EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32021L1716

Komisijas Deleģētā direktīva (ES) 2021/1716 (2021. gada 29. jūnijs), ar ko attiecībā uz transportlīdzekļa kategorijas apzīmējumu izmaiņām, kas izriet no tipa apstiprināšanas tiesību aktu grozījumiem, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/47/ES (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2021/4623

OV L 342, 27.9.2021., 45./47. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokumenta juridiskais statuss Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2021/1716/oj

27.9.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 342/45


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ DIREKTĪVA (ES) 2021/1716

(2021. gada 29. jūnijs),

ar ko attiecībā uz transportlīdzekļa kategorijas apzīmējumu izmaiņām, kas izriet no tipa apstiprināšanas tiesību aktu grozījumiem, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/47/ES

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa Direktīvu 2014/47/ES par Savienībā izmantotu komerciālo transportlīdzekļu tehniskajām pārbaudēm uz ceļiem un par Direktīvas 2000/30/EK atcelšanu (1), jo īpaši tās 21. pantu,

tā kā:

(1)

Direktīvu 2014/47/ES piemēro komerciālajiem transportlīdzekļiem, kuru projektētais ātrums pārsniedz 25 km/h un kuri atbilst minētās direktīvas 2. panta 1. punktā norādītajām kategorijām. Minētās kategorijas tiek noteiktas, atsaucoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/37/EK (2) un 2007/46/EK (3).

(2)

Direktīva 2003/37/EK un 2007/46/EK tika atceltas attiecīgi ar Regulu (ES) Nr. 167/2013 (4) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/858 (5).

(3)

Ņemot vērā izmaiņas transportlīdzekļa kategorijas apzīmējumos, kuras izriet no Direktīvas 2003/37/EK atcelšanas ar Regulu (ES) Nr. 167/2013, būtu jāatjaunina Direktīvas 2014/47/ES 2. panta 1. punktā un minētās direktīvas IV pielikuma 6. punktā minētās transportlīdzekļu kategorijas.

(4)

Tāpēc Direktīva 2014/47/ES būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 2014/47/ES groza šādi:

1)

direktīvas 2. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu groza šādi:

i)

ievaddaļu aizstāj ar šādu:

“1.   Šo direktīvu piemēro transportlīdzekļiem, kuru projektētais ātrums pārsniedz 25 km/h un kuri atbilst turpmāk norādītajām kategorijām, kas definētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 167/2013 (*1) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2018/858 (*2):

(*1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 167/2013 (2013. gada 5. februāris) par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību (OV L 60, 2.3.2013., 1. lpp.)."

(*2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/858 (2018. gada 30. maijs) par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanu un tirgus uzraudzību un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 715/2007 un (EK) Nr. 595/2009 un atceļ Direktīvu 2007/46/EK (OV L 151, 14.6.2018., 1. lpp.).”;"

ii)

punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“d)

T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b un T4.3b kategorijas transportlīdzekļi, kurus izmanto galvenokārt uz koplietošanas ceļiem komerciālu kravu pārvadāšanai un kuru projektētais maksimālais ātrums pārsniedz 40 km/h.”;

2)

IV pielikuma 6. punktu groza šādi:

a)

punkta g) un h) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:

“g)

T1b;

h)

T2b”;

b)

pievieno šādus i)–m) punktus:

“i)

T3b

j)

T4.1b

k)

T4.2b

l)

T4.3b

m)

Cita transportlīdzekļa kategorija:

(norādiet kategoriju)”.

2. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2022. gada 27. septembrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus.

Noteikumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu 1. panta prasības, tās piemēro no 2022. gada 27. septembra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2021. gada 29. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 127, 29.4.2014., 134. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/37/EK (2003. gada 26. maijs), kas attiecas uz tipa apstiprinājumu lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, to piekabēm un maināmām velkamām mašīnām kopā ar to sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām un ar ko atceļ Direktīvu 74/150/EEK (OV L 171, 9.7.2003., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/46/EK (2007. gada 5. septembris), ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (OV L 263, 9.10.2007., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 167/2013 (2013. gada 5. februāris) par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību (OV L 60, 2.3.2013., 1. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/858 (2018. gada 30. maijs) par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanu un tirgus uzraudzību un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 715/2007 un (EK) Nr. 595/2009 un atceļ Direktīvu 2007/46/EK (OV L 151, 14.6.2018., 1. lpp.).


Augša