informāciju, kuru ir pārbaudījuši vai pārskatījuši apstiprināti revidenti un kuru revidenti ir iekļāvuši ziņojumā. Reproducē šo ziņojumu vai ar kompetentās iestādes atļauju iekļauj tā kopsavilkumu.

10.3.   Ja vērtspapīru aprakstā ir iekļauts kādas personas, kuru uzskata par lietpratēju, izteikums vai ziņojums, norāda šo personu vārdus, uzvārdus, darbavietas adreses, kvalifikācijas un to, vai viņām ir būtiska interese par emitentu. Ja ziņojums ir sagatavots pēc emitenta pieprasījuma, vērtspapīru aprakstā to paskaidro, tāpat kā veidu un kontekstu, kādā tas ir iekļauts, un jābūt tās personas piekrišanai, kas ir apstiprinājusi attiecīgās vērtspapīru apraksta daļas saturu.

10.4.   Ja informāciju ir sniegusi trešā persona, tad apstiprina, ka šī informācija ir precīzi reproducēta un ka, cik emitentam ir zināms un ciktāl viņš par to var pārliecināties, izlasot šīs trešās personas publicēto informāciju, neviens fakts nav izlaists, kā rezultātā šī reproducētā informācija būtu neprecīza vai maldinoša. Turklāt norāda informācijas avotu(-us).

XXV PIELIKUMS

Samērīgs plāns prasībām minimālās informācijas sniegšanai reģistrācijas dokumentā par akcijām attiecībā uz MVU un uzņēmumiem ar samazinātu tirgus kapitalizāciju

1.   ATBILDĪGĀS PERSONAS

1.1.   Dara zināmas visas personas, kas atbild par reģistrācijas dokumentā sniegto informāciju un attiecīgi par dažām tā daļām; pēdējā gadījumā šīs daļas norāda. Ja šīs personas ir fiziskas personas, tostarp emitenta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, norāda viņu vārdus, uzvārdus un amatus; ja šīs personas ir juridiskas personas, norāda nosaukumu un juridisko adresi.

1.2.   Iekļauj par reģistrācijas dokumentu atbildīgo personu apliecinājumu tam, ka, šim nolūkam veltot pietiekamu uzmanību, reģistrācijas dokumentā iekļautā informācija, cik viņiem zināms, ir saskaņā ar faktiem un ka tajā nav izlaistas nekādas ziņas, kas varētu iespaidot tā nozīmi. Attiecīgos gadījumos iekļauj par dažām reģistrācijas dokumenta daļām atbildīgo personu apliecinājumu tam, ka tajā reģistrācijas dokumenta daļā iekļautā informācija, par ko viņi ir atbildīgi, cik viņiem zināms, ir saskaņā ar faktiem un ka tajā nav izlaistas nekādas ziņas, kas varētu iespaidot tā nozīmi.

2.   APSTIPRINĀTI REVIDENTI

2.1.   Norāda to emitenta revidentu vārdus, uzvārdus un adreses, kuri bija atbildīgi par periodu, uz kuru attiecas iepriekšējo finanšu informācija (norādot arī to dalību profesionālā struktūrā).

2.2.   Ja revidenti ir atteikušies no amata, atlaisti vai nav atkārtoti iecelti amatā periodā, uz kuru attiecas iepriekšējo finanšu informācija, norāda sīkākas ziņas, ja tās ir būtiskas.

3.   ATLASĪTA FINANŠU INFORMĀCIJA

3.1.   Atlasītu iepriekšējo finanšu informāciju par emitentu katru finanšu gadu sniedz par to periodu, uz kuru attiecas iepriekšējo finanšu informācija, un par visiem nākamajiem finanšu starpperiodiem tādā pašā valūtā, kādā sniegta finanšu informācija.

Atlasītajā iepriekšējo finanšu informācijā jāsniedz galvenie skaitļi, kas dod vispārēju priekšstatu par emitenta finansiālo stāvokli.

3.2.   Ja sniedz atlasītu finanšu informāciju par starpperiodiem, tad jāmin arī salīdzināmi dati par to pašu periodu iepriekšējā finanšu gadā, ja vien šī prasība par salīdzināmu bilances informāciju nav jau izpildīta, sniedzot datus no gada beigu bilances.

4.   RISKA FAKTORI

Viegli pamanāmā vietā iedaļā ar nosaukumu “Riska faktori” izpauž riska faktorus, kas ir raksturīgi emitentam vai tā nozarei.

5.   INFORMĀCIJA PAR EMITENTU

5.1.   Emitenta vēsture un attīstība

5.1.1.

emitenta juridiskais nosaukums un komercnosaukums;

5.1.2.

emitenta reģistrācijas vieta un reģistrācijas numurs;

5.1.3.

emitenta dibināšanas datums un pastāvēšanas ilgums, ja vien šis laiks nav neierobežots;

5.1.4.

emitenta atrašanās valsts un juridiskā forma, tiesību akti, saskaņā ar kuriem emitents darbojas, un tā reģistrācijas valsts, kā arī juridiskā adrese (vai galvenā uzņēmējdarbības veikšanas vieta, ja tā atšķiras no juridiskās adreses) un tālruņa numurs;

5.1.5.

svarīgākie notikumi emitenta uzņēmējdarbības attīstībā.

5.2.   Ieguldījumi

5.2.1.

Sniedz emitenta katrā finanšu gadā veikto galveno ieguldījumu aprakstu (ieskaitot apjomu) par to periodu, uz kuru attiecas iepriekšējo finanšu informācija, līdz dienai, ar kuru ir datēts reģistrācijas dokuments.

5.2.2.

Sniedz emitenta galveno kārtējo ieguldījumu aprakstu, ieskaitot šo ieguldījumu ģeogrāfisko sadalījumu (iekšzemē un ārzemēs), un finansēšanas metodi (iekšēja vai ārēja).

5.2.3.

Sniedz ziņas par emitenta galvenajiem plānotajiem ieguldījumiem, par kuriem emitenta vadības struktūras jau ir uzņēmušās saistības, un plānotos līdzekļu avotus šo saistību izpildei.

6.   UZŅĒMĒJDARBĪBAS APSKATS

6.1.   Galvenās darbības jomas

Sniedz ziņas par emitenta darījumu un galveno darbības jomu veidu, un jebkurām nozīmīgām pārmaiņām, kas ietekmējušas tā darbību pēc pēdējo divu revidēto finanšu pārskatu publicēšanas, kā arī norāda visas nozīmīgās preces un/vai pakalpojumus, kas ieviesti no jauna, un attiecībā uz jaunu produktu vai pakalpojumu izstrādi, ciktāl to izstrāde ir publiski atklāta, norāda, kādā izstrādes stadijā tie atrodas.

6.2.   Galvenie tirgi

Sniedz aprakstu par galvenajiem tirgiem, kuros emitents darbojas, un nozīmīgām pārmaiņām, kas ietekmējušas šos tirgus pēc pēdējo divu revidēto finanšu pārskatu publicēšanas.

6.3.   Ja informāciju, kas sniegta saskaņā ar 6.1. un 6.2. punktu, ir ietekmējuši ārkārtas faktori, to piemin.

6.4.   Sniedz apkopojošu informāciju par to, cik lielā mērā emitents ir atkarīgs no patentiem vai licencēm, no ražošanas, tirdzniecības vai finanšu līgumiem vai no jauniem ražošanas procesiem, ja šie faktori ir nozīmīgi emitenta uzņēmējdarbībā vai rentabilitātē.

6.5.   Sniedz pamatojumu katram emitenta paziņojumam par savu konkurētspēju.

7.   ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA

7.1.   Ja emitents ietilpst kādā uzņēmumu koncernā, sniedz īsu aprakstu par šo koncernu un par emitenta stāvokli tajā.

7.2.   Ja šī informācija nav sniegta finanšu pārskatos, uzskaita emitenta nozīmīgos meitasuzņēmumus, ieskaitot nosaukumu, reģistrācijas vai mītnes valsti, līdzdalības daļu un piederošo balsstiesībās daļu, ja tā atšķiras.

8.   PAMATLĪDZEKĻI

8.1.   Izklāsta visus vides jautājumus, kuri var iespaidot emitenta materiālo pamatlīdzekļu izmantošanu.

9.   DARĪJUMU UN FINANŠU APSKATS

Emitents sniedz šādu informāciju, ja ziņojumi, kas sniegti un sagatavoti saskaņā ar Direktīvas 78/660/EEK 46. pantu un Direktīvas 83/349/EEK 36. pantu par periodiem, kas aptver iepriekšēju finanšu informāciju, nav iekļauti prospektā vai tam pievienoti:

9.1.   Finansiālais stāvoklis

Ciktāl tas nav minēts citur reģistrācijas dokumentā, sniedz aprakstu par emitenta finansiālo stāvokli, izmaiņām finansiālajā stāvoklī un darījumu rezultātiem par katru gadu un starpperiodu, par kuru jāsniedz iepriekšējo finanšu informācija, kā arī izklāsta iemeslus būtiskām finanšu informācijas izmaiņām gadu no gada, ciktāl tas nepieciešams, lai gūtu priekšstatu par emitenta uzņēmējdarbību kopumā.

9.2.   Darījumu rezultāti

9.2.1.

Sniedz informāciju par būtiskiem faktoriem, tostarp neparastiem, retiem vai jauniem notikumiem, kas nozīmīgi ietekmē emitenta ieņēmumus no darījumiem, norādot, kādā mērā tie ietekmēja ieņēmumus.

9.2.2.

Ja finanšu pārskatos ir atspoguļotas būtiskas izmaiņas neto apgrozījumā vai tīrajā ieņēmumā, stāstījuma veidā sniedz šādu izmaiņu iemeslu iztirzājumu.

9.2.3.

Sniedz informāciju par valdības, ekonomikas, fiskālajām, monetārajām vai politikas stratēģijām vai faktoriem, kas tieši vai netieši ir būtiski iespaidojuši vai varēja būtiski iespaidot emitenta darījumus.

10.   KAPITĀLA RESURSI

10.1.   Sniedz ziņas par emitenta naudas plūsmu avotiem un apjomu, kā arī apraksta šo naudas plūsmu.

10.2.   Sniedz informāciju par visiem kapitāla resursu izlietošanas ierobežojumiem, kas tieši vai netieši ir būtiski ietekmējuši vai varēja būtiski ietekmēt emitenta darījumus.

