EUR-Lex Prístup k právu Európskej únie

Späť na domovskú stránku portálu EUR-Lex

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Európska centrálna banka

Pomoc Rozšírené vyhľadávanie

Európska centrálna banka (ECB) je inštitúcia EÚ, ktorá pôsobí podľa jasne vymedzených pravidiel, ktoré možno nájsť v primárnom a sekundárnom práve EÚ. ECB môže pri plnení svojich úloh prijímať právne akty a poskytovať a uverejňovať stanoviská k navrhovaným právnym predpisom, ktoré patria do oblasti jej pôsobnosti. V tejto časti nájdete všetky právne akty ECB – vrátane zmien, korigend a konsolidovaných verzií – vo všetkých príslušných úradných jazykoch EÚ, ako aj judikatúru s významom pre ECB.