EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Prekursory drog: vnější aspekty

Cílem tohoto nařízení je posílit kontroly při dovozu, vývozu a tranzitu chemických látek používaných pro výrobu nezákonných syntetických drog včetně stimulujících látek na bázi amfetaminu, jako je extáze. Jeho cílem je reagovat na zvyšující se nebezpečí, které představuje výroba syntetických drog v západní Evropě, zamezením zneužívání těchto látek.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 111/2005 ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi.

PŘEHLED

Toto nařízení stanovuje pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Evropskou unií (EU) a zeměmi mimo EU. Prekursory drog jsou látky používané při nezákonné výrobě omamných a psychotropních látek. Toto nařízení se vztahuje na dovoz, vývoz a tranzit prekursorů drog pro zamezení jejich zneužívání.

Cílem současných předpisů v této oblasti je uplatňovat článek 12 Úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, která byla přijata ve Vídni dne 19. prosince 1988 a která se týká obchodování s takovými látkami.

Z historického hlediska je EU významným vývozcem prekursorů a dovozcem nezákonně vyráběných drog. V nedávné době se EU také stala jedním z významných vývozců nezákonně vyráběných syntetických drog a dovozcem prekursorů, které jsou nutné k jejich výrobě. Proto je nutné na úrovni EU sladit ustanovení týkající se žádostí o licenci na dovoz nebo vývoz prekursorů drog, udělování nebo zamítání takové licence a její pozastavení nebo zrušení.

Vzhledem k rozsahu obchodu s prekursory drog je nutné aktuální předpisy v této oblasti modernizovat. Nové postupy se zaměřují na nejcitlivější prekursory drog, aby na legitimních dovozcích nespočívala nadměrná administrativní zátěž.

Sledování obchodu

Účelem tohoto nařízení je:

 • zavést požadavky na dovozní a vývozní povolení pro příslušné prekursory drog;
 • požadovat od všech hospodářských subjektů, aby prekursory drog označovali a řádně dokumentovali;
 • požadovat, aby všechny hospodářské subjekty měly licenci;
 • zajistit, aby všechny zásilky prekursorů drog byly v EU zkontrolovány;
 • posílit dovozní a vývozní kontroly;
 • provádět zvláštní kontroly na úrovni EU v oblastech, kde je riziko zneužívání vysoké, jako jsou svobodná pásma a pásma překládky.

Dovoz, vývoz a tranzit látky uvedené v příloze tohoto nařízení musí být zdokumentován tak, aby byl zřejmý název látky, její množství a hmotnost a název a adresa vývozce, dovozce, distributora a konečného příjemce. Příslušné hospodářské subjekty musí uchovávat záznamy o všech transakcích po dobu tří let.

Tyto hospodářské subjekty musí od příslušných orgánů v zemi, ve které jsou usazeny, získat licenci a zaregistrovat se.

Země EU jsou zodpovědné za vytvoření spolupráce mezi hospodářskými subjekty a příslušnými orgány, aby tyto orgány zamezily zneužívání. Proto hospodářské subjekty musí příslušným orgánům předat veškeré významné informace a informovat je o všech transakcích zahrnujících uvedené látky.

Kromě toho hospodářské subjekty musí příslušným orgánům v zemi EU, ve které je dovozce nebo vývozce usazen, podat žádost o dovozní a vývozní povolení vzhledem ke každé transakci. Žádosti o povolení musí obsahovat úplné údaje o přepravě, název a adresu všech zúčastněných hospodářských subjektů a povahu, množství a hmotnost příslušné látky. Příslušné orgány musí přijmout rozhodnutí do 15 pracovních dnů od dokončení spisu k žádosti.

Pokud existuje důvodné podezření, že může dojít ke zneužití, příslušné orgány mohou odmítnout dovoz či vývoz látky.

Podobný postup se vztahuje na země mimo EU, které požádaly Komisi, aby je informovala o jakémkoli vývozu látek, jenž se jich dotýká, nebo které s EU uzavřely dohodu o vydávání dovozních povolení. Zvláštní postup se vztahuje na země označené jako citlivé vzhledem k možnému zneužívání určitých uvedených látek.

Země EU jsou zodpovědné za to, aby příslušným úřadům poskytly prostředky pro získávání informací a provádění šetření pro zamezení zneužívání.

