Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Raad van de Europese Unie

De Raad van de Europese Unie (,Raad’) is een van de belangrijkste besluitvormingsorganen van de EU. In de Raad vergaderen de ministers uit de 28 EU-landen en het is de instelling waar deze landen wetten aannemen en beleidslijnen coördineren. De Raad heeft zijn zetel in Brussel maar kan ook in Luxemburg bijeenkomen. Raadsvergaderingen (met uitzondering van vergaderingen van de Raad Buitenlandse Zaken) worden bijeengeroepen door het roulerende voorzitterschap, dat ook de agenda opstelt.

De Raad komt bijeen in 10 formaties, bestaande uit de betreffende ministers uit EU-landen: Algemene Zaken; Buitenlandse Zaken; Economische en Financiële Zaken; Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ); Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken; Concurrentievermogen; Vervoer, Telecommunicatie en Energie; Landbouw en Visserij; Milieu; Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport. De raadsformatie ,Algemene Zaken’ coördineert, met behulp van de Commissie, de werkzaamheden van de verschillende raadsformaties.

De besluiten van de Raad worden voorbereid door het Comité van permanente vertegenwoordigers van de EU-landen (Coreper), dat wordt bijgestaan door werkgroepen bestaande uit ambtenaren uit de lidstaten.

De Raad oefent met het Europees Parlement de wetgevingstaak en de begrotingstaak uit. Het is ook de voornaamste instelling voor de besluitvorming over het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) en voor de coördinatie van het economisch beleid (intergouvernementeel optreden). De Raad heeft ook uitvoeringsbevoegdheid, maar draagt die meestal over aan de Commissie.

In de meeste gevallen neemt de Raad samen met het Europees Parlement besluiten op basis van voorstellen onder de gewone wetgevingsprocedure. Afhankelijk van het beleidsgebied besluit hij met gewone meerderheid, met gekwalificeerde meerderheid of met eenparigheid van stemmen, maar een gekwalificeerde meerderheid wordt het vaakst gehanteerd (op het gebied van onder meer landbouw, interne markt, milieu, vervoer, werkgelegenheid en volksgezondheid).