Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hvordan EU regulerer brugen af kemikalier

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Hvordan EU regulerer brugen af kemikalier

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) og om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

REACH-forordningen (registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier) giver en omfattende juridisk ramme for fremstilling og anvendelse af kemikalier i Europa. Den flytter ansvaret for at sikre, at kemikalier, der produceres, importeres, sælges og anvendes i Europa, er sikre fra de offentlige myndigheder til industrien. Desuden:

 • fremmer den alternative metoder til dyreforsøg
 • opretter den et indre marked for kemikalier
 • sigter den på at fremme innovation og konkurrenceevne i sektoren
 • opretter den et europæisk kemikalieagentur (ECHA).

HOVEDPUNKTER

 • Lovgivningen finder anvendelse på alle kemiske stoffer, der fremstilles, importeres, sælges og anvendes som sådan, i blandinger eller i produkter. Vi finder mange i vores dagligdag i form af rengøringsmidler, maling eller i elektriske apparater.
 • Virksomheder skal i en central database registrere alle kemikalier, som de fremstiller eller importerer i mængder over 1 ton per år. ECHA skal kontrollere de oplysninger, der indsendes i registreringen.
 • Virksomheder skal identificere og håndtere enhver risiko, der er forbundet med de stoffer, de fremstiller og sælger i EU. De skal demonstrere, hvordan deres produkter anvendes på en sikker måde, og informere brugere om alle risikohåndteringsforanstaltninger, som de skal træffe for at garantere en sikker brug igennem hele leverandørkæden.
 • Nationale myndigheder kan begrænse fremstillingen eller brugen af visse stoffer, hvis de mener, at risiciene ikke er håndteret på en passende måde.
 • Lovgivningen har til formål at erstatte de farligste stoffer med sikrere alternativer, hvor de findes.
 • Lovgivningen finder ikke anvendelse på visse grupper af stoffer (f.eks. dem, der er radioaktive eller under toldkontrol) eller på affald, eftersom disse allerede er kraftigt reguleret i anden lovgivning.

I 2013 evaluerede Europa-Kommissionen de første fem år med REACH-forordningen og konkluderede, at der ikke var behov for nogen større gennemgang før tidsfristen for registrering af visse stoffer den 1. juni 2018.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 1. juni 2007.

BAGGRUND

Den kemiske industri er en af de største fremstillingsindustrier i EU. Den spiller en central rolle i vores dagligdag og i økonomiens overordnede konkurrenceevne. EU har indført en lovgivning, der gør den kemiske industri (og den bredere fremstillingsindustri, der benytter kemikalier) i stand til at udvikle og innovere og samtidig sikre, at produkterne er sikre for mennesker og miljøet.

 • »Kemikalier« på webstedet for Europa-Kommissionens Generaldirektorat for det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV’er
 • »Kemikalier« på webstedet for Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Miljø
 • »REACH« på Det Europæiske Kemikalieagenturs websted.

DOKUMENT

Europa Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 136 af 29.5.2007, s. 3-280)

De ændringer og rettelser, som følger af forordning (EF) nr. 1907/2006 og dens bilag, er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EF) nr. 771/2008 af 1. august 2008 om fastlæggelse af regler for Det Europæiske Kemikalieagenturs Klageudvalg med hensyn til organisation og procedurer (EUT L 206 af 2.8.2008, s. 5-13)

Rådets forordning (EF) nr. 440/2008 af 30. maj 2008 om fastlæggelse af forsøgsmetoder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (EUT L 142 af 31.5.2008, s. 1-739). Se den konsoliderede version.

Kommissionens forordning (EF) nr. 340/2008 af 16. april 2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske Kemikalieagentur i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (EUT L 107 af 17.4.2008, s. 6-25). Se den konsoliderede version.

Kommissionens forordning (EF) nr. 1238/2007 af 23. oktober 2007 om de kvalifikationer, der kræves af medlemmerne af Det Europæiske Kemikalieagenturs Klageudvalg (EUT L 280 af 24.10.2007, s. 10)

seneste ajourføring 02.02.2016

Top