Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Grannskapspolitik: medverkan i Europeiska unionens organ och program

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Grannskapspolitik: medverkan i Europeiska unionens organ och program

Genom att låta de partnerländer som omfattas av EU:s grannskapspolitik delta i arbetet vid Europeiska unionens (EU) organ och program kan EU stärka samarbetet med sina partnerländer. Detta hjälper dem också att stärka sina institutioner och reformprocesser och att närma sin nationella lagstiftning, bestämmelser och standarder till EU‑lagstiftningen och europeisk praxis.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 4 december 2006 om en allmän strategi för att göra det möjligt för de partnerländer som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken att delta i gemenskapens organ och gemenskapens program [KOM(2006) 724 slutlig – ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

De partnerländer som omfattas av EU:s grannskapspolitik (EGP-partnerländer) (DE) (EN) (FR), som har slutit antingen associeringsavtal eller avtal om partnerskap och samarbete med Europeiska unionen (EU) kan medverka i arbetet vid EU:s organ, liksom i program för genomförande av europeisk politik.

Detta deltagande, som angivits i handlingsplanen för EGP, ska vara frivilligt. Det ska vara av intresse både för EGP-partnerländerna och för EU. Det huvudsakliga målet är att bidra till nationella reformer, att stärka den administrativa kapaciteten och att närma bestämmelserna, och i vissa fall lagstiftningen med EU:s.

I mars 2007 erkände EU ett gradvis deltagande av 13 EGP-partnerländer i EU:s organ och program: Algeriet, Armenien, Azerbajdzjan, Egypten, Georgien, Libanon, Israel, Jordanien, Moldavien, Marocko, Palestinska myndigheten, Tunisien och Ukraina). Detta var för att uppmuntra reformer av regelverk och administration, och för att arbeta för en samverkan av partnernas politik med EU:s bestämmelser, standarder och uppförandekoder.

Deltagande i arbetet i EU:s organ

EGP-partnerländerna bör integreras i organens arbete successivt och selektivt. Kommissionen definierar deras kapacitet att medverka med utgångspunkt från ländernas egna prioriteringar, påbörjade regionala reformers status liksom deras långsiktiga engagemang. Kommissionen beaktar också existerande fördelar för EU liksom organens absorptionsförmåga.

EGP-partnerländernas medverkan i organens arbete regleras genom tekniska avtal. Innan de kan ingås kan dock en infasningsperiod införas som ger EGP-partnerländer möjlighet att bekanta sig med berörda organ. Under en sådan förberedelsefas får länderna bland annat möjlighet att anpassa sina institutioner och sina bestämmelser, standarder och angreppsätt till europeiska uppförandekoder så att de kan delta effektivt i arbetet vid det organ som de är intresserade av. Vid behov kan ett närmande av lagstiftningen också vara nödvändigt.

EGP-länderna kan delta i organens arbete eller utföra samarbetsåtgärder, beroende på deras aktivitetsområde (EN).

Deltagande i EU:s program

EGP‑länderna får endast medverka i de av EU:s program som är öppna för länder som inte är medlemmar i EU. Programmens syfte är att med utgångspunkt från definierade mål stödja genomförandet av EU:s politik genom samarbetet mellan EU-länder.

De allmänna villkoren för EGP-ländernas deltagande anges av ramavtal. Protokoll till avtalen för varje program reglerar sedan bestämmelserna om deltagande för varje land.

De viktigaste berörda programmen är:

Särskilda villkor för samarbete (EN), som rör vissa aktiviteter fastställs också i följande program:

 • Herkules II‑programmet;
 • grundläggande rättigheter och rättvisa;
 • förebyggande, förberedande och hantering av konsekvenserna av terrorism;
 • förebygga och bekämpa kriminalitet;
 • Marco Polo;
 • IDABC;
 • civilskydd;
 • programmet för livslångt lärande;
 • programmet kultur;
 • media 2007;
 • aktiv ungdom;
 • sjunde ramprogrammet för forskning;
 • statistik 2008;
 • åtgärder inom gränsöverskridande, transnationellt eller interregionalt samarbete fastställt av Europeiska utvecklingsfonden (ERUF).

Metoder

Varje EGP‑partnerland lämnar ett ekonomiskt bidrag som varierar beroende på organ eller program och olika faktorer. Bidraget utgörs av ett tillskott till EU:s allmänna budget. EU:s bistånd.

Kommissionen lägger fram regelbundna rapporter om vilka framsteg som gjorts i genomförandet av EGP liksom om främjandet och genomförandet av enskilda handlingsplaner inom EGP. Dessa handlingsplaner innehåller också upplysningar om partnerländernas deltagande i EU:s organ och program.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet - Att förbereda deltagande av länderna på västra Balkan i gemenskapens program och organ [KOM(2003) 748 slutlig – ej offentliggjord i EUT].

Ramavtal

Förslag till rådets beslut av den 28 juli 2010 om ingående av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete som upprättar ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Ukraina om de allmänna principerna för Ukrainas deltagande i unionsprogram [KOM(2010) 407 slutlig – ej offentliggjord i EUT].

Förslag till rådets beslut om undertecknande av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om de allmänna principerna för Konungariket Marockos deltagande i unionsprogram[KOM(2010) 232 slutlig – ej offentliggjord i EUT].

Förslag till rådets beslut om ingående av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Moldavien om de allmänna principerna för Republiken Moldaviens deltagande i unionsprogram [KOM(2010) 194 slutlig – ej offentliggjord i EUT].

Protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel om de allmänna principerna för Staten Israels deltagande i gemenskapsprogram [EUT L 129, 17.5.2008].

Protokoll till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om de allmänna principerna för f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens deltagande i gemenskapsprogram [EUT L 192, 22.7.2005].

Ramavtal mellan Europeiska gemenskapen och Serbien och Montenegro om de allmänna principerna för Serbien och Montenegros deltagande i gemenskapsprogram [EUT L 192, 22.7.2005].

Ramavtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kroatien om de allmänna principerna för Republiken Kroatiens deltagande i gemenskapsprogram [EUT L 192, 22.7.2005].

Ramavtal mellan Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina om de allmänna principerna för Bosnien och Hercegovinas deltagande i gemenskapsprogram [EUT L 192, 22.7.2005].

Ramavtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Albanien om de allmänna principerna för Republiken Albaniens deltagande i gemenskapsprogram [EUT L 192, 22.7.2005].

Ramavtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Turkiet om fastställande av de allmänna principerna för Republiken Turkiets deltagande i gemenskapens program [KOM L 61, 2.3.2002].

Senast ändrat den 28.10.2010

Top