EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32020R2008

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2008 z dne 8. decembra 2020 o spremembi uredb (EU) št. 702/2014, (EU) št. 717/2014 in (EU) št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem njihove uporabe in drugimi ustreznimi prilagoditvami (Besedilo velja za EGP)

C/2020/8567

UL L 414, 9.12.2020, str. 15–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2008/oj

9.12.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 414/15


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/2008

z dne 8. decembra 2020

o spremembi uredb (EU) št. 702/2014, (EU) št. 717/2014 in (EU) št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem njihove uporabe in drugimi ustreznimi prilagoditvami

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 108(4) Pogodbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) 2015/1588 z dne 13. julija 2015 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za določene vrste horizontalne državne pomoči (1) ter zlasti členov 1(1) in 2(1) Uredbe,

po posvetovanju s Svetovalnim odborom za državne pomoči,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EU) št. 702/2014 (2) se uporablja do 31. decembra 2020.

(2)

Komisija je 8. septembra 2018 začela pregled Uredbe (EU) št. 702/2014, da bi jo nadomestila z novo uredbo za obdobje 2021–2027. Vendar bi bilo treba pri pripravi osnutka te nove uredbe upoštevati razvoj skupne kmetijske politike (SKP). Posebno pomemben je predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (3), ki določa, da morajo države članice začeti izvajati strateške načrte SKP od 1. januarja 2021.

(3)

Vendar zakonodajni postopek v zvezi z reformo SKP še vedno poteka in pravni okvir, vključno z delegiranimi in izvedbenimi akti, ki iz njega izhajajo, še nekaj časa ne bo sprejet.

(4)

Da se zagotovi, da bodo lahko sheme državne pomoči držav članic še naprej izvzete v skladu z Uredbo (EU) št. 702/2014 in da se omogoči zaključek pregleda navedene uredbe po sprejetju reforme SKP, je primerno podaljšati obdobje uporabe Uredbe (EU) št. 702/2014 do 31. decembra 2022.

(5)

Uredbi Komisije (EU) št. 717/2014 (4) in (EU) št. 1388/2014 (5) se prav tako uporabljata do 31. decembra 2020.

(6)

Komisija je 29. aprila 2019 in 2. maja 2019 začela pregled Uredbe (EU) št. 717/2014 oziroma Uredbe (EU) št. 1388/2014, da bi ju nadomestila z novima uredbama za obdobje 2021–2027. Navedeni uredbi bi morali ostati dosledni in skladni z drugimi pravili za oceno državne pomoči v sektorju ribištva in akvakulture, zlasti z uredbo o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (ESPR) (6). Zlasti je pomemben predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ESPR, ki določa ustanovitev ESPR od 1. januarja 2021 (7). Vendar zakonodajni postopek v zvezi z reformo ESPR še vedno poteka. Da se zagotovi, da bodo lahko države članice še naprej dodeljevale majhne zneske pomoči v skladu z Uredbo (EU) št. 717/2014 in bodo lahko sheme državne pomoči držav članic še naprej izvzete v skladu z Uredbo (EU) št. 1388/2014 ter da se omogoči zaključek pregleda navedenih uredb po sprejetju reforme ESPR, je primerno podaljšati obdobje uporabe uredb (EU) št. 717/2014 in (EU) št. 1388/2014 do 31. decembra 2022.

(7)

Zaradi podaljšanja obdobij uporabe uredb (EU) št. 702/2014 in (EU) št. 1388/2014 nekatere države članice morda želijo podaljšati ukrepe, za katere je bil v skladu z navedenima uredbama predložen povzetek informacij. Zaradi zmanjšanja upravnega bremena bi bilo treba za povzetek informacij v zvezi s podaljšanjem navedenih ukrepov, vključno z morebitnim povečanjem proračuna, šteti, da je bil poslan Komisiji in objavljen, pod pogojem, da zadevni ukrepi niso bistveno spremenjeni.

(8)

Uredbi (EU) št. 702/2014 in (EU) št. 1388/2014 bi bilo prav tako treba prilagoditi, da bi se upoštevale gospodarske in finančne posledice pandemije COVID-19 za podjetja ter da bi se zagotovila skladnost s splošnim odzivom politike, ki ga je sprejela Komisija, zlasti v obdobju 2020–2021. Zlasti podjetja, ki 31. decembra 2019 niso bila v težavah, vendar so v obdobju od 1. januarja 2020 do 30. junija 2021 postala podjetja v težavah, bi morala ostati upravičena do pomoči na podlagi navedenih uredb.

