Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Reglement van orde van de Raad van de Europese Unie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Reglement van orde van de Raad van de Europese Unie

De Raad van de Europese Unie is de instelling waar de landen van de Europese Unie (EU) bijeenkomen. Ieder land van de EU wordt vertegenwoordigd door een vertegenwoordiger op ministerieel niveau. De Raad neemt regelmatig wetgevingshandelingen aan, gewoonlijk met het Europees Parlement volgens de gewone wetgevingsprocedure, en de Raad doet aan beleidsvorming en heeft een coördinerende functie.

BESLUIT

Besluit 2009/937/EU van de Raad van 1 december 2009 houdende vaststelling van zijn reglement van orde.

SAMENVATTING

De Raad van de Europese Unie is de instelling waar de landen van de Europese Unie (EU) bijeenkomen. Ieder land van de EU wordt vertegenwoordigd door een vertegenwoordiger op ministerieel niveau. De Raad neemt regelmatig wetgevingshandelingen aan, gewoonlijk met het Europees Parlement volgens de gewone wetgevingsprocedure, en de Raad doet aan beleidsvorming en heeft een coördinerende functie.

WAT IS HET DOEL VAN HET REGLEMENT VAN ORDE?

Het reglement van orde stelt het functioneren en de organisatie van de Raad van de Europese Unie (de Raad) vast. De bevoegdheid om zijn eigen interne reglement vast te stellen, wordt verleend door artikel 240, paragraaf 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

KERNPUNTEN

De raadsformaties

De Raad komt bijeen in tien verschillende formaties afhankelijk van het onderwerp waarover vergaderd wordt. De Raad is samengesteld uit een vertegenwoordiger op ministerieel niveau van elk EU-land die gemachtigd is om namens de regering van zijn/haar land op te treden en in naam van die regering te stemmen.

De Raad Algemene Zaken zorgt voor de samenhang van de werkzaamheden van de verschillende raadsformaties.

De Raad Buitenlandse Zaken is verantwoordelijk voor het externe optreden van de EU, dat bestaat uit het buitenlandse beleid, defensie en veiligheid, handel, ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp.

Het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie

Het voorzitterschap van de Raad wordt telkens voor een periode van achttien maanden bekleed door een groep van drie EU-landen. Ieder lid van de groep bekleedt het voorzitterschap van alle raadsformaties gedurende zes maanden. De Raad Buitenlandse Zaken heeft een permanente voorzitter: de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het voorzitterschap is de drijvende kracht achter de werkzaamheden van de Raad, en het stelt het ontwerpprogramma van de Raadswerkzaamheden voor. Dat programma moet dan worden goedgekeurd door de Raad Algemene Zaken.

Coreper, comités en werkgroepen

De Raad wordt ondersteund door het comité van de permanente vertegenwoordigers van ieder EU-land (Coreper) en door meer dan 150 gespecialiseerde groepen en comités die de voorbereidende instanties van de Raad vormen.

Coreper bereidt het werk voor van de Raad van de Europese Unie en voert de taken uit die het krijgt toegewezen door de Raad. Coreper 2 is samengesteld uit vertegenwoordigers van de EU-landen (hun plaatsvervangers in het geval van Coreper 1) die een functie op ambassadeursniveau hebben in de EU, en wordt voorgezeten door het land van de EU dat het roulerende voorzitterschap van de Raad bekleedt.

Coreper:

moet alle agendapunten voor de bijeenkomsten van de Raad op voorhand bestuderen; moet proberen een akkoord te bereiken op zijn niveau, dat dan ter aanneming aan de Raad wordt voorgelegd;

kan comités of werkgroepen oprichten om voorbereidende taken of studies uit te voeren.

De werking van de Raad

De Raad heeft zijn zetel te Brussel, maar houdt in de maanden april, juni en oktober zijn zittingen in Luxemburg. De zittingen van de Raad worden bijeengeroepen door het voorzitterschap, dat de agenda opstelt.

Voordat er wordt gestemd, moet er worden gecontroleerd of het quorum is bereikt. Dat is het geval als de meerderheid van de leden van de Raad aanwezig zijn. De Raad stemt op initiatief van zijn voorzitter. Bovendien zal de voorzitter laten stemmen op initiatief van een lid van de Raad of van de Commissie, voor zover een meerderheid van de leden van de Raad zich in die zin uitspreekt.

Bij aanneming van een besluit door de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen wordt geverifieerd of de EU-landen die de gekwalificeerde meerderheid vormen ten minste 65 % van de totale bevolking van de Europese Unie vertegenwoordigen.

Transparantie en de bekendmaking van de handelingen van de Raad

De Raad beraadslaagt en stemt altijd in openbare zitting over een ontwerp van een wetgevingshandeling.

Wetgevingshandelingen die zijn aangenomen door de Raad moeten worden bekendgemaakt in het Publicatieblad (PB) van de Europese Unie, net als door de Unie afgesloten internationale overeenkomsten.

SINDS WANNEER IS HET REGLEMENT VAN ORDE VAN TOEPASSING?

Sinds 1 december 2009. Het wordt ieder jaar aangepast om de wijzigingen in de bevolking van EU-landen weer te geven.

Kijk voor meer informatie over de werking van de EU op de website van de Europese Raad of de officiële website van de EU.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Besluit 2009/937/EU

1.12.2009

-

PB L 325, 11.12.2009, blz. 35-61

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Besluit 2010/594/EU

16.9.2010

-

PB L 263, 6.10.2010, blz. 12-12

Besluit 2010/795/EU

23.12.2010

-

PB L 338, 22.12.2010, blz. 47-48

Besluit 2011/900/EU

31.12.2011

-

PB L 346, 30.12.2011, blz. 17-18

Besluit 2013/746/EU

12.12.2013

-

PB L 333, 12.12.2013, blz. 77-78

Besluit 2014/692/EU, Euratom

3.10.2014

-

PB L 289, 3.10.2014, blz. 18-20

Besluit 2014/900/EU

13.12.2014

-

PB L 358, 13.12.2014, blz. 25-27

Laatste wijziging: 15.04.2015

Top