Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που ιδρύθηκε το 1957, απαρτίζεται πλέον από 28 επιτρόπους, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της. Ενεργεί με γνώμονα το γενικό συμφέρον της ΕΕ σε πλήρη ανεξαρτησία από τις εθνικές κυβερνήσεις και λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Έχει το δικαίωμα ανάληψης πρωτοβουλίας για να προτείνει νομοθεσία σε ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής. Στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων μοιράζεται το δικαίωμα ανάληψης πρωτοβουλίας με τις χώρες της ΕΕ. Όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, οι πολίτες της ΕΕ μπορούν επίσης να καλέσουν την Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία μέσω της Πρωτοβουλίας των Ευρωπαίων Πολιτών.

Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να εκδίδει μη νομοθετικές πράξεις, ιδίως κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις, και διαθέτει σημαντικές εξουσίες για τη διασφάλιση θεμιτών όρων ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων της ΕΕ.

Η Επιτροπή επιβλέπει την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ. Εκτελεί τον ενωσιακό προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα προγράμματα χρηματοδότησης. Επιπλέον, ασκεί συντονιστικά, εκτελεστικά και διαχειριστικά καθήκοντα σύμφωνα με τους όρους που προβλέπουν οι Συνθήκες. Εκπροσωπεί την ΕΕ ανά τον κόσμο σε τομείς εκτός της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, όπως η εμπορική πολιτική και η ανθρωπιστική βοήθεια.

Η Επιτροπή απαρτίζεται από Γενικές Διευθύνσεις (τμήματα) και υπηρεσίες που εδρεύουν κυρίως στις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο.