Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Selvstændig erhvervsvirksomhed — ligebehandling mellem mænd og kvinder

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Selvstændig erhvervsvirksomhed — ligebehandling mellem mænd og kvinder

RESUMÉ AF:

Direktiv 2010/41/EU om anvendelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det gennemfører princippet om ligebehandling mellem mænd og kvinder i selvstændige erhverv.

HOVEDPUNKTER

 • Lovgivningen dækker alle selvstændige erhvervsdrivende (personer, der arbejder i egen virksomhed med gevinst for øje) og deres ægtefæller eller livsledsagere.
 • Ligebehandling betyder, at der ikke finder nogen form for forskelsbehandling sted, hverken direkte (*) eller indirekte (*), på grund af køn i den offentlige eller private sektor. Chikane (*), såvel sexchikane (*) som på anden vis, betragtes som forskelsbehandling på grund af køn.
 • EU-landene kan vedtage foranstaltninger i form af positiv særbehandling, f.eks. med henblik på at fremme kvinders erhvervsinitiativer, med henblik på at sikre fuld ligestilling mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet.
 • EU-landene skal sikre, at:
  • betingelserne for oprettelse af et selskab mellem ægtefæller eller mellem livsledsagere ikke er mere restriktive end betingelserne for oprettelse af et selskab mellem andre personer
  • ægtefæller og livsledsagere kan omfattes af en social beskyttelse i overensstemmelse med national lovgivning
  • kvindelige selvstændige erhvervsdrivende og kvindelige ægtefæller og livsledsagere tildeles en tilstrækkelig barselsydelse i mindst 14 uger
  • enhver, der mener, at princippet om ligebehandling er blevet tilsidesat i forhold til den pågældende, kan indgive klage til retslige eller administrative instanser
  • der kan tildeles reel og effektiv erstatning eller godtgørelse for tab og skader, der er påført en person
  • de relevante nationale myndigheder har kompetence til fremme, evaluering og overvågning af samt til støtte for ligebehandling af alle personer, der er omfattet af lovgivningen
  • der aktivt tages højde for ligebehandling mellem mænd og kvinder ved udformningen og gennemførelsen af love, forordninger, administrative bestemmelser, politikker og aktiviteter på de områder, der er omhandlet i lovgivningen
  • indholdet af lovgivningen gøres bekendt i så vidt omfang som muligt.
 • EU-landene skulle indsende alle relevante oplysninger om gennemførelse af direktivet til Europa-Kommissionen senest den 5. august 2015.
 • Kommissionen skal forelægge en beretning på baggrund af de nationale oplysninger til Europa-Parlamentet og Rådet senest den 5. august 2016.
 • Kommissionen har et dedikeret websted til kvindelige iværksættere.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 4. august 2010. EU-landene skulle indarbejde det i deres nationale lovgivnings bestemmelser inden den 5. august 2012.

BAGGRUND

Se »Beskæftigelse og uddannelse« på Europa-Kommissionens websted.

VIGTIGE BEGREBER

(*) Direkte forskelsbehandling: at en person behandles ringere på grund af køn, end en anden bliver.

(*) Indirekte forskelsbehandling: at en tilsyneladende neutral bestemmelse, betingelse eller praksis stiller personer af det ene køn særlig ufordelagtigt.

(*) Chikane: at der udvises en uønsket adfærd, som krænker en persons værdighed eller skaber et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.

(*) Sexchikane: enhver form for uønsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/41/EU af 7. juli 2010 om anvendelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv og om ophævelse af Rådets direktiv 86/613/EØF (EUT L 180 af 15.7.2010, s. 1-6).

seneste ajourføring 28.06.2016

Top