EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (rámec pro VaVaI)

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Sdělení o rámci pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací

CO JE CÍLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

Sdělení stanoví rámec, který Evropská komise používá k určení vnitrostátní veřejné podpory pro činnosti v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) jako státní podpory, a kritéria slučitelnosti, která používá k posouzení státní podpory na VaVaI, která musí být oznámena Komisi a nemůže být prováděna členskými státy Evropské unie (EU) před rozhodnutím Komise.

Aby byla podpora na VaVaI slučitelná s vnitřním trhem, a to v souladu s rámcem pro VaVaI, musí:

 • usnadňovat rozvoj hospodářské činnosti,
 • nesmí nadměrně ovlivňovat podmínky obchodu v takové míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem.

Cílem je podpořit soukromé investice do výzkumu, vývoje a inovací, které by v důsledku selhání trhu nebyly provedeny bez státní podpory.

KLÍČOVÉ BODY

Rámec pro VaVaI se vztahuje na všechny technologie, průmysl a odvětví. To zahrnuje odvětví, na něž se vztahují zvláštní pravidla státní podpory EU, pokud tato pravidla nestanoví jinak.

Rámec rozlišuje mezi nehospodářskými a hospodářskými činnostmi organizací pro výzkum a šíření znalostí a výzkumných infrastruktur, přičemž jen hospodářské činnosti mají nárok na státní podporu.

V souladu s pokyny stanovenými v rámci veřejné financování nehospodářských činností nespadá do pravidel státní podpory EU, pokud tyto činnosti zahrnují:

 • vzdělávání s cílem zvýšit počty a zlepšit kvalifikaci lidských zdrojů,
 • nezávislý výzkum a vývoj (VaV) s cílem získat nové poznatky a lépe pochopit dané téma, včetně kooperativního VaV, pokud je spolupráce, do níž je organizace pro výzkum a šíření znalostí nebo výzkumná infrastruktura zapojena, účinná,
 • veřejné šíření výsledků výzkumu těchto činností na nevýlučném a nediskriminačním základě,
 • činnosti v rámci předávání znalostí.

V rámci rámce pro VaVaI Komise určila několik opatření v oblasti VaVaI, u nichž může být státní podpora za určitých podmínek slučitelná s vnitřním trhem. Jedná se o tato opatření:

 • podpora na projekty v oblasti VaVaI (včetně studií proveditelnosti),
 • podpora na výstavbu a modernizaci výzkumné infrastruktury,
 • podpora na výstavbu a modernizaci infrastruktury pro testování a experimenty,
 • podpora na inovační činnosti prováděné malými a středními podniky,
 • podpora na inovace procesů a organizační inovace a
 • podpora určená inovačním klastrům.

Maximální intenzita podpory (procenta nákladů) a způsobilé náklady stanovené v rámci pro VaVaI zajišťují, že podpora je přiměřená selhání trhu, která řeší. Ty jsou uvedeny podle činností a velikosti podniku v příloze II a v 95. bodu odůvodnění rámce pro VaVaI a jsou založeny na třech kritériích:

 • blízkost podpory k trhu,
 • velikost příjemce a
 • závažnost selhání trhu.

Pravidla transparentnosti vyžadují, aby členské státy zveřejňovaly, a to buď v modulu pro transparentní přidělování, nebo na vnitrostátních internetových stránkách o státní podpoře:

 • znění rozhodnutí o udělení jednotlivé podpory,
 • informace o příjemci a o každé poskytnuté podpoře, která přesahuje 100 000 EUR.

Členské státy musí:

 • provádět hodnocení ex post pro každý režim podpory ve výši přesahující 150 milionů EUR v daném roce nebo 750 milionů EUR celkem,
 • vést podrobné záznamy o všech opatřeních podpory po dobu 10 let.

Ověření slučitelnosti vyžaduje, aby Komise posoudila, zda podpora na VaVaI usnadňuje rozvoj určitých hospodářských činností a zda nemění podmínky obchodu v takové míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem.

Ve svém posouzení slučitelnosti, prováděném v rámci pro VaVaI, Komise zváží následující aspekty.