11.   PĒTNIECĪBA UN ATTĪSTĪBA, PATENTI UN LICENCES

Ja tas ir būtiski, sniedz aprakstu par emitenta pētniecības un attīstības stratēģijām katrā finanšu gadā tajā periodā, uz kuru attiecas iepriekšējo finanšu informācija, kā arī par emitenta sponsorētajās pētniecības un attīstības darbībās iztērēto summu.

12.   INFORMĀCIJA PAR TENDENCĒM

12.1.   Visnozīmīgākās jaunākās tendences produkcijā, pārdošanā un inventārā, kā arī izmaksās un pārdošanas cenās kopš pēdējā finanšu gada beigām līdz reģistrācijas dokumenta datēšanas dienai.

12.2.   Sniedz informāciju par visām apzinātajām tendencēm, nedrošības faktoriem, pieprasījumiem, saistībām vai notikumiem, kas var būtiski ietekmēt emitenta perspektīvas vismaz kārtējā finanšu gadā.

13.   PEĻŅAS PROGNOZES VAI NOVĒRTĒJUMI

Ja emitents izvēlas iekļaut peļņas prognozes vai peļņas novērtējumu, tad reģistrācijas dokumentā jābūt 13.1. un 13.2. punktā izklāstītajai informācijai:

13.1.

Sniedz paziņojumu, kurā norāda galvenos pieņēmumus, uz kādiem emitents ir balstījis prognozes vai novērtējumu.

Jābūt skaidri nošķirtiem pieņēmumiem par faktoriem, kurus var ietekmēt pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, no tiem pieņēmumiem par faktoriem, kuri pilnīgi nav pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļu ietekmes zonā; pieņēmumiem jābūt ieguldītājiem viegli saprotamiem, konkrētiem un precīziem, un tiem nav jābūt atkarīgiem no tā, vai prognožu pamatā esošie novērtējumi visumā ir precīzi.

13.2.

Iekļauj neatkarīgu grāmatvežu vai revidentu sagatavotu ziņojumu, kurā norāda, ka, pēc neatkarīgo grāmatvežu vai revidentu domām, prognoze vai novērtējums ir sastādīts pareizi, balstoties uz noteikto bāzi, un ka peļņas prognozēm vai novērtējumam izmantotā aprēķinu bāze ir saskaņā ar emitenta grāmatvedības politikām.

13.3.

Bāzei, ko izmanto, sagatavojot peļņas prognozes vai novērtējumu, jābūt salīdzināmai ar bāzi, ko izmanto iepriekšējo finanšu informācijas sagatavošanā.

13.4.

Ja peļņas prognozes ir publicētas prospektā, kas vēl ir spēkā, tad sniedz paziņojumu, kurā izklāsta, vai šīs prognozes reģistrācijas dokumenta datēšanas dienā joprojām ir vai vairs nav pareizas, un attiecīgā gadījumā sniedz paskaidrojumu, kāpēc šādas prognozes vairs nav spēkā.

14.   PĀRVALDES, VADĪBAS UN UZRAUDZĪBAS STRUKTŪRAS UN AUGSTĀKĀ VADĪBA

14.1.   Turpmāk minēto personu vārdi, uzvārdi, darbavietu adreses un ieņemamie amati emitentsabiedrībā un galvenās darbības jomas, ko viņas veic ārpus emitentsabiedrības, ja tās ir svarīgas attiecībā uz šo emitentu:

a)

pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi;

b)

biedri ar neierobežotu atbildību komanditsabiedrības ar akciju kapitālu gadījumā;

c)

dibinātāji, ja emitents pastāv mazāk nekā piecus gadus;

d)

visas augstākās vadības amatpersonas, kas ir svarīgas, lai garantētu, ka emitentam ir attiecīgā kompetence un pieredze vadīt emitenta uzņēmējdarbību.

Norāda arī to, vai starp kādām no šīm personām pastāv ģimenes saites, un kāda veida ģimenes saites tās ir.

Par katru emitenta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekli un par katru pirmās daļas b) un d) apakšpunktā minēto personu sniedz sīkākas ziņas par to, kāda ir šīs personas kompetence un pieredze attiecībā uz vadību, kā arī šādu informāciju:

a)

visu sabiedrību un personālsabiedrību nosaukumi, kurās šīs personas kaut kad iepriekšējo piecu gadu laikā ir bijušas pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru, vai komanditsabiedrības locekļi, norādot, vai viņi joprojām ir pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru vai komanditsabiedrības locekļi. Nav nepieciešams uzskaitīt arī visus emitenta meitasuzņēmumus, kurās šāda persona ir pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru loceklis;

b)

informācija par to, vai vismaz iepriekšējo piecu gadu laikā personai ir pierādīta vaina krāpnieciskos nodarījumos;

c)

sīkākas ziņas par visiem bankrotiem, maksātnespējas administrēšanu vai likvidāciju, kur vismaz iepriekšējo piecu gadu laikā ir bijusi iesaistīta pirmās daļas a) un d) apakšpunktā aprakstītā persona, kas rīkojās kādas no pirmās daļas a) un d) apakšpunktā norādīto amatpersonu statusā;

d)

sīkākas ziņas par to, vai vismaz piecu iepriekšējo gadu laikā likumā paredzētas vai pārvaldes iestādes (tostarp specializētas profesionālās struktūras) pret šādu personu ir cēlušas oficiālu, publisku apsūdzību, vai šādai personai ar tiesas lēmumu bijis noteikts aizliegums būt par kāda emitenta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekli, ieņemt amatu vadībā vai kārtot kāda emitenta darījumus.

Ja tāda veida informācijas nav, tad sniedz atbilstošu paziņojumu.

14.2.   Interešu konflikti starp pārvaldes, vadības un uzraudzības struktūrām un augstāko vadību

Skaidri jānorāda iespējamie interešu konflikti starp 14.1. punktā minēto personu pienākumiem pret emitentu un viņu privātajām interesēm vai/un citiem pienākumiem. Ja tādu konfliktu nav, sniedz atbilstošu paziņojumu.

Norāda visas norunas vai vienošanās ar galvenajiem akcionāriem, klientiem, piegādātājiem vai citiem, pēc kurām jebkura no 14.1. punktā minētajām personām izraudzīta par pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūras locekli vai augstākās vadības locekli.

Tālāk sniedz sīkākas ziņas par to, vai 14.1. punktā minētās personas ir noteiktu laikposmu piekritušas kādiem ierobežojumiem attiecībā uz emitenta vērtspapīru turējuma atsavināšanu.

15.   ATALGOJUMS UN PRIEKŠROCĪBAS

Saistībā ar pēdējo pilno finanšu gadu par 14.1. punkta pirmās daļas a) un d) apakšpunktā minētajām personām norāda šādas ziņas.

15.1.

Samaksātā atalgojuma apmēru (ieskaitot jebkuru no rezultātiem atkarīgu vai atliktu atlīdzību) un pabalstus natūrā, ko tādām personām piešķīris emitents un tā meitasuzņēmumi par pakalpojumiem, ko šīs personas sniegušas emitentam un tā meitasuzņēmumiem.

Šī informācija jāsniedz par katru personu atsevišķi, ja vien emitenta izcelsmes valsts individuālu ziņu izpaušanu nepieprasa vai ja emitents informāciju publiski jau sniedzis citādā veidā.

15.2.

Kopsummas, ko emitents vai tā meitasuzņēmumi rezervējuši vai uzkrājuši pensijas vai līdzīgu pabalstu nodrošināšanai.

16.   VADĪBAS PRAKSE

Saistībā ar emitenta pēdējo noslēgto finanšu gadu un, ja nav norādīts citādi, par tām personām, kas minētas 14.1. punkta pirmās daļas a) apakšpunktā, norāda šādas ziņas:

16.1.

Piemērotos gadījumos kārtējā amata laika beigu datumu un laika posmu, kurā persona ir ieņēmusi attiecīgo amatu.

16.2.

Informāciju par pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļu pakalpojumu sniegšanas līgumiem ar emitentu vai kādu tā meitasuzņēmumu, kuros ir paredzēti pabalsti pēc darba attiecību izbeigšanas, vai sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.

16.3.

Sniedz informāciju par emitenta revīzijas komiteju un atalgojuma samaksas komiteju, ieskaitot komitejas locekļu vārdus un uzvārdus, kā arī sīki izklāsta komitejas darba uzdevumu.

16.4.

Sniedz paziņojumu par to, vai emitents ievēro vai neievēro tā dibināšanas valstī spēkā esošo(-os) uzņēmumu vadības režīmu(-us). Ja emitents tādu režīmu neievēro, iekļauj atbilstošu paziņojumu par to kopā ar paskaidrojumu tam, kāpēc emitents to režīmu neievēro.

17.   DARBINIEKI

17.1.   Norāda vai nu darbinieku skaitu perioda beigās, vai arī vidējo rādītāju par katru finanšu gadu periodā, uz kuru attiecas iepriekšējo finanšu informācija, līdz reģistrācijas dokumenta datēšanas dienai (un izmaiņas šādos skaitļos, ja tās ir būtiskas), un, ja iespējams un būtiski, norāda nodarbināto personu sadalījumu pa galvenajiem darbības veidiem un atbilstoši ģeogrāfiskajai atrašanās vietai. Ja emitents nodarbina ievērojami daudz pagaidu darbinieku, iekļauj pagaidu darbinieku vidējo skaitu pēdējā finanšu gadā.

17.2.   Attiecībā uz akciju paketi un akciju opcijām par katru personu, kas minēta 14.1. punkta pirmās daļas a) un d) apakšpunktā, sniedz pēc iespējas jaunāku informāciju par viņas akciju daļu un visām šo akciju opcijām emitentā.

17.3.   Apraksta visas vienošanās, pēc kurām darbinieki var iegūt emitenta kapitāla daļas.

18.   GALVENIE AKCIONĀRI

18.1.   Ciktāl emitentam zināms, norāda visu to personu vārdus un uzvārdus, kas nav pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi un kam tieši vai netieši ir līdzdalība emitenta kapitālā vai balsstiesības, par kurām ir jāziņo saskaņā ar emitenta valsts tiesību aktiem, kā arī norāda katras tādas personas līdzdalības procentus vai, ja tādu personu nav, sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.

