EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01998R0280-20040101

Consolidated text: Commission Regulation (EC) No 280/98 of 3 February 1998 derogating from certain provisions of Council Regulation (EC) No 2597/97 laying down additional rules on the common organisation of the market in milk and milk products as regards drinking milk produced in Finland and Sweden

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/280/2004-01-01

1998R0280 — BG — 01.01.2004 — 002.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 280/98 НА КОМИСИЯТА

от 3 февруари 1998 година

за дерогиране от някои разпоредби на Регламент (ЕО) № 2597/97 на Съвета относно определяне на допълнителни правила за общата организация на пазара на мляко и млечни продукти по отношение на млякото за пиене, произведено във Финландия и Швеция

(ОВ L 028, 4.2.1998, p.3)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

 M1

COMMISSION REGULATION (EC) No 169/2000 of 25 January 2000 (*)

  L 21

10

26.1.2000

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2306/2003 НА КОМИСИЯТА от 29 декември 2003 година

  L 342

10

30.12.2003(*)

Настоящият акт никога не е публикуван на български език.
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 280/98 НА КОМИСИЯТА

от 3 февруари 1998 година

за дерогиране от някои разпоредби на Регламент (ЕО) № 2597/97 на Съвета относно определяне на допълнителни правила за общата организация на пазара на мляко и млечни продукти по отношение на млякото за пиене, произведено във Финландия и ШвецияКОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Акта за присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция, и по-специално член 149, параграф 1 от него,

като има предвид, че Регламент (ЕО) № 2596/97 на Съвета ( 1 ) удължава периода, през който могат да се приемат преходни мерки, които да улесняват промяната от режимите, прилагани в Австрия, Финландия и Швеция по време на присъединяването, към тези, които са резултат от прилагането на общите организации на пазарите; като има предвид че по отношение на изискванията за масленост на млякото за пиене, произведено във Финландия и Швеция, този период беше удължен до 31 декември 1999 г.;

като има предвид, че съгласно Акта за присъединяване във Финландия и Швеция съществува дерогация от изискванията за масленост на млякото за пиене, определени от Регламент (ЕИО) № 1411/71 на Съвета ( 2 ), отменен и заменен от 1 януари 1998 г. от Регламент (ЕО) № 2597/97 ( 3 ); като има предвид, че тази дерогация изтича на 31 декември 1997 г.; като има предвид, че с оглед на специалното положение на съответните държави-членки и необходимостта от значими промени тази дерогация трябва да бъде временно продължена, за да им позволи да се приспособят към режимите, които са в сила в останалата част на Общността;

като има предвид, че мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по млякото и млечните продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:Член 1

Чрез дерогация от член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2597/97 изискванията за масленост не се прилагат за мляко за пиене, произведено във Финландия и Швеция между 1 януари 1998 г. и ►M2  30 април 2009 г. ◄ Млякото за пиене, произведено в тези две държави-членки и предмет на тази дерогация, може да се продава само в страната по производство или да се изнася в трета страна.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Той се прилага от 1 януари 1998 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.( 1 ) ОВ L 351, 23.12.1997 г., стр. 12.

( 2 ) ОВ L 148, 3.7.1971 г., стр. 4.

( 3 ) ОВ L 351, 23.12.1997, стр. 13.

Top