Prijať Odmietnuť

EUR-Lex Prístup k právu Európskej únie

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Normotvorné procesy

Sledujte životný cyklus právneho predpisu od jeho navrhnutia až po jeho schválenie.

Postup je vizuálne zobrazený na časovej osi. Môžete tak vidieť všetky úkony inštitúcií a orgánov zapojených do rozhodovacieho procesu.

Ak premiestnite kurzor na bod na časovej osi, zobrazia sa odkazy a informácie o rozhodnutiach jednotlivých inštitúcií a spôsobe, akým boli prijaté (zodpovedné oddelenia, právny základ atď.).