18.2.   Norāda, vai emitenta galvenajiem akcionāriem ir atšķirīgas balsstiesības, vai arī sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.

18.3.   Ciktāl emitentam zināms, min to, vai emitentam ir tiešs vai netiešs īpašnieks vai kontrole, to, kas ir šis īpašnieks vai kā kontrolē tas ir, un apraksta šādas kontroles raksturu, kā arī to, kādi pasākumi tiek veikti, lai nodrošinātu, ka šādu kontroli neizmanto ļaunprātīgi.

18.4.   Apraksta visas vienošanās, kādas emitentam ir zināmas, kuru izpilde vēlāk var novest pie izmaiņām emitenta kontrolē.

19.   SAISTĪTO PUŠU DARĪJUMI

Ja emitentam nepiemēro Starptautisko finanšu pārskatu standartus, kas pieņemti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002, sniedz šādu informāciju par periodu, uz kuru attiecas iepriekšējo finanšu informācija, un līdz reģistrācijas dokumenta datēšanas dienai:

a)

visu to darījumu veidu un apjomu, kuri atsevišķi vai kopumā emitentam ir ļoti nozīmīgi. Ja tādi saistīto pušu darījumi nav noslēgti godīgas konkurences apstākļos, paskaidro, kāpēc. Ja ir nenomaksāti aizdevumi, tostarp jebkāda veida garantijas, tad norāda nenomaksāto summu;

b)

to, kādu summu vai procentuālo daļu no emitenta apgrozījuma sastāda saistīto pušu darījumi.

Ja emitentam piemēro Starptautiskos finanšu pārskatu standartus, kas pieņemti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002, iepriekš minēto informāciju norāda tikai par darījumiem, kas veikti pēc tāda iepriekšējā finanšu perioda beigām, par kuru publicēti revidēti finanšu pārskati.

20.   FINANŠU INFORMĀCIJA PAR EMITENTA AKTĪVIEM UN PASĪVIEM, FINANSIĀLO STĀVOKLI, PEĻŅU UN ZAUDĒJUMIEM

20.1.   Iepriekšējo finanšu informācija

Eiropas Savienības emitenti sniedz paziņojumu, ka revidētā iepriekšējo finanšu informācija par pēdējiem diviem finanšu gadiem (vai īsāku periodu, kādā emitents darbojies), sagatavota saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002, vai, ja to nepiemēro, saskaņā ar dalībvalsts grāmatvedības standartiem, un kur var saņemt emitenta individuālos un konsolidētos finanšu pārskatus, ja tādi ir.

Pievieno revidentu ziņojumu par katru gadu.

Trešo valstu emitenti sniedz paziņojumu, ka šāda finanšu informācija sagatavota un revidēta saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kas pieņemti atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1606/2002 3. pantā paredzētajai procedūrai, vai saskaņā ar šiem standartiem līdzvērtīgiem trešās valsts grāmatvedības standartiem, un norāda, kur var saņemt šādu informāciju. Ja tāda veida finanšu informācija nav līdzvērtīga šiem standartiem, sniedz paziņojumu, ka tā sagatavota kā atkārtoti sniegti finanšu pārskati, un norāda, kur var saņemt šādu informāciju.

20.2.   Standarta finanšu informācija

Nozīmīgu bruto izmaiņu gadījumā apraksta, kā darījums būtu varējis ietekmēt emitenta aktīvus, pasīvus un ieņēmumus, ja darījums būtu veikts ziņojumā aptvertā perioda sākumā vai norādītajā dienā.

Parasti šī prasība tiks izpildīta, iekļaujot standarta finanšu informāciju.

Šī standarta finanšu informācija jāsniedz, kā norādīts II pielikumā, un tajā jāiekļauj tur norādītās ziņas.

Standarta finanšu informācija jāpapildina ar neatkarīgu grāmatvežu vai revidentu sagatavotu ziņojumu.

20.3.   Iepriekšējo gada finanšu informācijas revīzija

20.3.1.

Sniedz paziņojumu, ka iepriekšējo finanšu informācija ir revidēta. Ja apstiprinātie revidenti ir atteikušies sniegt revīzijas ziņojumus par iepriekšējo finanšu informāciju vai ja tajos ir ierunas vai atrunas, tad tādu atteikumu, tādas ierunas vai atrunas pilnā apjomā reproducē un min attiecīgos iemeslus.

20.3.2.

Norāda uz citu informāciju reģistrācijas dokumentā, kuru pārbaudījuši revidenti.

20.3.3.

Ja finanšu dati reģistrācijas dokumentā nav ņemti no emitenta revidētajiem finanšu pārskatiem, min šo datu avotu un norāda, ka dati nav revidēti.

20.4.   Jaunākās finanšu informācijas pastāvēšanas ilgums.

20.4.1.

Revidētā finanšu informācija par pēdējo finanšu gadu nedrīkst būt vecāka par:

a)

18 mēnešiem, skaitot no dienas, ar kuru ir datēts reģistrācijas dokuments, ja emitents reģistrācijas dokumentā iekļauj revidētus starpperioda finanšu pārskatus;

b)

15 mēnešiem, skaitot no dienas, ar kuru ir datēts reģistrācijas dokuments, ja emitents reģistrācijas dokumentā iekļauj nerevidētus starpperioda finanšu pārskatus.

20.5.   Starpperioda un cita finanšu informācija

20.5.1.

Ja emitents pēc dienas, ar kuru ir datēti pēdējie revidētie finanšu pārskati, ir publicējis ceturkšņa vai pusgada finanšu informāciju, atbilstošs paziņojums jāiekļauj reģistrācijas dokumentā un jānorāda, kur to var saņemt. Ja ceturkšņa vai pusgada finanšu informācija ir pārskatīta vai revidēta, tad jāiekļauj arī pārskata vai revīzijas ziņojums. Ja šī ceturkšņa vai pusgada finanšu informācija nav revidēta vai nav pārskatīta, norāda arī to.

20.6.   Dividenžu politika

Izklāsta emitenta politiku attiecībā uz dividenžu sadali un visiem ierobežojumiem šajā sakarā.

20.6.1.

Par katru finanšu gadu periodā, uz kuru attiecas iepriekšējo finanšu informācija, norāda dividenžu skaitu par vienu akciju, ko beigās salīdzināšanas vajadzībām koriģē, ja emitentā akciju skaits ir mainījies.

20.7.   Tiesvedība un arbitrāža

Sniedz ziņas par visām valsts intervencēm, tiesas prāvām vai arbitrāžas procesiem (ieskaitot visus nepabeigtus vai gaidāmus tiesas procesus, par kuriem emitentam ir zināms) vismaz iepriekšējo divpadsmit mēnešu laikā, kuri nesenajā pagātnē varēja būtiski ietekmēt vai ir būtiski ietekmējuši emitenta un/vai koncerna finansiālo stāvokli vai rentabilitāti, vai sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.

20.8.   Nozīmīgas izmaiņas emitenta finansiālajā vai komerciālajā stāvoklī

Izklāsta visas nozīmīgās izmaiņas koncerna finansiālajā vai komerciālajā stāvoklī, kas ir notikušas pēc pēdējā finanšu perioda beigām, par kuru ir publicēta revidēta finanšu informācija vai starpperioda finanšu informācija, vai sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.

21.   PAPILDU INFORMĀCIJA

21.1.   Pamatkapitāls

Sniedz šādas ziņas, kas datētas ar to pašu dienu, kad visjaunākā iepriekšējo finanšu informācijā iekļautā bilance:

21.1.1.

Norāda emitētā kapitāla apjomu un par katru akciju kategoriju:

a)

apstiprināto akciju skaitu;

b)

emitēto un pilnīgi apmaksāto, kā arī emitēto, bet nepilnīgi apmaksāto akciju skaitu;

c)

vienas akcijas nominālvērtību vai to, ka akcijām nav nominālvērtības;

d)

apgrozībā esošo akciju skaita salīdzinājumu gada sākumā un beigās. Ja periodā, uz kuru attiecas iepriekšējo finanšu informācija, par vairāk nekā 10 % kapitālu ir samaksāts ar aktīviem, kas nav skaidra nauda, to norāda.

21.1.2.

Ja ir akcijas, kas nepārstāv kapitālu, tad uzrāda šādu akciju skaitu un galvenos raksturlielumus.

21.1.3.

Par akcijām emitentā, ko tur pats emitents vai viņa uzdevumā, vai emitenta meitasuzņēmumi, norāda to skaitu, uzskaites vērtību un nominālvērtību.

21.1.4.

Norāda, cik daudz ir konvertējamu vērtspapīru, apmaināmu vērtspapīru vai vērtspapīru ar garantijām, kā arī min nosacījumus un procedūras, kas regulē konvertēšanu, maiņu vai parakstīšanos.

21.1.5.

Sniedz ziņas un nosacījumus par iegādes tiesībām un/vai par saistībām attiecībā uz reģistrēto, bet vēl neemitēto pamatkapitālu vai attiecībā uz apņemšanos palielināt kapitālu.

21.1.6.

Sniedz ziņas par ikviena koncerna dalībnieka kapitālu, uz kuru ir opcijas tiesības vai par kuru ir panākta vienošanās ar vai bez ierobežojumiem par opcijas tiesībām uz šo kapitālu, un ziņas par šādām opcijām, kā arī par visām personām, uz kurām šīs opcijas attiecas.

21.1.7.

Iepazīstina ar akciju kapitāla priekšvēsturi, īpaši izceļot ziņas par visām izmaiņām, kas notikušas periodā, uz kuru attiecas iepriekšējo finanšu informācija.

21.2.   Dibināšanas līgums un statūti

21.2.1.

Izklāsta emitenta uzdevumus un mērķus, kā arī norāda vietu, kur šo informāciju var atrast dibināšanas līgumā un statūtos.

21.2.2.

Īsumā izklāsta visus emitenta statūtu, dibināšanas līguma vai nolikuma noteikumus par pārvaldes, vadības un uzraudzības struktūru locekļiem.

21.2.3.

Apraksta tiesības, priekšrocības un ierobežojumus, kas paredzēti saistībā ar katru esošo akciju kategoriju.

21.2.4.

