Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Europeiska unionens råd

Europeiska unionens råd (”ministerrådet” eller bara ”rådet”) är en av Europeiska unionens viktigaste beslutsfattande institutioner. Rådet utgörs av ministrar från de 28 EU-länderna, och är den EU-institution där dessa länder antar lagar och samordnar politik. Rådet har sitt säte i Bryssel men kan också sammanträda i Luxemburg. Rådet (utom rådet för utrikesfrågor) sammankallas av ordförandelandet, ett ordförandeskap som roterar, och det landet fastställer också dagordningen.

Rådet sammanträder i tio konstellationer, där EU-ländernas ministrar med ansvar för de aktuella frågorna samlas: allmänna frågor, utrikes frågor, ekonomiska och finansiella frågor, rättsliga och inrikes frågor, sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor, konkurrenskraft, transport, telekommunikation och energi, jordbruk och fiske, miljö, samt utbildning, ungdom, kultur och idrott. Rådet för ”allmänna frågor” samordnar med kommissionens hjälp de olika rådskonstellationernas arbete.

Coreper, Ständiga representanternas kommitté, förbereder de beslut som rådet sedan fattar, med hjälp av arbetsgrupper med tjänstemän från de nationella myndigheterna.

Rådet ansvarar tillsammans med parlamentet för lagstiftning och budget. Rådet är också den viktigaste institutionen för beslutsfattande i frågor som rör den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp) och samordningen av den ekonomiska politiken (mellanstatlighet). Rådet har också den verkställande makten, som det i allmänhet delegerar till kommissionen.

I de flesta fall fattar rådet sina beslut på förslag av Europeiska kommissionen, tillsammans med parlamentet genom det ordinära lagstiftningsförfarandet. Beroende på område fattar rådet sina beslut med enkel majoritet, kvalificerad majoritet eller enhälligt, även om beslut med kvalificerad majoritet är det vanligaste (jordbruk, inre marknaden, miljö, transport, sysselsättning, hälsovård, osv.).