Help Print this page 
Title and reference
Maskiner

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Maskiner

Dette direktiv har til formål at sikre fri bevægelighed for maskiner og tilbehør dertil samtidig med at fastsætte væsentlige krav til arbejdstagernes og forbrugernes sundhed og sikkerhed. Det bygger på principperne bag den nye metode i forbindelse med teknisk harmonisering og standarder. I overensstemmelse med den nye metode skal konstruktionen og fremstillingen af maskiner og tilbehør dertil opfylde væsentlige sikkerhedskrav.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning) [se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Dette direktiv har til formål at fastsætte de væsentlige krav til sundhed og sikkerhed i forbindelse med konstruktion og fremstilling af maskiner med henblik på at forbedre sikkerhedsniveauet for maskiner på det europæiske marked.

Anvendelsesområde

Dette direktiv gælder ikke kun for maskiner i snæver forstand, men også for følgende produkter:

 • udskifteligt udstyr
 • sikkerhedskomponenter
 • hejse- og løftetilbehør
 • kæder, tove og stropper
 • aftagelige mekaniske kraftoverføringsaksler

Direktivet gælder ligeledes for delmaskiner .

Markedsføring, fri bevægelighed og markedskontrol

Fabrikanten skal, inden han bringer en maskine på markedet, primært garantere, at:

 • maskinen er i overensstemmelse med væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav
 • det tekniske dossier er til rådighed. Dette dossier skal påvise, at maskinen er i overensstemmelse med dette direktivs krav. Det skal i det omfang, det er nødvendigt for vurderingen, dække maskinens konstruktion, fremstilling og funktion
 • de nødvendige oplysninger er til rådighed
 • procedurerne for overensstemmelsesvurdering gennemføres
 • EF-overensstemmelseserklæringen er blevet udarbejdet
 • CE-mærkningen er anbragt

Inden en delmaskine bringes på markedet, skal fabrikanten:

 • sikre sig, at relevante tekniske data er udarbejdet
 • udarbejde en monteringsvejledning
 • udarbejde en inkorporeringserklæring.

Medlemsstaterne kan ikke forbyde, begrænse eller hindre markedsføring og/eller ibrugtagning på deres område af maskiner, som opfylder bestemmelserne i dette direktiv. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger, så maskiner kun kan markedsføres, såfremt de opfylder dette direktivs relevante bestemmelser og ikke bringer personers, husdyrs eller formuegoders sikkerhed og sundhed i fare.

Formodning om overensstemmelse og harmoniserede standarder

Medlemsstaterne antager, at maskiner, der er forsynet med CE-mærkning, og som ledsages af en EF-overensstemmelseserklæring, er i overensstemmelse med bestemmelserne i dette direktiv.

En maskine fremstillet i overensstemmelse med en harmoniseret standard, hvis reference er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, formodes at være i overensstemmelse med de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, der er omfattet af den pågældende standard.

Kommissionen kan tage forholdsregler for at begrænse eller forbyde, at en maskine bringes på markedet, hvis den kan være skadelig for personers helbred og sikkerhed samt for husdyr eller ting.

Væsentlige krav og overensstemmelsesvurdering

Fabrikanten af en maskine skal sørge for, at der foretages en risikovurdering med henblik på at fastlægge de sikkerheds- og sundhedskrav, der knytter sig til den pågældende maskine. Maskinen skal derefter konstrueres og fremstilles under hensyntagen til resultaterne af risikovurderingen. Ved ovennævnte risikovurderings- og risikonedsættelsesproces skal fabrikanten:

 • fastlægge maskinens begrænsninger, herunder den tilsigtede brug og enhver forkert brug heraf, der med rimelighed kan forudses
 • fastlægge de farer, som kan opstå i forbindelse med maskinen, og de dermed forbundne farlige situationer
 • vurdere risiciene under hensyn til alvoren af en eventuel ulykke eller helbredsskade og sandsynligheden for, at der sker sådan skade
 • vurdere risiciene
 • fjerne farerne eller begrænse risiciene i forbindelse med disse farer ved at anvende beskyttelsesforanstaltninger

For at certificere, at en maskine er i overensstemmelse med dette direktivs bestemmelser, anvender fabrikanten en af de procedurer for overensstemmelses-vurdering, som er fastsat i direktivets bilag.

Bemyndigede organer

Medlemsstaterne underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstater om, hvilke organer de har bemyndiget til at foretage overensstemmelsesvurderingen med henblik på markedsføring af maskinerne.

REFERENCER

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato - Udløbsdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2006/42/EF

29.6.2006 (gældende fra 29.9.2009)

29.06.2008

EUT L 157 af 9.6.2006

Ændringsretsakt

Ikrafttrædelsesdato

Frist for gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 596/2009

7.8.2009

-

EUT L 188 af 18.7.2009

Direktiv 2009/127/CE

15.12.2009

15.6.2011

EUT L 310 af 25.11.2009

Efterfølgende ændringer og rettelser til direktiv 2006/42/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har kun dokumentationsværdi.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF [Den Europæiske Unions tidende C 348 af 28.11.2013].

I denne meddelelse offentliggør Kommissionen titler og referencer for harmoniserede standarder for maskiner.

Seneste ajourføring: 17.01.2014

Top