Apraksta, kāda rīcība ir nepieciešama, lai izmainītu akcionāru tiesības, norādot, kuros gadījumos šie nosacījumi ir stingrāki, nekā to paredz likums.

21.2.5.

Apraksta nosacījumus, kas regulē veidu, kādā tiek sasauktas akcionāru ikgadējās un ārkārtas pilnsapulces, kā arī nosacījumus par to, kam ir tiesības tajās būt klāt.

21.2.6.

Īsumā izklāsta tos emitenta statūtu, dibināšanas līguma vai nolikuma noteikumus, kas varētu aizkavēt, novilcināt vai nepieļaut izmaiņas emitenta kontrolē.

21.2.7.

Norāda tos statūtu, dibināšanas līguma vai nolikuma noteikumus (ja tādi ir), kas paredz akciju paketes lieluma robežvērtību, kuru sasniedzot akcionāram jāizpauž savs akciju īpašums.

21.2.8.

Apraksta tos nosacījumus dibināšanas līgumā un statūtos vai nolikumā, kuri reglamentē izmaiņas kapitālā, ja šādi nosacījumi ir stingrāki, nekā to paredz likums.

22.   NOZĪMĪGI LĪGUMI

Īsumā apkopo ziņas par ikvienu nozīmīgu līgumu, izņemot parastā uzņēmējdarbības gaitā noslēgtos līgumus, kam emitents vai kāds cits koncerna dalībnieks ir līgumslēdzēja puse un kas noslēgts divu gadu laikā līdz reģistrācijas dokumenta publicēšanas dienai.

Īsi apkopo ziņas par visiem citiem reģistrācijas dokumenta datēšanas dienā spēkā esošiem līgumiem (izņemot parastā uzņēmējdarbības gaitā noslēgtus līgumus), kuru noslēdzis kāds no koncerna dalībniekiem un kurā ir noteikums, pēc kura kāds koncerna dalībnieks uzņemas saistības vai iegūst tiesības, kas ir nozīmīgas visam koncernam.

23.   TREŠO PERSONU INFORMĀCIJA, EKSPERTU IZTEIKUMS UN ZIŅAS PAR TO, VAI TREŠĀM PERSONĀM IR INTERESE PAR EMITENTU

23.1.   Ja reģistrācijas dokumentā ir iekļauts kādas personas, kuru uzskata par lietpratēju, izteikums vai ziņojums, norāda šīs personas vārdu, uzvārdu, darbavietas adresi, kvalifikāciju un to, vai šai personai ir būtiska interese par emitentu. Ja ziņojums ir sagatavots pēc emitenta pieprasījuma, reģistrācijas dokumentā to paskaidro, tāpat kā veidu un kontekstu, kādā tas ir iekļauts, un jābūt tās personas piekrišanai, kas ir apstiprinājusi attiecīgās reģistrācijas dokumenta daļas saturu.

23.2.   Ja informāciju ir sniegusi trešā persona, tad apstiprina, ka šī informācija ir precīzi reproducēta un ka, cik emitentam ir zināms un ciktāl viņš par to var pārliecināties, izlasot šīs trešās personas publicēto informāciju, neviens fakts nav izlaists, kā rezultātā šī reproducētā informācija būtu neprecīza vai maldinoša. Turklāt norāda informācijas avotu(-us).

24.   SABIEDRĪBAI PIEEJAMIE DOKUMENTI

Iekļauj paziņojumu, ka reģistrācijas dokumenta derīguma laikā attiecīgā gadījumā drīkst aplūkot šādus dokumentus (vai to kopijas):

a)

emitenta dibināšanas līgumu un statūtus;

b)

visus ziņojumus, vēstules un citus dokumentus, iepriekšējo finanšu informāciju, novērtējumus un izteikumus, kurus sagatavojis kāds eksperts pēc emitenta pieprasījuma un kuri daļēji ir iekļauti reģistrācijas dokumentā vai ir izdarīta atsauce uz tiem;

c)

emitenta iepriekšējo finanšu informāciju vai koncerna gadījumā iepriekšējo finanšu informāciju, kas attiecas uz emitentu un tā meitasuzņēmumiem, par diviem finanšu gadiem pirms reģistrācijas dokumenta publicēšanas.

Norāda vietu, kur šos sabiedrībai pieejamos dokumentus var aplūkot papīra vai elektroniskā formātā.

25.   INFORMĀCIJA PAR AKCIJU PORTFEĻIEM

Informē par uzņēmumiem, kuros emitentam pieder kapitāla daļa, kas var būtiski ietekmēt paša emitenta aktīvu un pasīvu, finanšu stāvokļa vai peļņas un zaudējumu novērtējumu.

XXVI PIELIKUMS

Samērīgs plāns prasībām minimālās informācijas sniegšanai reģistrācijas dokumentā par parāda un atvasinātajiem vērtspapīriem (< EUR 100 000) attiecībā uz MVU un uzņēmumiem ar samazinātu tirgus kapitalizāciju  (2)

1.   ATBILDĪGĀS PERSONAS

2.   APSTIPRINĀTI REVIDENTI

3.   ATLASĪTA FINANŠU INFORMĀCIJA

4.   RISKA FAKTORI

5.   INFORMĀCIJA PAR EMITENTU

6.   UZŅĒMĒJDARBĪBAS APSKATS

7.   ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA

8.   INFORMĀCIJA PAR TENDENCĒM

9.   PEĻŅAS PROGNOZES VAI NOVĒRTĒJUMI

10.   PĀRVALDES, VADĪBAS UN UZRAUDZĪBAS STRUKTŪRAS

11.   VADĪBAS PRAKSE

12.   GALVENIE AKCIONĀRI

13.   FINANŠU INFORMĀCIJA PAR EMITENTA AKTĪVIEM UN PASĪVIEM, FINANSIĀLO STĀVOKLI, PEĻŅU UN ZAUDĒJUMIEM

13.1.   Iepriekšējo finanšu informācija

Eiropas Savienības emitenti sniedz paziņojumu, ka revidētā iepriekšējo finanšu informācija par pēdējo finanšu gadu (vai īsāku periodu, kādā emitents darbojies), sagatavota saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002, vai, ja to nepiemēro, saskaņā ar dalībvalsts grāmatvedības standartiem, un kur var saņemt emitenta individuālos un konsolidētos finanšu pārskatus, ja tādi ir.

Pievieno revidentu ziņojumu.

Trešo valstu emitenti sniedz paziņojumu, ka šāda finanšu informācija sagatavota un revidēta saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kas pieņemti atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1606/2002 3. pantā paredzētajai procedūrai, vai saskaņā ar šiem standartiem līdzvērtīgiem trešās valsts grāmatvedības standartiem, un norāda, kur var saņemt šādu informāciju. Ja tāda veida finanšu informācija nav līdzvērtīga šiem standartiem, sniedz paziņojumu, ka tā sagatavota kā atkārtoti sniegti finanšu pārskati, un norāda, kur var saņemt šādu informāciju.

13.2.   Iepriekšējo gada finanšu informācijas revīzija

13.2.1.

Sniedz paziņojumu, ka iepriekšējo finanšu informācija ir revidēta. Ja apstiprinātie revidenti ir atteikušies sniegt revīzijas ziņojumus par iepriekšējo finanšu informāciju vai ja tajos ir ierunas vai atrunas, tad tādu atteikumu, tādas ierunas vai atrunas pilnā apjomā reproducē un min attiecīgos iemeslus.

13.2.2.

Norāda uz citu informāciju reģistrācijas dokumentā, kuru pārbaudījuši revidenti.

13.2.3.

Ja finanšu dati reģistrācijas dokumentā nav ņemti no emitenta revidētajiem finanšu pārskatiem, min šo datu avotu un norāda, ka dati nav revidēti.

13.3.   Starpperioda un cita finanšu informācija

Ja emitents pēc dienas, ar kuru ir datēti pēdējie revidētie finanšu pārskati, ir publicējis ceturkšņa vai pusgada finanšu informāciju, attiecīgs paziņojums jāiekļauj reģistrācijas dokumentā un jānorāda, kur to var saņemt. Ja ceturkšņa vai pusgada finanšu informācija ir pārskatīta vai revidēta, tad jāiekļauj arī pārskata vai revīzijas ziņojums. Ja šī ceturkšņa vai pusgada finanšu informācija nav revidēta vai nav pārskatīta, norāda arī to.

13.4.   Tiesvedība un arbitrāža

Sniedz ziņas par visām valsts intervencēm, tiesas prāvām vai arbitrāžas procesiem (ieskaitot visus nepabeigtus vai gaidāmus tiesas procesus, par kuriem emitentam ir zināms) vismaz iepriekšējo divpadsmit mēnešu laikā, kuri nesenajā pagātnē varēja būtiski ietekmēt vai ir būtiski ietekmējuši emitenta un/vai koncerna finansiālo stāvokli vai rentabilitāti, vai sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.

13.5.   Nozīmīgas izmaiņas emitenta finansiālajā vai komerciālajā stāvoklī

Izklāsta visas nozīmīgās izmaiņas koncerna finansiālajā vai komerciālajā stāvoklī, kas ir notikušas pēc pēdējā finanšu perioda beigām, par kuru ir publicēta revidēta finanšu informācija vai starpperioda finanšu informācija, vai sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.

14.   PAPILDU INFORMĀCIJA

15.   NOZĪMĪGI LĪGUMI

16.   TREŠO PERSONU INFORMĀCIJA, EKSPERTU IZTEIKUMS UN ZIŅAS PAR TO, VAI TREŠĀM PERSONĀM IR INTERESE PAR EMITENTU

17.   SABIEDRĪBAI PIEEJAMIE DOKUMENTI

XXVII PIELIKUMS

Samērīgs plāns prasībām minimālās informācijas sniegšanai reģistrācijas dokumentā par parāda un atvasinātajiem vērtspapīriem (≥ EUR 100 000)attiecībā uz MVU un uzņēmumiem ar samazinātu kapitalizāciju  (3)

1.   ATBILDĪGĀS PERSONAS

2.   APSTIPRINĀTI REVIDENTI

3.   RISKA FAKTORI

4.   INFORMĀCIJA PAR EMITENTU

5.   UZŅĒMĒJDARBĪBAS APSKATS

6.   ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA

7.   INFORMĀCIJA PAR TENDENCĒM

8.   PEĻŅAS PROGNOZES VAI NOVĒRTĒJUMI

9.   PĀRVALDES, VADĪBAS UN UZRAUDZĪBAS STRUKTŪRAS

10.   GALVENIE AKCIONĀRI

11.   FINANŠU INFORMĀCIJA PAR EMITENTA AKTĪVIEM UN PASĪVIEM, FINANSIĀLO STĀVOKLI, PEĻŅU UN ZAUDĒJUMIEM

11.1.   Iepriekšējo finanšu informācija

Eiropas Savienības emitenti sniedz paziņojumu, ka revidētā iepriekšējo finanšu informācija par pēdējo finanšu gadu (vai īsāku periodu, kādā emitents darbojies), sagatavota saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002, vai, ja to nepiemēro, saskaņā ar dalībvalsts grāmatvedības standartiem, un kur var saņemt emitenta individuālos un konsolidētos finanšu pārskatus, ja tādi ir.

