Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Arbetsordningen för Europeiska unionens råd

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Arbetsordningen för Europeiska unionens råd

Europeiska unionens råd (rådet) är en institution där länderna i Europeiska unionen sammanträder. Varje EU-land företräds av en representant på ministernivå. Rådet antar regelbundet rättsakter, oftast tillsammans med Europaparlamentet efter det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Det fattar beslut och samordnar funktioner.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2009/937/EU av den 1 december 2009 om antagande av rådets arbetsordning.

SAMMANFATTNING

Europeiska unionens råd (rådet) är en institution där länderna i Europeiska unionen sammanträder. Varje EU-land företräds av en representant på ministernivå. Rådet antar regelbundet rättsakter, oftast tillsammans med Europaparlamentet efter det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Det fattar beslut och samordnar funktioner.

VAD ÄR SYFTET MED ARBETSORDNINGEN?

I arbetsordningen fastställs funktionssättet och organisationen för Europeiska unionens råd (rådet). Det har befogenhet att anta sina egna interna förordningar i enlighet med artikel 240.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

VIKTIGA PUNKTER

Rådskonstellationerna

Rådet sammanträder i tio olika konstellationer, beroende på det ämne som behandlas. Det består av en företrädare på ministernivå från varje EU-land, som har befogenhet att fatta beslut för hans eller hennes regering och rösta för landet.

Rådet i konstellationen allmänna frågor säkerställer att arbetet i de olika rådskonstellationerna är konsekvent.

Rådet i konstellationen utrikes frågor ansvarar för EU:s yttre åtgärder, vilket omfattar utrikespolitik, säkerhets- och försvarspolitiken, handelspolitiken, utvecklingspolitiken, samt samarbete och humanitärt bistånd.

Rådets ordförandeskap för Europeiska unionen

Rådets ordförandeskap innehas av grupper om tre EU-länder under 18 månader i taget. Varje medlem i gruppen innehar ordförandeskapet för alla rådskonstellationer under 6 månader. Rådet i konstellationen utrikes frågor har en fast ledamot: unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

De som innehar ordförandeskapet är drivande för att få rådets arbete gjort och ska utarbeta ett utkast till program för rådets verksamhet. Detta program måste sedan godkännas av rådet i konstellationen allmänna frågor.

Coreper, kommittéer och arbetsgrupper

Kommittén får stöd av kommittén av ständiga representanter för varje medlemsstat i Europeiska unionen (Coreper) och fler än 150 specialiserade grupper och kommittéer som utgör rådets förberedande organ,

Coreper förbereder arbetet för Europeiska unionens råd och utför de uppgifter som det tilldelas av rådet. Coreper 2 består av representanter på ambassadörsnivå från EU-länderna (eller ställföreträdande representant när det gäller Coreper 1) och leds av det EU-land som innehar det roterande ordförandeskapet för rådet.

Coreper

ska behandla alla frågor på dagordningen inför rådets sammanträden, ska sträva efter att på sin nivå nå enighet om en lösning som ska föreläggas rådet för antagande,

får inrätta kommittéer eller arbetsgrupper för att utföra förberedande uppgifter eller studier.

Rådets funktionssätt

Rådet har sitt säte i Bryssel, men sammanträden hålls i Luxemburg i april, juni och oktober. Ordföranden kallar till rådens möten och sätter dagordningen för sammanträdet.

Man måste kontrollera att beslutförhet finns innan det går att rösta. Beslutförhet uppnås om majoriteten av medlemmarna i rådet är närvarande. Rådet röstar på initiativ av dess ordförande. Ordföranden ska vidare inleda ett omröstningsförfarande på initiativ av en rådsmedlem eller en ledamot av kommissionen, förutsatt att en majoritet av rådsmedlemmarna uttalar sig för detta.

När en rättsakt ska antas av rådet genom kvalificerad majoritet ska man kontrollera att de medlemsstater som utgör den kvalificerade majoriteten motsvarar minst 65 % av unionens totala befolkning.

Öppenhet och offentliggörande av rådets akter

Rådets överläggningar och omröstningar är alltid offentliga i de fall som rådet beslutar om ett utkast till en rättsakt.

Rättsakter som antas av rådet måste offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning (EUT). Detsamma gäller för internationella avtal som ingås av unionen.

SEDAN NÄR GÄLLER ARBETSORDNINGEN?

Sedan den 1 december 2009. Den anpassas varje år så att den kan spegla ändringarna i befolkningsantalet i EU-länderna.

Ytterligare information om EU:s funktionssätt finns på Europeiska rådets webbplats och EU:s officiella webbplats.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 2009/937/EU

1.12.2009

-

EUT L 325, 11.12.2009, s. 35-61

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 2010/594/EU

16.9.2010

-

EUT L 263, 6.10.2010, s. 12-12

Beslut 2010/795/EU

23.12.2010

-

EUT L 338, 22.12.2010, s. 47-48

Beslut 2011/900/EU

31.12.2011

-

EUT L 346, 30.12.2011, s. 17-18

Beslut 2013/746/EU

12.12.2013

-

EUT L 333, 12.12.2013, s. 77-78

Beslut 2014/692/EU, Euratom

3.10.2014

-

EUT L 289, 3.10.2014, s. 18-20

Beslut 2014/900/EU

13.12.2014

-

EUT L 358, 13.12.2014, s. 25-27

Senast ändrat den 15.04.2015

Top