Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) — διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών στην ΕΕ

Go to the summaries’ table of contents

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) — διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών στην ΕΕ

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 — γενικές αρχές και απαιτήσεις της νομοθεσίας για τα τρόφιμα για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

 • Ο κανονισμός ενισχύει τους κανόνες για την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών στην ΕΕ.
 • Επίσης, ιδρύει την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), η οποία παρέχει στήριξη για την επιστημονική δοκιμή και αξιολόγηση τροφίμων και ζωοτροφών.
 • Ο κανονισμός δεν καλύπτει την πρωτογενή παραγωγή για ιδιωτική οικιακή χρήση ή τον χειρισμό τροφίμων στο σπίτι.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

 • Δεν επιτρέπεται η πώληση τροφίμων που είναι επικίνδυνα για την υγεία ή ακατάλληλα για κατανάλωση. Λαμβάνονται υπόψη οι παρακάτω παράγοντες:
  • οι κανονικές συνθήκες χρήσης του τροφίμου από τους καταναλωτές·
  • οι πληροφορίες που παρέχονται στον καταναλωτή·
  • οι συνέπειες στην υγεία, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα·
  • οι πιθανές σωρευτικές τοξικές συνέπειες·
  • οι ιδιαίτερες ευαισθησίες συγκεκριμένων ομάδων καταναλωτών, για παράδειγμα των παιδιών.
 • Εάν ένα μη ασφαλές τρόφιμο ή ζωοτροφή αποτελεί μέρος παρτίδας, θεωρείται ότι όλη η παρτίδα δεν είναι ασφαλής.
 • Η νομοθεσία για τα τρόφιμα εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, από την παραγωγή, τη μεταποίηση, τη μεταφορά και τη διανομή έως τη διάθεση. Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις τροφίμων πρέπει:
  • να διασφαλίζουν την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων, ζωοτροφών και τροφοπαραγωγικών ζώων σε όλα τα στάδια παραγωγής και διανομής,
  • αμέσως να αποσύρουν τρόφιμα ή ζωοτροφές από την αγορά, ή να ανακαλούν προϊόντα που έχουν ήδη προμηθεύσει, εάν θεωρείται ότι αυτά είναι βλαβερά για την υγεία,
  • να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές και τους καταναλωτές όταν χρειάζεται.
 • Η Αρχή παρέχει επιστημονική και τεχνική υποστήριξη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις χώρες της ΕΕ σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων. Είναι επίσης υπεύθυνη για τον συντονισμό των αξιολογήσεων κινδύνου, τον προσδιορισμό αναδυόμενων κινδύνων και για την παροχή συμβουλών όσον αφορά τη διαχείριση κρίσεων.
 • Εάν εντοπιστεί κίνδυνος μετά από ανάλυση υγειονομικών κινδύνων, οι χώρες της ΕΕ και η Επιτροπή μπορούν να εγκρίνουν προσωρινά προληπτικά μέτρα που να συμβαδίζουν με ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας.
 • Το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης (RASFF), στο οποίο συμμετέχουν χώρες της ΕΕ, η Επιτροπή και η Αρχή, προβλέπει ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με:
  • μέτρα για τον περιορισμό της κυκλοφορίας τροφίμου ή για την απόσυρσή του από την αγορά·
  • δράση που αναλήφθηκε για τον έλεγχο χρήσης τροφίμου·
  • απόρριψη παρτίδας τροφίμου που εισάγεται.
 • Αυτές οι πληροφορίες πρέπει επίσης να διατίθενται στο ευρύ κοινό όταν χρειάζεται.
 • Όταν τρόφιμο ή ζωοτροφή εγκυμονεί σοβαρό και ανεξέλεγκτο κίνδυνο για την υγεία ή το περιβάλλον, τα μέτρα προστασίας έκτακτης ανάγκης της Επιτροπής μπορούν να περιλαμβάνουν την αναστολή της εμπορικής διάθεσης ή των εισαγωγών του προϊόντος. Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να λάβουν παρεμφερή μέτρα εάν η Επιτροπή δεν αναλάβει δράση.
 • Σε συνεργασία με την Αρχή και τις χώρες της ΕΕ η Επιτροπή πρέπει να συστήσει ένα γενικό σχέδιο για τη διαχείριση κρίσεων για τις περιπτώσεις όπου τα τυπικά μέτρα προστασίας έκτακτης ανάγκης δεν επαρκούν. Όταν προκύπτει μια τέτοια περίπτωση, η Επιτροπή πρέπει να συστήσει άμεσα μια μονάδα κρίσης για τον προσδιορισμό των επιλογών για την προστασία της ανθρώπινης υγείας.
 • Η ΕΕ αποσκοπεί επίσης στην προστασία των καταναλωτών από τις δόλιες πρακτικές ή τις πρακτικές εξαπάτησης στον τομέα της εμπορίας τροφίμων, όπως τη νόθευση τροφίμων, και προσφέρει τη βάση ώστε να μπορούν να επιλέγουν ενήμεροι τα τρόφιμα που θα καταναλώσουν.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Ο κανονισμός εφαρμόζεται από τις 21 Φεβρουαρίου 2002.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εξής:

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1-24)

Διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/745 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2017, για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/EΚ, του κανονισμού (EΚ) αριθ. 178/2002 και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1223/2009 και για την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 90/385/ΕΟΚ και 93/42/ΕΟΚ (ΕΕ L 117 της 5.5.2017, σ. 1-175)

τελευταία ενημέρωση 12.10.2017

Top