Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager

Inden for et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed skal politisamarbejdet og det retlige samarbejde i kriminalsager give borgerne i Den Europæiske Union (EU) et højt tryghedsniveau gennem forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet, racisme og fremmedhad. Det omhandles i afsnit V i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (kapitel I, IV og V).

Der er tre former for politisamarbejdet og det retlige samarbejde i kriminalsager i EU:

  • et samarbejde mellem de nationale politimyndigheder
  • et samarbejde mellem de nationale administrationer (navnlig toldmyndighederne)
  • et samarbejde mellem de nationale retlige myndigheder.

Samarbejdet gennemføres med hjælp fra EU-organer, såsom Eurojust, Europol og det europæiske strafferetlige netværk.

Samarbejdet mellem de dømmende magter fungerer hovedsagligt gennem en ordning kaldet gensidig anerkendelse af afgørelser i kriminalsager (f.eks. på området for fængsling og overførsel af indsatte, den europæiske arrestordre, den europæiske efterforskningskendelse, beslaglæggelse og indefrysning af aktiver samt bødestraf).