Help Print this page 
Title and reference
Avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer

I enlighet med försiktighetsprincipen, och med tanke på de risker för miljön och människors hälsa som utsättningen av genetiskt modifierade organismer kan medföra, syftar detta direktiv till att stärka lagstiftningen när det gäller utsläppande på marknaden och avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer. Genom direktivet ökas bland annat effektiviteten av och insynen i godkännandeförfarandet, införs en gemensam metod för riskbedömning och en skyddsmekanism samt föreskrivs märkning av genetiskt modifierade organismer och offentligt samråd.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och om upphävande av rådets direktiv 90/220/EEG [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Målet med detta direktiv är framför allt att göra det administrativa godkännandeförfarandet för utsläppande på marknaden och avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer (GMO) effektivare och öppnare. Syftet är också att begränsa godkännandet till en period på högst tio år, som kan förlängas, och att införa en obligatorisk kontroll efter det att genetiskt modifierade organismer har släppts ut på marknaden.

I direktivet föreskrivs också en gemensam metod för bedömning från fall till fall av miljöriskerna i samband med utsättningen av genetiskt modifierade organismer (i bilaga II till direktivet anges principerna för miljöriskbedömningen), gemensamma mål för övervakning av genetiskt modifierade organismer efter avsiktlig utsättning eller utsläppande på marknaden och en mekanism som ska göra det möjligt att ändra, avbryta eller avsluta utsättningen av genetiskt modifierade organismer eller att ändra villkoren för utsättningen, när det framkommer nya uppgifter om riskerna.

Genom direktivet blir det obligatoriskt att inhämta allmänhetens synpunkter och att märka genetiskt modifierade organismer. Systemet för utbyte av uppgifter i de anmälningar som infördes genom direktiv 90/220/EEG bibehålls. I frågor som gäller inverkan på människors hälsa och på miljön måste kommissionen samråda med berörda vetenskapliga kommittéer. Kommissionen kan också rådgöra med etiska kommittéer. Enligt direktivet ska det upprättas register över uppgifter om genetiska modifikationer av organismer och över de platser där genetiskt modifierade organismer sätts ut. Hur registren ska fungera framgår av beslut 2004/204/EG (se under Anknytande rättsakter).

Vart tredje år ska kommissionen ge ut en sammanställning över de åtgärder som medlemsländerna har vidtagit för att genomföra bestämmelserna i direktivet. Kommissionen ska vart tredje år lägga fram en rapport om de erfarenheter som har gjorts när det gäller utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade organismer (den första rapporten skulle ha offentliggjorts 2003). Dessutom kommer det att ges ut en årlig rapport om etiska frågor. I direktivet uppmanas kommissionen att lägga fram ett förslag till hur Cartagena-protokollet om biosäkerhet bör genomföras, vilket har lett till antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1946/2003 om gränsöverskridande förflyttning av genetiskt modifierade organismer.

Direktiv 90/220/EEG om frivillig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön upphävdes genom detta direktiv den 17 oktober 2002.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2001/18/EG

17.4.2001

17.10.2002

EGT L 106, 17.4.2001

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1829/2003

7.11.2003

-

EUT L 268, 18.10.2003

Förordning (EG) nr 1830/2003

7.11.2003

-

EUT L 268, 18.10.2003

Direktiv 2008/27/EG

21.3.2008

-

EUT L 81, 20.3.2008

Olika ändringar och rättelser av direktiv 2001/18/EG har införlivats i den grundläggande rättsakten. Den konsoliderade versionen har endast informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

GMO som släppts ut på marknaden i enlighet med direktiv 2001/18/EG Beslut 2010/135/EU – potatis EH92-527-1 [EUT L 53, 4.3.2010];

Beslut 2009/244/EU – nejlika 123.8.12 [EUT L 72, 18.3.2009];

Beslut 2007/364/EU – nejlika 123.2.38 [EUT L 138, 30.5.2007];

Beslut 2007/232/EU – raps Ms8, Rf3 et Ms8xRf3 [EUT L 100, 17.4.2007];

Beslut 2006/47/EG - majs MON 863 X MON810 [EUT L 26, 31.1.2006].

Beslut 2005/772/EG - majs 1507 [EUT L 291, 5.11.2005].

Beslut 2005/635/EG - raps GT73 [EUT L 228, 3.9.2005].

Beslut 2005/608/EG - majs MON863 [EUT L 207, 10.8.2005].

Beslut 2004/643/EG - majs NK603[EUT L 295, 18.9.2004].

Insamling och tillhandahållande av information

Kommissionens beslut 2005/463/EG av den 21 juni 2005 om upprättande av en nätverksgrupp för utbyte och samordning av information om samexistens mellan genetiskt modifierade, konventionella och ekologiska grödor [EUT L 164, 24.6.2005].

