Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Export av genetiskt modifierade organismer till länder utanför EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Export av genetiskt modifierade organismer till länder utanför EU

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 1946/2003 – gränsöverskridande förflyttning av genetiskt modifierade organismer

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Syftet med förordningen är att genomföra vissa punkter i Cartagenaprotokollet om att förebygga biotekniska risker. Anledningen till detta är att vissa genetiskt modifierade organismer kan få skadlig effekt på miljön och människors hälsa.

För att garantera ett tillräckligt skydd inrättas genom förordningen ett system för anmälan och utbyte av information om exporten av genetiskt modifierade organismer till länder utanför EU.

VIKTIGA PUNKTER

I denna förordning görs skillnad på genetiskt modifierade organismer avsedda för avsiktlig utsättning i miljön (d.v.s. fältprovning eller att odla, importera eller omvandla genetiskt modifierade organismer till industriprodukter) och genetiskt modifierade organismer avsedda för direkt användning som livsmedel eller foder eller för bearbetning.

Exportörer av genetiskt modifierade organismer avsedda för avsiktlig utsättning i miljön ska meddela den behöriga nationella myndigheten i landet utanför EU som importerar de genetiskt modifierade organismerna (och meddela igen om de inte får svar). Meddelandet ska innehålla informationen som anges i bilaga I i förordningen. Exportören ska behålla meddelandet och mottagningsbeviset i fem år och skicka kopior till myndigheten i sitt EU-land och Europeiska kommissionen.

Europeiska kommissionen eller EU-landet som fattade beslutet ska meddela förmedlingscentrumet för biosäkerhet om alla beslut som rör användningen av genetiskt modifierade organismer som är avsedda till livsmedel eller bearbetning och som kan transporteras över internationella gränser. Meddelandet ska innehålla informationen som anges i bilaga II i förordningen. Dessa genetiskt modifierade organismer får inte förflyttas över gränserna om de inte har godkänts i EU.

Om ett EU-land blir medvetet om en oavsiktlig export av genetiskt modifierade organismer som kan vara farliga måste det informera allmänheten, meddela Europeiska kommissionen och samråda med det berörda landet så att man kan vidta nödvändiga åtgärder.

EU-länderna ska vart tredje år avge en rapport om tillämpningen av förordningen.

BAKGRUND

År 2000 skrev EU och dess länder under Cartagenaprotokollet, vilket har utformats för att säkerställa att förflyttningar av genetiskt modifierade organismer (särskilt mellan länder) inte utgör en risk mot miljön eller människors hälsa.

EU har skrivit under ytterligare ett sedan dess, nämligen Nagoya–Kuala Lumpur-tilläggsprotokollet år 2011. I detta protokoll bygger man vidare på de internationella bestämmelserna och förfarandena i Cartagenaprotokollet för att ta itu med skada som orsakats av förflyttning av genetiskt modifierade organismer över internationella gränser.

VIKTIGA BEGREPP

* Genetiskt modifierade organismer: organismer som man har tillämpat genterapi på. Detta kan ändra den genetiska sammansättningen på ett artificiellt sätt så att de får nya egenskaper (t.ex. förbättrad motståndskraft mot torka, insekter eller sjukdomar för växter). Eftersom man ännu inte vet säkert vilka långsiktiga effekter genetiskt modifierade organismer har på miljön och människors hälsa har EU antagit försiktighetsprincipen.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1946/2003 av den 15 juli 2003 om gränsöverskridande förflyttning av genetiskt modifierade organismer (EUT L 287, 5.11.2003, s. 1–10)

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets beslut 2002/628/EG av den 25 juni 2002 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av Cartagenaprotokollet om biosäkerhet (EGT L 201, 31.7.2002, s. 48–49)

Rådets beslut 2013/86/EU av den 12 februari 2013 om ingående på Europeiska unionens vägnar av Nagoya–Kuala Lumpur-tilläggsprotokollet om ansvarighet och gottgörelse till Cartagenaprotokollet om biosäkerhet (EUT L 46, 19.2.2013, s. 1–3)

Senast ändrat 24.11.2015

Top