Приемане Отказвам

EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Международни споразумения

От тази страница можете да търсите международни споразумения.

Тази колекция съдържа всички инструменти на ЕС, приети в изпълнение на неговите международни отговорности:

  • споразумения на Европейския съюз със страни извън ЕС или с международни организации в съответните им области на отговорност;
  • споразумения, сключени съвместно от държавите членки и Европейския съюз в области на споделена отговорност (споразумения от „смесен тип“);
  • решения на съвместни комитети, създадени в съответствие с международно споразумение и включващи представители на подписалите страни за целите на управление на споразумението.