Kommissionens beslut 2004/204/EG av den 23 februari 2004 om fastställande av närmare villkor för förandet av register och för registrering av uppgifter om genetiska modifieringar i genetiskt modifierade organismer i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG [EUT L 65, 3.2.2004]. Enligt direktiv 2001/18/EG ska kommissionen upprätta ett eller flera register över uppgifter om genetiska modifikationer av organismer. Enligt beslutet ska registren innehålla uppgifter som är tillgängliga för allmänheten och annan information som bara är tillgänglig för medlemsländerna, kommissionen och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet. Följande uppgifter ska registreras:

  • Närmare uppgifter om de personer som svarar för utsättningen eller utsläppandet på marknaden.
  • Allmänna uppgifter om den genetiskt modifierade organismen (bland annat handelsbeteckning och vetenskapligt namn, berört medlemsland och beslut om den genetiskt modifierade organismens godkännande).
  • Uppgifter om den införda DNA-sekvensen.
  • Beskrivning av metoder för detektion och identifiering.
  • Uppgifter om deponering, lagring och utlämning av prov.

Kommissionens beslut 2003/701/EG av den 29 september 2003 om fastställande av ett formulär för redovisning av resultaten av avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade högre växter i miljön för andra ändamål än utsläppande på marknaden, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG [EUT L 254, 8.10.2003].

Formulär för sammanfattning av anmälningsinformationen

Rådets beslut 2002/813/EG av den 3 oktober 2002 om fastställande av formuläret för sammanfattning av anmälningsinformationen om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön för andra ändamål än utsläppande på marknaden, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG [EGT L 280, 18.10.2002].

Rådets beslut 2002/812/EG av den 3 oktober 2002 om fastställande av formuläret för sammanfattning av anmälningsinformationen om utsläppande på marknaden av produkter som består av eller innehåller genetiskt modifierade organismer, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG [EGT L 280, 18.10.2002].

Vägledande kommentarer till bilagorna

Rådets beslut 2002/811/EG av den 3 oktober 2002 om vägledande kommentarer för att komplettera bilaga VII till Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och om upphävande av rådets direktiv 90/220/EEG [EGT L 280, 18.10.2002].

Kommissionens beslut 2002/623/EG av den 24 juli 2002 om vägledande kommentarer för att komplettera bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och om upphävande av rådets direktiv 90/220/EEG [EGT L 200, 30.7.2002].

Rapporter

Kommissionens andra rapport till Rådet och Europaparlamentet av den 5 mars 2007 om medlemsstaternas erfarenheter av utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade organismer enligt direktiv 2001/18/EG om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön [KOM(2007) 81 slutlig - ej offentliggjord i EUT].

Mellan oktober 2002 och oktober 2005 har tretton ansökningar om tillstånd för utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade växter, inlämnade i åtta olika medlemsstater, lett till att tillstånd utfärdats för fem av dessa.

  • NK603-majs från Monsanto Europe S.A.
  • MON863-majs från Monsanto Europe S.A.
  • GT73-raps från Monsanto Europe S.A.
  • 1507-majs från Pioneer Hi-Bred International INC och Mycogen Seeds.
  • MON863 X MON810-majs från Monsanto Europe S.A.

Under samma period ledde 245 ansökningar om tillstånd för utsättning i miljön av genetiskt modifierade organismer för andra ändamål än utsläppande på marknaden (exempelvis forskningsändamål), inlämnade i tretton olika medlemsstater, till att 191 tillstånd utfärdades (med 23 ansökningar som fortfarande löpte i oktober 2005).

De medlemsstater som hanterat dessa ansökningar har givit en i stora drag positiv utvärdering av direktivets genomförande, även om en del tekniska problem fortfarande återstår att lösa. Andra berörda parter tenderar att vara mindre positiva i sin bedömning av direktivet. Flera medlemsstater begär ytterligare upplysningar om miljöriskbedömningen och efterlyser bättre harmonisering av förfarandena för utsättning för forskningsändamål. De flesta medlemsstaterna betonar behovet av ett rättsligt instrument som fastställer trösklarna för utsäde.

Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 31 augusti 2004 om medlemsstaternas erfarenheter av genetiskt modifierade organismer som släppts ut på marknaden enligt direktiv 2001/18/EG med en särskild rapport över hur delarna B och C i direktivet har fungerat [KOM(2004) 575 - ej offentliggjord i EUT]. Denna rapport berör endast femton medlemsländer, eftersom rapporteringsperioden löpte ut innan de nya medlemsländerna hade anslutit sig till unionen (1 maj 2004). De allra flesta genetiskt modifierade organismer som utvecklats för avsiktlig utsättning är transgena växtsorter som modifierats för att bli toleranta mot vissa växtskyddsmedel eller resistenta mot vissa insekticider. Trots att mycket få erfarenheter gjorts sedan direktivet trädde i kraft betonas det i rapporten att direktivet och de förordningar som kompletterar direktivet (se ovan) bidrar till att öka förtroendet för lagstiftningen och gör beslutsprocessen mer förutsebar.

See also

Senast ändrat den 11.10.2010

Top