Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Maskinsikkerhed

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Maskinsikkerhed

Direktiv 2006/42/EF: maskiner (ændring af direktiv 95/16/EF)

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det sikrer fri bevægelse i hele EU for maskiner, der overholder de europæiske forskrifter for sundhed og sikkerhed. Det betyder, at arbejdstagerne og offentligheden er godt beskyttet, når de bruger eller kommer i kontakt med maskiner.

Det fastlægger såvel obligatoriske som frivillige standarder.

Det finder kun anvendelse på produkter første gang, de markedsføres i EU.

Det hjælper med at gøre EU mere innovativ, effektiv og konkurrencedygtig.

HOVEDPUNKTER

Direktivet gælder for maskiner, udskifteligt udstyr, sikkerhedskomponenter, hejse- og løftetilbehør, kæder, tove og stropper, aftagelige mekaniske kraftoverføringsaksler samt delmaskiner.

Det gælder ikke for andre typer maskiner såsom maskiner, der bruges på markedspladser, i kerneenergiindustri, på laboratorier og i miner eller af militæret eller politiet.

Fabrikanter skal:

foretage en risikovurdering med henblik på at fastlægge de sikkerheds- og sundhedskrav, der knytter sig til deres maskiner

tage hensyn til risikovurderingen under konstruktion og fremstilling af maskinen

fastlægge begrænsninger for brug af maskinen

identificere eventuelle farer

vurdere risikoen for, at deres maskine forårsager alvorlige kvæstelser eller skader, og træffe foranstaltninger for at gøre maskinen mere sikker

sikre, at maskinen overholder de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, der er anført i dette direktivs bilag I

tilvejebringe et teknisk dokument, som bekræfter, at maskinen overholder kravene i direktivet

sørge for at anvende overensstemmelsesvurderingsprocedurer og for at stille al nødvendig information til rådighed, herunder vejledning i montering og brug

kontrollere, at de har udfyldt EF-overensstemmelseserklæringen, og at CE-overensstemmelsesmærkningen er placeret på maskinen, så den kan anvendes overalt i EU.

HVORNÅR TRÅDTE DIREKTIVET I KRAFT?

Den 29. december 2009.

BAGGRUND

Maskiner - Kommissionens websted.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2006/42/EF

29.6.2006

29.6.2008

EUT L 157, 9.6.2006, s. 24-86

Berigtigelse

-

-

EUT L 76, 16.3.2007, s. 35-35

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 596/2009

7.8.2009

-

EUT L 188, 18.7.2009, s. 14-92

Direktiv 2009/127/EF

15.12.2009

15.6.2011

EUT L 310, 25.11.2009, s. 29-33

Forordning (EU) nr. 167/2013

22.3.2013

-

EUT L 60, 2.3.2013, s. 1-51

Direktiv 2014/33/EU

18.4.2014

19.4.2016

EUT L 96, 29.3.2014, s. 251-308

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (Titler og referencer for harmoniserede standarder, som skal offentliggøres i henhold til EU’s harmoniseringslovgivning) (EUT C 54 af 13.2.2015, s. 1-79)

seneste ajourføring 23.09.2015

Top