Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kopējā sistēma nodokļu uzlikšanai, ko piemēro mātesuzņēmumiem un meitasuzņēmumiem, kuri atrodas dažādās Eiropas Savienības valstīs

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kopējā sistēma nodokļu uzlikšanai, ko piemēro mātesuzņēmumiem un meitasuzņēmumiem, kuri atrodas dažādās Eiropas Savienības valstīs

Šajā direktīvā ir noteikti konkurences ziņā neitrāli noteikumi par nodokļu uzlikšanu attiecībā uz dividendēm un peļņu, ko meitasuzņēmumi sadala saviem mātesuzņēmumiem. Tā ir kopēja sistēma, kas paredzēta, lai atvieglotu uzņēmumu grupēšanu visā Eiropas Savienībā (ES), lai nodrošinātu iekšējā tirgus efektīvu darbību.

AKTS

Padomes Direktīva 2011/96/ES (2011. gada 30. novembris) par kopējo sistēmu nodokļu uzlikšanai, ko piemēro mātesuzņēmumiem un meitasuzņēmumiem, kuri atrodas dažādās dalībvalstīs.

Padomes Direktīva 2014/86/ES (2014. gada 8. jūlijs), ar ko groza Direktīvu 2011/96/ES par kopējo sistēmu nodokļu uzlikšanai, ko piemēro mātesuzņēmumiem un meitasuzņēmumiem, kuri atrodas dažādās dalībvalstīs.

KOPSAVILKUMS

Šīs direktīvas, ko bieži dēvē par mātesuzņēmumu un meitasuzņēmumu direktīvu, mērķis ir atbrīvot dividendes un pārējo sadalīto peļņu, ko meitasuzņēmumi maksā saviem mātesuzņēmumiem, no nodokļu ieturēšanas un novērst nodokļu dubultu uzlikšanu šādiem ienākumiem mātesuzņēmuma līmenī.

Uzņēmumu veidi, uz kuriem tas attiecas

Šī direktīva ir piemērojama publiskām ierobežotas atbildības sabiedrībām, privātām ierobežotas atbildības sabiedrībām, noteiktiem kooperatīvu veidiem, savstarpējām sabiedrībām, krājbankām, fondiem, Eiropas uzņēmējsabiedrībām un Eiropas Kooperatīvajām sabiedrībām.

Vieta, kur šie uzņēmumi reģistrēti kā nodokļu maksātājs, nedrīkst būt ārpus ES, un tiem jāmaksā uzņēmuma ienākuma nodoklis bez izvēles tiesībām vai tiesībām saņemt atbrīvojumu.

Mātesuzņēmums ir uzņēmējsabiedrība, kas darbojas noteiktā ES valstī un kam pieder vismaz 10 % kapitāla daļu citas ES valsts uzņēmējsabiedrībā.

Peļņas saņemšana

Mātesuzņēmumam vai tā pastāvīgajam uzņēmumam ir iespēja saņemt peļņu pat ārpus likvidācijas perioda. Šajā gadījumā mātesuzņēmuma vai tā pastāvīgā uzņēmuma ES valsts atturas uzlikt nodokļus šai peļņai vai uzliek nodokļus šādai peļņai, vienlaikus ļaujot mātesuzņēmumam un pastāvīgajam uzņēmumam no maksājamā nodokļa summas atskaitīt to uzņēmumu ienākuma nodokļa daļu, kas saistīta ar minēto peļņu un ko samaksājis meitasuzņēmums un jebkurš zemākā līmeņa meitasuzņēmums.

Lai novērstu pārrobežu uzņēmumu veiktu maksājumu plānošanu savā uzņēmumu grupā, lai izmantotu nodokļu dubultās neuzlikšanas situācijas, mātesuzņēmuma vai tā pastāvīgā uzņēmuma ES valstij ir jāuzliek nodokļi šādai peļņai, ja šāda peļņa ir atskaitāmi izdevumi meitasuzņēmumā.

ES valstis saglabā izvēles tiesības paredzēt, ka no mātesuzņēmuma peļņas, kam uzliek nodokļus, nevar atskaitīt maksājumus, kuri attiecas uz kapitāla daļu un kapitāla zaudējumiem, ko rada meitasuzņēmuma peļņas sadalīšana.

Peļņu, ko meitasuzņēmums sadala mātesuzņēmumam, atbrīvo no nodokļa ieturēšanas. Tāpat ES valsts, kurā atrodas mātesuzņēmums, nedrīkst ieturēt nodokli no peļņas, ko šis uzņēmums saņem no sava meitasuzņēmuma. Tomēr šis noteikums neattiecas uz uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumu vai priekšapmaksu meitasuzņēmuma ES valstij, ko veic saistībā ar peļņas sadalīšanu tā mātesuzņēmumam.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš ES valstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2011/96/ES

18.1.2012.

18.1.2012.

OV L 345, 29.12.2011.

Direktīva 2014/86/ES

14.8.2014.

31.12.2015.

OV L 219, 25.7.2014.

SAISTĪTIE AKTI

Padomes Direktīva 2013/13/ES (2013. gada 13. maijs), ar ko pielāgo dažas direktīvas nodokļu jomā saistībā ar Horvātijas Republikas pievienošanos (OV L 141, 28.5.2013.).

Pēdējā atjaunināšana: 25.11.2014

Top