Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Reglering av genetiskt modifierade grödor: EU-ländernas rättigheter

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Reglering av genetiskt modifierade grödor: EU-ländernas rättigheter

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2001/18/EG om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Syftet med direktivet är att göra förfarandet med att bevilja tillstånd för avsiktlig utsättning och utsläpp på marknaden av genetiskt modifierade organismer* effektivare och öppnare.

Genom direktivet begränsas också sådant tillstånd till en period på tio år (som kan förnyas), och det införs obligatorisk övervakning efter att genetiskt modifierade organismer har släppts ut på marknaden.

VIKTIGA PUNKTER

I detta direktiv föreskrivs

ett system för att bedöma från fall till fall de miljörisker som förknippas med att sätta ut genetiskt modifierade organismer,

gemensamma mål för att övervaka genetiskt modifierade organismer efter att de avsiktligt satts ut på marknaden,

en mekanism som ändrar, avbryter eller avslutar avsiktligt utsatta genetiskt modifierade organismer när information om riskerna med utsättning blir tillgänglig.

Det blir obligatorisktgenetiskt modifierade organismer med märkning avgenetiskt modifierade organismer och offentligt samråd. Europeiska kommissionen förpliktigas att rådfråga de behöriga vetenskapliga kommittéerna i alla frågor som berör människors hälsa eller miljön.

Register måste upprättas i syfte att dokumentera information om de genetiska modifikationerna i genetiskt modifierade organismer, tillsammans med platsen för dem. Regler för förandet av sådana register fastställs i beslut 2004/204/EG.

Kommissionen måste vart tredje år offentliggöra en rapport om erfarenheterna av genetiskt modifierade organismer som släppts ut på marknaden och en sammanfattning av de åtgärder som vidtagits av EU-länderna.

EU-länderna tillåts genom detta direktiv att begränsa eller förbjuda utsättning av genetiskt modifierade organismer som utgör en risk för människors hälsa och miljön. Samtidigt ändras dock direktivet genom direktiv (EU) 2015/412 så att EU-länderna kan förbjuda eller begränsa genetiskt modifierade organismer på ännu bredare grunder, t.ex. fysisk planering, markanvändning, socioekonomiska effekter, samexistens och allmän ordning.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det trädde i kraft den 17 april 2001. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 17 oktober 2002.

BAKGRUND

Detta direktiv är bara en av flera byggstenar i EU:s rättsliga regelverk för genetiskt modifierade organismer. De andra byggstenarna är direktiv och förordningar (inriktade på frågor som genetiskt modifierade livsmedel eller genetiskt modifierade organismers rörelse över gränserna) som är till för att skydda människors och djurs hälsa samt miljön, inrätta harmoniserade förfaranden och säkerställa spårbarhet för genetiskt modifierade organismer som släpps ut på marknaden.

VIKTIGA BEGREPP

* Avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer: inom ramen för denna lagstiftning varje avsiktligt införande av genetiskt modifierade organismer i miljön utan särskilda inneslutningsåtgärder.

* Genetiskt modifierade organismer: Med hjälp av moderna biotekniska metoder som kallas genteknik kan den genetiska sammansättningen av levande celler och organismer förändras. På det sättet kan människan odla växter och djur som till exempel kan ge bättre skördar eller motstå sjukdomar.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och om upphävande av rådets direktiv 90/220/EEG – Kommissionens uttalande (EGT L 106, 17.4.2001, s. 1-39)

Fortlöpande ändringar av direktiv 2001/18/EG har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT L 268, 18.10.2003, s. 1-23)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 av den 22 september 2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade organismer och om ändring av direktiv 2001/18/EG (EUT L 268, 18.10.2003, s. 24-28). Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1946/2003 av den 15 juli 2003 om gränsöverskridande förflyttning av genetiskt modifierade organismer (EUT L 287, 5.11.2003, s. 1-10)

Kommissionens beslut 2004/204/EG av den 23 februari 2004 om fastställande av närmare villkor för förandet av register och för registrering av uppgifter om genetiska modifieringar i genetiskt modifierade organismer i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG (EUT L 65, 3.3.2004, s. 20-22)

Senast ändrat 02.12.2015

Top