EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Drepturile de autor și drepturile conexe în societatea informațională

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

ASPECTE-CHEIE

Directiva armonizează drepturile-cheie acordate autorilor și deținătorilor de drepturi conexe (dreptul de reproducere, dreptul de comunicare publică și dreptul de distribuire) și – într-o măsură mai mică – excepțiile și limitările privind aceste drepturi. De asemenea, actul armonizează protecția măsurilor tehnologice și a informațiilor referitoare la gestionarea drepturilor, sancțiunile și căile de atac.

Dreptul de reproducere

Statele membre ale UE trebuie să prevadă dreptul exclusiv de a autoriza sau de a interzice reproducerea directă sau indirectă, temporară sau permanentă, prin orice mijloace și în orice formă, în totalitate sau în parte:

 • pentru autori, a originalului și a copiilor operelor lor;
 • pentru artiștii interpreți, a fixărilor* prestațiilor lor;
 • pentru producătorii de fonograme, a fonogramelor lor;
 • pentru producătorii primelor fixări ale filmelor, cu privire la originalul și copiile filmelor lor;
 • pentru organismele de radiodifuziune sau televiziune, a fixărilor programelor difuzate de acestea, indiferent dacă difuzările se fac prin fir sau prin aer (fără fir), inclusiv prin cablu sau prin satelit.

Dreptul de comunicare publică

Statele membre ale UE trebuie să prevadă dreptul exclusiv al autorului de a autoriza sau de a interzice orice comunicare publică a operelor lui. Această prevedere va include punerea operelor la dispoziția publicului, astfel încât reprezentanții publicului să poată avea acces la acestea din orice loc și în orice moment.

Statele membre trebuie să prevadă, de asemenea, dreptul exclusiv de a autoriza sau de a interzice punerea la dispoziția publicului:

 • pentru artiștii interpreți sau executanți, a fixărilor interpretărilor sau execuțiilor lor;
 • pentru producătorii de fonograme, a fonogramelor lor;
 • pentru producătorii primelor fixări ale filmelor, cu privire la originalul și copiile filmelor lor;
 • pentru organismele de radiodifuziune sau televiziune, a fixărilor programelor difuzate de acestea – indiferent de metoda de difuzare.

Dreptul de distribuire

 • Statele membre ale UE trebuie să prevadă dreptul exclusiv al autorului de a autoriza sau de a interzice orice distribuire către public a operelor lor sau a copiilor acestora.
 • Acest drept de distribuire se epuizează în cadrul UE în cazul în care prima vânzare sau primul astfel de transfer al proprietății asupra obiectului în cauză în cadrul UE se face de către titularul dreptului sau cu acordul acestuia.

Excepții și limitări

Directiva stabilește o listă exhaustivă de excepții și limitări ale drepturilor pentru a facilita utilizarea conținutului protejat în circumstanțe specifice.

Există o excepție obligatorie în ceea ce privește dreptul de reproducere pentru anumite acte provizorii de reproducere, care constituie o parte integrantă și esențială a unui proces tehnic (copii provizorii) și al căror scop este să permită utilizarea licită sau transmiterea, în cadrul unei rețele între terți, de către un intermediar, a unei opere ori a unui alt obiect protejat.

 • Restul excepțiilor și limitărilor care privesc dreptul de reproducere și comunicare către public sunt opționale (statele membre ale UE pot decide să le implementeze sau nu) și vizează în mod special domeniul „public”. Pentru trei dintre aceste excepții – reprografia*, folosul personal și programele difuzate de instituții sociale – titularii de drepturi trebuie să primească compensații echitabile.
 • În cazul în care statele membre prevăd excepții și limitări la dreptul de reproducere, acestea pot prevedea excepții similare pentru dreptul de distribuție.

Protecția juridică

 • Statele membre ale UE trebuie să asigure protecție juridică împotriva actelor de contrafacere a oricăror măsuri tehnologice eficiente care acoperă opere sau orice alte obiecte protejate.
 • Această protecție juridică se referă, de asemenea, la fabricarea, importul, distribuția și vânzarea de dispozitive sau la furnizarea de servicii care ar contribui la eludarea măsurilor tehnologice.

Protecția informațiilor referitoare la gestionarea drepturilor

Statele membre ale UE trebuie să asigure protecție juridică împotriva oricărei persoane care, în cunoștință de cauză, desfășoară fără autorizație următoarele acte:

 • eliminarea sau modificarea oricăror informații referitoare la gestionarea drepturilor în format electronic;
 • distribuirea, radiodifuzarea, comunicarea publică sau punerea la dispoziția publicului a unor opere sau a altor obiecte protejate din care au fost eliminate informațiile referitoare la gestionarea drepturilor în format electronic.

Sancțiuni și căi de atac

Statele membre trebuie să prevadă sancțiuni și căi de atac adecvate în cazul încălcării drepturilor armonizate în prezenta directivă. Acestea trebuie să se asigure că titularii de drepturi pot solicita un ordin judecătoresc împotriva intermediarilor ale căror servicii sunt folosite de o terță parte pentru a încălca un drept de autor sau un drept conex.