 • V rámci první podmínky (tedy že podpora na VaVaI usnadňuje rozvoj hospodářské činnosti), Komise:
  • určí hospodářskou činnosti podporovanou v rámci podpory na VaVaI,
  • zhodnotí motivační účinek podpory na VaVaI – zda podporuje další činnost v oblasti VaVaI, ke které by jinak nedošlo nebo která by byla prováděna omezeným způsobem,
  • zváží, zda podpora není v rozporu s příslušnými ustanoveními a zásadami práva EU.
 • V rámci druhé podmínky (tedy že podpora na VaVaI neovlivňuje nadměrně podmínky obchodu v takové míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem) Komise ověří:
  • potřebu zásahu státu – tedy že podpora na VaVaI přináší podstatné zlepšení, které trh sám o sobě nemůže zajistit,
  • vhodnost podpory na VaVaI ve srovnání s jinými politickými nástroji a způsoby financování,
  • přiměřenost podpory na VaVaI – tedy že podpora na VaVaI je omezená na minimum nezbytné k dosažení svého cíle:
   • z podpory mohou být financovány pouze způsobilé náklady uvedené v příloze I rámce pro VaVaI a
   • podpora nesmí přesáhnout maximální intenzitu podpory stanovenou v rámci pro VaVaI a jeho příloze II,
  • transparentnost podpory na VaVaI,
  • že negativní účinky podpory na VaVaI na hospodářskou soutěž a obchod jsou minimalizovány nebo je jim zabráněno. Komise se mimo jiné zaměří na:
   • účinky podpory na VaVaI na výrobkové trhy (včetně potenciálu narušit dynamické pobídky, vytvořit nebo udržovat tržní sílu, zachovávat neefektivní tržní struktury atd.),
   • účinek podpory na obchod a volbu umístění činnosti a
   • veškeré zjevné negativní účinky.

Komise porovná zjištěné negativní účinky plánované podpory na VaVaI na hospodářskou soutěž a obchod s pozitivními účinky.

Při porovnávání negativních a pozitivních účinků podpory na VaVaI Komise zohlední příspěvek podpory na VaVaI širším politikám EU:

ODKDY SDĚLENÍ PLATÍ?

Uplatňuje se ode dne 19. října 2022.

KONTEXT

 • Aby státní podpora nenarušovala hospodářskou soutěž na vnitřním trhu a neovlivňovala obchod mezi členskými státy, nebo aby nehrozilo, že taková situace může nastat, stanoví čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) zásadu, že státní podpora je zakázána. Taková podpora však může být v určitých případech slučitelná s vnitřním trhem na základě čl. 107 odst. 2 a 3 SFEU.
 • Rámec přispívá ke strategickým cílům EU přechodu na zelenou a digitální ekonomiku. Rámec je doplněn obecným nařízením o blokových výjimkách. Nařízení stanoví podmínky pro státní podporu, kterou mohou členské státy provádět bez předchozího oznámení Komisi (viz shrnutí).
 • Nový rámec vychází z hodnocení zahájeného v roce 2019 v rámci kontroly účelnosti státní podpory ze strany Komise.
 • Další informace viz:

HLAVNÍ DOKUMENT

Sdělení Komise – Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (Úř. věst. C 414, 28.10.2022, s. 1–38).

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Nový EVP pro výzkum a inovace (COM(2020) 628 final, 30.9.2020).

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské Radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Nová průmyslová strategie pro Evropu (COM(2020) 102 final, 10.3.2020).

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Formování digitální budoucnosti Evropy (COM(2020) 67 final, 19.2.2020).

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Zelená dohoda pro Evropu (COM(2019) 640 final, 11.12.2019).

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie – Část třetí – Vnitřní politiky a činnosti Unie – Hlava VII – Společná pravidla pro hospodářskou soutěž, daně a sbližování právních předpisů – Kapitola 1 – Pravidla hospodářské soutěže – Oddíl 2 – Státní podpory – Článek 107 (bývalý článek 87 Smlouvy o ES) (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 91–92).

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie – Část třetí – Vnitřní politiky a činnosti Unie – Hlava VII – Společná pravidla pro hospodářskou soutěž, daně a sbližování právních předpisů – Kapitola 1 – Pravidla hospodářské soutěže – Oddíl 2 – Státní podpory – Článek 108 (bývalý článek 88 Smlouvy o ES) (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 92–93).

Nařízení Rady (EU) 2015/1588 ze dne 13. července 2015 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na určité kategorie horizontální státní podpory (kodifikované znění) (Úř. věst. L 248, 24.9.2015, s. 1–8).

Postupné změny nařízení (EU) č. 2015/1588 byly začleněny do původního znění. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s. 1–78).

Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24.12.2013, s. 1–8).

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 07.12.2022

Top