Velmi důležitá je vzájemná pomoc a zachovávání tajemství mezi správami zemí EU. Země EU určují náležité sankce za porušení tohoto nařízení. Každý rok sdělí Komisi výsledky opatření pro sledování obchodu a na základě toho Komise vypracuje výroční zprávu, kterou zašle Mezinárodnímu úřadu pro kontrolu narkotik.

Komise připravuje pokyny pro chemický průmysl. Patří sem informace o tom, jak rozpoznávat a ohlašovat podezřelé obchody, a aktualizovaný seznam neuvedených látek používaných při nezákonné výrobě omamných a psychotropních látek.

Kontext

Po přijetí protidrogového akčního plánu EU 2000–2004 Komise uspořádala hodnocení kontrolního systému pro obchod s prekursory drog. Komise považovala za nutné stanovit další požadavky na sledování hospodářských subjektů, které obchodují se zeměmi mimo EU, zavést společný přístup k postupům vydávání licencí a zpřísnit požadavky na sledování. Toto nařízení tedy nahrazuje nařízení (EHS) č. 3677/90, které původně stanovovalo opatření za účelem zamezení zneužívání prekursorů drog.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 111/2005

15. 2. 2005

-

Úř. věst. L 22ze dne 26. 1. 2005

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 7. ledna 2010 podle článku 16 nařízení (ES) č. 273/2004 Evropského parlamentu a Rady ze dne 11. února 2004 a článku 32 nařízení Rady (ES) č. 111/2005 o provádění a fungování právních předpisů Společenství v oblasti sledování a kontroly obchodu s prekursory drog (KOM(2009) 709 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku). Tato zpráva hodnotí provádění a fungování nařízení (ES) č. 111/2005 (výše) a 273/2004.

Na základě údajů získaných ze zemí EU dochází Komise ve svém hodnocení k závěru, že právní rámec pro kontrolu obchodu obecně poskytuje opatření, která jsou přiměřená pro zamezení zneužívání prekursorů drog a nebrání legitimnímu obchodu s nimi. K tomu významně přispívá dobře fungující spolupráce mezi hospodářskými subjekty a příslušnými orgány. Tento právní rámec dále vhodně doplňují pokyny EU pro chemický průmysl a nový kurs eLearningu pro hospodářské subjekty.

Země EU dostatečně uplatňují společný systém udělování licencí pro prekursory v kategorii 1 a tento systém funguje efektivně pro příslušné orgány i pro průmysl. Nicméně požadavek na registraci pro prekursory v kategorii 2 může mít určitá slabá místa z hlediska řádné kontroly a zamezení zneužívání při obchodu s těmito látkami. Kromě toho určitá ustanovení (např. týkající se prohlášení zákazníka nebo kritérií pro určování směsí) interpretují země EU různě. Další problémy souvisí s nedostatečnou mírou podávání zpráv ze strany hospodářských subjektů příslušným orgánům a některými aspekty předpisů o zahraničním obchodu, jako jsou nepružné časové lhůty pro předběžná oznámení o vývozu a absence zjednodušených postupů povolování.

Zpráva proto doporučuje následující:

 • zlepšení harmonizovaného provádění právního rámce ze strany zemí EU, zejména na základě sdílení osvědčených postupů;
 • zlepšení podávání zpráv, například zvýšením frekvence, s jakou hospodářské subjekty musí podávat zprávy příslušným orgánům;
 • možná úprava stávajících předpisů pro zpřísnění kontrol u prekursorů v kategorii 2;
 • posílení kontrol u farmaceutických/léčivých přípravků obsahujících efedrin nebo pseudoefedrin v tranzitním režimu přes EU;
 • úprava procesních požadavků pro dosažení úrovně kontrol, která je přiměřená riziku zneužívání.

Nařízení Komise (ES) č. 1277/2005 ze dne 27. července 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog a k nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi (Úřední věstník L 202 ze dne 3.8.2005). Toto nařízení stanovuje prováděcí pravidla, co se týče odpovědné osoby, udělování licence a registrace hospodářských subjektů, poskytování informací, předběžných oznámení o vývozu a vývozních a dovozních povolení v oblasti prekursorů drog.

Poslední aktualizace: 24.02.2011

Top