Pievieno revidentu ziņojumu.

Trešo valstu emitenti sniedz paziņojumu, ka šāda finanšu informācija sagatavota un revidēta saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kas pieņemti atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1606/2002 3. pantā paredzētajai procedūrai, vai saskaņā ar šiem standartiem līdzvērtīgiem trešās valsts grāmatvedības standartiem, un norāda, kur var saņemt šādu informāciju. Ja tāda veida finanšu informācija nav līdzvērtīga šiem standartiem, sniedz paziņojumu, ka tā sagatavota kā atkārtoti sniegti finanšu pārskati, un norāda, kur var saņemt šādu informāciju.

11.2.   Iepriekšējo gada finanšu informācijas revīzija

11.2.1.

Sniedz paziņojumu, ka iepriekšējo finanšu informācija ir revidēta. Ja apstiprinātie revidenti ir atteikušies sniegt revīzijas ziņojumus par iepriekšējo finanšu informāciju vai ja tajos ir ierunas vai atrunas, tad tādu atteikumu, tādas ierunas vai atrunas pilnā apjomā reproducē un min attiecīgos iemeslus.

11.2.2.

Norāda uz citu informāciju reģistrācijas dokumentā, kuru pārbaudījuši revidenti.

11.2.3.

Ja finanšu dati reģistrācijas dokumentā nav ņemti no emitenta revidētajiem finanšu pārskatiem, min šo datu avotu un norāda, ka dati nav revidēti.

11.3.   Starpperioda un cita finanšu informācija

Ja emitents pēc dienas, ar kuru ir datēti pēdējie revidētie finanšu pārskati, ir publicējis ceturkšņa vai pusgada finanšu informāciju, atbilstošs paziņojums jāiekļauj reģistrācijas dokumentā un jānorāda, kur to var saņemt. Ja ceturkšņa vai pusgada finanšu informācija ir pārskatīta vai revidēta, tad jāiekļauj arī pārskata vai revīzijas ziņojums. Ja šī ceturkšņa vai pusgada finanšu informācija nav revidēta vai nav pārskatīta, norāda arī to.

11.4.   Tiesvedība un arbitrāža

Sniedz ziņas par visām valsts intervencēm, tiesas prāvām vai arbitrāžas procesiem (ieskaitot visus nepabeigtus vai gaidāmus tiesas procesus, par kuriem emitentam ir zināms) vismaz iepriekšējo divpadsmit mēnešu laikā, kuri nesenajā pagātnē varēja būtiski ietekmēt vai ir būtiski ietekmējuši emitenta un/vai koncerna finansiālo stāvokli vai rentabilitāti, vai sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.

11.5.   Nozīmīgas izmaiņas emitenta finansiālajā vai komerciālajā stāvoklī

Izklāsta visas nozīmīgās izmaiņas koncerna finansiālajā vai komerciālajā stāvoklī, kas ir notikušas pēc pēdējā finanšu perioda beigām, par kuru ir publicēta revidēta finanšu informācija vai starpperioda finanšu informācija, vai sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.

12.   NOZĪMĪGI LĪGUMI

13.   TREŠO PERSONU INFORMĀCIJA, EKSPERTU IZTEIKUMS UN ZIŅAS PAR TO, VAI TREŠĀM PERSONĀM IR INTERESE PAR EMITENTU

14.   SABIEDRĪBAI PIEEJAMIE DOKUMENTI

XXVIII PIELIKUMS

Samērīgs plāns prasībām minimālās informācijas sniegšanai par depozitārajiem sertifikātiem, kas pārstāv akcijas, attiecībā uz MVU un uzņēmumiem ar samazinātu tirgus kapitalizāciju  (4)

1.   ATBILDĪGĀS PERSONAS

1.1.   Dara zināmas visas personas, kas atbild par reģistrācijas dokumentā sniegto informāciju un attiecīgi par dažām tā daļām; pēdējā gadījumā šīs daļas norāda. Ja šīs personas ir fiziskas personas, tostarp emitenta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, norāda viņu vārdus, uzvārdus un amatus; ja šīs personas ir juridiskas personas, norāda nosaukumu un juridisko adresi.

1.2.   Iekļauj par reģistrācijas dokumentu atbildīgo personu apliecinājumu tam, ka, šim nolūkam veltot pietiekamu uzmanību, reģistrācijas dokumentā iekļautā informācija, cik viņiem zināms, ir saskaņā ar faktiem un ka tajā nav izlaistas nekādas ziņas, kas varētu iespaidot tā nozīmi. Attiecīgos gadījumos iekļauj par dažām reģistrācijas dokumenta daļām atbildīgo personu apliecinājumu tam, ka tajā reģistrācijas dokumenta daļā iekļautā informācija, par ko viņi ir atbildīgi, cik viņiem zināms, ir saskaņā ar faktiem un ka tajā nav izlaistas nekādas ziņas, kas varētu iespaidot tā nozīmi.

2.   APSTIPRINĀTI REVIDENTI

2.1.   Norāda to emitenta revidentu vārdus, uzvārdus un adreses, kuri bija atbildīgi par periodu, uz kuru attiecas iepriekšējo finanšu informācija (norādot arī to dalību profesionālā struktūrā).

2.2.   Ja revidenti ir atteikušies no amata, atlaisti vai nav atkārtoti iecelti amatā periodā, uz kuru attiecas iepriekšējo finanšu informācija, norāda sīkākas ziņas, ja tās ir būtiskas.

3.   ATLASĪTA FINANŠU INFORMĀCIJA

3.1.   Atlasītu iepriekšējo finanšu informāciju par emitentu katru finanšu gadu sniedz par to periodu, uz kuru attiecas iepriekšējo finanšu informācija, un par visiem nākamajiem finanšu starpperiodiem tādā pašā valūtā, kādā sniegta finanšu informācija.

Atlasītajā iepriekšējo finanšu informācijā jāsniedz galvenie skaitļi, kas dod vispārēju priekšstatu par emitenta finansiālo stāvokli.

3.2.   Ja sniedz atlasītu finanšu informāciju par starpperiodiem, tad jāmin arī salīdzināmi dati par to pašu periodu iepriekšējā finanšu gadā, ja vien šī prasība par salīdzināmu bilances informāciju nav jau izpildīta, sniedzot datus no gada beigu bilances.

4.   RISKA FAKTORI

Viegli pamanāmā vietā iedaļā ar nosaukumu “Riska faktori” izklāsta riska faktorus, kas ir raksturīgi emitentam vai tā nozarei.

5.   INFORMĀCIJA PAR EMITENTU

5.1.   Emitenta vēsture un attīstība

5.1.1.

emitenta juridiskais nosaukums un komercnosaukums;

5.1.2.

emitenta reģistrācijas vieta un reģistrācijas numurs;

5.1.3.

emitenta dibināšanas datums un pastāvēšanas ilgums, ja vien šis laiks nav neierobežots;

5.1.4.

emitenta atrašanās valsts un juridiskā forma, tiesību akti, saskaņā ar kuriem emitents darbojas, un tā reģistrācijas valsts, kā arī juridiskā adrese (vai galvenā uzņēmējdarbības veikšanas vieta, ja tā atšķiras no juridiskās adreses) un tālruņa numurs;

5.1.5.

svarīgākie notikumi emitenta uzņēmējdarbības attīstībā.

5.2.   Ieguldījumi

5.2.1.

Sniedz emitenta katrā finanšu gadā veikto galveno ieguldījumu aprakstu (ieskaitot apjomu) par to periodu, uz kuru attiecas iepriekšējo finanšu informācija, līdz dienai, ar kuru ir datēts prospekts.

5.2.2.

Sniedz emitenta galveno kārtējo ieguldījumu aprakstu, ieskaitot šo ieguldījumu ģeogrāfisko sadalījumu (iekšzemē un ārzemēs), un finansēšanas metodi (iekšēja vai ārēja).

5.2.3.

“Sniedz ziņas par emitenta galvenajiem plānotajiem ieguldījumiem, par kuriem emitenta vadības struktūras jau ir uzņēmušās saistības, un plānotos līdzekļu avotus šo saistību izpildei.”

6.   UZŅĒMĒJDARBĪBAS APSKATS

6.1.   Galvenās darbības jomas

6.1.1.

Sniedz ziņas par emitenta darījumu un galveno darbības jomu veidu, un jebkurām nozīmīgām pārmaiņām, kas ietekmējušas tā darbību pēc pēdējo divu revidēto finanšu pārskatu publicēšanas, kā arī norāda visas nozīmīgās preces un/vai pakalpojumus, kas ieviesti no jauna, un attiecībā uz jaunu produktu vai pakalpojumu izstrādi, ciktāl to izstrāde ir publiski atklāta, norāda, kādā izstrādes stadijā tie atrodas.

6.2.   Galvenie tirgi

Sniedz aprakstu par galvenajiem tirgiem, kuros emitents darbojas, un nozīmīgām pārmaiņām, kas ietekmējušas šos tirgus pēc pēdējo divu revidēto finanšu pārskatu publicēšanas.

6.3.   Ja informāciju, kas sniegta saskaņā ar 6.1. un 6.2. punktu, ir ietekmējuši ārkārtas faktori, to piemin.

6.4.   Izpauž apkopojošu informāciju par to, cik lielā mērā emitents ir atkarīgs no patentiem vai licencēm, no ražošanas, tirdzniecības vai finanšu līgumiem vai no jauniem ražošanas procesiem, ja šie faktori ir nozīmīgi emitenta uzņēmējdarbībā vai rentabilitātē.

