Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Material och produkter av plast som kommer i kontakt med livsmedel

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Material och produkter av plast som kommer i kontakt med livsmedel

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) nr 10/2011 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Från material och produkter av plast som kommer i kontakt med livsmedel kan toxiska ämnen överföras till livsmedlen, vilket kan innebära en risk för människors hälsa.

Genom denna förordning införs gränsvärden för migration* av ämnen som används i sådana förpackningar. I förordningen fastställs även villkor för hur de ska användas för att garantera livsmedelssäkerhet.

Det fastställs krav för tillverkning och saluföring av material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Dessa krav kompletterar de allmänna bestämmelser som fastställs i förordning (EG) nr 1935/2004 om material och produkter som används för livsmedelsförpackningar.

Material och produkter av plast och deras delar kan bestå av

endast plast,

flera skikt av plast,

plast i kombination med andra material.

Förordningen gäller inte jonbyteshartser, gummi och silikoner.

VIKTIGA PUNKTER

Godkända ämnen

I förordningen finns en förteckning över de ämnen som får användas avsiktligt vid tillverkning av material och produkter av plast. Listan innehåller bl.a. följande:

Monomerer.

Tillsatser (utom färgämnen).

Polymerisationshjälpmedel (utom lösningsmedel).

Makromolekyler som framställs genom mikrobiell fermentering.

Nya ämnen läggs till om Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet utfärdar ett positivt yttrande efter en ansöknings- och godkännandeprocess.

Utsläppande på marknaden

För att material och produkter av plast ska kunna släppas ut på EU:s inre marknad måste de uppfylla följande:

Kraven för användning, märkning och spårbarhet som fastställs i förordning (EG) nr 1935/2004.

Kraven på god tillverkningssed enligt förordning (EG) nr 2023/2006.

Kraven angående sammansättning och förklaringen om överensstämmelse (se nedan).

I bilagorna till förordningen fastställs användningsförhållanden för godkända ämnen samt gränsvärden för migration. Alla material och artiklar av plast måste vara inom särskilda gränsvärden för migration och totala gränsvärden för migration.

Sammansättningen av varje plastskikt i ett material eller en produkt måste överensstämma med kraven i förordningen. Dock gäller följande för ett skikt som inte är i direkt kontakt med livsmedel:

Det behöver inte överensstämma med de begränsningar och specifikationer som anges i förordningen (utom vinylkloridmonomer, enligt bilaga I).

Det får tillverkas med ämnen som inte finns med i listan över godkända ämnen. Dessa ämnen får dock inte vara mutagena*, cancerframkallande* eller reproduktionstoxiska* eller i nanoform*.

Tillverkaren ska utarbeta en skriftlig förklaring (bilaga IV). I förklaringen ska man ange såväl material och produkter från mellanleden i tillverkningen som ämnena i fråga. Förklaringen måste uppdateras om väsentliga förändringar görs i sammansättningen eller tillverkningen.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den gäller från och med den 4 februari 2011.

BAKGRUND

VIKTIGA BEGREPP

* Gränsvärden för migration: högsta mängden av ett ämne som material och artiklar får överföra till livsmedel. De anges i milligram av ämne per kilogram livsmedel (mg/kg).

* Mutagen: en fysikalisk eller kemisk agens som ändrar en organisms genetiska material och således ökar mutationsfrekvensen så att den överstiger den naturliga bakgrundsnivån.

* Cancerframkallande: en agens som direkt orsakar cancer.

* Nanoform: ett naturligt, oavsiktligt framställt eller avsiktligt tillverkat material som innehåller partiklar i fritt tillstånd eller i form av aggregat eller agglomerat och där minst 50 % av partiklarna i antalsstorleksfördelningen har en eller flera yttre dimensioner i storleksintervallet 1–100 nm (d.v.s. en miljarddel av en meter).

RÄTTSAKT

Kommissionens förordning (EU) nr 10/2011 av den 14 januari 2011 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel (EUT L 12, 15.1.2011, s. 1–89)

Fortlöpande ändringar och rättelser av förordning (EU) nr 10/2011 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 av den 27 oktober 2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och om upphävande av direktiven 80/590/EEG och 89/109/EEG (EUT L 338, 13.11.2004, s. 4–17). Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens förordning (EG) nr 2023/2006 av den 22 december 2006 om god tillverkningssed när det gäller material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (EUT L 384, 29.12.2006, s. 75–78). Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 24.11.2015

Top