Help Print this page 

Document 62012CA0293

Title and reference
Förenade målen C-293/12 och C-594/12: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 8 april 2014 (begäran om förhandsavgörande från High Court of Ireland, Verfassungsgerichtshof – Irland, Österrike)– Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12), Kärntner Landesregierung, Michael Seitlinger, Christof Tschohl m.fl. (C-594/12)/Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, The Commissioner of the Garda Síochána, Ireland och the Attorney General (Elektronisk kommunikation — Direktiv 2006/24/EG — Allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät — Lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av sådana tjänster — Giltighet — Artiklarna 7, 8 och 11 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna)

OJ C 175, 10.6.2014, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

10.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 175/6


Domstolens dom (stora avdelningen) av den 8 april 2014 (begäran om förhandsavgörande från High Court of Ireland, Verfassungsgerichtshof – Irland, Österrike)– Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12), Kärntner Landesregierung, Michael Seitlinger, Christof Tschohl m.fl. (C-594/12)/Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, The Commissioner of the Garda Síochána, Ireland och the Attorney General

(Förenade målen C-293/12 och C-594/12) (1)

((Elektronisk kommunikation - Direktiv 2006/24/EG - Allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät - Lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av sådana tjänster - Giltighet - Artiklarna 7, 8 och 11 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna))

2014/C 175/07

Rättegångsspråk: engelska och tyska

Hänskjutande domstol

High Court of Ireland, Verfassungsgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12), Kärntner Landesregierung, Michael Seitlinger, Christof Tschohl m.fl. (C-594/12)

Motparter: Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, The Commissioner of the Garda Síochána, Ireland och the Attorney General

Ytterligare deltagare i rättegången: Irish Human Rights Commission

Saken

(Mål C-293/12)

Begäran om förhandsavgörande – High Court of Ireland – Tolkning av artiklarna 3, 4 och 6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006 om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät och om ändring av direktiv 2002/58/EG (EUT L 105, s. 54) – Begränsning av klagandens rättigheter avseende mobiltelefoni – Förenlighet med artiklarna 5.4 och 21 FEUF – Förenlighet med artiklarna 7, 8, 10 och 41 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna

(Mål C-594/12)

Begäran om förhandsavgörande – Verfassungsgerichtshof – Giltigheten av artiklarna 3–9 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006 om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät och om ändring av direktiv 2002/58/EG (EUT L 105, s. 54) med hänsyn till artiklarna 7, 8 och 11 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna – Tolkningen av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och bland annat artiklarna 7, 8, 52 och 53 i denna, av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, s. 31) och av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, s. 1) – Talan angående prövning av huruvida vissa bestämmelser i den federala lagen om telekommunikation, genom vilken Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006 om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät införlivades, är förenliga med grundlagen

Domslut

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006 om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät och om ändring av direktiv 2002/58/EG är ogiltigt.


(1)  EUT C 258, 25.8.2012

EUT C 79, 16.3.2013


Top