EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Overstromingsrisicobeheer in de EU

Overstromingen vormen een bedreiging voor de gezondheid van de mens, het cultureel erfgoed, de economie en het milieu. Daarom stelt de EU een kader op voor het beoordelen, in kaart brengen en plannen van de vermindering van overstromingsrisico's in Europa.

BESLUIT

Richtlijn 2007/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 over beoordeling en beheer van overstromingsrisico’s.

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

Deze richtlijn wil een kader opstellen voor maatregelen om het overstromingsrisico in de EU te verminderen, door het risico op overstromingen in stroomgebieden en kuststreken te beoordelen, gebieden die gevoelig zijn voor grote overstromingen in kaart te brengen en plannen voor overstromingsrisicobeheer op basis van nauwe samenwerking tussen de EU-landen op te stellen.

BELANGRIJKSTE ELEMENTEN

  • Door deze richtlijn worden EU-landen verplicht het overstromingsrisico in kuststreken en stroomgebieden te beoordelen door informatie over deze gebieden te verzamelen zoals de overstromingsgeschiedenis en kaarten met grenzen, landgebruik en topografie, en door de kans op toekomstige grote overstromingen en de gevolgen ervan te bepalen. Deze beoordelingen werden op 22 december 2011 voor het eerst gepubliceerd. Ze worden tegen 22 december 2018 getoetst en worden daarna om de zes jaar getoetst.
  • EU-landen moeten ook kaarten produceren met gebieden die gevoelig zijn voor grote overstromingen en scenario's aangeven (op basis van hoge, gemiddelde of lage waarschijnlijkheid) van overstromingen die daar zouden kunnen plaatsvinden. Deze kaarten werden op 22 december 2013 voor het eerst gepubliceerd en moeten om de zes jaar worden getoetst.
  • Ook moeten de EU-landen plannen voor overstromingsrisicobeheer opstellen die op het niveau van het stroomgebied of de kuststreek gecoördineerd zijn. In deze plannen staan doelstellingen voor overstromingsrisicobeheer, die voornamelijk gericht zijn op preventie (bijv. niet bouwen in gebieden die kunnen overstromen), bescherming (maatregelen die de kans op overstromingen in een bepaald gebied verlagen) en paraatheid (het publiek informeren over overstromingsrisico's en wat er in geval van een overstroming moet worden gedaan). Deze plannen moeten tegen 22 december 2015 voltooid zijn en worden ook om de zes jaar getoetst.
  • Zowel de overstromingsrisicokaarten als de beheerplannen worden gecoördineerd door de Kaderrichtlijn water (KRW). De tenuitvoerlegging van de KRW, deze richtlijn en andere aan water gerelateerde richtlijnen wordt begeleid door de gemeenschappelijke tenuitvoerleggingsstrategie, die ook de integratie van het waterbeleid met andere beleidsterreinen van de EU, zoals landbouw, vervoer, onderzoek en regionale ontwikkeling, tot doel heeft.

ACHTERGROND

Hoewel overstromingen natuurverschijnselen zijn die niet volledig kunnen worden voorkomen, wordt de waarschijnlijkheid en de invloed ervan door menselijke activiteit verhoogd. Het risico op overstromingen en de hoeveelheid schade zal in de toekomst toenemen als gevolg van de klimaatverandering, inadequaat rivierbeheer, bouwwerkzaamheden in overstromingsgevoelige gebieden en de toename van mensen en gebouwen in die gebieden.

Gezien het feit dat de meeste stroomgebieden in Europa tussen landen worden gedeeld, is een aanpak op EU-niveau doeltreffender, omdat dit leidt tot een betere risicobeoordeling en de coördinatie van de door de EU-landen genomen maatregelen.

Kijk voor meer informatie op de website van de Europese Commissie over de overstromingsrichtlijn.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2007/60/EG

26.11.2007

25.11.2009

PB L 288 van 6.11.2007, blz. 27-34

Laatste bijwerking 22.04.2015

Top