Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Lige muligheder

EU er baseret på et sæt af værdier, der omfatter lighed (artikel 2 og 3, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union - TEU). Artikel 8 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) giver EU beføjelse til at indføre foranstaltninger, der skal fjerne uligheder, og den opfordrer til at fremme lighed mellem mænd og kvinder igennem alle sine politikker.

Artikel 153 TEUF understøtter EU-handling inden for lige muligheder og ligebehandling i forbindelse med beskæftigelse og erhverv. Artikel 157 anerkender princippet om, at mænd og kvinder skal have lige løn for samme arbejde.

EU's charter om grundlæggende rettigheder, der er vedhæftet Lissabontraktaten, indeholder et afsnit med overskriften »Ligestilling«. Det fastlægger principperne om ikke-forskelsbehandling, ligestilling mellem kvinder og mænd samt kulturel, religiøs og sproglig mangfoldighed. Det dækker også rettighederne for børn, ældre og mennesker med handikap.