Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Garantifond för åtgärder avseende tredje land

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Garantifond för åtgärder avseende tredje land

I denna förordning fastställs regler för garantifonden för åtgärder avseende tredje land. Fonden skyddar EU-budgeten mot budgetrisker som är knutna till lån och garantier för lån som beviljas till länder utanför EU eller till projekt som genomförs i dessa länder. Dess syfte är att skydda europeiska budgetanslag och bidra till att budgetdisciplinen upprätthålls.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 480/2009 om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende tredje land (kodifierad version).

SAMMANFATTNING

Som ett resultat av Europeiska unionens (EU:s) lån till tredjeländer och garantier som täcker lån för att finansiera investeringsverksamheten i dessa länder, utsätts EU för stora ekonomiska risker. I syfte att ge skydd mot sådana risker antog EU denna förordning om att inrätta en garantifond för åtgärder avseende tredje land.

I förordningen beskrivs hur fonden fungerar. Där fastställs förfarandet för att tillföra medel till fonden och bestämmelser om dess förvaltning. Huvudsyftet med fonden är att skydda europeiska budgetanslag och bidra till att budgetdisciplinen upprätthålls.

Uppdrag

Uppdraget för garantifonden för åtgärder avseende tredje land är att betala EU:s borgenärer i den händelse att mottagaren inställer:

  • ett lån som beviljats eller garanterats av EU,
  • ett lån som garanterats och beviljats av Europeiska investeringsbanken (EIB) och för vilken EU står som garant.

Vidare täcker garantifonden endast lån och garantier som utförs till förmån för ett tredjeland eller i syfte att finansiera projekt som genomförs i ett tredjeland.

Förvaltning och finansiella anslag

Kommissionen överlåter fondens finansiella förvaltning på EIB i enlighet med ett mandat från EU. Garantifonden tillförs medel genom:

  • en årlig betalning från EU-budgeten (om nödvändigt),
  • räntor på fondens investerade tillgångar,
  • indrivna belopp från försumliga gäldenärer.

Målbelopp och årlig överföring

Med målbelopp avses det belopp av tillgångar som fonden behöver för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Fondens målbelopp är fastställt till 9 procent av EU:s samlade åtaganden, omfattande kapitalbelopp och upplupen ränta, i samband med varje lån eller garantitransaktion. Den årliga överföringen från EU-budgeten till fonden beräknas genom att målbeloppet appliceras på de utestående lånebelopp som beviljats och garanterats. Skillnaden mellan målbeloppet och det faktiska värdet på fondens tillgångar betalas från EU:s allmänna budget till fonden, eller till budgeten om det blir överskott i fonden.

Avsättningen beräknas vid början av räkenskapsår ”n” på grundval av de lån som beviljats och garanterats under föregående räkenskapsår (”n-1”). Det beräknade beloppet förs upp i budgeten för år n +1. Det är därför en försening på cirka 2 år mellan den tidpunkt då beloppen blir utestående och fondens faktiska avsättning.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG, Euratom) nr 480/2009

30.6.2009

-

EUT L 145, 10.6.2009

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet: Utförlig rapport rörande garantifondens verksamhet [ COM(2014) 214 final , 8.4.2014 - ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning].

Slutsatsen i rapporten är att den nuvarande inbetalningsmekanismen är en fortsatt förbättring av budgetprocessen. Vanligen utnyttjas fonden endast för att kompensera för en utebliven betalning (ränta och/eller kapital) ett visst förfallodatum, vilket innebär att de återstående framtida betalningarna inte påverkar fonden förrän i takt med att beloppen förfaller till betalning.

Teoretiskt sett kan en långivare kräva att lånet ska återbetalas i sin helhet efter en utebliven betalning. För att simulera en maximal belastning på fonden simulerades därför också ett scenario i den kvantitativa analysen där uteblivna betalningar leder till att hela skulden förfaller till betalning.

En genomgripande kvantitativ analys av de risker som fonden täcker och fondens målbelopp motsvarande 9 procent har visat att detta målbelopp och fondens övriga huvudparametrar är lämpliga. Kommissionen anser därför inte att målbeloppet eller några andra fondparametrar behöver ändras, även om målbeloppet bör ses över med jämna mellanrum så att det tar fortsatt tillräcklig hänsyn till fondens riskprofil. En sådan översyn kommer att göras i samband med halvtidsöversynen av det s.k. externa EIB-mandatet, d.v.s. den 31 december 2016.

Senast ändrat 30.06.2014

Top