(9)

Člen 1 in členi 13 do 43 Uredbe (EU) št. 1388/2014 vsebujejo sklice na Uredbo o ESPR (EU) št. 508/2014, da se opredelijo neupravičene operacije in pogoji za dodelitev pomoči na podlagi navedenih določb. Da se zagotovi pravna varnost v obdobju podaljšanja veljavnosti Uredbe (EU) št. 1388/2014, bi bilo treba navedena sklicevanja razumeti kot sklicevanja na Uredbo (EU) št. 508/2014 v različici, ki se uporablja 31. decembra 2020, ne glede na to, ali je navedena uredba razveljavljena.

(10)

Uredbe (EU) št. 702/2014, (EU) št. 717/2014 in (EU) št. 1388/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(11)

Da se zagotovi kontinuiteta obstoječe pomoči v skladu z uredbami (EU) št. 702/2014, (EU) št. 717/2014 in (EU) št. 1388/2014 ter da se podjetjem, ki so zaradi pandemije COVID-19 1. januarja 2020 ali po tem datumu postala podjetja v težavah, omogoči, da so upravičena do pomoči od 1. januarja 2020, bi morala ta uredba začeti veljati čim prej po objavi v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Uredbe (EU) št. 702/2014

Uredba (EU) št. 702/2014 se spremeni:

(1)

v členu 1(6) se doda naslednja točka (c):

„(c)

pomoči podjetjem, ki 31. decembra 2019 niso bila v težavah, vendar so postala podjetja v težavah v obdobju od 1. januarja 2020 do 30. junija 2021.“;

(2)

v členu 9 se doda naslednji odstavek 8:

„8.   Z odstopanjem od odstavkov 1, 2 in 6 se v primeru, ko država članica želi podaljšati ukrepe, za katere je bil Komisiji predložen povzetek informacij, za slednjega šteje, da je bil poslan Komisiji in objavljen, pod pogojem, da ni bistvene spremembe zadevnih ukrepov razen povečanja proračuna.“;

(3)

v členu 52 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Uporablja se do 31. decembra 2022.“

Člen 2

Spremembe Uredbe (EU) št. 717/2014

V členu 8 Uredbe (EU) št. 717/2014 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Uporablja se do 31. decembra 2022.“

Člen 3

Spremembe Uredbe (EU) št. 1388/2014

Uredba (EU) št. 1388/2014 se spremeni:

(1)

v členu 1(3) se točka (d) nadomesti z naslednjim:

„(d)

pomoč, dodeljeno podjetjem v težavah, z izjemo pomoči za odpravo škode, ki so jo povzročile naravne nesreče, in pomoči podjetjem, ki 31. decembra 2019 niso bila v težavah, vendar so postala podjetja v težavah v obdobju od 1. januarja 2020 do 30. junija 2021;“

(2)

vstavi se naslednji člen 11a:

Člen 11a

Odstopanje od zahtev po informacijah in objavi

Z odstopanjem od člena 9(5) in točke (a) člena 11 se v primeru, ko država članica želi podaljšati ukrepe, za katere je bil Komisiji predložen povzetek informacij, za slednjega šteje, da je bil poslan Komisiji in objavljen, pod pogojem, da ni bistvene spremembe zadevnih ukrepov razen povečanja proračuna.“;

(3)

v členu 47 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Uporablja se do 31. decembra 2022.“

Člen 4

Uporaba sklicevanj na Uredbo (EU) št. 508/2014 v Uredbi (EU) št. 1388/2014

Sklicevanja na določbe Uredbe (EU) št. 508/2014 v členih 1 ter 13 do 43 Uredbe (EU) št. 1388/2014 se razumejo kot sklicevanja na različico navedenih določb, ki se uporablja 31. decembra 2020, ne glede na to, ali je navedena uredba razveljavljena.

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. decembra 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 248, 24.9.2015, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L 193, 1.7.2014, str. 1).

(3)  Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (COM(2018) 392 final).

(4)  Uredba Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture (UL L 190, 28.6.2014, str. 45).

(5)  Uredba Komisije (EU) št. 1388/2014 z dne 16. decembra 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in trženjem ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L 369, 24.12.2014, str. 37).

(6)  Uredba (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 149, 20.5.2014, str. 1).

(7)  Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (COM(2018) 390 final).


Na vrh