Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Αρχή της προφύλαξης

Η ιδέα της αρχής της προφύλαξης γεννήθηκε αρχικά από μια ανακοίνωση της Επιτροπής που εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο του 2000, όπου ορίζεται η έννοια αυτή και αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο προβλέπεται να εφαρμοστεί.

Η αρχή της προφύλαξης περιγράφεται διεξοδικά στο άρθρο 191 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Αφορά προσέγγιση για τη διαχείριση κινδύνων, σύμφωνα με την οποία, εάν υπάρχει πιθανότητα δεδομένη πολιτική ή δράση να προκαλέσει ζημιά στον άνθρωπο ή το περιβάλλον και εάν δεν υπάρχει ακόμα επιστημονική συναίνεση για το ζήτημα, δεν θα πρέπει να επιδιωχθεί η εν λόγω πολιτική ή δράση. Από τη στιγμή που διατίθενται περισσότερες επιστημονικές πληροφορίες, η κατάσταση θα πρέπει να επανεξεταστεί.

Η αρχή της προφύλαξης μπορεί μόνο να εφαρμοστεί ενόψει ενός δυνητικού κινδύνου και δεν μπορεί ποτέ να δικαιολογεί αυθαίρετες αποφάσεις.

Το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για τα χημικά προϊόντα [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 -γνωστός ως REACH] βασίζεται στην αρχή της προφύλαξης, καθώς και ο γενικός κανονισμός για τη νομοθεσία περί τροφίμων [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002].