6.5.   Sniedz pamatojumu katram emitenta paziņojumam par savu konkurētspēju.

7.   ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA

7.1.   Ja emitents ietilpst kādā uzņēmumu koncernā, sniedz īsu aprakstu par šo koncernu un par emitenta stāvokli tajā.

8.   PAMATLĪDZEKĻI

8.1.   Izklāsta visus vides jautājumus, kuri var iespaidot emitenta materiālo pamatlīdzekļu izmantošanu.

9.   DARĪJUMU UN FINANŠU APSKATS

Emitents sniedz šādu informāciju, ja ziņojumi, kas sniegti un sagatavoti saskaņā ar Direktīvas 78/660/EEK 46. pantu un Direktīvas 83/349/EEK 36. pantu par periodiem, kas aptver iepriekšēju finanšu informāciju, nav iekļauti prospektā vai tam pievienoti:

9.1.   Finansiālais stāvoklis

Ciktāl tas nav minēts citur reģistrācijas dokumentā, sniedz aprakstu par emitenta finansiālo stāvokli, izmaiņām finansiālajā stāvoklī un darījumu rezultātiem par katru gadu un starpperiodu, par kuru jāsniedz iepriekšējo finanšu informācija, kā arī izklāsta iemeslus būtiskām finanšu informācijas izmaiņām gadu no gada, ciktāl tas nepieciešams, lai gūtu priekšstatu par emitenta uzņēmējdarbību kopumā.

9.2.   Darījumu rezultāti

9.2.1.

Sniedz informāciju par būtiskiem faktoriem, tostarp neparastiem, retiem vai jauniem notikumiem, kas nozīmīgi ietekmē emitenta ieņēmumus no darījumiem, norādot, kādā mērā tie ietekmēja ieņēmumus.

9.2.2.

Ja finanšu pārskatos ir atspoguļotas būtiskas izmaiņas neto apgrozījumā vai tīrajā ieņēmumā, stāstījuma veidā sniedz šādu izmaiņu iemeslu iztirzājumu.

9.2.3.

Sniedz informāciju par valdības, ekonomikas, fiskālajām, monetārajām vai politikas stratēģijām vai faktoriem, kas tieši vai netieši ir būtiski iespaidojuši vai varēja būtiski iespaidot emitenta darījumus.

10.   KAPITĀLA RESURSI

10.1.   Sniedz ziņas par emitenta naudas plūsmu avotiem un apjomu, kā arī raksturo šo naudas plūsmu.

10.2.   Sniedz informāciju par visiem kapitāla resursu izlietošanas ierobežojumiem, kas tieši vai netieši ir būtiski ietekmējuši vai varēja būtiski ietekmēt emitenta darījumus.

11.   PĒTNIECĪBA UN ATTĪSTĪBA, PATENTI UN LICENCES

Ja tas ir būtiski, sniedz aprakstu par emitenta pētniecības un attīstības stratēģijām katrā finanšu gadā tajā periodā, uz kuru attiecas iepriekšējo finanšu informācija, kā arī par emitenta sponsorētajās pētniecības un attīstības darbībās iztērēto summu.

12.   INFORMĀCIJA PAR TENDENCĒM

12.1.   Visnozīmīgākās jaunākās tendences produkcijā, pārdošanā un inventārā, kā arī izmaksās un pārdošanas cenās kopš pēdējā finanšu gada beigām līdz reģistrācijas dokumenta datēšanas dienai.

12.2.   Sniedz informāciju par visām apzinātajām tendencēm, nedrošības faktoriem, pieprasījumiem, saistībām vai notikumiem, kas var būtiski ietekmēt emitenta perspektīvas vismaz kārtējā finanšu gadā.

13.   PEĻŅAS PROGNOZES VAI NOVĒRTĒJUMI

Ja emitents izvēlas iekļaut peļņas prognozes vai peļņas novērtējumu, tad reģistrācijas dokumentā jābūt 13.1. un 13.2. punktā sniegtajai informācijai:

13.1.

Sniedz paziņojumu, kurā norāda galvenos pieņēmumus, uz kādiem emitents ir balstījis prognozes vai novērtējumu.

Jābūt skaidri nošķirtiem pieņēmumiem par faktoriem, kurus var ietekmēt pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, no tiem pieņēmumiem par faktoriem, kuri pilnīgi nav pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļu ietekmes zonā; pieņēmumiem jābūt ieguldītājiem viegli saprotamiem, konkrētiem un precīziem, un tiem nav jābūt atkarīgiem no tā, vai prognožu pamatā esošie novērtējumi visumā ir precīzi.

13.2.

Iekļauj neatkarīgu grāmatvežu vai revidentu sagatavotu ziņojumu, kurā norāda, ka, pēc neatkarīgo grāmatvežu vai revidentu domām, prognoze vai novērtējums ir sastādīts pareizi, balstoties uz noteikto bāzi, un ka peļņas prognozēm vai novērtējumam izmantotā aprēķinu bāze ir saskaņā ar emitenta grāmatvedības politikām.

13.3.

Bāzei, ko izmanto, sagatavojot peļņas prognozes vai novērtējumu, jābūt salīdzināmai ar bāzi, ko izmanto iepriekšējo finanšu informācijas sagatavošanā.

13.4.

Ja peļņas prognozes ir publicētas prospektā, kas vēl ir spēkā, tad sniedz paziņojumu, kurā izklāsta, vai šīs prognozes reģistrācijas dokumenta datēšanas dienā joprojām ir vai vairs nav pareizas, un attiecīgā gadījumā sniedz paskaidrojumu, kāpēc šādas prognozes vairs nav spēkā.

14.   PĀRVALDES, VADĪBAS UN UZRAUDZĪBAS STRUKTŪRAS UN AUGSTĀKĀ VADĪBA

14.1.   Turpmāk minēto personu vārdi, uzvārdi, darbavietu adreses un ieņemamie amati emitentsabiedrībā un galvenās darbības jomas, ko viņas veic ārpus emitentsabiedrības, ja tās ir svarīgas attiecībā uz šo emitentu:

a)

pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi;

b)

biedri ar neierobežotu atbildību komanditsabiedrības ar akciju kapitālu gadījumā;

c)

dibinātāji, ja emitents pastāv mazāk nekā piecus gadus;

d)

visas augstākās vadības amatpersonas, kas ir svarīgas, lai garantētu, ka emitentam ir attiecīgā kompetence un pieredze vadīt emitenta uzņēmējdarbību.

Norāda arī to, vai starp kādām no šīm personām pastāv ģimenes saites, un kāda veida ģimenes saites tās ir.

Par katru emitenta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekli un par katru pirmās daļas b) un d) apakšpunktā minēto personu sniedz sīkākas ziņas par to, kāda ir šīs personas kompetence un pieredze attiecībā uz vadību, kā arī šādu informāciju:

a)

visu sabiedrību un personālsabiedrību nosaukumi, kurās šīs personas kaut kad iepriekšējo piecu gadu laikā ir bijušas pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru, vai komanditsabiedrības locekļi, norādot, vai viņi joprojām ir pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru vai komanditsabiedrības locekļi. Nav nepieciešams uzskaitīt arī visus emitenta meitasuzņēmumus, kurās šāda persona ir pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru loceklis;

b)

informācija par to, vai vismaz iepriekšējo piecu gadu laikā personai ir pierādīta vaina krāpnieciskos nodarījumos;

c)

sīkākas ziņas par visiem bankrotiem, maksātnespējas administrēšanu vai likvidāciju, kur vismaz iepriekšējo piecu gadu laikā ir bijusi iesaistīta pirmās daļas a) un d) apakšpunktā aprakstītā persona, kas rīkojās kādas no pirmās daļas a) un d) apakšpunktā norādīto amatpersonu statusā;

d)

sīkākas ziņas par to, vai vismaz piecu iepriekšējo gadu laikā likumā paredzētas vai pārvaldes iestādes (tostarp specializētas profesionālās struktūras) pret šādu personu ir cēlušas oficiālu, publisku apsūdzību, vai šādai personai ar tiesas lēmumu bijis noteikts aizliegums būt par kāda emitenta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekli, ieņemt amatu vadībā vai kārtot kāda emitenta darījumus.

Ja tāda veida informācijas nav, tad sniedz atbilstošu paziņojumu.

14.2.   Interešu konflikti starp pārvaldes, vadības un uzraudzības struktūrām un augstāko vadību

Skaidri jānorāda iespējamie interešu konflikti starp 14.1. punktā minēto personu pienākumiem pret emitentu un viņu privātajām interesēm vai/un citiem pienākumiem. Ja tādu konfliktu nav, sniedz atbilstošu paziņojumu.

Norāda visas norunas vai vienošanās ar galvenajiem akcionāriem, klientiem, piegādātājiem vai citiem, pēc kurām jebkura no 14.1. punktā minētajām personām izraudzīta par pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūras locekli vai augstākās vadības locekli.

15.   ATALGOJUMS UN PRIEKŠROCĪBAS

Saistībā ar pēdējo pilno finanšu gadu par 14.1. punkta pirmās daļas a) un d) apakšpunktā minētajām personām norāda šādas ziņas.

15.1.

Samaksātā atalgojuma apmēru (ieskaitot jebkuru no rezultātiem atkarīgu vai atliktu atlīdzību) un pabalstus natūrā, ko tādām personām piešķīris emitents un tā meitasuzņēmumi par pakalpojumiem, ko šīs personas sniegušas emitentam un tā meitasuzņēmumiem.

Šī informācija jāsniedz par katru personu atsevišķi, ja vien emitenta izcelsmes valsts individuālu ziņu izpaušanu nepieprasa vai ja emitents to publiski jau sniedzis citādā veidā.

15.2.

Kopsummas, ko emitents vai tā meitasuzņēmumi rezervējuši vai uzkrājuši pensijas vai līdzīgu pabalstu nodrošināšanai.

16.   VADĪBAS PRAKSE

Saistībā ar emitenta pēdējo noslēgto finanšu gadu un, ja nav norādīts citādi, par tām personām, kas minētas 14.1. punkta pirmās daļas a) apakšpunktā, norāda šādas ziņas:

16.1.

