EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bestrijding van betalingsachterstand in het zakelijk verkeer

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2011/7/EU betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

 • Deze richtlijn moet bedrijven, met name middelgrote en kleine bedrijven (mkb-bedrijven), beschermen tegen betalingsachterstanden* bij handelstransacties* door ervoor te zorgen dat facturen op tijd worden betaald.
 • Er staan tijdschema’s voor het voldoen van rekeningen en er wordt voorzien in geldboetes wanneer deze niet worden gerespecteerd.

KERNPUNTEN

 • Bedrijven moeten facturen binnen maximaal 60 dagen betalen tenzij in het contract uitdrukkelijk anders is overeengekomen en mits de bedingen niet kennelijk onbillijk zijn jegens de schuldeiser.
 • Overheden moeten door hun gekochte goederen en diensten binnen 30 dagen betalen. In uitzonderlijke omstandigheden kan de betalingstermijn worden verlengd tot 60 dagen, bijvoorbeeld in de gezondheidssector of voor specifieke industriële of commerciële activiteiten.
 • Schuldeisers die aan hun wettelijke en contractuele verplichtingen hebben voldaan en die niet worden betaald binnen de vermelde termijnen, hebben het recht op interest en vergoeding voor de betalingsachterstand.
 • De te betalen interest moet ten minste 8 procentpunten boven de referentie-interestvoet liggen die toegepast wordt door de Europese Centrale Bank. De Europese Commissie publiceert de toepasselijke interestvoeten online. In de praktijk bedragen ze in de meeste EU-landen 8 tot 10 %.
 • Schuldeisers hebben het recht op een vast bedrag van minimaal 40 EUR van hun schuldenaren. Daarnaast hebben ze het recht op vergoeding voor overige redelijkerwijs gemaakte kosten om de schuld te verhalen, zoals juridische kosten of het inschakelen van een incassobureau.
 • Schuldeisers hebben het recht op interest vanaf de dag volgend op de uiterste betaaldatum.
 • Als er geen betaaldatum in het contract wordt vermeld, heeft een schuldeiser vanaf 30 dagen na ontvangst van de factuur recht op interest, of, als het onduidelijk is wanneer de factuur is ontvangen, dezelfde periode nadat de goederen of diensten zijn geleverd.
 • Nationale autoriteiten moeten maatregelen treffen om bekendheid te geven bij het publiek van de instrumenten die kunnen worden ingezet om op te treden tegen betalingsachterstand.
 • Uiterlijk 16 maart 2016 presenteert de Commissie een verslag over de invoering van de wetgeving.

Tussen oktober 2012 en november 2014 heeft de Commissie in de hele EU een informatiecampagne tegen betalingsachterstand georganiseerd om belanghebbenden bewust te maken van hun rechten en verplichtingen.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is van kracht sinds 15 maart 2011. EU-landen moesten de richtlijn voor 16 maart 2013 omzetten in nationale wetgeving.

ACHTERGROND

Kijk voor meer informatie op de website van de Europese Commissie over de richtlijn betalingsachterstanden.

KERNBEGRIPPEN

* Betalingsachterstand: een betaling die niet is verricht binnen de contractuele of wettelijke termijn nadat de goederen of diensten zijn geleverd.

* Handelstransacties: transacties tussen ondernemingen of tussen ondernemingen en overheidsinstanties waar betaling voor goederen en diensten aan te pas komt.

BESLUIT

Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (PB L 48 van 23.2.2011, blz. 1-10)

Laatste bijwerking 11.02.2016

Top