Amendamente la Directiva 2001/29/CE

Directiva 2001/29/CE a fost modificată de două ori prin:

 • Directiva (UE) 2017/1564, directiva privind anumite utilizări permise ale anumitor opere și ale altor obiecte ale protecției prin drept de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate (a se vedea sinteza) și punerea în aplicare a Tratatului de la Marrakesh în UE (a se vedea sinteza). Această directivă introduce o excepție obligatorie de la drepturile armonizate de legislația UE și relevante pentru utilizările și operele reglementate de Tratatul de la Marrakesh. Aceste drepturi includ, în special, drepturile de reproducere, de comunicare publică, de punere la dispoziția publicului, de distribuție și de împrumut. Modificarea clarifică faptul că articolul 5 alineatul (3) litera (b) din Directiva 2001/29/CE, care permite statelor membre să prevadă excepții sau limitări în beneficiul persoanelor cu handicap, se aplică în cazurile care nu sunt reglementate de Directiva 2017/1564.
 • Directiva (UE) 2019/790, privind dreptul de autor și drepturile conexe pe piața unică digitală a UE (a se vedea sinteza). Articolul 24 clarifică faptul că statele membre se pot baza pe excepțiile și limitările prevăzute la articolul 5 alineatul (2) litera (c) și la articolul 5 alineatul (3) litera (a) din Directiva 2001/29/CE, care se referă la actele de reproducere efectuate de biblioteci, instituții de învățământ sau muzee accesibile publicului sau de arhive și, respectiv, la utilizarea în scopul exclusiv al ilustrării în scopuri didactice sau de cercetare științifică, fără a aduce atingere excepțiilor și limitărilor prevăzute în Directiva 2019/790/CE.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva 2001/29/CE se aplică din 22 iunie 2001, iar Statele membre au avut obligația de a o transpune în legislația proprie până în data de 22 decembrie 2002.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Fixarea: o operă trebuie încorporată într-o copie care să permită vizualizarea sau copierea acesteia de către alte părți (adică pe un suport durabil, precum o înregistrare).
Reprografia: știința și practica copierii și reproducerii documentelor și materialelor grafice.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională (JO L 167, 22.6.2001, pp. 10-19)

Modificările succesive aduse Directivei 2001/29/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Directiva 2019/789/UE privind exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe aplicabile anumitor transmisii online ale organizațiilor de radiodifuziune și retransmisii de programe de televiziune și radio (JO L 130, 17.5.2019, p. 82-91)

Directiva 2019/790/UE privind dreptul de autor și drepturile conexe pe piața unică digitală (JO L 130, 17.5.2019, p. 92-125)

Regulamentul 2017/1128/UE privind portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne (JO L 168, 30.6.2017, p. 1-11) („Regulamentul privind portabilitatea datelor”)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul 2017/1563/UE privind schimbul transfrontalier între Uniune și țările terțe de exemplare în format accesibil ale anumitor opere și ale altor obiecte ale protecției prin drept de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate (JO L 242, 20.9.2017, p. 1-5) (Regulament de punere în aplicare a Tratatului de la Marrakech în UE)

Directiva 2017/1564/UE privind anumite utilizări permise ale anumitor opere și ale altor obiecte ale protecției prin drept de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate (JO L 242, 20.9.2017, p. 6-13) (Directivă de punere în aplicare a Tratatului de la Marrakech în UE)

Directiva 2014/26/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă (JO L 84, 20.3.2014, pp. 72-98) („Directiva GCD”)

A se vedea versiunea consolidată.

Directiva 2012/28/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind anumite utilizări permise ale operelor orfane (JO L 299, 27.10.2012, pp. 5-12) („Directiva privind operele orfane”)

Directiva 2009/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind protecția juridică a programelor pentru calculator (versiune codificată) (JO L 111, 5.5.2009, pp. 16-22) („Directiva privind software-ul”)

Directiva 2006/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind dreptul de închiriere și de împrumut și anumite drepturi conexe dreptului de autor în domeniul proprietății intelectuale (versiune codificată) (JO L 376, 27.12.2006, pp. 28-35) („Directiva privind dreptul de închiriere și de împrumut”)

Directiva 2006/116/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind durata de protecție a dreptului de autor și a anumitor drepturi conexe (versiune codificată) (JO L 372, 27.12.2006, pp. 12-18) („Directiva privind durata de protecție”)

A se vedea versiunea consolidată.

Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (JO L 157, 30.4.2004, pp. 45-86) („IPRED”). Text republicat în rectificare (JO L 195, 2.6.2004, pp. 16-25)

A se vedea versiunea consolidată.

Directiva 2001/84/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 septembrie 2001 privind dreptul de suită în beneficiul autorului unei opere de artă originale (JO L 272, 13.10.2001, pp. 32-36) („Directiva privind dreptul de suită”)

Directiva 96/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 1996 privind protecția juridică a bazelor de date (JO L 77, 27.3.1996, pp. 20-28) („Directiva privind bazele de date”)

A se vedea versiunea consolidată.

Directiva 93/83/CEE a Consiliului din 27 septembrie 1993 privind coordonarea anumitor norme referitoare la dreptul de autor și drepturile conexe aplicabile difuzării de programe prin satelit și retransmisiei prin cablu (JO L 248, 6.10.1993, pp. 15-21) („Directiva privind difuzarea prin satelit și retransmisia prin cablu”)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 23.09.2021

Top