Piemērotos gadījumos kārtējā amata laika beigu datumu un laika posmu, kurā persona ir ieņēmusi attiecīgo amatu.

16.2.

Informāciju par pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļu pakalpojumu sniegšanas līgumiem ar emitentu vai kādu tā meitasuzņēmumu, kuros ir paredzēti pabalsti pēc darba attiecību izbeigšanas, vai sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.

16.3.

Sniedz informāciju par emitenta revīzijas komiteju un atalgojuma samaksas komiteju, ieskaitot komitejas locekļu vārdus un uzvārdus, kā arī sīki izklāsta komitejas darba uzdevumu.

16.4.

Sniedz paziņojumu par to, vai emitents ievēro vai neievēro tā dibināšanas valstī spēkā esošo(-os) uzņēmumu vadības režīmu(-us). Ja emitents tādu režīmu neievēro, iekļauj atbilstošu paziņojumu par to kopā ar paskaidrojumu tam, kāpēc emitents to režīmu neievēro.

17.   DARBINIEKI

17.1.   Norāda vai nu darbinieku skaitu perioda beigās, vai arī vidējo rādītāju par katru finanšu gadu periodā, uz kuru attiecas iepriekšējo finanšu informācija, līdz reģistrācijas dokumenta datēšanas dienai (un izmaiņas šādos skaitļos, ja tās ir būtiskas), un, ja iespējams un būtiski, norāda nodarbināto personu sadalījumu pa galvenajiem darbības veidiem un atbilstoši ģeogrāfiskajai atrašanās vietai. Ja emitents nodarbina ievērojami daudz pagaidu darbinieku, iekļauj pagaidu darbinieku vidējo skaitu pēdējā finanšu gadā.

17.2.   Attiecībā uz akciju paketi un akciju opcijām par katru personu, kas minēta 14.1. punkta pirmās daļas a) un d) apakšpunktā, sniedz pēc iespējas jaunāku informāciju par viņas akciju daļu un visām šo akciju opcijām emitentā.

17.3.   Apraksta visas vienošanās, pēc kurām darbinieki var iegūt emitenta kapitāla daļas.

18.   GALVENIE AKCIONĀRI

18.1.   Ciktāl emitentam zināms, norāda visu to personu vārdus un uzvārdus, kas nav pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi un kam tieši vai netieši ir līdzdalība emitenta kapitālā vai balsstiesības, par kurām ir jāziņo saskaņā ar emitenta valsts tiesību aktiem, kā arī norāda katras tādas personas līdzdalības procentus vai, ja tādu personu nav, sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.

18.2.   Norāda to, vai emitenta galvenajiem akcionāriem ir atšķirīgas balsstiesības, vai arī sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.

18.3.   Ciktāl emitentam zināms, min to, vai emitentam ir tiešs vai netiešs īpašnieks vai kontrole, to, kas ir šis īpašnieks vai kā kontrolē tas ir, un apraksta šādas kontroles raksturu, kā arī to, kādi pasākumi tiek veikti, lai nodrošinātu, ka šādu kontroli neizmanto ļaunprātīgi.

18.4.   Apraksta visas vienošanās, kādas emitentam ir zināmas, kuru izpilde vēlāk var novest pie izmaiņām emitenta kontrolē.

19.   SAISTĪTO PUŠU DARĪJUMI

“Ja emitentam nepiemēro Starptautisko finanšu pārskatu standartus, kas pieņemti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002, sniedz šādu informāciju par periodu, uz kuru attiecas iepriekšējo finanšu informācija, un līdz reģistrācijas dokumenta datēšanas dienai:

a)

visu to darījumu veidu un apjomu, kuri atsevišķi vai kopumā emitentam ir ļoti nozīmīgi. Ja tādi saistīto pušu darījumi nav noslēgti godīgas konkurences apstākļos, paskaidro, kāpēc. Ja ir nenomaksāti aizdevumi, tostarp jebkāda veida garantijas, tad norāda nenomaksāto summu;

b)

to, kādu summu vai procentuālo daļu no emitenta apgrozījuma sastāda saistīto pušu darījumi.”

Ja emitentam piemēro Starptautiskos finanšu pārskatu standartus, kas pieņemti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002, iepriekš minēto informāciju norāda tikai par darījumiem, kas veikti pēc tāda iepriekšējā finanšu perioda beigām, par kuru publicēti revidēti finanšu pārskati.

20.   FINANŠU INFORMĀCIJA PAR EMITENTA AKTĪVIEM UN PASĪVIEM, FINANSIĀLO STĀVOKLI, PEĻŅU UN ZAUDĒJUMIEM

20.1.   Iepriekšējo finanšu informācija

Eiropas Savienības emitenti sniedz paziņojumu, ka revidētā iepriekšējo finanšu informācija par pēdējiem diviem finanšu gadiem (vai īsāku periodu, kādā emitents darbojies), sagatavota saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002, vai, ja to nepiemēro, saskaņā ar dalībvalsts grāmatvedības standartiem, un kur var saņemt emitenta individuālos un konsolidētos finanšu pārskatus, ja tādi ir.

Pievieno revidentu ziņojumu par katru gadu.

Trešo valstu emitenti sniedz paziņojumu, ka šāda finanšu informācija sagatavota un revidēta saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kas pieņemti atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1606/2002 3. pantā paredzētajai procedūrai, vai saskaņā ar šiem standartiem līdzvērtīgiem trešās valsts grāmatvedības standartiem, un norāda, kur var saņemt šādu informāciju. Ja tāda veida finanšu informācija nav līdzvērtīga šiem standartiem, sniedz paziņojumu, ka tā sagatavota kā atkārtoti sniegti finanšu pārskati, un norāda, kur var saņemt šādu informāciju.

20.2.   Iepriekšējo gada finanšu informācijas revīzija

20.2.1.

Sniedz paziņojumu, ka iepriekšējo finanšu informācija ir revidēta. Ja apstiprinātie revidenti ir atteikušies sniegt revīzijas ziņojumus par iepriekšējo finanšu informāciju vai ja tajos ir ierunas vai atrunas, tad tādu atteikumu, tādas ierunas vai atrunas pilnā apjomā reproducē un min attiecīgos iemeslus.

20.2.2.

Norāda uz citu informāciju reģistrācijas dokumentā, kuru pārbaudījuši revidenti.

20.2.3.

Ja finanšu dati reģistrācijas dokumentā nav ņemti no emitenta revidētajiem finanšu pārskatiem, min šo datu avotu un norāda, ka dati nav revidēti.

20.3.   Jaunākās finanšu informācijas pastāvēšanas ilgums

20.3.1.

Revidētā finanšu informācija par pēdējo finanšu gadu nedrīkst būt vecāka par:

a)

18 mēnešiem, skaitot no dienas, ar kuru ir datēts reģistrācijas dokuments, ja emitents reģistrācijas dokumentā iekļauj revidētus starpperioda finanšu pārskatus;

b)

15 mēnešiem, skaitot no dienas, ar kuru ir datēts reģistrācijas dokuments, ja emitents reģistrācijas dokumentā iekļauj nerevidētus starpperioda finanšu pārskatus.

20.4.   Starpperioda un cita finanšu informācija

20.4.1.

Ja emitents pēc dienas, ar kuru ir datēti pēdējie revidētie finanšu pārskati, ir publicējis ceturkšņa vai pusgada finanšu informāciju, atbilstošs paziņojums jāiekļauj reģistrācijas dokumentā un jānorāda, kur to var saņemt. Ja ceturkšņa vai pusgada finanšu informācija ir pārskatīta vai revidēta, tad jāiekļauj arī pārskata vai revīzijas ziņojums. Ja šī ceturkšņa vai pusgada finanšu informācija nav revidēta vai nav pārskatīta, norāda arī to.

20.5.   Dividenžu politika

Izklāsta emitenta politiku attiecībā uz dividenžu sadali un visiem ierobežojumiem šajā sakarā.

20.5.1.

Par katru finanšu gadu periodā, uz kuru attiecas iepriekšējo finanšu informācija, norāda dividenžu skaitu par vienu akciju, ko beigās salīdzināšanas vajadzībām koriģē, ja emitentā akciju skaits ir mainījies.

20.6.   Tiesvedība un arbitrāža

Sniedz ziņas par visām valsts intervencēm, tiesas prāvām vai arbitrāžas procesiem (ieskaitot visus nepabeigtus vai gaidāmus tiesas procesus, par kuriem emitentam ir zināms) vismaz iepriekšējo divpadsmit mēnešu laikā, kuri nesenajā pagātnē varēja būtiski ietekmēt vai ir būtiski ietekmējuši emitenta un/vai koncerna finansiālo stāvokli vai rentabilitāti, vai sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.

20.7.   Nozīmīgas izmaiņas emitenta finansiālajā vai komerciālajā stāvoklī

Izklāsta visas nozīmīgās izmaiņas koncerna finansiālajā vai komerciālajā stāvoklī, kas ir notikušas pēc pēdējā finanšu perioda beigām, par kuru ir publicēta revidēta finanšu informācija vai starpperioda finanšu informācija, vai sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.

21.   PAPILDU INFORMĀCIJA

21.1.   Pamatkapitāls

Sniedz šādas ziņas, kas datētas ar to pašu dienu, kad visjaunākā iepriekšējo finanšu informācijā iekļautā bilance:

21.1.1.

Norāda emitētā kapitāla apjomu un par katru akciju kategoriju:

a)

apstiprināto akciju skaitu;

b)

emitēto un pilnīgi apmaksāto, kā arī emitēto, bet nepilnīgi apmaksāto akciju skaitu;

c)

vienas akcijas nominālvērtību vai to, ka akcijām nav nominālvērtības;

d)

apgrozībā esošo akciju skaita salīdzinājumu gada sākumā un beigās. Ja periodā, uz kuru attiecas iepriekšējo finanšu informācija, par vairāk nekā 10 % kapitālu ir samaksāts ar aktīviem, kas nav skaidra nauda, to norāda.

21.1.2.

Ja ir akcijas, kas nepārstāv kapitālu, tad uzrāda šādu akciju skaitu un galvenos raksturlielumus.

21.1.3.

Par akcijām emitentā, ko tur pats emitents vai viņa uzdevumā, vai emitenta meitasuzņēmumi, norāda to skaitu, uzskaites vērtību un nominālvērtību.

