Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Miljø

EU's miljøpolitik, der er baseret på artikel 191 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TFEU), har til formål at bevare, beskytte og forbedre miljøkvaliteten og beskytte menneskers sundhed. Den fokuserer også på forsigtig og rationel anvendelse af naturressourcerne og bidrager til, på internationalt plan, at fremme foranstaltninger til bekæmpelse af regionale og globale miljøproblemer og navnligt til at håndtere klimaforandringer. Miljøpolitikken er baseret på principperne om forsigtighed og forebyggelse, bekæmpelse ved kilden samt princippet om, at »forureneren betaler«.

I 2013 vedtog EU det syvende miljøhandlingsprogram, der vejleder EU's miljøpolitik i perioden frem til 2020. Miljøhandlingsprogrammet fastlægger en langsigtet plan for, hvor EU skal være inden 2050, og det har tre prioriterede indsatsområder:

  1. naturkapital: beskyttelse, bevarelse og forbedring af frugtbar jod, have, ferskvand og ren luft samt biodiversitet
  2. ressourceeffektiv økonomi: fuldstændig gennemførelse af EU's klima- og energipakke, miljømæssig forbedring af produkters ydeevne og reduktion af miljøkonsekvenserne ved forbrug
  3. et sundt miljø for sunde mennesker.