Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europeiska unionens råd

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Europeiska unionens råd

INLEDNING

Ett protokoll om institutionerna inför utvidgningen har fogats till Fördraget om Europeiska unionen och Fördragen om upprättandet av de Europeiska gemenskaperna. I protokollet fastslås att vissa institutionella villkor skall vara uppfyllda vid nästa utvidgning och att en ny regeringskonferens skall sammankallas innan Europeiska unionen består av mer än tjugo medlemsstater. Dagens struktur är ett arv från en organisation som var avsedd för sex medlemsstater och även om den har anpassats för att ta hänsyn till anslutningen av nya medlemsstater så fungerar den fortfarande på grundval av samma institutionella principer.

I detta sammanhang ställs rådet inför framför allt två frågor:

 • vägningen av medlemsstaternas företrädares röster,
 • tillämpningsområdet för beslutsfattande genom kvalificerad majoritet.

Protokollet om institutionerna omfattar inom en gemensam ram frågorna om vägningen av rösterna i rådet och kommissionens storlek. Den bakomliggande tanken är att se över gemenskapssystemet så att de små och medelstora ländernas relativa vikt inte är i obalans i förhållande till deras befolkningars storlek.

Denna vägning har en alldeles speciell betydelse med hänsyn till utvidgningen av beslutsfattandet med kvalificerad majoritet. Beslut med kvalificerad majoritet tillämpas på huvuddelen av de nya bestämmelser som införs i fördragen vid ikraftträdandet av Amsterdamfördraget. Samtidigt utsträcks beslut genom kvalificerad majoritet till vissa befintliga bestämmelser.

Dessutom ges rådets generalsekretariat en specifik roll inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

VÄGNING AV RÖSTERNA OCH DUBBEL MAJORITET

Vägning av rösterna eller inrättandet av en dubbel majoritet utgör de alternativ mellan vilka medlemsstaterna skall välja före nästa utvidgning av Europeiska unionen.

En vägning skulle förutsätta att den andel röster som tilldelas de stora staterna, i förhållande till de små staterna, skulle ökas. Däremot skall den dubbla majoriteten i princip inte ändra vägningen men för att ett beslut skall kunna godkännas av rådet, måste det inte bara erhålla det antal röster som utgör en kvalificerad majoritet, utan dessutom överstiga en tröskelnivå vilken skall fastställas av Europeiska unionens befolkning.

Protokollet om institutionerna binder samman dessa frågor som rör rådet med en omorganisation av kommissionen. I protokollet fastslås att kommissionen vid dagen för den första utvidgningens ikraftträdande skall bestå av en medborgare från varje medlemsstat, under förutsättning att vägningen i rådet vid denna tidpunkt ändrats, antingen genom en ny vägning av rösterna eller genom en dubbel majoritet, som kan godtas av alla medlemsstater.

UTVIDGNING AV BESLUTSFATTANDE MED KVALIFICERAD MAJORITET

Tillämpningsområdet för kvalificerad majoritet utvidgas till följande bestämmelser enligt Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (inom parenteser angivna artiklar enligt den nya numreringen):

 • samordning av bestämmelser i lagar och andra författningar som föreskriver en särskild behandling av utländska medborgare (etableringsrätt, artikel 46.2),
 • antagande och eventuell anpassning av ramprogram i fråga om forskning (artikel 166)
 • skapande av gemensamma företag i fråga om forskning och teknisk utveckling (artikel 171 och 172).

Beslutsfattande med kvalificerad majoritet tillämpas likaså på nya bestämmelser i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen:

 • fastläggande av riktlinjer i fråga om sysselsättning (artikel 128),
 • antagande av främjandeåtgärder i fråga om sysselsättning (artikel 129),
 • antagande av åtgärder som syftar till att stärka tullsamarbetet mellan medlemsstater och mellan de senare och kommissionen (artikel 135)
 • kampen mot social utslagning (artikel 137.2),
 • antagande av åtgärder syftande till att säkerställa lika möjligheter för och lika behandling av kvinnor och män (artikel 141.3),
 • främjandet av folkhälsan (artikel 152.4),
 • fastställande av allmänna principer för att reglera tillgången till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (artikel 255),
 • kampen mot bedrägerier
 • som riktar sig mot gemenskapens ekonomiska intressen (artikel 280),
 • antagande av åtgärder för att framställa statistik (artikel 285),
 • inrättande av ett oberoende övervakningsorgan i fråga om behandling av personuppgifter (artikel 286),
 • fastställande av tillämpningsvillkor för Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen på gemenskapens yttersta landområden (artikel 229.2).

I två fall skall ett hänskjutande till beslut fattat med kvalificerad majoritet ske inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) ((avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen):

 • för att anta tillämpningsbeslut för en gemensam strategi fastställd av Europeiska rådet,
 • för varje beslut som innebär genomförande av en gemensam åtgärd eller en gemensam ståndpunkt som tidigare antagits av rådet.

GENERALSEKRETARIATET

Rådets generalsekreterare innehar funktionen som hög representant för GUSP. Ledningen av generalsekretariatet åligger en biträdande generalsekreterare. Båda skall utnämnas av rådet genom enhälligt beslut.

Den höga representanten för GUSP skall bistå ordförandeskapet och rådet genom att särskilt bidra med att utforma, utarbeta och genomföra politiska beslut. Han skall likaså fylla representativa funktioner och erhålla stöd från en enhet för politisk planering och tidig förvarning som ställs under hans ansvar.

Top