Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ligebehandling uanset race eller etnisk oprindelse

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ligebehandling uanset race eller etnisk oprindelse

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2000/43/EF — gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

 • Det har til formål at bekæmpe forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse.
 • Det fastsætter mindstekravene til gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle i Den Europæiske Union (EU).
 • Modvirkning af forskelsbehandling bør hjælpe med at øge deltagelsen i det økonomiske og sociale liv og reducere social eksklusion.

HOVEDPUNKTER

 • Dette direktiv bygger på princippet om ligebehandling af alle. Det forbyder både direkte* og indirekte* forskelsbehandling, chikane*, instruktion om at forskelsbehandle og repressalier*.
 • Direktivet finder anvendelse på alle personer og i alle sektorer vedrørende:
  • adgang til beskæftigelse
  • arbejdsvilkår, herunder forfremmelse, løn og afskedigelse
  • adgang til erhvervsuddannelse
  • deltagelse i en arbejdstager- eller arbejdsgiverorganisation eller i en faglig organisation
  • adgang til social beskyttelse og sundhedspleje
  • uddannelse
  • sociale goder
  • adgang til og levering af varer og tjenesteydelser, herunder bolig.
 • Direktivet omfatter ikke forskelsbehandling på grundlag af nationalitet eller betingelser vedrørende indrejse og ophold for borgere fra ikke-EU-lande.

Undtagelser fra princippet om ligebehandling

 • Vedrørende beskæftigelse kan ulige behandling tillades, når race eller etnisk oprindelse udgør et regulært erhvervsmæssigt krav. Denne ulige behandling skal kunne retfærdiggøres af karakteren af aktiviteten og den sammenhæng, hvori sådanne aktiviteter udøves. Det skal være legitimt, og kravet skal stå i et rimeligt forhold hertil.
 • Direktivet er ikke imod positiv særbehandling, især nationale foranstaltninger rettet mod at forebygge eller opveje ulemper knyttet til race eller etnisk oprindelse.

Retsmidler og håndhævelse

 • Enhver, der mener sig udsat for forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse, skal have adgang til at indgive klage til retslige og/eller administrative instanser. Foreninger eller andre juridiske personer må enten på vegne af eller til støtte for klageren indtræde som part i klagen.

En person, der mener sig krænket, skal kun anføre formodning om forskelsbehandling, hvorefter det påhviler den indklagede at bevise, at der ikke har fundet forskelsbehandling sted.

Dialog mellem arbejdsmarkedets parter og med civilsamfundet

 • Arbejdsmarkedets parter skal sikre fremme af ligebehandling, navnlig ved at føre tilsyn med praksis på arbejdspladserne, udarbejde adfærdskodekser og indgå kollektive aftaler. Mere generelt opfordrer direktivet til indgåelse af aftaler, som fastsætter forbud mod forskelsbehandling på de områder, der falder inden for kollektive forhandlinger.
 • Der opfordres også til civil dialog med relevante organisationer i civilsamfundet.

Organer for fremme af princippet

Hvert EU-land skal oprette mindst ét organ, der har til formål at bekæmpe forskelsbehandling, som især har ansvaret for at hjælpe ofrene og indlede uafhængige undersøgelser.

Rådets henstilling

I 2013 vedtog Rådet en henstilling, som opfordrede til at træffe foranstaltninger på en række områder, herunder bekæmpelse af forskelsbehandling, for at styrke integrationen af romaer. Henstillingen bygger på direktiv 2000/43/EF og understreger betydningen af dens praktiske håndhævelse.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det har været gældende siden den 19. juli 2000. EU-landene skulle indarbejde det i den nationale lovgivnings bestemmelser inden den 19. juli 2003.

BAGGRUND

Lissabontraktaten (artikel 19 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde) giver EU retsgrundlaget for at bekæmpe alle former for forskelsbehandling på baggrund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering.

* VIGTIGE BEGREBER

Direkte forskelsbehandling: når en person på grund af race eller etnisk oprindelse behandles ringere end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation.

Indirekte forskelsbehandling: hvis en tilsyneladende neutral bestemmelse, betingelse eller praksis vil stille personer af en bestemt race eller etnisk oprindelse særligt ufordelagtigt i forhold til andre personer, medmindre den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et legitimt mål, og midlerne til at opfylde det er hensigtsmæssige og nødvendige.

Chikane: når en uønsket optræden i relation til race eller etnisk oprindelse finder sted med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed og skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.

Repressalier: urimelig eller ond behandling af en person, som klager over forskelsbehandling, eller som hjælper en anden med at klage over forskelsbehandling.

HOVEDDOKUMENT

Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse (EFT L 180 af 19.7.2000, s. 22-26)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Beretning fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet — Anvendelsen af direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse (KOM(2006) 643 endelig udg. af 30.10.2006)

Rådets henstilling af 9. december 2013 om foranstaltninger i medlemsstaterne til effektiv integration af romaerne (EUT C 378 af 24.12.2013, s. 1-7)

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: Fælles beretning om anvendelsen af Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse (»direktivet om racelighed«) og af Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (»direktivet om beskæftigelseslighed«) (COM(2014) 2 final af 17.1.2014)

seneste ajourføring 23.02.2017

Top