Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europeiska investeringsbanken

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europeiska investeringsbanken

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Protokoll (nr 5) om Europeiska investeringsbankens stadga, som är fogad till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

VILKET SYFTE HAR PROTOKOLLET (NR 5)?

VIKTIGA PUNKTER

Banken har som syfte att bidra till balanserad och stadig utveckling av EU. Den ger ekonomiskt stöd och expertkunskaper till sunda och hållbara investeringsprojekt inom och utanför Europas gränser. Banken ägs av de 28 EU-länderna och projekten den stöder ska bidra till att främja EU:s politiska mål.

Säte, ledamöter och kapital

EIB har sitt säte i Luxemburg. Alla EU-länder har tecknat dess kapital, som den 1 juli 2015 uppgick till 243 miljarder euro. Varje land bidrar i enlighet med landets ekonomiska vikt (dess bruttonationalprodukt) vid tidpunkten då landet anslöt till EU. När ett nytt land går med i EU ökar kapitalet. EIB:s råd kan även genom ett enhälligt beslut bestämma att öka det tecknade kapitalet.

Sammansättning

Bankens råd

Bankens råd är sammansatt av ministrar utsedda av EU-länderna (vanligtvis finansministrarna). Det är EIB:s viktigaste beslutsfattande organ. Bankens råd fastställer riktlinjer för banken och fattar de viktigaste besluten om t.ex.

  • riktlinjer för kreditpolitik,
  • utdelning av mandat och ersättning till ledamöter i de styrande organen,
  • godkännande av de årliga räkenskaperna,
  • tillstånd i varje enskilt land för banken att driva verksamhet utanför EU,
  • ökning av kapitalet.

Bankens styrelse

Bankens styrelse består av 29 styrelseledamöter, varav en utses av varje EU-land och en av Europeiska kommissionen. Utöver detta finns det 19 suppleanter. För att utvidga styrelsens yrkesexpertis inom vissa områden har styrelsen tagit vara på möjligheten att adjungera sex experter. De deltar vid styrelsens sammanträden men har inte rätt att rösta.

Styrelsen ska godkänna varje beslut gällande beviljande av finansiering och låneprogrammet. Den granskar upplåning och finansförvaltning och kontrollerar direktionens verksamhet.

Bankens direktion

Bankens direktion ansvarar för bankens dagliga verksamhet, under ledning av EIB:s ordförande. Direktionen består av en ordförande och åtta vice ordföranden. Traditionellt sett utser vart och ett av de största EU-länderna vad gäller aktieinnehav (Frankrike, Tyskland, Italien och Storbritannien) en ledamot var. De kvarstående fem utses av de andra länderna, indelade i fem grupper av länder. Direktionens ledamöter svarar endast inför banken och är oberoende i tjänsteutövningen.

Bankens revisionskommitté

Bankens revisionskommitté är ett oberoende organ, direkt underställt rådet. Den ansvarar för att säkerställa att bankens verksamhet har genomförts korrekt och att räkenskaperna är i ordning. Revisionskommittén ska även granska bankens bokföring. Den säkerställer att bankens verksamhet utförs i enlighet med bästa gällande bankpraxis. Revisionskommittén består av sex ledamöter. Dessutom kan upp till tre observatörer utses till att bistå kommittén.

Mål och verksamhet

Kärnverksamheten för EIB är att ge stöd till sunda investeringar. Den bistår med ”lån, blandade lån och råd”, dvs. genom att finansiera, komplettera EU:s finanser och ge råd om program eller projektutformning. EIB:s uppdrag beskrivs i artikel 309 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

EIB ger ekonomiskt stöd till stora, ofta gränsöverskridande projekt (bl.a. till globala klimatåtgärder) eller till ekonomiska verksamheter som inte har enkel tillgång till finansiering (t.ex. i mindre utvecklade regioner och små och medelstora företag) i EU-ländernas territorier. Banken kan dock, enligt beslut av rådet, bevilja finansiering för investeringar som görs utanför EU:s gränser.

Principer som ska följas vid beviljande av lån

Ekonomiska medel ska användas så rationellt så möjligt och i EU:s intresse.

Varken EIB eller EU-länderna får införa villkor om att lån ska användas inom ett visst EU-land. EIB får inte finansiera projekt som landet vars territorium projektet ska genomföras på har motsatt sig.

Låneansökningar

Ansökningar om lån eller garantier kan lämnas in till EIB, antingen av kommissionen eller av EU-landet vars territorium projektet ska genomföras på. En verksamhet kan även ansöka om ett lån eller garanti direkt. I vartdera fallet ombeds kommissionen och EU-landet i fråga att lämna ett yttrande.

Direktionen kontrollerar hur ansökan överensstämmer med kraven för lån eller garantier. Projekt och program ska vara lönsamma på fyra sätt: ekonomiskt, tekniskt, miljömässigt och finansiellt. Alla projekt bedöms grundligt och övervakas tills de har slutförts.

Verksamhet på kapitalmarknaderna

EIB får utföra verksamhet på kapitalmarknaderna. Den får

  • låna medel på kapitalmarknaderna för att kunna utföra sina uppgifter,
  • köpa och sälja värdepapper på finansmarknaderna,
  • investera på penningmarknaden.

Dotterbolag

EIB får upprätta dotterbolag eller andra enheter. Dessa måste vara juridiska personer och ha finansiellt självstyre. Rådet måste enhälligt anta dessa organisationers stadgar.

BAKGRUND

EIB grundades 1958 och är EU:s bank för långsiktiga lån. År 1994 inrättades EIF, som skulle bidra till utvecklingen av snabbväxande små och medelstora företag och/eller företag aktiva inom ny teknik. EIB är den största aktieägaren och aktören i Europeiska investeringsfonden (EIF). År 2000 skapades EIB-gruppen, som består av EIB och EIF. EIB beviljar banklån på medellång och lång sikt inom gruppen. EIF inriktar sig istället på riskkapitalverksamhet och garantier för små och medelstora företag.

EIB och EIF utgör en viktig del i investeringsplanen för Europa när det gäller upprättandet av Europeiska fonden för strategiska investeringar under perioden 2015–2017.

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Protokoll (nr 5) om Europeiska investeringsbankens stadga, som är fogad till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUT C 202, 7.6.2016, s. 251–264)

Senast ändrat 03.08.2016

Top