21.1.4.

Norāda, cik daudz ir konvertējamu vērtspapīru, apmaināmu vērtspapīru vai vērtspapīru ar garantijām, kā arī min nosacījumus un procedūras, kas regulē konvertēšanu, maiņu vai parakstīšanos.

21.1.5.

Sniedz ziņas un nosacījumus par iegādes tiesībām un/vai par saistībām attiecībā uz reģistrēto, bet vēl neemitēto pamatkapitālu vai attiecībā uz apņemšanos palielināt kapitālu.

21.1.6.

Sniedz ziņas par ikviena koncerna dalībnieka kapitālu, uz kuru ir opcijas tiesības vai par kuru ir panākta vienošanās ar vai bez ierobežojumiem par opcijas tiesībām uz šo kapitālu, un ziņas par šādām opcijām, kā arī par visām personām, uz kurām šīs opcijas attiecas.

21.1.7.

Iepazīstina ar akciju kapitāla priekšvēsturi, īpaši izceļot ziņas par visām izmaiņām, kas notikušas periodā, uz kuru attiecas iepriekšējo finanšu informācija.

21.2.   Dibināšanas līgums un statūti

21.2.1.

Izklāsta emitenta uzdevumus un mērķus, kā arī norāda vietu, kur šo informāciju var atrast dibināšanas līgumā un statūtos.

21.2.2.

Īsumā izklāsta visus emitenta statūtu, dibināšanas līguma vai nolikuma noteikumus par pārvaldes, vadības un uzraudzības struktūru locekļiem.

21.2.3.

Apraksta tiesības, priekšrocības un ierobežojumus, kas paredzēti saistībā ar katru esošo akciju kategoriju.

21.2.4.

Apraksta, kāda rīcība ir nepieciešama, lai izmainītu akcionāru tiesības, norādot, kuros gadījumos šie nosacījumi ir stingrāki, nekā to paredz likums.

21.2.5.

Apraksta nosacījumus, kas regulē veidu, kādā tiek sasauktas akcionāru ikgadējās un ārkārtas pilnsapulces, kā arī nosacījumus par to, kam ir tiesības tajās būt klāt.

21.2.6.

Īsumā izklāsta tos emitenta statūtu, dibināšanas līguma vai nolikuma noteikumus, kas varētu aizkavēt, novilcināt vai nepieļaut izmaiņas emitenta kontrolē.

21.2.7.

Norāda tos statūtu, dibināšanas līguma vai nolikuma noteikumus, ja tādi ir, kas paredz akciju paketes lieluma robežvērtību, kuru sasniedzot, akcionāram jāizpauž savs akciju īpašums.

21.2.8.

Apraksta tos nosacījumus dibināšanas līgumā un statūtos vai nolikumā, kuri reglamentē izmaiņas kapitālā, ja šādi nosacījumi ir stingrāki, nekā to paredz likums.

22.   NOZĪMĪGI LĪGUMI

Īsumā apkopo ziņas par ikvienu nozīmīgu līgumu, izņemot parastā uzņēmējdarbības gaitā noslēgtos līgumus, kam emitents vai kāds cits koncerna dalībnieks ir līgumslēdzēja puse un kas noslēgts divu gadu laikā līdz reģistrācijas dokumenta publicēšanas dienai.

Īsi apkopo ziņas par visiem citiem reģistrācijas dokumenta datēšanas dienā spēkā esošiem līgumiem (izņemot parastā uzņēmējdarbības gaitā noslēgtus līgumus), kurus noslēdzis kāds no koncerna dalībniekiem un kuros ir noteikums, pēc kura kāds koncerna dalībnieks uzņemas saistības vai iegūst tiesības, kas ir nozīmīgas visam koncernam.

23.   TREŠO PERSONU INFORMĀCIJA, EKSPERTU IZTEIKUMS UN ZIŅAS PAR TO, VAI TREŠĀM PERSONĀM IR INTERESE PAR EMITENTU

23.1.   Ja reģistrācijas dokumentā ir iekļauts kādas personas, kuru uzskata par lietpratēju, izteikums vai ziņojums, norāda šīs personas vārdu, uzvārdu, darbavietas adresi, kvalifikāciju un to, vai šai personai ir būtiska interese par emitentu. Ja ziņojums ir sagatavots pēc emitenta pieprasījuma, reģistrācijas dokumentā to paskaidro, tāpat kā veidu un kontekstu, kādā tas ir iekļauts, un jābūt tās personas piekrišanai, kas ir apstiprinājusi attiecīgās reģistrācijas dokumenta daļas saturu.

23.2.   Ja informāciju ir sniegusi trešā persona, tad apstiprina, ka šī informācija ir precīzi reproducēta un ka, cik emitentam ir zināms un ciktāl viņš par to var pārliecināties, izlasot šīs trešās personas publicēto informāciju, neviens fakts nav izlaists, kā rezultātā šī reproducētā informācija būtu neprecīza vai maldinoša. Turklāt norāda informācijas avotu(-us).

24.   SABIEDRĪBAI PIEEJAMIE DOKUMENTI

Iekļauj paziņojumu, ka reģistrācijas dokumenta derīguma laikā attiecīgā gadījumā drīkst aplūkot šādus dokumentus (vai to kopijas):

a)

emitenta dibināšanas līgumu un statūtus;

b)

visus ziņojumus, vēstules un citus dokumentus, iepriekšējo finanšu informāciju, novērtējumus un izteikumus, kurus sagatavojis kāds eksperts pēc emitenta pieprasījuma un kuri daļēji ir iekļauti reģistrācijas dokumentā vai ir izdarīta atsauce uz tiem;

c)

emitenta iepriekšējo finanšu informāciju vai koncerna gadījumā iepriekšējo finanšu informāciju, kas attiecas uz emitentu un tā meitasuzņēmumiem, par diviem finanšu gadiem pirms reģistrācijas dokumenta publicēšanas.

Norāda vietu, kur šos sabiedrībai pieejamos dokumentus var aplūkot papīra vai elektroniskā formātā.

25.   INFORMĀCIJA PAR AKCIJU PORTFEĻIEM

Informē par uzņēmumiem, kuros emitentam pieder kapitāla daļa, kas var būtiski ietekmēt paša emitenta aktīvu un pasīvu, finanšu stāvokļa vai peļņas un zaudējumu novērtējumu.

26.   INFORMĀCIJA PAR DEPOZITĀRO SERTIFIKĀTU EMITENTU

27.   INFORMĀCIJA PAR PAMATAKCIJĀM

28.   INFORMĀCIJA PAR DEPOZITĀRAJIEM SERTIFIKĀTIEM

29.   INFORMĀCIJA PAR DEPOZITĀRO SERTIFIKĀTU PIEDĀVĀJUMA NOTEIKUMIEM

30.   DEPOZITĀRO SERTIFIKĀTU IEKĻAUŠANA TIRGŪ UN TIRDZNIECĪBAS NOSACĪJUMI

31.   GALVENĀ INFORMĀCIJA PAR DEPOZITĀRO SERTIFIKĀTU EMISIJU

32.   DEPOZITĀRO SERTIFIKĀTU EMISIJAS/PIEDĀVĀJUMA IZDEVUMI

XXIX PIELIKUMS

Samērīgs plāns prasībām minimālās informācijas sniegšanai par tādu kredītiestāžu veiktām emisijām, kuras minētas Direktīvas 2003/71/EK 1. panta 2. punkta j) apakšpunktā

Prasības minimālās informācijas sniegšanai par tādu kredītiestāžu veiktām emisijām, kuras minētas Direktīvas 2003/71/EK 1. panta 2. punkta j) apakšpunktā  (5)

1.   ATBILDĪGĀS PERSONAS

2.   APSTIPRINĀTI REVIDENTI

3.   RISKA FAKTORI

4.   INFORMĀCIJA PAR EMITENTU

5.   UZŅĒMĒJDARBĪBAS APSKATS

6.   ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA

7.   INFORMĀCIJA PAR TENDENCĒM

8.   PEĻŅAS PROGNOZES VAI NOVĒRTĒJUMI

9.   PĀRVALDES, VADĪBAS UN UZRAUDZĪBAS STRUKTŪRAS

10.   GALVENIE AKCIONĀRI

11.   FINANŠU INFORMĀCIJA PAR EMITENTA AKTĪVIEM UN PASĪVIEM, FINANSIĀLO STĀVOKLI, PEĻŅU UN ZAUDĒJUMIEM

Revidētu iepriekšējo finanšu informāciju, kas aptver pēdējo finanšu gadu (vai tādu īsāku periodu, kurā emitents darbojas), un revīzijas ziņojumu. Ja emitents ir mainījis grāmatvedības atsauces datumu periodā, par kuru nepieciešama iepriekšējā finanšu informācija, revidētā iepriekšējo finanšu informācija aptver vismaz pēdējos 12 mēnešus vai visu periodu, kurā emitents darbojies, atkarībā no tā, kurš no šiem periodiem ir īsāks. Eiropas Savienības emitents gatavo šādu finanšu informāciju saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002, vai, ja to nepiemēro, saskaņā ar dalībvalsts grāmatvedības standartiem.

12.   NOZĪMĪGI LĪGUMI

13.   TREŠO PERSONU INFORMĀCIJA, EKSPERTU IZTEIKUMS UN ZIŅAS PAR TO, VAI TREŠĀM PERSONĀM IR INTERESE PAR EMITENTU

14.   SABIEDRĪBAI PIEEJAMIE DOKUMENTI


(1)  Ja formulas elements ir 0 vai 1 un attiecīgo elementu neizmanto konkrētam postenim, jābūt iespējai saglabāt formulu galīgajos nosacījumos bez neizmantotā elementa.

(2)  Apakšposteņi, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 809/2004 IV pielikumā, izņemot grozījumu 13. punktā (Finanšu informācija).

(3)  Apakšposteņi, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 809/2004 IX pielikumā, izņemot grozījumu 11. punktā (Finanšu informācija).

(4)  Attiecībā uz 26.–32. posteni izmanto apakšposteņus, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 809/2004 X pielikumā.

(5)  Apakšposteņi, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 809/2004 XI pielikumā, izņemot grozījumus 11.1. punktā (Iepriekšējo finanšu informācija).


Augša